Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005

Kazalo

2165. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 5133.

Na podlagi 21. člena, drugega odstavka 22. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
(1) V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP in 138/04) se sedma alinea prvega odstavka 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»– Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo«.
(2) Osmi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov in splošnih aktov, ki urejajo elektroenergetiko in termoenergetiko ter naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določil zakona, ki ureja rudarstvo in na njegovi podlagi izdanih predpisov, tehničnih predpisov in predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter drugih predpisov pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin ter pri izvajanju drugih rudarskih del.«
2. člen
V šestem odstavku 12. člena se črta besedilo »raziskovanje in izkoriščanje vseh vrst mineralnih surovin in«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest pristojnih ministrstev se s to uredbo uskladijo najkasneje do 1. junija 2005.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-6/2005/9
Ljubljana, dne 12. maja 2005.
EVA 2005-3111-0031
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost