Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5159. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin, stran 13203.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
1. člen
V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 111/03 in 52/04) se v 2. členu petinštirideseti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»pooblaščene osebe za dela na električnih napravah so usposobljene osebe iz prejšnjega odstavka, ki jih pooblasti vodja elektro službe ali glavni tehnični vodja izvajalske organizacije;«.
Za petdesetim odstavkom se dodajo štirje novi odstavki, ki se glasijo:
»zemljastična zapora je naprava, ki po izklopu omrežja zaradi zemeljskega stika blokira ponovni vklop omrežja, dokler traja zemeljski stik;
lastnovarna naprava je električna naprava, ki vsebuje samo lastnovarne tokokroge;
pridružena naprava je električna naprava, ki vsebuje lastnovarne in nelastnovarne tokokroge;
lastnovarna sistem je sestav medsebojno električno povezanih lastnovarnih naprav.«.
2. člen
V 6. členu se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– za razsvetljavo in signalizacijo do 230V;«.
Deveta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– za daljinsko krmiljenje s stalno montiranimi kabli je dovoljena napetost 230 V.«.
3. člen
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Uporaba TN sistema pri podzemeljskih rudarskih delih ni dovoljena. Izjemoma je dovoljena uporaba TN-S sistema do napetosti 400 V pri rudarskih delih, kjer projektno ni predviden metanski režim obratovanja delovišč, in po končani izgradnji rudarskega dela in to v podzemnih skladiščih, tunelih, garažah in v prostorih zaprtih (opuščenih) rudnikov, ki se uporabljajo v druge namene.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za izvajanje instalacij v TN-S sistemu je potrebno uporabiti standardizirane postopke za NN električne instalacije, namenjene za delovišča s težjimi delovnimi in okoljskimi pogoji.«.
4. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
V omrežjih preko 230 V in 1000 V, v katere so vključeni deli omrežij s pretvorniško tehniko na osnovi polprevodnikov, se lahko uporabi poseben mrežni kontrolnik izolacije. Ta mora pri zemeljskem stiku ob padcu izolacijske upornosti pod 40 Ohm/V izklopiti del omrežja, ki ga nadzoruje varovalna naprava, v najkrajšem možnem času, ki ga dopušča zanesljivo merjenje vrednosti izolacijske upornosti. Deli omrežja, ki se ne napajajo s pretvornikom, morajo biti v primeru enojnega popolnega zemeljskega stika izklopljeni najkasneje v 200 ms, pri zmanjšanju izolacijske upornosti pod 40 Ohm/V pa najkasneje v 1,5 s.«.
5. člen
V 16. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vse naprave iz prejšnjega odstavka morajo biti izbrane tako, da napetost, ki jo povzroči tok zemeljskega stika, po iznihanju le-tega ne preseže 50 V izmenične vrednosti, kar je potrebno ugotoviti z meritvami ali izračuni. Vrednosti izbranih elementov naprav ni potrebno fiksirati pri mrežah do nazivne napetosti 1000 V in v primeru mrež z nazivno napetostjo nad 1000 V, kjer skupna dolžina kablov in vodnikov ne presega 10 km.«.
6. člen
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Maksimalno vrednost toka zemeljskega stika je potrebno omejiti na 10A. Izračun maksimalnega toka zemeljskega stika se izvede po enačbi:
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru uporabe poprečne vrednosti dozemne kapacitivnosti mreže C(10) = 0,368 μF / km se uporabi poenostavljena enačba za tok zemeljskega stika:
7. člen
V poglavju »II. TEHNIČNI ZAŠČITNI UKREPI« se v podpoglavju »1. Zaščita električnih naprav in instalacij pred preobremenitvijo in izpadom napetosti« zaporedna št. »1.« nadomesti s številko »2.«.
8. člen
V 41. členu se v tretji alinei beseda »prati« nadomesti z besedo »proti«.
9. člen
V 43. členu se v prvem odstavku črta beseda »tehničnega«.
10. člen
V 49. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V izračunu maksimalne impendance se mora upoštevati povečana ohmska upornost kablov segretih na delovno temperaturo (tabela 10), katera se izračuna po enačbi:
11. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
»65. člen
Kondenzatorji se morajo pri izklopu avtomatično izprazniti. Čas izpraznjevanja določi proizvajalec in mora biti označen na ohišju naprave kot opozorilo pred odpiranjem ohišja.«.
12. člen
V 86. členu se v prvem odstavku beseda »de« nadomesti z besedo »da«.
13. člen
V 149. členu se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– rumeno ali črno – za kable z delovno napetostjo do vključno 1000 V;«.
Za četrto alineo se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– oranžno – za kable z optičnimi vlakni.«.
14. člen
V 152. členu se v drugi alinei drugega odstavka formula spremeni tako, da se glasi:
15. člen
167. člen se spremeni tako, da se glasi:
»167. člen
Uporaba kablov z optičnimi vlakni pri rudarskih delih je mogoča na osnovi ustreznih tehničnih karakteristik, ki jih podajo proizvajalci kablov in na osnovi pridobljenih certifikatov, ki dovoljujejo uporabo kablov pri rudarskih delih s poudarkom na dovoljeni uporabi kablov v II. nevarnostni stopnji glede metana in eksplozivnega prahu.«.
16. člen
V 209. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V prostorih rudarskih del, ogroženih od metana ali eksplozivnega prahu, se lahko uporabljajo naslednje proti eksplozijske zaščitene naprave:
EExd I – neprodirni okrov;
EExe I – povečana varnost;
EExia I – lastna varnost kategorije a;
EExib I – lastna varnost kategorije b;
EExm I – polnjenje s trdimi materiali;
EExp I – izvedba z nadtlakom;
EExq I – polnjenje s peskom;
EExo I – potopitev v olje.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vse navedene proti eksplozijsko zaščitene naprave so opredeljene v kategoriji opreme M1 ali M2:
– kategorija M1 zajema opremo, ki je načrtovana in po potrebi opremljena z dodatnimi posebnimi zaščitnimi ukrepi, da bi lahko delovala v skladu z delovnimi parametri, ki jih je določil proizvajalec, in ob tem zagotavljala zelo visoko raven zaščite,
– kategorija M2 zajema opremo, načrtovano tako, da je zmožna delovati v skladu z delovnimi parametri, ki jih je določil proizvajalec, in ob tem zagotavljati visoko raven zaščite. Naprave kategorije M2 morajo biti v primeru pojava eksplozivne atmosfere izključene iz vira električne energije.«.
17. člen
V 210. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Če koncentracija jamskega plina ali eksplozivnega prahu presega dovoljene koncentracije, lahko obratujejo le naslednje naprave ali sistemi:
– lastnovarne naprave EEx ia I;
– lastnovarni tokokrogi ia kategorije pridruženih naprav, ki so priključene na omrežje;
– kategorizirani lastnovarni tokokrogi kategorije ia;
– naprave kategorije M1;
– lastnovarni sistemi, ki jih sestavljajo, skladno z zahtevami certifikatov o skladnosti naprav, medsebojno povezani lastnovarni tokokrogi in naprave kategorije Ex ia I oziroma naprave kategorije M1.
Pri prekoračitvi dovoljenih vrednosti koncentracije metana ali eksplozivnega prahu v jamskih prostorih se morajo v teh prostorih vse električne naprave, vključno z dovodi, izključiti, razen naprav iz prejšnjega odstavka tega člena.«.
18. člen
V 211. členu se v prvem odstavku besedilo »tehničnega vodje izvajalca rudarskih del« nadomesti z besedilom »glavnega tehničnega vodje rudarske organizacije«.
19. člen
Drugi odstavek 221. člena se črta.
20. člen
V 235. členu se v prvem odstavku za besedo »vzdržujejo« črta vejica in beseda »servisirajo«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Usposobljenost se za področje varnosti in zdravja pri delu v metanskih prostorih (rudniki) periodično preverja vsako leto in vsaki dve leti za področje obvladovanja proti eksplozijske zaščite električnih naprav in instalacij v istih prostorih.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Delodajalec mora imeti napisan postopek vgraditve in vzdrževanja električne opreme ter voditi evidenco vzdrževanja opreme. Evidenca mora vsebovati tudi potrdila o ustreznosti po popravilih, ki so jih izvajale usposobljene službe oziroma izvajalci.«.
21. člen
V 247. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru uporabe TN-S sistema je potrebno periodično kontrolirati:
– upornost okvarne zanke,
– upornost ozemljitve za podzemna rudarska dela dvakrat letno, za ostala dela pa enkrat v dveh letih in
– funkcionalnost RCD naprav dvakrat letno.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
22. člen
V 248. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»V vseh električnih napravah, polnjenih z izolirnim oljem, se mora preskusiti dielektrična trdnost olja, in sicer pri visokonapetostnih stikalnih napravah najmanj enkrat v dveh letih, pri energetskih oljnih transformatorjih enkrat na leto, pri nizkonapetostnih napravah pa enkrat v treh letih.«.
23. člen
V Prilogi C se naslov tabele št. 10 spremeni tako, da se glasi:
»Tabela št. 10 (49. in 152. člen): Maksimalne temperature segrevanja kablov«.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-106/2005
Ljubljana, dne 9. decembra 2005
EVA 2005-2111-0120
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
 
Soglašam!
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost