Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2220. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-D), stran 5211.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. maja 2005.
Št. 001-22-31/05
Ljubljana, dne 25. maja 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-D)
1. člen
V Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04) se 64. člen spremeni tako, da se glasi:
»64. člen
(nacionalno preverjanje znanja)
Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: nacionalno preverjanje znanja).
Ob koncu drugega obdobja je nacionalno preverjanje znanja za učence prostovoljno, ob koncu tretjega obdobja pa je za vse učence obvezno.
Ob koncu drugega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku sama izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenskega jezika ali italijanskega oziroma madžarskega jezika na narodno mešanih območjih, matematike in tujega jezika.
Ob koncu tretjega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenskega jezika ali italijanskega oziroma madžarskega jezika na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda določi minister v mesecu marcu za tekoče šolsko leto, po predhodni pridobitvi mnenja pristojnega strokovnega organa.
Učenci, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne morejo udeležiti nacionalnega preverjanja znanja ob koncu tretjega obdobja, imajo pravico do opravljanja nacionalnega preverjanja znanja v naknadnem roku.
Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.
Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.
Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverjanja znanja izda minister.
Tretji odstavek tega člena ni obvezen za zasebne šole, ki izvajajo programe osnovne šole po posebnih pedagoških načelih.«
2. člen
Besedilo 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovne, tehnične, razvojne in druge naloge, povezane z nacionalnim preverjanjem znanja, opravljata Državni izpitni center in Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Državni izpitni center v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja opravlja naslednje naloge:
– organizira in tehnično izvede nacionalno preverjanje znanja,
– vodi in hrani zbirke nalog za nacionalno preverjanje znanja,
– pripravlja in vzdržuje informacijski sistem, vezan na nacionalno preverjanje znanja,
– pripravlja podatke in analize oziroma primerjalne analize dosežkov učencev pri nacionalnem preverjanju znanja,
– opravlja druge naloge v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja opravlja naslednje naloge:
– pri pripravi in izboru nalog za nacionalno preverjanje znanja zagotovi strokovnjake, ki delujejo v okviru Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,
– organizira vrednotenje nalog nacionalnega preverjanja znanja pri območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,
– organizira izobraževanje učiteljev, ki bodo vrednotili naloge,
– opravlja druge naloge v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja.«
3. člen
Besedilo 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če učenec in starši menijo, da je bil učenec ob koncu pouka v šolskem letu nepravilno ocenjen, lahko starši v treh dneh po prejemu spričevala oziroma zaključnega spričevala pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.
Ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora imenuje komisijo. Med člani komisije mora biti vsaj en član, ki ni zaposlen v šoli.
Če komisija ugotovi, da je ocena učenca ob koncu pouka v šolskem letu neustrezna, učenca ponovno oceni. Odločitev komisije je dokončna.
Če učenec in starši menijo, da je pri ugotavljanju dosežka učenca pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega obdobja prišlo do pisne ali računske napake, lahko starši v treh dneh po prejemu zaključnega spričevala pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.
Ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora imenuje komisijo. Med člani komisije mora biti vsaj en član, ki ni zaposlen v šoli.
Če komisija ugotovi, da je pri ugotavljanju dosežka učenca pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega obdobja prišlo do pisne ali računske napake, se postopek ugotavljanja dosežka ponovi. Odločitev komisije je dokončna.«
4. člen
Besedilo 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učenec uspešno konča 9. razred, če ima pozitivne ocene iz vseh predmetov 9. razreda.
Učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v posebni program vzgoje in izobraževanja, uspešno končajo izobraževanje na način, kot je določeno s tem programom.«
5. člen
73. in 74. člen se črtata.
6. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen
(podaljšanje izobraževanja za učence s posebnimi potrebami)
Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenih izobraževalnih programih in so izpolnili osnovnošolsko obveznost ter se ne vključijo v programe srednješolskega izobraževanja oziroma učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja in so izpolnili osnovnošolsko obveznost, lahko ne glede na določilo prvega odstavka 55. člena tega zakona nadaljujejo izobraževanje v osnovni šoli še največ tri leta in obdržijo status učenca.
Izobraževanje za učence, ki so se izobraževali po prilagojenih izobraževalnih programih, se izvaja v skladu s programom, ki je prilagojen vrsti in stopnji primanjkljaja, ovire oziroma motnje posameznega učenca, za učence, ki so bili vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja, pa v skladu s posebnim programom vzgoje in izobraževanja.«
7. člen
Besedilo 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna šola izda učencem, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje, zaključna spričevala.
V zaključno spričevalo se vpišejo učenčeve ocene iz 9. razreda in ocena splošnega uspeha ter dosežki učenca pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega obdobja.
Učencem, ki so končali prilagojene izobraževalne programe, ki ne določajo nacionalnega preverjanja znanja ob koncu tretjega obdobja, se v zaključno spričevalo vpišejo ocene iz 9. razreda in ocena splošnega uspeha.
Učencem, ki so končali posebni program vzgoje in izobraževanja, se izda zaključno potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti z opisno oceno dosežkov učenca.«
8. člen
Deseti odstavek 95. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Evidenca učencev, ki opravljajo nacionalno preverjanje znanja, vsebuje:
– ime in priimek učenca ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva,
– osnovno šolo, na kateri učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja, ter razred in oddelek,
– šolsko leto, v katerem učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja,
– seznam predmetov, iz katerih učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja,
– dosežke učenca na nacionalnem preverjanju znanja.
Evidenco iz tega odstavka vodi Državni izpitni center.«
9. člen
V prvem odstavku 97. člena se besedilo »zaključnega preverjanja znanja« nadomesti z besedilom »nacionalnega preverjanja znanja.«.
10. člen
Drugi odstavek 108. člena se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Podzakonski akt iz osmega odstavka 64. člena zakona izda minister najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
12. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2005. Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04).
Št. 602-02/90-1/28
Ljubljana, dne 17. maja 2005.
EPA 157-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost