Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1864. Pravilnik o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, stran 4622.

Na podlagi tretjega odstavka 35. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/20/ES z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (UL L št. 108 z dne 24. aprila 2002, str. 21) določa radijske frekvence, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, in način njihove uporabe.
(2) Ta pravilnik je bil sprejet ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. julija 1998, str. 37), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/48/ES z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 217 z dne 5. avgusta 1998, str. 18).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Oprema razreda 1 je radijska oprema, ki je določena za razred 1 z Odločbo Komisije 2000/299/ES z dne 6. aprila 2000 o izhodiščni razvrstitvi radijske opreme in telekomunikacijske terminalske opreme ter pripadajočih identifikatorjih (UL L št. 97 z dne 19. aprila 2000, str. 13).
2. Radioamatersko dovoljenje CEPT je radijsko dovoljenje, izdano na podlagi priporočila T/R 61-01 Konference evropskih uprav za pošto in telekomunikacije.
3. Radijska oprema je naprava ali njen ustrezni sestavni del, ki omogoča komuniciranje z oddajanjem oziroma sprejemanjem radijskih valov z uporabo radiofrekvenčnega spektra, razporejenega za prizemne oziroma vesoljske radiokomunikacijske storitve.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) in v predpisu, ki določa načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov.
3. člen
(uporaba radijskih frekvenc brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc)
Radijske frekvence, ki jih uporablja oprema razreda 1, in radijska oprema, navedena v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.
4. člen
(radioamaterji)
Tuji radioamaterji smejo uporabljati radijske frekvence, ki so v Republiki Sloveniji razporejene za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev, brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, če imajo veljavno radioamatersko dovoljenje CEPT.
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odred­ba o radijskih frekvencah, za katere ni potrebno pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 91/01).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 2680-12/2004
Ljubljana, dne 11. aprila 2005.
EVA 2005-2111-0005
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost