Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2224. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin, stran 5220.

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev), ki je posledica uporabe mazalnih olj, tekočin in njim sorodnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: mazalna olja), osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo okoljske dajatve, plačnike okoljske dajatve, način njenega obračunavanja, odmere in plačevanja.
(2) Ta uredba določa tudi merila in pogoje za vračilo plačane okoljske dajatve.
2. člen
Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi uporabe mazalnih olj in je prihodek proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS).
3. člen
(1) Mazalna olja po tej uredbi so olja mineralnega ali sintetičnega izvora, ki so glede na odmero okoljske dajatve razvrščena v dva razreda in imajo po kombinirani nomenklaturi naslednjo tarifno oznako:
– prvi razred: 2710 19 81, 2710 19 87 in 3403 19 91;
– drugi razred: 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 3403 19 99, 3403 99 10, 3403 99 90 in 3819 00 00.
(2) Za mazalna olja po tej uredbi se ne štejejo tista mazalna olja, ki so rastlinskega ali živalskega izvora, če je biološka razgradljivost njihovih sestavin in dodatkov najmanj 60%, kar ugotavlja s preizkušanjem akreditiran laboratorij za ugotavljanje vsebnosti olj rastlinskega oziroma živalskega izvora.
4. člen
(1) Okoljska dajatev se ne plačuje pri uporabi mazalnih olj, če so namenjena kot surovina za proizvodnjo drugih mazalnih olj ali so kot proizvod namenjena za mehčanje materialov in po uporabi ostanejo v teh materialih ali so vgrajena v druge končne izdelke, ki so kot taki iznešeni iz ozemlja RS ali izvoženi iz območja EU.
(2) Okoljska dajatev se tudi ne plačuje za mazalna olja, ki se izvozijo iz območja EU ali iznesejo v druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ne glede na to, ali so proizvedena v RS, uvožena iz tretjih držav ali pridobljena iz drugih držav članic EU.
II. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE OKOLJSKE DAJATVE
5. člen
(1) Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko je mazalno olje prvič dano v promet na ozemlju RS, če gre za proizvodnjo, oziroma ob pridobitvi mazalnega olja iz druge države članice EU oziroma ob uvozu mazalnega olja iz tretjih držav.
(2) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba, ki rabi mazalna olja (v nadaljnjem besedilu: zavezanec).
(3) Zavezancu okoljsko dajatev zaračunava oseba, ki daje mazalna olja v promet (v nadaljnjem besedilu: plačnik okoljske dajatve), in je:
– proizvajalec mazalnih olj (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec),
– oseba, ki zaradi opravljanja svoje dejavnosti pridobi mazalna olja iz druge države članice EU in jih vnese na ozemlje RS (v nadaljnjem besedilu: pridobitelj),
– uvoznik mazalnih olj (v nadaljnjem besedilu: uvoznik).
(4) Plačnik okoljske dajatve zaračunano okoljsko dajatev vplača v proračun Republike Slovenije.
(5) Če je zavezanec oseba iz prve oziroma druge alinee tretjega odstavka tega člena, obračuna okoljsko dajatev sam in jo sam vplača v proračun Republike Slovenije.
6. člen
(1) Osnova za obračunavanje okoljske dajatve je masa mazalnega olja, izražena v kilogramih. Za preračun prostor­ninskih enot v masne se za vsa mazalna olja po tej uredbi uporablja faktor 0.9.
(2) Okoljska dajatev se plačuje v določenem znesku na kilogram mazalnega olja. Glede na razvrstitev mazalnega olja v razreda iz 3. člena te uredbe se okoljska dajatev plača v višini, ki znaša:
– 50% zneska, določenega za kilogram mazalnega olja iz druge alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe oziroma
– 100% zneska, določenega za kilogram mazalnega olja iz prve alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe.
(3) Znesek okoljske dajatve določi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
(1) Proizvajalec oziroma pridobitelj mora voditi evidenco proizvedenih ali pridobljenih mazalnih olj ločeno po vrsti, količini in po namenu porabe, tako da je razvidno, za katera mazalna olja je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve v skladu s 5. členom te uredbe, katera mazalna olja so bila porabljena za namene iz prvega odstavka 4. člena te uredbe ter za katera mazalna olja ni potrebno obračunati in plačati okoljske dajatve zaradi razlogov iz drugega odstavka 4. člena te uredbe.
(2) Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi proizvajalec oziroma pridobitelj mesečni obračun okoljske dajatve, ki ga mora predložiti carinskemu organu do 25. dne meseca po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
(3) Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni naslednji podatki:
– obdobje, za katero se plačuje okoljska dajatev,
– znesek obračunane okoljske dajatve po vrstah mazalnih olj,
– količina mazalnih olj po vrstah mazalnih olj, ki so bila proizvedena ali pridobljena,
– količina mazalnih olj po vrstah mazalnih olj, ki jih je plačnik izvozil iz območja EU ali iznesel v drugo državo članico EU in za njih v skladu z drugim odstavkom 4. člena te uredbe ni treba plačati okoljske dajatve oziroma za njih uveljavlja vračilo okoljske dajatve,
– količina mazalnih olj po vrstah mazalnih olj, ki jih plačnik uporabi ali proda v skladu s prvim odstavkom 4. člena in za katere ni treba plačati okoljske dajatve,
– končni znesek za plačilo okoljske dajatve v obdobju, za katero se plačuje okoljska dajatev.
(4) Proizvajalec oziroma pridobitelj mora obračunano okoljsko dajatev plačati do zadnjega dne meseca po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
(5) Proizvajalec oziroma pridobitelj mora predložiti carinskemu organu mesečni obračun okoljske dajatve na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(6) Proizvajalec oziroma pridobitelj, ki mazalna olja uporabi ali proda osebi, ki mazalna olja uporabi za namen iz prvega odstavka 4. člena, mora carinskemu organu poleg obračuna iz prejšnjega odstavka predložiti tudi mesečni pregled prometa na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe. Če proizvajalec oziroma pridobitelj mazalna olja uporabi ali proda za več namenov iz prvega odstavka 4. člena te uredbe, mora obrazec iz Priloge 2 te uredbe izpolniti za vsak namen posebej.
(7) Proizvajalec oziroma pridobitelj, ki mazalna olja iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi izven območja EU v svojem imenu in za svoj račun, lahko vračilo plačane okoljske dajatve iz 12. člena te uredbe uveljavlja na obrazcu iz Priloge 1 te uredbe.
(8) Proizvajalec oziroma pridobitelj, ki mazalna olja uporabi ali proda osebi, ki mazalna olja uporabi za namene iz prvega odstavka 4. člena, lahko oprostitev plačila oziroma vračilo plačane okoljske dajatve uveljavlja na obrazcu iz Priloge 1 te uredbe.
8. člen
(1) Uvoz po tej uredbi je sprostitev blaga v prost promet ali katerikoli drug carinski postopek ali ravnanje, pri katerem nastane carinski dolg v skladu s carinskimi predpisi.
(2) Uvoznik je carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi predpisi.
(3) Pri uvozu mazalnih olj obračunava okoljsko dajatev pristojni carinski organ, okoljska dajatev pa se obračunava in plačuje kot uvozna dajatev po carinskih predpisih.
(4) V skladu s prejšnjim odstavkom se okoljska dajatev ne plačuje za mazalna olja, sproščena v prost promet, za katera je v skladu s carinskimi predpisi uveljavljena oprostitev plačila carinskih dajatev.
(5) Uvoznik mora voditi evidenco, iz katere je razvidno, katera mazalna olja porabi ali proda proizvajalcu za namene iz prvega odstavka 4. člena te uredbe.
9. člen
Za obračunavanje obresti, doplačilo in vračilo vplačane okoljske dajatve, postopek prisilne izterjave, uporabo pravnih sredstev in za vsa druga vprašanja postopka, stvarne in krajevne pristojnosti carinskega organa se uporabljajo predpisi, ki urejajo davčni postopek, oziroma predpisi, ki urejajo carinske postopke in carinsko službo.
III. PRIJAVA DEJAVNOSTI IN EVIDENTIRANJE PROIZVAJALCEV OZIROMA PRIDOBITELJEV
10. člen
(1) Proizvajalec oziroma pridobitelj je dolžan carinskemu organu prijaviti, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, prične, spremeni ali preneha.
(2) Proizvajalec oziroma pridobitelj, ki prvič postane plačnik okoljske dajatve, mora pri carinskem organu vložiti prijavo za evidentiranje najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena mora proizvajalec oziroma pridobitelj predložiti carinskemu organu prijavo na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Če proizvajalec ali pridobitelj preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost, zaradi katere je dolžan obračunati in plačevati okoljsko dajatev, mora v roku 15 dni pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti carinskemu organu predložiti obvestilo o prenehanju obstoja oziroma opravljanja dejavnosti na obrazcu iz Priloge 3 te uredbe. Prekinitev oziroma prenehanje opravljanja dejavnosti zaradi nepredvidenih razlogov pa mora carinskemu organu prijaviti nemudoma na obrazcu iz Priloge 3 te uredbe.
(5) Če proizvajalec oziroma pridobitelj preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost, carinski organ odloči o izbrisu iz evidence iz 11. člena te uredbe na zahtevo proizvajalca oziroma pridobitelja, pri čemer hkrati odloči tudi o obveznosti plačila zapadlih obveznosti okoljske dajatve.
11. člen
(1) Carinski organ vzpostavi in vodi posebno evidenco proizvajalcev oziroma pridobiteljev mazalnih olj.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca oziroma pridobitelja ter davčno številko,
– vrsto mazalnih olj, na katere se nanaša prijava dejavnosti, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev,
– datum začetka, spremembe in prenehanja opravljanja dejavnosti.
IV. VRAČILO PLAČANE OKOLJSKE DAJATVE
12. člen
(1) Do vračila okoljske dajatve je upravičen proizvajalec, pridobitelj, uvoznik ali druga pravna oseba, ki mazalna olja, za katera je bila okoljska dajatev plačana, ali avtomobile, stroje in druge naprave, ki vsebujejo mazalna olja, za katera je bila okoljska dajatev plačana, iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi.
(2) Razen v primerih iz sedmega oziroma osmega odstavka 7. člena te uredbe oseba iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) predloži carinskemu organu zahtevek za vračilo okoljske dajatve v roku 60 dni po poteku meseca, v katerem je nastal vzrok za vračilo okoljske dajatve. Zahtevek za vračilo okoljske dajatve mora vsebovati naslednje podatke:
– vrsto mazalnega olja,
– datum uvoza, pridobitve ali proizvodnje mazalnega olja,
– znesek in datum plačila okoljske dajatve,
– navedbo dokumenta, ki dokazuje, da je bilo mazalno olje iznešeno iz ozemlja RS ali izvoženo iz območja EU,
– izjavo, da kazensko in materialno odgovarja za resničnost navedb in da razpolaga z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plačana in da so bila mazalna olja iznešena iz ozemlja RS ali izvožena iz območja EU.
– navedbo banke in transakcijskega računa, na katerega naj se izvrši izplačilo vračila.
(3) Vlagatelj je dolžan hraniti in na zahtevo carinskega organa predložiti dokumente, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve skladno s predpisi, ki urejajo davčni postopek.
V. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja pristojni carinski organ.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
14. člen
(1) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je zavezanec za plačilo okoljske dajatve, če pri uvozu mazalnih olj carinskemu organu ne predloži pravilnih podatkov o uvoženem mazalnem olju, če to povzroči ali bi povzročilo, da se okoljska dajatev ne plača ali da bi se plačala v manjšem znesku, kot je določeno s to uredbo.
(2) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, ki stori prekršek, če kot proizvajalec ali pridobitelj:
– proda mazalno olje brez plačila okoljske dajatve,
– ne prijavi dejavnosti, za katero je zavezana plačevati okoljsko dajatev,
– ne predloži pravočasno obračuna okoljske dajatve,
– z obračunom ne predloži podatkov, ki so potrebni za obračun okoljske dajatve, oziroma predloži neresnične podatke.
(3) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika.
VII. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Vračilo okoljske dajatve, ki je bila zaračunana pred uveljavitvijo te uredbe, se izvrši v skladu z Uredbo o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 97/04).
16. člen
Do sprejema sklepa iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe se za znesek okoljske dajatve uporablja znesek iz Sklepa o znesku takse za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 3/02 in 97/04).
17. člen
(1) Ne glede na 7. člen te uredbe vložijo zavezanci obračune okoljske dajatve za mesec maj 2005 pri davčnem organu v skladu z Uredbo o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 97/04).
(2) Ne glede na 10. člen te uredbe se postopki prijave začetka opravljanja dejavnosti ali spremembe opravljanja dejavnosti, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, dokončajo v skladu z Uredbo o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 97/04).
(3) Ne glede na 13. člen te uredbe opravljata nadzor nad obračunavanjem okoljske dajatve, za katero je obveznost obračuna nastala pred uveljavitvijo te uredbe, carinski oziroma davčni organ v okviru pristojnosti v skladu z Uredbo o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 97/04).
18. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 97/04).
19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2005.
Št. 00719-35/2005/6
Ljubljana, dne 19. maja 2005.
EVA 2004-2511-0356
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost