Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4693. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru (Burmi), stran 11533.

Na podlagi 2. člena Zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru (Burmi)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s Skupnim stališčem Sveta (ES) št. 2004/423/SZVP z dne 26. aprila 2004 o obnovi omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru (UL L št. 125 z dne 28. 4. 2004, str. 4, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Stališče 2004/423).
(2) S to uredbo se določajo tudi sankcije za prekrške iz te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 798/2004 z dne 26. aprila 2004 o obnovi posebnih omejevalnih ukrepih proti Burmi/Mjanmaru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1081/2000 (UL L št. 125 z dne 28. 4. 2004, str. 4, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 798/2004/ES).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) V Mjanmar (Burmo) je prepovedana prodaja, dobava, prenos ali izvoz orožja in drugega vojaškega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za navedeno, kot tudi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, s strani državljanov Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo ladij, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije ali letalom registriranim v Republiki Sloveniji, ne glede na to ali je takšno blago po poreklu iz Republike Slovenije ali ne.
(2) Prvi odstavek tega člena se pod pogojem, da to vnaprej odobri pristojen organ, ne uporablja za:
– prodajo, dobavo, pošiljanje ali izvoz nesmrtonosne vojaške opreme ali opreme, ki se lahko uporabi za notranjo represijo, namenjeno izključno za humanitarne in zaščitne namene ali za programe Organizacije združenih narodov, Evropske unije in Evropske skupnosti namenjene ustanavljanju institucij ali za materiale namenjene za operacije kriznega upravljanja Evropske unije in Organizacije združenih narodov;
– zagotavljanje financiranja in finančne pomoči v zvezi s takšno opremo;
– zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi s takšno opremo.
(3) Prvi odstavek tega člena se prav tako ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih v Mjanmar (Burmo) izključno za osebno uporabo začasno izvozi osebje Organizacije združenih narodov, osebje Evropske unije, Evropske skupnosti ali njenih držav članic, predstavniki medijev, delavci, ki se ukvarjajo s humanitarnimi in razvojnimi dejavnostmi ter pridruženo osebje vseh naštetih oseb.
3. člen
(1) Pomoč, ki ni humanitarne narave, ali programi razvojne pomoči Mjanmaru (Burmi) se ustavijo.
(2) Izjeme glede prvega odstavka tega člena so projekti in programi izvajani v podporo:
– človekovim pravicam, dobremu javnemu upravljanju, preprečevanju konfliktov in okrepitvi civilne družbe;
– zdravstvu in šolstvu, boju proti revščini in zlasti skrbi za osnovne potrebe in preživetje najrevnejših in najbolj ogroženih skupin prebivalstva;
– varstvu okolja in zlasti programom, usmerjenim proti netrajnostni, prekomerni sečnji, ki ima za posledico izginjanje gozdov.
(3) Programi in projekti iz prejšnjega odstavka se morajo izvajati prek agencij Združenih narodov, nevladnih organizacij in v okviru decentraliziranega sodelovanja s civilnimi lokalnimi organi oblasti. Programe in projekte je treba v največji možni meri opredeliti, spremljati, voditi in ocenjevati v sodelovanju s civilno družbo in z vsemi demokratičnimi skupinami, vključno z Narodno ligo za demokracijo.
4. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez ozemlje Republike Slovenije se prepreči:
– vodilnim članom Sveta za državni mir in razvoj, mjanmarskim (burmanskih) funkcionarjem v turističnem sektorju, vodilnim članom vojske, vlade ali varnostnih sil, ki oblikujejo in izvajajo politike ali imajo korist od politik, ki Mjanmar (Burmo) ovirajo pri prehodu v demokracijo, in članom njihovih družin;
– aktivnim pripadnikom mjanmarskih (burmanskih) oboroženih sil od čina brigadir navzgor ter članom njihovih družin.
(2) Fizične osebe iz prejšnjega odstavka tega člena so navedene v prilogi III Uredbe 798/2004/ES z vsemi spremembami.
(3) Prvi odstavek tega člena se prav tako ne uporablja za primere, ko Republiko Slovenijo zavezuje drugačna mednarodnopravna obveznost, in sicer:
– ko je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne medvladne organizacije,
– ko je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov ali katere pokroviteljica je Organizacija združenih narodov,
– v okviru večstranskega sporazuma, s katerim so predvideni privilegiji in imunitete, ali
– ko je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.
O vsakem od teh navedenih primerov je potrebno ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.
(4) Izjeme za ukrepe iz prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno zaradi nujnih humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja Evropska unija in na katerih se vodi politični dialog, s katerim se neposredno razvijajo demokracija, človekove pravice in pravna država v Mjanmaru (Burmi).
(5) Kolikor Republika Slovenija želi dovoliti izjemo iz prejšnjega odstavka tega člena, mora o tem pisno obvestiti Svet Evropske unije. Šteje se, da je bila izjema dovoljena, če po prejemu uradnega obvestila o predlagani izjemi eden ali več članov Sveta Evropske unije v 48 urah ne pošlje pisnega ugovora. Če eden ali več članov Sveta Evropske unije poda ugovor, lahko Svet Evropske unije s kvalificirano večino odloči, da bo izjemo dovolil.
(6) V primerih, ko se na podlagi četrtega in petega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali prehod preko ozemlja Republike Slovenije osebam iz drugega odstavka tega člena, se takšno dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno ter na osebe, na katere se nanaša.
5. člen
Dvostranski vladni obiski na visoki ravni v Mjanmar (Burmo) so prepovedani. Svet Evropske unije lahko v izjemnih okoliščinah sprejme izjemo od tega pravila.
6. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno obvestiti o vseh ukrepih, ki so jih izvedle na podlagi 2., 3. in 4. člena te uredbe ter 2., 3., 6. in 8.a člena Uredbe 798/2004/ES.
(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu storitve dejanj iz 2., 3. in 4. člena te uredbe ter 2., 3., 6. in 8.a člena Uredbe 798/2004/ES v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.
7. člen
Pristojna organa iz drugega odstavka 2. člena te uredbe ter iz priloge II Uredbe 798/2004/ES v Republiki Sloveniji sta Banka Slovenije in Ministrstvo za zunanje zadeve.
III. KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– Mjanmaru (Burmi) prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža orožje in drug vojaški material vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za navedeno, kot tudi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo ladij, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije ali letalom registriranim v Republiki Sloveniji, ne glede na to ali je takšno blago po poreklu iz Republike Slovenije ali ne (prvi odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne ustavi pomoči, ki ni humanitarne narave, ali programom razvojne pomoči Mjanmaru (Burmi) (prvi odstavek 3. člena te uredbe).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– kateri koli fizični ali pravni osebi, entiteti ali ustanovi v Mjanmarju (Burmi) ali za uporabo v njej, neposredno ali posredno odobri, proda, dobavi ali posreduje tehnično pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi in pripravo, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo orožja in sorodnih materialov vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za prej omenjeno (točka (a) 2. člena Uredbe 798/2004/ES);
– kateri koli fizični ali pravni osebi, entiteti ali ustanovi v Mjanmarju (Burmi) ali za uporabo v njej, neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, ki vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in sorodnih materialov (točka (b) 2. člena Uredbe 798/2004/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno pospeševanje transakcij iz točk (a) in (b) 2. člena uredbe 798/2004/ES (točka (c) 2. člena Uredbe 798/2004/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– kateri koli fizični ali pravni osebi, entiteti ali ustanovi v Mjanmaru (Burmi) ali za uporabo v Mjanmaru (Burmi), neposredno ali posredno, zavestno in namerno proda, dobavi, prenese ali izvozi opremo iz priloge I Uredbe 798/2004/ES, ki bi se lahko uporabljala za notranjo represijo, tudi če po poreklu ni iz Evropske skupnosti (točka (a) 3. člena Uredbe 798/2004/ES);
– kateri koli fizični ali pravni osebi, entiteti ali ustanovi v Mjanmaru (Burmi) ali za uporabo v Mjanmaru (Burmi), neposredno ali posredno odobri, proda, dobavi, prenese tehnično pomoč oziroma zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z opremo iz priloge I Uredbe 798/2004/ES (točki (b) in (c) 3. člena Uredbe 798/2004/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno pospeševanje transakcij iz točk (a), (b) in (c) 3. člena Uredbe 798/2004/ES (točka (d) 3. člena Uredbe 798/2004/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zamrzne vseh sredstev in ekonomske vire članom vlade Mjanmarja (Burme) ter fizičnim in pravnim osebam, entitetam ali ustanovam, ki so z njimi povezane in naštete v prilogi III Uredbe 798/2004/ES (prvi odstavek 6. člena Uredbe 798/2004/ES);
– fizičnim ali pravnim osebam, entitetam ali ustanovam iz priloge III Uredbe 798/2004/ES neposredno ali posredno ali v njihovo korist da na razpolago kakršna koli sredstva ali ekonomske vire (drugi odstavek 6. člena Uredbe 798/2004/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 6. člena uredbe 798/2004/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 798/2004/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– odobri kakršna koli finančna posojila ali kredite mnjamarskim (burmanskim) podjetjem v državni lasti, ki so našteta v prilogi IV Uredbe 798/2004/ES, ali pridobi delnice, potrdila o vlogah, lastniške certifikate ali zadolžnice, ki jih izdajajo ta podjetja (točka (a) prvega odstavka 8.a člena Uredbe 798/2004/ES);
– pridobi ali poveča lastniški delež v mjanmarskih (burmanskih) podjetjih v državni lasti, ki so našteta v prilogi IV Uredbe 798/2004/ES. Slednje vključuje tudi nakup teh podjetij v celoti ali z nakupom delnic in lastniških vrednostnih papirjev (točka (b) prvega odstavka Uredbe 798/2004/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega odstavka 8.a člena uredbe 798/2004/ES.
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 798/2004/ES, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu s 6. členom Uredbe 798/2004ES, pristojnim organom držav članic Evropske unije, ki so navedeni v prilogi II Uredbe 798/2004/ES, v kateri bivajo ali se nahajajo in, neposredno ali prek teh pristojnih organov, Evropski komisiji (točka (a) prvega odstavka 9. člena Uredbe 798/2004/ES);
– ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi v prilogi II Uredbe 798/2004/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka (b) prvega odstavka 9. člena Uredbe 798/2004/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno ne obvesti o vseh ukrepih, ki jih je izvedla na podlagi 2., 3. in 4. člena te uredbe ter 2., 3., 6. in 8.a člena Uredbe 798/2004/ES (prvi odstavek 6. člena te uredbe);
– ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči podatke o poskusu storitve dejanj iz 2., 3. in 4. člena te uredbe ter 2., 3., 6. in 8.a člena Uredbe 798/2004/ES v roku 48 ur od takrat, ko ugotovi te podatke (drugi odstavek 6. člena te uredbe).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
16. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb iz te uredbe in Uredbe 798/2004/ES opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija, in če gre za vojaško orožje in opremo, pristojna organizacijska enota ministrstva, pristojnega za obrambo.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi odvzeti predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe 798/2004/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z začetkom veljavnosti te uredbe preneha veljati uredba o ukrepih proti Mjanmaru (Burmi) (Uradni list RS, št. 8/04).
18. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-107/2005
Ljubljana, dne 24. novembra 2005
EVA 2005-1811-0090
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost