Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2004 z dne 9. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2004 z dne 9. 7. 2004

Kazalo

3284. Pravilnik o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva, stran 8969.

Na podlagi 107.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva
1. člen
Ta pravilnik določa način izvajanja inšpekcijskega nadzora (v nadaljnjem besedilu: nadzor) nad delom javnih socialno varstvenih zavodov, koncesionarjev in drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki izvajajo socialno varstvene storitve na podlagi dovoljenja za delo, nadzor nad izvajanjem nalog lokalnih skupnosti po Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljnjem besedilu: zakon) ter nadzor nad delom drugih izvajalcev, ki izvajajo dopolnilne, razvojne in preventivne programe na področju socialnega varstva in varstva otrok in družine po posebni pogodbi o sofinanciranju (v nadaljnjem besedilu: izvajalci dejavnosti).
2. člen
Glede vseh postopkovnih vprašanj, ki niso urejena z zakonom in s tem pravilnikom, se uporablja zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor.
3. člen
(1) Nadzor organizira in izvaja socialna inšpekcija v okviru Inšpektorata RS za delo.
(2) Pri izvajanju nadzora se inšpektor za socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) izkazuje s službeno izkaznico in značko, ki ju izda minister, pristojen za socialno varstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo.
(3) Strokovni pomočnik se izkazuje s sklepom o imenovanju za strokovnega pomočnika, ki ga izda direktor socialne inšpekcije.
4. člen
Strokovni pomočnik ima pri opravljanju strokovnih del v inšpekcijskih zadevah smiselno enake pravice in obveznosti kot inšpektor, ne more pa izdajati odločb in sklepov v zvezi z nadzorom. Strokovni pomočnik o svojih ugotovitvah v zvezi z opravljenim strokovnim delom v inšpekcijski zadevi sestavi poročilo.
5. člen
(1) Inšpektor ima dostop do vseh podatkov, ki jih izvajalci dejavnosti pridobivajo, hranijo ter obdelujejo v okviru dejavnosti socialnega varstva. S temi podatki ravna v celotnem postopku nadzora v skladu z načeli varovanja osebnih podatkov in varovanja poklicne tajnosti.
(2) Direktor oziroma drugi pooblaščeni predstavnik izvajalca je dolžan sodelovati z inšpektorjem in mu zagotoviti dostop v prostore, omogočiti pregled vse zahtevane dokumentacije in omogočiti druga nadzorna dejanja ter zagotoviti pogoje za nemoten nadzor.
6. člen
(1) Nadzor se opravi kot redni ali izredni nadzor.
(2) Za postopke v rednem nadzoru se štejejo naslednja opravila:
– izdaja sklepa o imenovanju inšpektorja za izvedbo nadzora, v skladu z letnim programov rednih nadzorov,
– izvedba nadzornih dejanj po 7. členu tega pravilnika,
– izrek morebitnih opozoril v zvezi z nepravilnostmi ter določitev roka za njihovo odpravo oziroma izdaja odločbe o ukrepih,
– spremljanje izvajanja ukrepov iz prejšnje alinee,
– proučitev in ocena poročila izvajalca dejavnosti o izvršenih ukrepih,
– opravila po 20. členu tega pravilnika, izvedena v skladu z ugotovitvami proučitve in ocene poročila izvajalca dejavnosti po prejšnji alinei,
– izdelava poročila o izvedenem nadzoru.
(3) Za postopke v izrednem nadzoru se štejejo naslednja opravila:
– odločitev v zvezi z uvedbo nadzora (sklep o imenovanju inšpektorja za izvedbo nadzora oziroma obvestilo, da izredni nadzor ne bo izveden),
– izvedba nadzornih dejanj po 7. členu tega pravilnika,
– izrek morebitnih opozoril v zvezi z nepravilnostmi ter določitev roka za njihovo odpravo oziroma izdaja odločbe o ukrepih,
– izdelava obvestila predlagatelju o ugotovitvah izrednega nadzora ter o morebitnih izrečenih ukrepih,
– spremljanje izvajanja ukrepov iz prejšnje alinee,
– proučitev in ocena poročila izvajalca dejavnosti o izvršenih ukrepih,
– opravila po 20. členu tega pravilnika, izvedena v skladu z ugotovitvami proučitve in ocene poročila izvajalca dejavnosti po prejšnji alinei,
– izdelava poročila o izvedenem nadzoru.
7. člen
Za ugotovitev dejstev in dejanskega stanja lahko inšpektor opravi različna nadzorna dejanja, zlasti pa:
– pregleda celotno dokumentacijo, ki jo hrani izvajalec v zvezi z izvajanjem storitev, drugih dejavnosti po zakonu ali izvrševanjem javnih pooblastil,
– pregleda zbirke osebnih in drugih podatkov, ki jih v skladu z zakonom vodi ali vzdržuje izvajalec o upravičencih in o drugih posameznikih,
– opravi skupinski ali individualni pogovor s strokovnimi delavci in strokovnimi sodelavci,
– opravi razgovor z upravičencem ali njegovim zakonitim zastopnikom,
– opravi razgovor s strokovnim vodjem, direktorjem ali z lastnikom izvajalca,
– prisostvuje neposrednemu delu strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca, kadar temu ne nasprotuje upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik,
– opravi razgovor s predstavnikom, ki zastopa interese upravičencev,
– opravi tudi druga nadzorna dejanja, za katera ocenita, da bi lahko vplivala na ugotovitev posameznih dejstev.
8. člen
Inšpektor, ki izvaja redni nadzor, samostojno odloča o številu naključno pregledanih zadev po posameznih strokovnih področjih izvajalca dejavnosti. Pri odločitvi o številu pregledanih zadev upošteva zlasti:
– velikost izvajalca, število zaposlenih in kadrovsko sestavo izvajalca dejavnosti,
– vrsto opravljenih storitev, drugih nalog ali javnih pooblastil,
– strukturo uporabnikov,
– možnosti uporabnikov, da lahko izbirajo med različnimi storitvami in izvajalci dejavnosti.
9. člen
Ocenjevanje ugotovljenega stanja, dejstev ter strokovnih ravnanj izvajalcev dejavnosti se izvaja po elementih za oceno ravnanj izvajalcev dejavnosti po posameznih strokovnih področjih, ki so priloga tega pravilnika.
10. člen
(1) Letni program rednih nadzorov na predlog direktorja inšpekcije določi glavni inšpektor vsako leto do 31. januarja. V letnem programu rednih nadzorov so določeni izvajalci dejavnosti, pri katerih bo v tekočem letu opravljen nadzor, ter strokovna področja, ki naj se pri teh izvajalcih dejavnosti še posebej podrobno proučijo.
(2) Pri pripravi letnega programa rednih nadzorov se upoštevajo tudi predlogi ministrstva, pristojnega za socialno varstvo. Z letnim programom rednih nadzorov se seznani ministra, pristojnega za socialno varstvo, ter vse izvajalce dejavnosti, pri katerih je načrtovan redni nadzor v tekočem letu.
(3) Vsak izvajalec dejavnosti je dolžan poskrbeti za to, da so uporabniki ali njihovi zakoniti zastopniki seznanjeni z možnostmi in postopki za vlaganje zahtevkov za izredni nadzor ter jim omogočiti, da zahtevo vložijo tudi pri izvajalcu dejavnosti.
11. člen
(1) Izredni nadzor se opravi, ko glavni inšpektor odredi izredni nadzor na podlagi zahteve ali pobude (v nadaljevanju: predlog za nadzor) naslednjih oseb (v nadaljevanju: predlagatelji nadzora):
– zahteve upravičenca do storitve ali njegovega zakonitega zastopnika oziroma druge osebe, ki je imela v postopku položaj stranke,
– na utemeljeno pobudo družinskega člana upravičenca ali uporabniškega združenja,
– ustanovitelja izvajalca dejavnosti,
– organa upravljanja izvajalca dejavnosti,
– na zahtevo reprezentativnega sindikata pri delodajalcu.
(2) Izredni nadzor se opravi tudi v primerih, ki niso opredeljeni v prejšnjem odstavku, če direktor socialne inšpekcije oceni, da je to potrebno.
12. člen
(1) Predlagatelj izrednega nadzora vloži predlog za izredni nadzor pri inšpekciji ali pri izvajalcu dejavnosti. Če je predlog vložen pri izvajalcu dejavnosti, jo je ta dolžan skupaj s pisnim poročilom o izvajanju dejavnosti v predlagateljevi zadevi in ustrezno dokumentacijo odstopiti inšpekciji najkasneje v roku osmih dni po prejemu predloga.
(2) Predlog mora biti obrazložen na tak način, da je razvidno, zoper katera ravnanja pri izvajanju dejavnosti in v kateri zadevi je predlog vložen.
(3) V primeru neobrazloženega oziroma nejasnega predloga, pozove inšpektor predlagatelja, da ustrezno dopolni ali dodatno obrazloži predlog, za kar mu določi primeren rok, ki ne sme biti krajši od osem dni.
(4) V primeru, da predlagatelj ne dopolni ali dodatno obrazloži predlog v določenem roku, se šteje, da je predlog umaknil.
13. člen
(1) S sklepom, s katerim se odredi redni ali izredni inšpekcijski nadzor se imenuje tudi inšpektorja, ki bo opravil nadzor.
(2) Glavni inšpektor imenuje inšpektorja v primerih rednega nadzora in izrednega nadzora iz prvega odstavka 11. člena tega pravilnika, direktor inšpekcije pa imenuje inšpektorja v primerih iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika.
14. člen
Z uvedbo izrednega nadzora inšpekcija seznani:
– ustanovitelja izvajalca dejavnosti v primeru predloga za nadzor zoper javni zavod,
– koncendenta v primeru predloga za nadzor zoper koncesionarja,
– ministrstvo, ki je podelilo dovoljenje za delo v primeru predloga za nadzor zoper izvajalca z dovoljenjem za delo,
– sofinancerja v primeru predloga za nadzor zoper izvajalca socialno varstvenega programa, sofinanciranega po posebni pogodbi.
15. člen
(1) O nadzornih dejanjih sestavi inšpektor inšpekcijski zapisnik. V zapisnik se vpišejo:
– podatki o začetku in zaključku nadzornih dejanj,
– podatki o izvajalcu dejavnosti,
– imena navzočih predstavnikov izvajalca,
– podatki o morebitnih navzočih drugih osebah, ki niso zaposlene pri izvajalcu,
– podatki o opravljenih nadzornih dejanjih,
– seznami zadev in drugih gradiv, ki jih začasno prevzame inšpektor,
– morebitna naročila izvajalcu z navedbo rokov za njihovo izpolnitev,
– posebne izjave vodje storitev ali vodje postopkov,
– izjava predlagatelja oziroma pobudnika nadzora,
– izjave predstavnikov uporabnikov,
– podatki o morebitnih težavah, zaradi katerih nadzorna komisija ni mogla opraviti nadzornih dejanj,
– podatki o ugotovitvah nadzora,
– izrečeni ukrepi inšpektorja,
– drugi podatki, pomembni za izvedbo nadzora.
(2) Če je bil za opravo določenega strokovnega dela v inšpekcijski zadevi imenovan strokovni pomočnik, je njegovo poročilo priloga inšpekcijskega zapisnika.
16. člen
Inšpektor obvesti predlagatelja izrednega nadzora o ugotovitvah izrednega nadzora ter o morebitnih izrečenih ukrepih.
17. člen
(1) Izvajalec dejavnosti je dolžan upoštevati predloge in ukrepe ter roke za odpravo pomanjkljivosti, ki jih določi inšpektor v zapisniku oziroma v odločbi.
(2) O izvršitvi predlogov in ukrepov je izvajalec dejavnosti dolžan poročati v rokih in na način, ki jih določi inšpektor. Če tega ne stori, se šteje, da ni odpravil pomanjkljivosti oziroma ni ukrenil, kar mu je bilo naloženo.
18. člen
Inšpektor prouči poročilo o izvršitvi predlogov oziroma ukrepov in glede na ugotovitve:
– obvesti izvajalca dejavnosti, da je nadzor zaključen,
– od izvajalca zahteva dopolnitev poročila v delu v katerem ni razvidno izpolnjevanje ukrepov,
– izvajalca dejavnosti opozori, da določeni ukrepi niso izpolnjeni in mu določi nov rok za izpolnitev ukrepov,
– izvajalcu določi druge ukrepe, če z že izrečenimi ukrepi ni dosežen njihov namen,
– ravna v skladu s kazenskimi določbami zakona o inšpekcijskem nadzoru.
19. člen
(1) O izvedbi nadzora pripravi inšpektor poročilo. Poročilo pripravi najkasneje v 15 dneh po zaključenih opravilih iz prejšnjega člena. Iz poročila je razvidno, oziroma so mu priložene naslednje priloge:
– letni program rednih nadzorov oziroma predlog za izredni nadzor,
– sklep o imenovanju inšpektorja in morebitnega strokovnega pomočnika v inšpekcijski zadevi,
– inšpekcijski zapisnik,
– odločba o izrečenih ukrepih,
– poročilo izvajalca o izvršitvi predlogov oziroma ukrepov,
– inšpektorjeva ravnanja iz prejšnjega člena.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka posreduje inšpektor glavnemu inšpektorju, direktorju inšpekcije, izvajalcu dejavnosti ter:
– ustanovitelju izvajalca dejavnosti v primeru nadzora v javnem zavodu,
– koncendentu v primeru nadzora pri koncesionarju,
– ministrstvu, ki je podelilo dovoljenje za delo v primeru nadzora pri izvajalcu z dovoljenjem za delo,
– sofinancerju v primeru nadzora pri izvajalcu socialno varstvenega programa, sofinanciranega po posebni pogodbi.
20. člen
V okviru organizacije in izvedbe nadzorov po tem pravilniku direktor inšpekcije:
– pripravlja letna poročila o izvajanju nadzorov, v katerih predstavi analizo ugotovitev nadzorov, probleme in odprta vprašanja na posameznih vsebinskih področjih, ter predlaga prioritete in usmeritve za delo inšpektorjev v naslednjem letu,
– skrbi za poenotenje dela inšpektorjev, za redna strokovna srečanja ter za njihovo dodatno usposabljanje,
– daje pobude strokovnemu svetu za socialno varstvo za dopolnjevanje liste strokovnih pomočnikov.
21. člen
Socialna inšpekcija vzpostavi in vodi evidenco rednih in izrednih nadzorov ter izrečenih ukrepov.
22. člen
(1) Direktor inšpekcije mesečno obvešča glavnega inšpektorja o številu in vrsti opravljenih nadzorov, številu in vrsti kršitev ter o številu ukrepov.
(2) Na zahtevo glavnega inšpektorja ga direktor inšpekcije obvešča tudi o ugotovitvah in ukrepanju pri posameznem rednem ali izrednem nadzoru.
23. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o strokovnem in upravnem nadzoru na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 105/00).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se nadzori, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, končajo po določbah Pravilnika o strokovnem in upravnem nadzoru na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 105/00).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati 31. julija 2004.
Št. 017-01-022/04-03
Ljubljana, dne 30. junija 2004.
EVA 2004-2611-0015
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister za delo,
družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti