Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5162. Pravilnik o zaposlitvenih centrih, stran 13210.

Na podlagi prvega odstavka 43. člena in 82. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o zaposlitvenih centrih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje za ustanovitev in delovanje zaposlitvenih centrov, način ugotavljanja izpolnjevanja teh pogojev ter način izvajanja nadzora nad poslovanjem zaposlitvenih centrov.
2. člen
(namen zaposlitvenega centra)
Zaposlitveni center je pravna oseba posebnega pomena, ki zagotavlja zaščitena delovna mesta invalidom, ki zaradi invalidnosti dosegajo od 30 do 70% pričakovanih delovnih rezultatov in jim je o tem Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdal odločbo, da so zaposljivi na zaščitenih delovnih mestih.
3. člen
(delo na domu)
(1) Zaposlitveni center lahko zagotovi invalidu zaščiteno delovno mesto tudi na njegovem domu v skladu s predpisi o delovnih razmerjih.
(2) V primeru zagotovitve opravljanja dela na domu je delodajalec dolžan spoštovati določbe zakona o delovnih razmerjih in Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljnjem besedilu: ZZRZI).
II. POGOJI ZA DELOVANJE
4. člen
(strokovni delavci in sodelavci)
(1) Zaposlitveni center mora zaposlovati enega strokovnega delavca iz prvega odstavka 9. člena ZZRZI za pomoč invalidom, če zaposluje od 5 do vključno 10 invalidov na zaščitenih delovnih mestih.
(2) Zaposlitveni center, ki zaposluje od 11 do vključno 20 invalidov na zaščitenih delovnih mestih, mora poleg strokovnega delavca iz prejšnjega odstavka zaposlovati še 0,15% strokovnega sodelavca iz drugega odstavka 9. člena ZZRZI za vsakega zaposlenega invalida.
(3) Za vsakih nadaljnjih deset zaposlenih invalidov na zaščitenih delovnih mestih lahko zaposlitveni center zaposli dodatnega strokovnega sodelavca iz drugega odstavka 9. člena ZZRZI.
5. člen
(financiranje)
(1) Za strokovne delavce iz prvega odstavka 9. člena ZZRZI se priznavajo stroški dela v višini količnika za VII. stopnjo strokovne izobrazbe in stroški za delo strokovnega sodelavca v višini količnika za V. stopnjo strokovne izobrazbe. Poleg tega se jim priznavajo tudi drugi stroški dela.
(2) Za upravljanje zaposlitvenega centra se centru prizna še stroške enega delavca s VII. stopnjo strokovne izobrazbe, pri čemer se upošteva koeficient 7, povečan za dodatek za delovno dobo 10 let.
(3) Za strokovne delavce in sodelavce iz prejšnjih dveh odstavkov se pri določitvi višine plače in drugih stroškov dela upošteva Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.
6. člen
(organizacijski in tehnični pogoji)
(1) Zaposlitveni center mora pred izdajo odločbe zagotavljati delovne pogoje, ki ustrezajo predpisom, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, delovna mesta, prilagojena delovnim zmožnostim zaposlenih invalidov in njihovi invalidnosti ter poslovne prostore, ki so prilagojeni dejavnosti zaposlitvenega centra.
(2) Zaposlitveni center mora imeti najmanj 5 zaposlenih.
7. člen
(delo izven poslovnih prostorov zaposlitvenega centra oziroma delo na domu)
Zaposlitveni center, ki zagotavlja delo invalidom izven svojih poslovnih prostorov, je dolžan tem invalidom zagotoviti ustrezne pogoje za delo v skladu s prejšnjim členom ter enako strokovno podporo kot invalidom, zaposlenim v njegovih poslovnih prostorih.
III. POSTOPEK UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV
8. člen
(vloga)
(1) Pravna oseba, ki želi poslovati kot zaposlitveni center, vloži vlogo z dokumentacijo na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.
(2) Vlogi, da lahko posluje kot zaposlitveni center, mora pravna oseba priložiti:
– poslovni načrt za tri leta,
– podpisano izjavo o nameravanem datumu začetka poslovanja,
– izpisek iz registra,
– dokazila o strokovni usposobljenosti in referencah strokovnih delavcev, ki bodo zaposleni v zaposlitvenem centru,
– odločbe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, da so invalidi, ki se bodo zaposlili v zaposlitvenem centru, zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih,
– splošni akt, v katerem opredeli število zaščitenih delovnih mest za invalide ter število delovnih mest za strokovne delavce oziroma sodelavce z opisom njihovih del in nalog,
– predviden način financiranja strokovnih delavcev in
– osnutke pogodb o zaposlitvi za vse nameravane zaposlene v zaposlitvenem centru.
9. člen
(ugotavljanje izpolnjevanja pogojev)
(1) Strokovna komisija iz 44. člena ZZRZI (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija) preveri vlogo in oceni ali vlagatelj izpolnjuje vse predpisane pogoje za delovanje zaposlitvenega centra. Po potrebi opozori predlagatelja, da vlogo dopolni.
(2) Strokovna komisija opravi ogled poslovnih prostorov, kjer bo deloval zaposlitveni center, in pri tem preveri navedbe v poslovnem načrtu.
10. člen
(odločba)
Na podlagi ugotovitev strokovne komisije minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda odločbo, s katero ugotovi, da pravna oseba izpolnjuje pogoje za delovanje zaposlitvenega centra.
11. člen
(povečanje števila zaposlenih)
(1) V primeru, da namerava zaposlitveni center povečati število zaposlenih invalidov na zaščitenih delovnih mestih za več kot 5, mora ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo, predložiti poslovni načrt in odločbe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, da so invalidi, ki se bodo zaposlili v zaposlitvenem centru, zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih.
(2) Vlogo za povečanje števila zaposlenih pregleda in oceni strokovna komisija. Na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, izda zaposlitvenemu centru pisno soglasje za povečanje števila zaposlenih invalidov.
IV. NADZOR NAD POSLOVANJEM
12. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad poslovanjem zaposlitvenih centrov ter nadzor nad uporabo finančnih sredstev iz naslova oprostitev in olajšav v času poslovanja opravlja strokovna komisija iz 9. člena tega pravilnika.
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka se opravi najmanj enkrat v obdobju 2 let.
(3) Za nadzor v zaposlitvenem centru se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja invalidska podjetja.
13. člen
(odprava nepravilnosti)
(1) V primeru, da strokovna komisija pri nadzoru ugotovi nepravilnosti, o tem obvesti ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, ki zaposlitvenemu centru naloži odpravo nepravilnosti v določenem roku.
(2) Če zaposlitveni center v roku ne odpravi nepravilnosti, lahko minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda odločbo, s katero ugotovi, da pravna oseba ne izpolnjuje več pogojev po tem pravilniku.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 01701-48/2005/13
Ljubljana, dne 15. decembra 2005
EVA 2005-2611-0037
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Janez Drobnič l.r.

AAA Zlata odličnost