Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2005 z dne 21. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2005 z dne 21. 4. 2005

Kazalo

1438. Pravilnik za izvajanje Zakona o orožju, stran 3884.

Na podlagi 3. točke četrtega odstavka 3. člena, prvega in tretjega odstavka 5. člena, desetega odstavka 11. člena, petega odstavka 37. člena, šestega odstavka 40. člena, sedmega odstavka 44. člena, petega odstavka 53. člena, četrtega odstavka 68. člena, četrtega odstavka 69. člena, petega odstavka 71.d člena in 79. člena zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04), izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
za izvajanje Zakona o orožju
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Vsebina
Ta pravilnik določa:
– vrste orožja;
– obrazce vlog in dovoljenj za nabavo orožja – posameznik;
– obrazec vloge in dovoljenja za nabavo orožja – pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik;
– pravice in dolžnosti imetnika dovoljenja za nabavo orožja;
– obrazce orožnih listin za posest oziroma nošenje orožja;
– vsebina vloge za opravljanje dejavnosti trgovca in strelišča;
– posebnosti pri nabavi in posesti posameznih vrst orožja;
– obrazce vlog in dovoljenj za prenos, vnos, iznos ali promet orožja ali streliva čez državno mejo na zunanjih mejah Evropske unije;
– način in oblika vodenja evidenc o orožju in orožnih listinah pristojnega organa, ministrstva, trgovca in upravljavca strelišča.
Ta pravilnik določa tudi obrazce vlog ter dovoljenj za iznos oziroma vnos orožja v Republiko Slovenijo iz držav članic Evropske unije v skladu z 1., 7., 9., 11. in 12 členom Direktive Sveta 91/477/EGS z dne 18. 6 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja (UL L št. 256 z dne 13. 9. 1991, str./51).
II. VRSTE OROŽJA
2. člen
Tipi/vrste orožja
Orožje iz 2. in 6. točke kategorije A, kategorije B in C ter od 1. do 6. točke kategorije D iz prvega odstavka 3. člena zakona o orožju (v nadaljnjem besedilu: zakon), se zaradi evidentiranja, vnosa podatkov v orožne listine in drugih potreb pri izvajanju zakona, razvršča na posamezne tipe oziroma vrste in podvrste (v nadaljnjem besedilu: tip/vrsta orožja):
Tipi/vrste orožja iz prejšnjega odstavka so:
– avtomatska pištola,
– polavtomatska pištola,
– pištola,
– revolver,
– mitraljez,
– brzostrelka,
– avtomatska puška (AP) z risano cevjo,
– avtomatska puška (AP) z gladko cevjo,
– polavtomatska puška (PAP) z risano cevjo,
– polavtomatska puška (PAP) z gladko cevjo,
– repetirna puška (RP) z risano cevjo,
– repetirna puška (RP) z gladko cevjo,
– puška z risano cevjo,
– puška z gladko cevjo,
– kombinirana puška (z risano in gladko cevjo),
– puška,
– možnar cevni in
– ostalo.
Različni tipi/vrste pušk z risano cevjo, pištol in revolverjev iz prejšnjega odstavka tega člena, so lahko s centralno udarno iglo – oznaka C, ali z robnim vžigom – oznaka RV.
V posamezni kategoriji orožja so lahko posamezni tipi/vrste orožja iz drugega odstavka tega člena (priloga št. 1).
Orožje za omamljanje živali (49. člen zakona) je lahko izdelano v izvedbi različnih tipov/vrst orožja iz kategorij B, C in D.
3. člen
Varnostno orožje
Varnostno orožje iz prvega odstavka 5. člena zakona je orožje iz 1. točke kategorije B, različnih kalibrov, do vključno kalibra 12,7 mm, in orožje iz 2. točke kategorije D.
Izjemoma se gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom in drugim pravnim osebam, ki so po predpisih o zasebnem varovanju dolžne organizirati službo varovanja, lahko izda nabavno dovoljenje in orožni posestni list tudi za drugo orožje kategorije B in iz 2. ter 6. točke kategorije A pod pogojem, da je z zakonom ali posebnim aktom Vlade Republike Slovenije za opravljanje nalog varovanja določenega objekta izrecno predpisano tako orožje.
Orožje iz prejšnjega odstavka lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne osebe zaupajo v nošenje posamezniku, le za opravljanje službe obveznega varovanja po predpisih o zasebnem varovanju na objektu ali območju, za katerega je varovanje s tem orožjem predpisano.
Za varnostno orožje ni dovoljena nabava in posest streliva s prebojnim, eksplozivnim ali vnetljivim učinkom, streliva s kroglo, ki ima razširni (ekspanzijski) učinek in šibrastega streliva.
4. člen
Športno orožje
Športno orožje iz tretjega odstavka 5. člena zakona je kratkocevno in dolgocevno strelno orožje, ki ga strelska športna društva, registrirana pri nacionalni panožni športni zvezi in druge sorodne organizacije v skladu s svojimi temeljnimi in drugimi akti uporabljajo za strelsko športno dejavnost (rekreacija, treningi in tekmovanja doma in v tujini).
Športno orožje iz prejšnjega odstavka je praviloma orožje posameznih točk kategorij B, C in D, različnih tipov/vrst in kalibrov; in sicer:
a) 1. točka kategorije B:
– polavtomatska pištola različnih kalibrov, do vključno kalibra 12,7 mm;
– revolver različnih kalibrov, do vključno kalibra 12,7 mm;
b) 4. točka kategorije B:
– polavtomatska puška z risano cevjo različnih kalibrov – C (centralno udarno iglo) ali RV
(robnim vžigom);
– polavtomatska puška z gladko cevjo kal. 12, 16 in 20;
c) 5. točka kategorije B:
– polavtomatska puška z risano cevjo različnih kalibrov – C (centralno udarno iglo) ali RV (robnim vžigom);
– polavtomatska puška z gladko cevjo kal. 12, 16 in 20;
d) 1. točka kategorije C:
– repetirna puška z risano cevjo različnih kalibrov – C (centralno udarno iglo) ali RV (robnim vžigom);
– repetirna puška z gladko cevjo različnih kalibrov;
e) 2. točka kategorije C:
– puška z eno risano cevjo različnih kalibrov – C (centralno udarno iglo) ali RV (robnim vžigom);
f) 4. točka kategorije C:
– pištola različnih kalibrov;
g) 1. točka kategorije D:
– puška z gladko cevjo kal. 12, 16 in 20;
h) 3. točka kategorije D:
– pištola, različnih kalibrov;
– revolver, različnih kalibrov;
– puška, različnih kalibrov.
Strelsko športno društvo ali druga sorodna organizacija izda svojemu članu potrdilo za pridobitev dovoljenja za nabavo orožja v smislu tretje alinee prvega odstavka 17. člena zakona. Za pridobitev orožnega lista pa mora posameznik predložiti tudi potrdilo športne panožne zveze iz katerega je razvidno, da tekmuje s takšno vrsto orožja v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez doma ali v tujini. Članu strelskega društva, ki ne tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih, pa se lahko izda dovoljenje za posest športnega orožja.
III. OBRAZCI VLOG IN DOVOLJENJ ZA NABAVO OROŽJA – POSAMEZNIK
5. člen
Vloga
Vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo orožja vloži posameznik pri upravni enoti, na območju katere ima stalno prebivališče.
Vloga za nabavo orožja kategorije A (zbiratelji), B, C ter iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke kategorije D, se vloži na obrazcu št. 1. Upošteva pa se tudi vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, če je izrecno označena kot taka in če vsebuje vse podatke, ki so določeni na predpisanemu obrazcu.
6. člen
Dovoljenje za nabavo orožja
Pristojni organ izda posamezniku dovoljenje za:
– nabavo orožja kategorije A (zbiratelji), B, C ter iz 1. točke kategorije D, na obrazcu št. 2;
– nabavo orožja iz 2., 3., 4. in 5. točke kategorije D na obrazcu št. 3.
IV. OBRAZEC VLOGE IN DOVOLJENJA ZA NABAVO OROŽJA – PRAVNA OSEBA IN SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK
7. člen
Vloga
Vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo orožja vloži pravna oseba pri upravni enoti, na območju katere ima svoj sedež oziroma pri upravni enoti, na območju katere njena poslovna enota opravlja dejavnost in hrani orožje. Samostojni podjetnik posameznik vloži vlogo pri upravni enoti, na območju katere se njegova dejavnost opravlja, oziroma kjer naj bi se ta pretežno opravljala in kjer orožje tudi hrani.
Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo orožja kategorije A, B, C ter iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke kategorije D, se vloži na obrazcu št. 1.
8. člen
Dovoljenje za nabavo orožja
Pristojni organ izda dovoljenje za nabavo orožja iz prejšnjega člena na obrazcu št. 4.
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI IMETNIKA DOVOLJENJA
ZA NABAVO OROŽJA
9. člen
Pravice in dolžnosti
Imetnik dovoljenja za nabavo orožja ob nabavi orožja izroči prodajalcu to dovoljenje, ki mu služi kot dokazilo o prodaji orožja. Prodajalec sme izročiti orožje posamezniku, ko mu ta predloži javno listino s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, podatke iz listine o istovetnosti pa mora primerjati s podatki iz dovoljenja o nabavi orožja. Če imetnik tega dovoljenja ne izkoristi, ga mora s prilogo v osmih dneh po prenehanju njegove veljavnosti vrniti pristojnemu organu.
Priloga k izdanemu dovoljenju za nabavo orožja iz prve alinee prvega odstavka 6. člena in 8. člena tega pravilnika vsebuje obrazec potrdila o prodaji oziroma odsvojitvi orožja in obrazec vloge za registracijo orožja ter izdajo orožne listine oziroma vpis orožja v orožno listino. Potrdilo o prodaji oziroma odsvojitvi orožja izpolni prodajalec oziroma odsvojitelj (šesti odstavek 40. in prvi odstavek 42. člena zakona) in izpolnjenega vrne kupcu ob predaji orožja. Potrdilo služi kupcu kot dokazilo o pravici do posesti in prenosu orožja do registracije orožja ter je sestavni del vloge za registracijo orožja in izdajo orožne listine oziroma vpisa orožja v orožno listino.
VI. OROŽNE LISTINE ZA POSEST OZIROMA NOŠENJE OROŽJA
10. člen
Orožni list
Orožni list se izda na obrazcu št. 5, ki meri 88 × 125 mm in ima 20 strani.
V rubriko obrazca orožnega lista “tip/vrsta orožnega lista“ pristojni organ vpiše razlog za posest in nošenje orožja, in sicer:
– varnost; pomeni orožni list za varnostno orožje;
– lov; pomeni orožni list za lovsko orožje;
– šport; pomeni orožni list za športno orožje.
V posamezni tip/vrsto orožnega lista se sme vpisovati le enaka vrsta orožja iz 5. člena zakona.
Obrazec orožnega lista za varnostno orožje se izda z veljavnostjo desetih let, za lovsko in športno orožje pa se izda z veljavnostjo dvajsetih let. Po preteku veljavnosti se ob izpolnjevanju zakonskih pogojev izda nov orožni list.
Zaradi omejenih možnosti vpisa števila kosov orožja v orožni list se za dodatno orožje izda nov orožni list enakega tipa/vrste, s tem da je veljavnost dodatno izdanih orožnih listov enaka prvo izdanemu orožnemu listu. Enako se računa veljavnost pri zamenjavi orožnega lista zaradi spremembe osebnega imena ali stalnega prebivališča in zamenjavi orožnega lista, ker zaradi poškodb, obrabe ali drugega razloga prvotni orožni list ni več uporaben.
V primeru souporabe orožja iz 45. člena zakona se v orožni list souporabnika orožja vpišejo tudi podatki o registrski številki lastnika orožja.
11. člen
Fotografija
K vlogi za izdajo novega obrazca orožnega lista mora prosilec priložiti predhodno izdan orožni list in fotografijo, ki kaže njegovo pravo podobo in ni retuširana. Fotografija mora biti izdelana na belem, tankem, sijajnem fotografskem papirju, velikosti 35 × 45 mm, v črno beli ali barvni tehniki in z zaokroženimi vogali. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.
Prosilec mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice ali rute.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, smejo pripadnice oziroma pripadniki verskih skupnosti ter druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz.
Če fotografija ne ustreza pogojem iz prejšnjih odstavkov tega člena, jo pristojni organ vrne prosilcu in mu določi rok, v katerem mora predložiti ustrezno fotografijo.
12. člen
Dovoljenje za posest orožja
Dovoljenje za posest orožja se izda na obrazcu št. 6, ki meri 88 × 125 mm in ima 20 strani.
13. člen
Orožni posestni list
Orožni posestni list se izda na obrazcu št. 7, ki meri 88 × 125 mm in ima 32 strani.
14. člen
Dovoljenje za zbiranje orožja
Dovoljenje za zbiranje orožja se izda na obrazcu št. 8, ki meri 88 × 125 mm in ima 32 strani.
15. člen
Veljavnost
Orožne listine iz 12., 13. in 14. člena tega pravilnika se izdajo s trajno veljavnostjo.
16. člen
Izdelava obrazcev orožnih listin
Obrazci orožnih listin iz 10., 12., 13. in 14. člena tega pravilnika so izdelani iz posebnega papirja z vgrajenimi varnostnimi in zaščitnimi elementi. Platnice teh orožnih listin so zelene barve.
V obrazce orožnih listin se podatki vpisujejo s tiskalnikom ali pisalnim strojem.
Materiali za izdelavo orožnih listin in vpisi v obrazcih morajo biti izdelani tako, da ob normalnem ravnanju imetnika z njimi zagotavljajo uporabo teh dokumentov za obdobje njihove veljavnosti.
17. člen
Pooblastilo za nošenje orožja in pooblastilo
za prenos orožja
Pooblastilo za nošenje orožja in pooblastilo za prenos orožja izdajajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne osebe iz 21. člena zakona posameznikom in ju potrdi pristojni organ po stalnem prebivališču posameznika, na katerega se glasita.
Pooblastilo za nošenje orožja se izda na obrazcu št. 9, pooblastilo za prenos orožja pa na obrazcu št. 10. Oba imata dva dela in merita razvita 148 × 105 mm, prepognjena pa 74 × 105 mm.
18. člen
Priglasitveni list
Priglasitveni list za prodano oziroma odsvojeno orožje iz 2., 3., 4. in 5. točke kategorije D izda posamezniku trgovec z orožjem (tretji, četrti, peti in šesti odstavek 40. člena in drugi odstavek 42. člena zakona). Posamezniku, ki nabavlja orožje iz 2. do 5. točke kategorije D v tujini, izda priglasitveni list za to orožje pristojni organ (osmi odstavek 14. člena zakona).
Priglasitveni list iz prejšnjega odstavka se izda na obrazcu št. 11, ki je sestavljen iz dveh delov:
– orožne listine oziroma priglasitvenega lista, ki ima dva dela in merita razvita 210 × 105 mm, prepognjena pa merita 105 × 105 mm. Pravilno izpolnjen priglasitveni list izroči trgovec kupcu;
– priloge, ki vsebuje obrazec obvestila oziroma potrdila o izdaji priglasitvenega lista oziroma prodaji orožja iz 2., 3., 4. in 5. točke kategorije D (šesti odstavek 40. člena zakona); pravilno izpolnjeno prilogo pošlje trgovec pristojnemu organu po stalnem prebivališču posameznika, na katerega se glasi priglasitveni list.
V primeru odsvojitve orožja iz drugega odstavka 42. člena zakona izroči trgovec odsvojitelju kopijo priloge priglasitvenega lista iz druge alinee prejšnjega odstavka, ki mu služi kot potrdilo o odsvojitvi orožja.
19. člen
Pogrešitev orožja in orožnih listin
Kdor pogreši orožje ali orožno listino iz 10., 12., 13., 14., 17., 18. in 41. člena tega pravilnika, mora o tem nemudoma obvestiti najbližjo policijsko postajo, v roku 8 dni pa tudi pristojni organ, ki mu prijavo potrdi na obrazcu št. 12.
V primeru pogrešitve orožnega lista služi potrdilo o prijavi izgube pristojnega organa za preklic orožnega lista v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pristojni organ izda na vlogo posameznika nov orožni list po objavi preklica orožnega lista v Uradnem listu Republike Slovenije.
20. člen
Potrdilo za prenos oziroma uporabo orožja
Potrdilo za prenos oziroma uporabo orožja izdajajo osebe iz četrtega in petega odstavka 44. člena zakona (strelske in lovske organizacije) na obrazcu št. 13, ki meri 75 × 105 mm. Izdano potrdilo velja le določen čas, največ do 30 dni.
Strelske organizacije iz prejšnjega odstavka lahko izdajo potrdilo za prenos orožja tudi svojemu članu, ki ima veljavno pooblastilo za prenos orožja iz sedmega odstavka 11. člena zakona, orožje, ki ga namerava prenesti, pa ni vpisano v to pooblastilo.
VII. VSEBINA VLOGE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TRGOVCA IN STRELIŠČA
21. člen
Vsebina vloge za opravljanje dejavnosti trgovca
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti trgovca iz 39. člena zakona mora vsebovati naslednje podatke:
– matična številka (enotna identifikacijska številka);
– firma/ime;
– ime poslovalnice ali drugega dela poslovnega subjekta;
– sedež in naslov;
– ime, priimek in stalno prebivališče zastopnika;
– vrsta dejavnosti oziroma prometa z orožjem (35. člen zakona);
– izpisek iz sodnega registra ali potrdilo o priglasitvi;
– ime, priimek, EMŠO, datum rojstva in stalno prebivališče odgovorne osebe;
– ime, priimek, EMŠO, datum rojstva in stalno prebivališče zaposlenih; posameznikov, ki neposredno opravljajo delo v zvezi s prometom z orožjem;
– potrdilo o preizkusu znanja o ravnanju z orožjem;
– potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu;
– dokazilo o ustreznosti prostorov, namenjenih za promet z orožjem;
– druga dokazila, ki jih zahteva ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
22. člen
Vsebina vloge za opravljanje dejavnosti strelišča
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje pridobitne dejavnosti upravljavca strelišča iz 51. člena zakona, mora poleg podatkov in dokumentov iz prejšnjega člena vsebovati še potrdilo o zavarovanju odgovornosti in streliški red.
23. člen
Potrdilo o izpolnjevanju osebnih pogojev
Potrdilo o izpolnjevanju osebnih pogojev odgovorne osebe trgovca in pri njem zaposlenem posamezniku iz drugega odstavka 37. člena zakona in potrdilo o izpolnjevanju osebnih pogojev odgovorne osebe in zaposlenemu posamezniku iz drugega odstavka 53. člena zakona se izda na obrazcu št. 14.
VIII. POSEBNOSTI
24. člen
Deli orožja, menjalne, vložne cevi in strelivo
Deli orožja za orožje kategorije B in C ter 1. točke kategorije D in strelivo za orožje iz 3. in 4. točke kategorije D se smejo nabavljati z dovoljenjem pristojnega organa. Posamezniki in osebe iz 21. člena zakona ne smejo imeti v posesti posameznih delov orožja, če nimajo ustreznega orožja oziroma ustrezne orožne listine.
Osebe iz prejšnjega odstavka imajo lahko v posesti ali si lahko nabavijo največ tri dodatne menjalne ali vložne cevi k lovskemu in športnemu orožju. Nabava menjalne ali vložne cevi za varnostno orožje ni dovoljena.
Vloga za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena se vloži na obrazcu št. 15, s tem, da se upošteva tudi vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, če je izrecno označena kot taka in če vsebuje vse podatke, ki so določeni na predpisanemu obrazcu.
Dovoljenje za nabavo delov orožja in strelivo za orožje 3. in 4. točke kategorije D se izda na obrazcu št. 16. Priloga k izdanemu dovoljenju za nabavo delov orožja, menjalne ali vložne cevi vsebuje obrazec potrdila in obrazec vloge iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika.
25. člen
Zbiranje hladnega orožja
Pristojni organ izda osebi dovoljenje za zbiranje izključno hladnega orožja, če posameznik, odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojni podjetnik posameznik izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. točke drugega odstavka 14. člena ter pogoje za hrambo orožja po 25. oziroma 26. členu zakona.
26. člen
Nošenje lovskega orožja
Lovsko orožje, se sme v skladu s tretjim odstavkom 23. člena zakona in predpisih o lovstvu, nositi in uporabljati samo v lovišču in na strelišču. Izven lovišča oziroma strelišča pa se mora prenašati v skladu s tretjim odstavkom 8. člena zakona.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se sme izven lovišča lovsko orožje nositi oziroma uporabljati v primeru:
– izvajanja odstrela bolne ali poškodovane divjadi, v skladu s predpisi o lovstvu;
– pogrebne svečanosti, v skladu s krajevnimi običaji in predpisi o pokopališkem redu.
Posameznik, ki posodi orožje v skladu s prvim odstavkom 44. člena zakona, izda posamezniku, ki si sposoja orožje, potrdilo na obrazcu št. 17. Upošteva se tudi drugačno potrdilo, ki ni sestavljeno na predpisanem obrazcu, če je izrecno označeno kot potrdilo o posoji orožja in če vsebuje vse podatke kot je to določeno v predpisanem obrazcu.
Kdor nosi ali prenaša sposojeno orožje, mora na zahtevo policista v skladu s petim odstavkom 8. člena zakona, pokazati orožno listino, ki upravičuje nošenje oziroma posest orožja in potrdilo o posoji orožja.
27. člen
Orožje za omamljanje živali
Orožje za omamljanje živali iz petega odstavka 2. člena tega pravilnika je orožje, ki pod pritiskom stisnjenega zraka, smodnikovih ali drugih plinov ali drugega potisnega sredstva izstreljuje anestetike ali druge učinkovine za omamljanje oziroma uspavanje živali.
Dovoljenje za nabavo orožja iz prejšnjega odstavka se sme izdati na podlagi predhodnega soglasja Veterinarske uprave Republike Slovenije državnim organom, znanstvenim zavodom in drugim osebam, ki ga uporabljajo za zaščito živali ali znanstveno raziskovanje živalskih vrst.
Za posest, prenos in nošenje orožja se smiselno uporabljajo določbe petega in šestega odstavka 11. člena zakona.
28. člen
Onesposobitev orožja
Strelno orožje izgubi lastnost orožja (3. točka četrtega odstavka 3. člena zakona), če so vsi bistveni deli onesposobljenega strelnega orožja trajno neuporabni in taki, da na njih ni mogoča odstranitev, zamenjava ali prireditev, ki bi kakorkoli omogočila ponovno usposobitev tega orožja.
Onesposobitev strelnega orožja mora biti izvedena v skladu z naslednjimi zahtevami:
– ležišče nabojev mora imeti tri prečne izvrtine najmanj premera nazivnega kalibra cevi ali pa mora biti z jeklenim vložkom tako zaprto, da se ga ne more polniti s strelivom;
– cev mora biti zaprta v celotni dolžini ali v ustju in na strani ležišča nabojev, s kovinskim odlitkom. Kot zaprta cev pa se šteje tudi ena vzdolžna zareza širine najmanj 5 mm, ki sega do notranjosti cevi in poteka od sprednjega dela ležišča nabojev do ustja cevi;
– zaklep mora biti na strani, kjer sega v cev tako obdelan, da sta izvlačilec in čelo zaklepa odstranjena. Izvrtina vodila udarne igle mora biti zavarjena, igla pa odstranjena. Za onesposobitev zaklepa se šteje tudi pod kotom 45 stopinj odstranjena čelna stran zaklepa;
– pri revolverjih se cev onesposobi, kot je navedeno v drugi alinei tega odstavka. Vsako ležišče naboja v bobniču pa mora imeti prečno izvrtino premera nazivnega kalibra, ali pa vsa ležišča zaprta z jeklenim vložkom. Zaprti del cevi, ležišče nabojev in ležišča nabojev v vrtljivem bobniču, ki so zaprti, morajo imeti jeklene vložke, tako povezane z ostalimi deli orožja, da jih ni mogoče odstraniti iz orožja s segrevanjem in orodji, ki so v splošni rabi.
Pri orožju, kjer se da sicer cev menjati brez orodja, mora biti cev z ustreznim posegom trdno povezana z ohišjem orožja.
Izjemoma se za orožje, za katerega lastnik dokaže, da ima večjo zgodovinsko ali spominsko vrednost, šteje, da je nerabno, če je na njem opravljen poseg le v skladu s tretjo alineo drugega odstavka tega člena.
Ustrezne posege na orožju naredi puškar, po opravljenem posegu pa mora lastnik za tako orožje pridobiti ustrezen certifikat, ki ga izda posebna komisija pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Strelno in hladno orožje izgubi lastnosti orožja tudi v primeru, ko na njem ni izveden poseben poseg, samo orožje pa je kot tako nerabno zaradi korozije, ki je v taki meri uničila orožje oziroma njegove funkcionalne dele, da le-ti ne delujejo več in jih z nobenim postopkom ni več mogoče usposobiti. Lastnik nerabnega orožja mora za tako orožje pridobiti ustrezen certifikat, ki mu ga izda komisija na obrazcu št. 18.
Kdor najde nerabno orožje iz prejšnjega odstavka, mora o nerabnosti pridobiti strokovno mnenje puškarja ter o najdbi obvestiti policijo. Po preteku enega leta od najdbe pa mora pri komisiji podati vlogo za izdajo certifikata. Do izdaje certifikata najditelj nerabnega orožja ne sme odsvojiti. O najdbi nerabnega orožja starejšega od 50 let mora najditelj obvestiti najbližji muzej, ki na kraju najdbe opravlja javno službo.
Kdor v tujini nabavi nerabno orožje, ga mora pri vnosu priglasiti organu, pristojnemu za mejno kontrolo, ki mu izda ustrezno potrdilo. Za nerabno orožje, nabavljeno v tujini, mora lastnik v roku 8 dni po vnosu v Republiko Slovenijo podati vlogo za pridobitev ustreznega certifikata komisije.
29. člen
Potrdilo o začasnem zasegu
O začasnem zasegu orožja, streliva in orožnih listin iz prvega odstavka 63. člena zakona izda policist potrdilo na obrazcu št. 19.
30. člen
Hramba orožja
Upravna enota praviloma hrani odvzeto in izročeno orožje v za hrambo primernih prostorih na upravni enoti. V primeru hrambe večjih količin orožja lahko upravna enota odda orožje v hrambo osebi, ki izpolnjuje za to pogoje.
V primeru smrti lastnika orožja, ki je posedoval večjo količino orožja, lahko upravna enota začasno dovoli hrambo orožja na kraju, kjer se zapustnikovo orožje nahaja. Za začasno hrambo pooblasti osebo, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka 14. člena zakona. Stroške hrambe nosi lastnik orožja.
IX. PRENOS OROŽJA IN STRELIVA V EVROPSKI UNIJI
31. člen
Vnos, iznos, prenos ali tranzit orožja in streliva na notranjih mejah Evropske unije
Organ, pristojen za mejno kontrolo dovoli vnos, iznos, prenos ali tranzit orožja na notranjih mejah Evropske unije po predpisih o nadzoru državne meje, če so izpolnjeni pogoji iz 67., 68., 69., 71.b in 71.e člena zakona.
32. člen
Nabava in iznos orožja iz Republike Slovenije
Pristojni organ izda prebivalcu države članice Evropske unije dovoljenje za nabavo in iznos orožja ali streliva kategorije A in B v drugo državo članico Evropske unije po prvem odstavku 69. člena zakona samo, če ima predhodno privolitev za nabavo oziroma vnos orožja ali streliva pristojnega organa države v kateri prebiva oziroma v katero orožje iznaša. Pod enakimi pogoji se izda dovoljenje za nabavo in iznos orožja ali streliva kategorije C in D, kolikor se za takšno orožje zahteva predhodna privolitev pristojnega organa države v katero se orožje iznaša.
Za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka je pristojna upravna enota, ki je pristojna za prodajalca.
Dovoljenje za nabavo in iznos orožja iz prvega odstavka tega člena se izda v obliki dveh upravnih odločb – dovoljenj in sicer: dovoljenja za nabavo orožja (obrazec št. 20) in dovoljenja za iznos orožja (obrazec št. 21).
Trgovec ali druga oseba, sme izročiti prodano orožje prebivalcu države članice Evropske unije šele, ko ta predloži dovoljenje za iznos orožja. Prebivalcu države članice Evropske unije lahko iznese orožje tudi trgovec.
Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo orožja ali streliva iz tretjega odstavka tega člena se izda na obrazcu št. 22 in mora vsebovati tudi podatek o načinu iznosa orožja (posameznik sam ali preko druge pooblaščene osebe).
Priloga k izdanemu dovoljenju za nabavo orožja iz tretjega odstavka tega člena vsebuje obrazec potrdila o prodaji oziroma odsvojitvi orožja in obrazec vloge o priglasitvi nabave orožja ali streliva in za izdajo dovoljenja za iznos orožja iz Republike Slovenije. Potrdilo o prodaji oziroma odsvojitvi orožja izpolni prodajalec oziroma odsvojitelj (šesti odstavek 40. in prvi odstavek 42. člena zakona) in izpolnjenega vrne kupcu. Potrdilo je sestavni del vloge o priglasitvi nabave orožja ali streliva in za izdajo dovoljenja za iznos orožja iz Republike Slovenije.
V vseh primerih izdaje dovoljenja za nabavo in iznos orožja v države članice Evropske unije pristojni organ obvesti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ki obvesti pristojni organ države v katero se orožje iznaša in če je to potrebno tudi države prek katerih se vrši prenos. Obveščanje se vrši na obrazcu št. 23.
Dolžnost obveščanja po prejšnjem odstavku obstoji tudi v primeru izdaje dovoljenja za posest oziroma nošenje orožja državljanu Evropske unije, ki ima dovoljenje za prebivanje na območju Republike Slovenije.
33. člen
Nabava in vnos orožja v Republiko Slovenijo
Osebe, ki prebivajo oziroma imajo svoj sedež na območju Republike Slovenije smejo nabaviti orožje iz kategorije A, B, C in D ali strelivo v eni izmed držav članic Evropske unije in ga vnesti v Republiko Slovenijo po predhodni privolitvi pristojnega organa, razen orožja za katero minister, pristojen za notranje zadeve določi, da privolitev ni potrebna.
Za predhodno privolitev iz prejšnjega odstavka, se uporabljajo določbe 14. oziroma 21. člena zakona.
Vloga za predhodno privolitev za nabavo in vnos orožja se vloži na obrazcu št. 1, za dele orožja, menjalne, vložne cevi ali strelivo pa na obrazcu št. 15, predhodna privolitev pa se izda na obrazcu št. 24.
34. člen
Evropski orožni list
Evropski orožni list (v nadaljnjem besedilu: evropska orožna prepustnica) dovoljuje posamezniku prenos orožja kategorije B, C in D, ki je vpisano v evropsko orožno prepustnico, v drugo državo članico Evropske unije, v skladu z njenimi predpisi.
Evropska orožna prepustnica se izda na obrazcu št. 25, ki ima šest delov in merijo razviti 625 × 148 mm, posamezni del (prepognjena) pa 105 × 148 mm.
Obrazec evropske orožne prepustnice se izda z veljavnostjo petih let. Rok veljavnosti se lahko podaljša pri čemer starost obrazca od datuma prve izdaje ne sme presegati desetih let. V primeru, da se v evropsko orožno prepustnico vpiše samo orožje kategorije D pa se lahko izda z veljavnostjo do desetih let.
V vlogi za izdajo evropske orožne prepustnice mora posameznik navesti:
– priimek in ime;
– EMŠO;
– datum in kraj rojstva;
– stalno oziroma začasno prebivališče (naselje, ulica, hišna številka z dodatkom);
– državljanstvo;
– podatki o identifikacijskem dokumentu (vrsta, številka, datum izdaje in ime organa, ki je dokument izdal);
– podatke o orožju, ki ga želi nositi ali prenašati na potovanju;
– podatke o orožni listini v katero je vpisano orožje (vrsta in registrska številka listine);
– imena držav članic Evropske unije, skozi katere namerava potovati;
– trajanje potovanja, ki ne sme biti daljše od 1 leta;
– utemeljiti razloge potovanja.
K vlogi za izdajo evropske orožne prepustnice mora prosilec priložiti fotografijo iz 11. člena tega pravilnika.
Pristojni organ izda evropsko orožno prepustnico posamezniku iz drugega odstavka 68. člena in prvega odstavka 69. člena zakona, če ima za orožje, ki se vpiše v prepustnico, orožno listino iz tretje do vključno sedme alinee prvega odstavka 10. člena zakona. Na zahtevo posameznika v evropsko prepustnico vpiše tudi orožje iz 6. in 7. točke kategorije D. Če je za vnos orožja potrebno predhodno dovoljenje države članice Evropske unije, v katero se orožje vnaša, pošlje pristojni organ vlogo in izpolnjeno prepustnico ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, da to posreduje pristojnemu organu države članice Evropske unije.
35. člen
Izdelava obrazcev Evropske orožne prepustnice
Evropska orožna prepustnica je izdelana iz posebnega papirja z vgrajenimi varnostnimi in zaščitnimi elementi.
V obrazec Evropske orožne prepustnice se podatki vpisujejo s tiskalnikom ali pisalnim strojem.
Materiali za izdelavo listine in vpisi v obrazcih morajo biti izdelani tako, da ob normalnem ravnanju imetnika z njimi zagotavljajo uporabo teh dokumentov za obdobje njihove veljavnosti.
36. člen
Vnos orožja
Vnos orožja v Republiko Slovenijo iz držav članic Evropske unije predhodno dovoli ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Dovoljenje se vpiše v evropsko orožno prepustnico.
Vloga mora vsebovati naslednje podatke:
– priimek in ime;
– EMŠO, če je ta določena;
– datum in kraj rojstva;
– prebivališče (država, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom);
– državljanstvo;
– podatki o identifikacijskem dokumentu (vrsta, številka, datum izdaje in ime organa, ki je dokument izdal);
– podatke o orožju, ki ga želi nositi ali prenašati na potovanju;
– ime kraja v Republiki Sloveniji kamor je namenjen;
– datum prihoda v Republiko Slovenijo trajanje potovanja, ki ne sme biti daljši od enega leta;
– razloge, zakaj želi prosilec nositi ali prenašati orožje na potovanju;
– original evropske orožne prepustnice, ki jo je izdal pristojni organ države članice Evropske unije.
Dovoljenja iz prvega odstavka tega člena ne potrebujejo lovci do treh kosov orožja kategorije C in D ter streliva zanj športni strelci do treh kosov športnega orožja kategorije B, C in D ter streliva zanj. Za orožje kategorije B, ki ga vnašajo lovci ali za enkraten vnos več kot treh kosov orožja pa je potrebno predhodno dovoljenje.
Pristojni organ izda dovoljenje v skladu s 67. členom zakona, če državljan Evropske unije vnese orožje v Republiko Slovenijo iz tretjih držav in želi orožje posedovati samo na območju Republike Slovenije.
37. člen
Trgovina z orožjem, iznos iz Republike Slovenije
Vloga trgovca za izdajo dovoljenja za enkraten iznos orožja in streliva tujemu trgovcu, ki ima sedež v državi članici Evropske unije v skladu z drugim odstavkom 69. člena, se poda na obrazcu št. 21.
Za orožje kategorije B, C in D se lahko izda dovoljenje za iznos z veljavnostjo največ treh let. Vsak iznos orožja pa mora trgovec priglasiti ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, najmanj 24 ur pred pričetkom prevoza. Priglasitev se poda na obrazcu št. 26.
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve o iznosu orožja obvesti pristojni organ države članice Evropske unije v katero se orožje iznaša in če je to potrebno tudi države prek katerih se vrši prenos.
38. člen
Trgovina z orožjem, vnos v Republiko Slovenijo
Za vnos orožja iz kategorije A, B, C in D v Republiko Slovenijo iz držav članic Evropske unije med trgovci iz 36. člena zakona je potrebna predhodna privolitev ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, razen za orožje za katero minister, pristojen za notranje zadeve določi, da privolitev ni potrebna. Predhodna privolitev se izda na obrazcu št. 24.
39. člen
Pristojnost in seznam orožja
Za dovoljenja iz 36. in 37. člena, predhodno privolitev iz 38. člena in obveščanje iz 32. ter 37. člena tega pravilnika je na ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve pristojen Direktorat za upravne notranje zadeve, Beethovnova 3 Ljubljana.
Seznam orožja za katero je potrebna predhodna privolitev, seznam orožja za katero ni potrebna predhodna privolitev in seznam orožja, ki je na območju Republike Slovenije prepovedano ter pogoji za vnos in iznos orožja v posameznih državah članicah Evropske unije so navedeni v prilogi št. 2.
X. PRENOS, VNOS, IZNOS ALI PROMET OROŽJA
ALI STRELIVA ČEZ DRŽAVNO MEJO NA ZUNANJIH MEJAH EVROPSKE UNIJE
40. člen
Prenos, vnos, iznos ali promet orožja ali streliva na zunanjih mejah Evropske unije
Organ, pristojen za mejno kontrolo dovoli prenos, vnos, iznos ali promet orožja ali streliva na zunanjih mejah Evropske unije po predpisih o nadzoru državne meje, če so izpolnjeni pogoji iz IX.a poglavja zakona.
Organ, pristojen za mejno kontrolo dovoli slovenskim oziroma državljanom držav članic Evropske unije prenašati orožje in strelivo preko državne meje, če imajo veljavno orožno listino iz 10. ali 68. člena zakona.
Organ, pristojen za mejno kontrolo dovoli tujcem, ki niso državljani držav članic Evropske unije ali slovenskim oziroma državljanom držav članic Evropske unije s stalnim bivališčem izven Evropske unije prenos orožja in streliva preko državne meje, če imajo dovoljenje, ki ga je izdal organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev. V kolikor osebe nimajo dovoljenja, organ ki opravlja mejno kontrolo izda dovoljenje ob izpolnjevanju pogojev iz 1. in 2. točke prvega odstavka 71.b. člena zakona.
Za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka in izdajo dovoljenja za vnos in tranzit orožja ter streliva preko ozemlja Republike Slovenije v druge članice Evropske unije pa mora oseba predložiti tudi privolitve oziroma dovoljenja vseh držav, prek katerih potuje (3. točka prvega odstavka 71.b. člena zakona)
Dovoljenje iz drugega in tretjega odstavka tega člena se izda na obrazcu št. 27.
41. člen
Potrdilo o zasegu
O zaseženem orožju, strelivu in listinah za orožje iz 71.c člena zakona izda organ, ki opravlja mejno kontrolo potrdilo.
Organ iz prejšnjega odstavka pošlje zaseženo orožje in strelivo ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, ki ga hrani do konca postopka o prekršku ali kazenskega postopka oziroma z njim ravna v skladu z 64. členom zakona.
42. člen
Nabava in iznos orožja ali streliva v tretje države
Posameznik, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma državi članici Evropske unije, orožje ali strelivo pa želi iz nje iznesti v državo, ki ni članica Evropske unije, vloži vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ali streliva pri upravni enoti, ki je pristojna za prodajalca (prvi in drugi odstavek 11. ter 71.a člen zakona).
Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ali streliva iz Republike Slovenije v tretjo državo se vloži na obrazcu št. 22, dovoljenje za nabavo in iznos orožja ali streliva iz Republike Slovenije v tretjo državo pa se izda na obrazcu št. 28.
Priloga k izdanemu dovoljenju za nabavo in iznos orožja ali streliva vsebuje obrazec potrdila o prodaji oziroma odsvojitvi orožja in obrazec potrdila o iznosu orožja ali streliva. Potrdilo o prodaji oziroma odsvojitvi orožja izpolni prodajalec oziroma odsvojitelj in izpolnjenega izroči na meji organu, pristojnemu za mejno kontrolo ob izročitvi orožja lastniku. Organ, pristojen za mejno kontrolo potrdi iznos orožja ali streliva nato izpolnjeno potrdilo (prilogo) vrne organu, ki je izdal dovoljenje za nabavo in iznos orožja oziroma streliva.
Pod enakimi pogoji nabavlja orožje ali strelivo z namenom iznosa posameznik, ki prebiva v Republiki Sloveniji.
43. člen
Nabava in vnos orožja iz tretjih držav
Posameznik, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji orožje ali strelivo pa želi nabaviti v tretji državi, vloži vlogo za izdajo dovoljenje za nabavo in vnos orožja na obrazcu št. 1, za dele orožja, menjalne, vložne cevi ali strelivo pa na obrazcu št. 15. Dovoljenje za nabavo orožja, delov orožja, menjalnih, vložnih cevi ali streliva in vnos v Republiko Slovenijo se izda na obrazcu št. 29.
Priloga k izdanemu dovoljenju za nabavo in vnos orožja je obrazec potrdila o vnosu orožja, ki ga izpolni organ, pristojen za mejno kontrolo.
44. člen
Začasen zaseg priglašenega orožja
O začasnem zasegu priglašenega orožja in streliva iz 71.d člena zakona izda organ, ki opravlja mejno kontrolo potrdilo na obrazcu št. 19.
45. člen
Promet z orožjem preko državne meje v tretje države
Osebe, ki opravljajo uvoz, izvoz ali tranzit orožja preko državne meje v skladu z 71.e členom zakona so dolžne organu, ki opravlja mejno kontrolo predložiti dovoljenje uvoz, izvoz ali tranzit orožja, specifikacijo, ki omogoča identifikacijo orožja, s katerim se vrši promet, kolikor ta ni točno navedena v dovoljenju.
Dovoljenje za uvoz, izvoz oziroma tranzit orožja se izda na obrazcu št. 30. Obrazec dovoljenja je hkrati vloga za izdajo dovoljenja, ki ga izpolni stranka, potrdi pa ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. K obrazcu dovoljenja se mora priložiti dovoljenje oziroma odobritev države izvoznice oziroma uvoznice.
46. člen
Obveščanje carinskih organov
Za zagotovitev carinskih postopkov, organ, ki opravlja mejno kontrolo obvesti o priglašenem orožju ali strelivu carinsko službo.
XI. EVIDENCE
47. člen
Evidence pristojnega organa
Organ, pristojen za izdajo orožnih listin, vodi evidence iz 75. člena zakona v obliki:
– registra izdanih dovoljenj za nabavo orožja in streliva;
– registra izdanih dovoljenj za nabavo in iznos orožja iz Republike Slovenije;
– registra izdanih orožnih listov;
– registra izdanih dovoljenj za posest orožja;
– registra izdanih orožnih posestnih listin;
– registra potrjenih pooblastil za nošenje orožja;
– registra potrjenih pooblastil za prenos orožja;
– registra izdanih dovoljenj za zbiranje orožja;
– registra o izdanih priglasitvenih listih;
– registra o izdanih orožnih listinah na podlagi mednarodnih pogodb;
– registra o tranzitu orožja.
Znotraj registrov iz prejšnjega odstavka tega člena se vodi evidenca vlog za izdajo orožnih listin, evidenca o odvzetem, zaseženem, izgubljenem, najdenem orožju (status orožja) in orožnih listinah ter evidenca izdanih dovoljenj za vnos orožja posamezniku.
48. člen
Podatki evidenc
Evidence iz prejšnjega člena vsebujejo podatke, ki se nanašajo na:
– osebo,
– orožje,
– listine.
Podatki, ki se nanašajo na posameznika, so:
1. priimek in ime;
2. EMŠO ali rojstni datum, če ta ni določena;
3. rojstni kraj;
4. stalno oziroma začasno prebivališče (naselje, ulica, hišna številka z dodatkom);
5. sprememba naslova znotraj registrskega organa;
6. državljanstvo;
7. podatki o identifikacijskem dokumentu (vrsta, številka, datum izdaje in ime organa, ki je dokument izdal);
8. zaznamek (opombe).
V primeru, da ima posameznik prijavljeno prebivališče v Republiki Sloveniji, se pri evidentiranju podatkov iz prejšnjega odstavka uporabljajo podatki iz registra stalnega prebivalstva, ki se vodi po posebnih predpisih. V primeru, da posameznik nima prijavljenega prebivališča v Republiki Sloveniji, se z evidentiranjem podatkov iz prejšnjega odstavka vzpostavlja evidenca posameznikov, ki jim je izdana za orožje orožna listina oziroma dovoljenje za tranzit orožja. V tem primeru se podatki za vzpostavitev evidenc pridobivajo neposredno od posameznika.
Podatki, ki se nanašajo na pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika, so:
1. matična številka (enotna identifikacijska številka);
2. firma/ime;
3. ime poslovalnice ali drugega poslovnega subjekta;
4. sedež in naslov;
5. sprememba sedeža znotraj registrskega organa;
6. dejavnost;
7. ime, priimek in stalno prebivališče zastopnika oziroma odgovorne osebe;
8. podatki o spremembah (vrsta, datum).
Na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka se vzpostavlja evidenca poslovnih subjektov, ki jim je izdana orožna listina. Za vzpostavitev evidenc se podatki pridobivajo neposredno od poslovnega subjekta, oziroma se uporabljajo podatki iz obstoječih zbirk podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
Podatki, ki se nanašajo na orožje, so:
1. kategorija orožja;
2. tip/vrsta orožja;
3. znamka;
4. model/proizvajalec;
5. kaliber;
6. tovarniška številka;
7. količina;
8. številka registra orožja;
9. številka registra/register lastnika orožja (souporaba, pooblastilo za nošenje oziroma prenos orožja);
10. status orožja (veljavno, izguba, ukradeno, zaseženo, odvzeto, odsvojeno, uničeno, ostalo in aktivirano);
11. zaznamek – opomba.
Podatki, ki se nanašajo na orožne listine, so:
1. vrsta vloge;
2. razlog za posest oziroma nošenje orožja – tip/vrsta orožne listine;
3. datum vloge;
4. vrste rešitve (datum izdaje dovoljenja, vloga zavrnjena, vloga zavržena, postopek ustavljen);
5. datum veljavnosti;
6. realizacija (orožje nabavljeno – dan, mesec, leto, orožje nabavljeno in iznešeno – dan, mesec, leto, država iznosa orožja, država nabave, dovoljenje vrnjeno);
7. način pridobitve (številka registra/ime registra odsvojitelja orožja, matična številka; trgovca ali država nabave orožja);
8. podatki o tranzitu;
9. registrska številka orožne listine za posest oziroma nošenje orožja;
10. serijska številka orožne listine za posest oziroma nošenje orožja;
11. ime izdajatelja orožne listine;
12. status orožne listine;
13. podatki o tranzitu;
14. zaznamek – opomba.
Podatki, ki se nanašajo na orožje in listino, so vedno vezani na osebo (prvi odstavek tega člena) in se za vzpostavitev evidenc pridobivajo od posameznika, iz orožja, izdanih orožnih listin in izdanih potrdil oziroma obvestil po določbah zakona.
49. člen
Način vodenja evidenc
Evidence iz 47. člena tega pravilnika se vodijo na centralnem računalniku ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
Podatki, ki se nanašajo na osebo, orožje in listino, se v evidencah iz prejšnjega odstavka vodijo in hranijo v skladu z 78. členom zakona.
Ne glede na prejšnji odstavek pa se podatki iz evidence vlog za izdajo orožnih listin o zavrnitvi oziroma zavrženju vloge za izdajo orožne listine, ustavitvi postopka, podatki o nabavi in iznosu orožja iz Republike Slovenije, podatki o dovoljenjih za nabavo orožja, ki so ostali neizkoriščeni in so bili vrnjeni ter podatki o tranzitu orožja, uničijo po petih letih, ko preneha razlog za njihovo vodenje.
50. člen
Evidenca o hrambi orožja
Poleg evidenc iz 47. člena tega pravilnika vodi organ, pristojen za izdajo orožnih listin, tudi evidenco o hrambi odvzetega, zaseženega, izročenega, najdenega in odkritega orožja (34., 46., 58. in 63. člen zakona).
Evidenca iz prejšnjega odstavka se vodi v obliki knjige (obrazec št. 31). Vpisi v evidence se opravljajo s črnilom in morajo biti čitljivi, točni in ažurni (sprotni). Napačen vpis se popravi na ta način, da se napačno vpisana beseda prečrta tako, da ostane čitljiva, nova pa se vpiše nad prečrtano. Novi vpis se overi s podpisom.
Evidenca se vodi za vsako koledarsko leto posebej ter se na koncu koledarskega leta zaključi in overi s podpisom odgovorne osebe.
Evidenco o hrambi odvzetega, zaseženega, izročenega, najdenega in odkritega orožja se lahko vodi tudi računalniško po enotni metodologiji, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
51. člen
Evidence ministrstva
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve vodi:
– centralno evidenco izdanih orožnih listin;
– evidenco izdanih dovoljenj trgovcem;
– evidenco izdanih dovoljenj upravljavcem strelišč;
– evidenco izdanih dovoljenj za iznos orožja za trgovca.
Centralna evidenca izdanih orožnih listin je zbir evidenc izdanih orožnih listin, ki jih vodijo pristojni organi za izdajo orožnih listin.
Evidenca izdanih dovoljenj trgovcem in evidenca izdanih dovoljenj upravljavcem strelišč je zbir podatkov o izdanih dovoljenjih iz 39. in 51. člena zakona.
Evidenca izdanih dovoljenj za iznos orožja za trgovca je zbir podatkov o izdanih dovoljenjih iz drugega odstavka 69. člena zakona.
52. člen
Podatki evidenc
Evidenca izdanih dovoljenj trgovcem in evidenca izdanih dovoljenj upravljavcem strelišč vsebujeta naslednje podatke:
Podatke, ki se nanašajo na pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika, in sicer:
1. matična številka (enotna identifikacijska številka);
2. firma/ime;
3. ime poslovalnice ali drugega dela poslovnega subjekta;
4. sedež in naslov;
5. dejavnost oziroma vrsta prometa z orožjem, ki je lahko: proizvodnja orožja, proizvodnja streliva, popravilo orožja, predelava orožja, trgovina z orožjem in dejavnost strelišča;
6. ime, priimek in prebivališče zastopnika;
7. ime, priimek, EMŠO in prebivališče odgovorne osebe (37. in 53. člen zakona);
8. ime, priimek EMŠO in prebivališče posameznika, ki neposredno rokujejo z orožjem (37. in 53. člen zakona);
9. podatki o spremembah (vrsta, datum).
Podatki, ki se nanašajo na dovoljenje, in sicer:
1. vrsta vloge;
2. datum vloge;
3. vrste rešitve (datum izdaje dovoljenja, vloga zavrnjena, vloga zavržena, postopek ustavljen);
4. podatki o orožju, ki je predmet prometa oziroma dejavnosti;
5. številka dovoljenja;
6. podatki o spremembah (vrsta, datum).
Evidenca izdanih dovoljenj za iznos orožja za trgovca vsebuje naslednje podatke:
Podatke, ki se nanašajo na pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika, in sicer:
1. matična številka (enotna identifikacijska številka);
2. firma/ime;
3. ime poslovalnice ali drugega dela poslovnega subjekta;
4. sedež in naslov;
5. dejavnost oziroma vrsta prometa z orožjem;
6. ime, priimek in prebivališče zastopnika.
Podatke, ki se nanašajo na orožje, in sicer:
1. kategorija orožja;
2. tip/vrsta orožja;
3. znamka;
4. model/proizvajalec;
5. kaliber;
6. tovarniška številka;
7. podatki o preizkusu in žigosanju orožja;
8. količina.
Podatke, ki se nanašajo na dovoljenje, in sicer:
1. vrsta vloge;
2. datum vloge;
3. vrste rešitve (datum izdaje dovoljenja, vloga zavrnjena, vloga zavržena, postopek ustavljen);
4. datum veljavnosti dovoljenja;
5. številka dovoljenja;
6. podatki o prevozniku (vozniku in vozilu v cestnem prometu) in o prevozni poti;
7. podatki o prejemniku (firma/ime, polni naslov, država);
8. datum pošiljanja in predvideni datum prihoda na naslov;
9. realizacija (dan, mesec, leto iznosa orožja, država iznosa, dovoljenje vrnjeno);
10. zaznamek – opomba.
53. člen
Način vodenja evidenc
Evidence iz 48. člena tega pravilnika se vodijo na centralnem računalniku ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
Podatki, ki se nanašajo na osebo, orožje in dovoljenje, se v evidencah iz prejšnjega odstavka vodijo in hranijo v skladu z 78. členom zakona.
54. člen
Evidence oseb
Gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, lovske in strelske organizacije ter druge pravne osebe iz 21. člena zakona, ki svojim delavcem, članom oziroma drugim posameznikom zaupajo orožje in strelivo v nošenje, prenos oziroma uporabo, vodijo o uporabi orožja in streliva v zvezi s 76. členom zakona:
1. knjigo o nošenju, uporabi oziroma prenosu orožja in streliva ter izdanih potrdilih (obrazec št. 32);
2. knjigo o nabavljenem in porabljenem (oskrba) strelivu (obrazec št. 33).
Izdan orožni posestni list oziroma dovoljenje za zbiranje orožja 13. in 14. člena tega pravilnika služita pravnim osebam in posameznikom, ki orožje zbirajo, tudi kot evidenca o nabavljenem orožju iz prve alinee prvega odstavka 76. člena zakona.
55. člen
Evidence trgovca
Trgovec iz 36. člena v zvezi s prvim odstavkom 77. člena zakona vodi:
1. knjigo o izdelanem orožju (obrazec št. 34);
2. knjigo o popravljenem, predelanem in spremenjenem orožju (obrazec št. 35);
3. knjigo o nabavljenem in prodanem orožju (na drobno in debelo) kategorije B, C, in D tč. 1 (obrazec št. 36);
4. knjigo o nabavljenem in prodanem orožju (na drobno in debelo) kategorije D tč. 2–9 in izdanih priglasitvenih listih (prijavah) in potrdilih (obrazec št 37);
5. knjigo o nabavljenem strelivu za orožje kategorije B, C in D tč. 1–5 (obrazec št. 38);
6. knjigo o prodanem strelivu za orožje kategorije B, C in D tč. 1–5 (obrazec št. 39);
7. knjigo o skladiščenju in hrambi orožja (obrazec št. 40).
Trgovci vodijo evidenco o nabavljenem in prodanem hladnem orožju v knjigi o nabavljenem in prodanem orožju (na drobno in debelo) kategorije D tč. 2–9 in izdanih priglasitvenih listih (prijavah) in potrdilih.
56. člen
Evidence upravljavca strelišča
Upravljavec strelišča iz 51. člena v zvezi z drugim odstavkom 77. člena zakona vodi:
1. knjigo o izvajanju streljanja in prepustitvi orožja v uporabo – obrazec št. 41;
2. knjigo o nabavljenem in porabljenem (oskrba) strelivu – obrazec št. 33;
3. knjigo o skladiščenju in hrambi orožja – obrazec št. 40.
57. člen
Način in oblika vodenja evidenc
Evidence iz 54., 55. in 56. člena tega pravilnika se vodijo v obliki knjig, ki morajo biti trdno vezane in morajo imeti oštevilčene strani ter biti overjene od pristojne upravne enote pred njihovo uporabo.
Evidence se vodijo za vsako koledarsko leto posebej ter se na koncu koledarskega leta zaključijo in overijo s podpisom odgovorne osebe.
Vpisi v evidence se opravljajo s črnilom in morajo biti čitljivi, točni in ažurni (sprotni). Napačen vpis se popravi na ta način, da se napačno vpisana beseda prečrta tako, da ostane čitljiva, nova pa se vpiše nad prečrtano, hkrati pa se novi vpis overi s podpisom.
Evidence (knjige) iz 54. člena tega pravilnika se morajo hraniti najmanj tri leta po zadnjem vpisu v evidenco (knjigo). Po preteku tega roka se evidence (knjige) uničijo.
Evidence (knjige) iz 55. in 56. člena tega pravilnika in dokumentacija o nabavi in prodaji orožja (dovoljenja za uvoz, izvoz, tranzit, dovoljenja za nabavo orožja in streliva itd.) se mora hraniti najmanj pet let po zadnjem vpisu v evidenco. Po preteku roka se dokumentacija o nabavi in prodaji orožja uniči, evidence pa se izročijo pristojnemu upravni enoti, ki jih hrani še pet let, nato pa jih uniči.
Evidence iz prvega odstavka tega člena se lahko vodijo tudi računalniško po enotni metodologiji, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
58. člen
Distribucija in veljavnost obrazcev
Za distribucijo in razmnoževanje obrazcev iz 5., 6., 8., 19., 24., 32., 33., 37., 42. in 43. člena tega pravilnika skrbi upravna enota.
Za distribucijo in razmnoževanje obrazcev iz 19., 29. in 40. člena tega pravilnika skrbi Policija. Za distribucijo obrazca iz 40. člena tega pravilnika, organom Republike Slovenije v tujini, ki so pooblaščeni za opravljanje konzularnih zadev, skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
Obrazce orožnih listin iz 10., 12., 13., 14., 17., 18., 20., 28. in 34. člena ter obrazce evidenc iz 50., 54., 55. in 56. člena tega pravilnika izdeluje podjetje ali organizacija, ki jo pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve. Distribucija orožnih listin, obrazcev evidenc in medsebojna razmerja med izdelovalcem in ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, so urejena s pogodbo.
Obrazci iz prejšnjega odstavka so plačljivi, ceno pa določi minister, pristojen za notranje zadeve.
59. člen
Obrazci pravilnika
Priloga št. 1 in 2 ter obrazci št. 1 do 41 so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
60. člen
Prenehanje veljavnosti
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o izvrševanju zakona o orožju (Uradni list RS, št. 66/01 in 100/03).
61. člen
Začetek veljavnosti
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 132-05/216-134/2004
Ljubljana, dne 6. aprila 2005.
EVA 2004-1711-0040
Dragutin Mate l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti