Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4687. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1C), stran 11525.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. novembra 2005.
Št. 001-22-121/05
Ljubljana, dne 30. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-1C)
1. člen
V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 97/05 – UPB2) se za 194. členom dodata nova naslov in 194.a člen, ki se glasita:
»Označitev tujih vozil za protokolarne namene
194.a člen
(1) Motorna in priklopna vozila, ki so registrirana v eni izmed držav članic Evropske unije in jih Republika Slovenija najame za protokolarne namene na območju Republike Slovenije, se označijo z registrskimi tablicami Republike Slovenije in se zanje izda prometno dovoljenje za čas najema.
(2) Registrske tablice in prometno dovoljenje za vozila iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(3) Po končanem najemu vozila se izdano prometno dovoljenje uniči, registrske tablice pa se znova lahko uporabijo za označitev vozil iz prvega odstavka tega člena.
(4) Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je pri uporabi vozila na območju Republike Slovenije vezano na zavarovanje, sklenjeno v državi, v kateri je vozilo registrirano, in zanj ni treba skleniti zavarovanja avtomobilske odgovornosti v Republiki Sloveniji.«.
2. člen
Prvi odstavek 195. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Registrska tablica vključuje razpoznavni znak Republike Slovenije (evropski logo), registracijsko območje in prostor, predviden za grb in registrsko označbo, ki jo sestavlja kombinacija črk in številk oziroma kombinacija črk. Registrska tablica, izdana za označitev vozila, ki ga uporablja predsednik Republike Slovenije, vključuje namesto razpoznavnega znaka Republike Slovenije zastavo Slovenije.«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Registracijska območja so zaokrožena območja več upravnih enot, ki jih s podzakonskim predpisom določi minister, pristojen za notranje zadeve.
(3) Na registrski tablici sta oznaka registracijskega območja, kjer je bilo vozilo registrirano, in grb občine, v kateri je sedež upravne enote, na območju katere so bile izdane registrske tablice. Na podlagi predhodnega naročila lastnika vozila se registrska tablica lahko izda z oznako registracijskega območja in grbom občine, v kateri je sedež upravne enote, kjer ima lastnik vozila sedež oziroma stalno ali začasno prebivališče.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besede »četrtim ali petim« nadomestijo z besedami »šestim ali sedmim«.
3. člen
V 203. členu se na koncu prve alinee črta podpičje in doda besedilo »ter registracijska območja in njihove oznake;«.
4. člen
V tretjem odstavku 234. člena se besede »s prejšnjim odstavkom« nadomestijo z besedami »s prvim odstavkom«.
Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Vozniku motornega vozila, ki je obdolžen storitve prekrška, za katerega se po 32., 130., 131. členu tega zakona in tem členu izreče sankcija prepovedi vožnje motornega vozila, policist na kraju samem proti potrdilu začasno odvzame vozniško dovoljenje, če je imetnik tujega vozniškega dovoljenja ali bi se lahko z odhodom zaradi prebivanja v tujini izognil izvršitvi sodbe sodišča.
(5) Začasno odvzeto vozniško dovoljenje se pošlje hkrati z obdolžilnim predlogom pristojnemu sodišču. Če sodišče s sodbo izreče sankcijo prepovedi vožnje motornega vozila, se začasno odvzeto vozniško dovoljenje, hkrati s predlogom za izvršitev sodbe, posreduje pristojnemu državnemu organu, ki to opravi v poslovnem času, sicer pa ga vrne imetniku.
(6) V čas trajanja ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila se všteva tudi čas začasnega odvzema vozniškega dovoljenja.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, izda predpis na podlagi prve alinee 203. člena zakona, ki se nanaša na vsebino registrskih tablic, najpozneje v treh letih od dneva uveljavitve tega zakona.
6. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 74/05).
(2) Do začetka uporabe predpisa, izdanega na podlagi prve alinee 203. člena zakona, se za izdajanje registrskih tablic motornih in priklopnih vozil uporabljajo določbe Pravilnika o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 29/04).
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/89-1/181
Ljubljana, dne 22. novembra 2005
EPA 457-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost