Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2004 z dne 5. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2004 z dne 5. 7. 2004

Kazalo

3237. Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI), stran 8867.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI)
Razglašam Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. junija 2004.
Št. 001-22-131/04
Ljubljana, dne 28. junija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O PRIZNAVANJU IN VREDNOTENJU IZOBRAŽEVANJA (ZPVI)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja postopek in merila ter določa organe za priznavanje ter vrednotenje tujega in vrednotenje slovenskega izobraževanja, uporabo v tujini pridobljenega naziva poklicne in strokovne izobrazbe ter uporabo v tujini pridobljenega strokovnega oziroma znanstvenega naslova.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
– Listina o izobraževanju je spričevalo, diploma ali druga listina s katero imetnica ali imetnik (v nadaljnjem besedilu: imetnik listine) dokazuje v celoti ali deloma opravljen izobraževalni program oziroma obveznosti po programu za pridobitev izobrazbe.
– Listina o v celoti opravljenem izobraževalnem programu je spričevalo, diploma ali druga listina o opravljenem izobraževalnem programu in pridobljeni stopnji izobrazbe na izobraževalni ustanovi v skladu s predpisi države, ki je listino izdala. Kot taka listina se šteje tudi dokazilo o zaključenem mednarodno priznanem oziroma akreditiranem izobraževalnem programu oziroma programu, ki ga skupaj izvaja več izobraževalnih ustanov.
– Listina o deloma opravljenem izobraževalnem programu je spričevalo, diploma ali druga listina o pridobljenih študijskih kreditnih točkah, opravljenih letnikih, semestrih, izpitih, modulih, delih izobraževalnega programa oziroma o opravljenih obveznostih po programu za pridobitev izobrazbe, ki jo izda izobraževalna ustanova iz prejšnje alinee.
– Smer oziroma področje izobraževanja so učne oziroma študijske vsebine, ki se navezujejo na posamezno stroko, znanstveno ali umetniško disciplino oziroma njen del in ki strokovno ali splošno-izobraževalno opredeljujejo program izobraževanja oziroma program za pridobitev izobrazbe.
– Organ priznavanja je v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja šola, druga vzgojno-izobraževalna organizacija oziroma visokošolski zavod, v postopku priznavanja za namen zaposlovanja pa ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
(merila za priznavanje in vrednotenje)
(1) Glede na namen priznavanja in vrednotenja izobraževanja v skladu s tem zakonom se poleg mednarodnih načel na tem področju smiselno uporabljajo naslednja merila:
– sistem šolanja,
– predmetnik, učni načrt oziroma izobraževalni program,
– učni dosežki,
– trajanje izobraževanja,
– pravice, ki iz izobraževanja izhajajo.
(2) Organ priznavanja lahko pri odločanju glede na zahtevek upošteva tudi druge okoliščine, pomembne za priznavanje izobraževanja (dejstvo, da je bilo imetniku listine izobraževanje že priznano v drugi državi, starost imetnika listine o izobraževanju ipd.).
4. člen
(vlagatelj)
(1) Za priznavanje tujega izobraževanja lahko zaprosi imetnik listine.
(2) Za vrednotenje v skladu s tem zakonom lahko zaprosijo domače in tuje fizične ali pravne osebe.
(3) Za vrednotenje izobraževanja na podlagi listine o izobraževanju lahko zaprosi imetnik listine ali kdor izkaže pravni interes in predloži soglasje imetnika listine.
5. člen
(informacijski center)
Na ministrstvu se organizira informacijski center, ki v okviru Republike Slovenije in v mednarodnih okvirih opravlja naloge informacijske točke in naloge na področju priznavanja in vrednotenja po tem zakonu.
6. člen
(mednarodni sporazumi)
Določbe tega zakona se glede organa priznavanja smiselno uporabljajo tudi v primeru dvostranskih mednarodnih sporazumov, sklenjenih med Slovenijo in drugo državo, za priznavanje izobraževanja in listin, ki so predmet teh sporazumov.
II. PRIZNAVANJE ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA
7. člen
(opredelitev pojma)
(1) Priznavanje za namen nadaljevanja izobraževanja je postopek, v katerem se imetniku tuje listine z odločbo prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji.
(2) Imetnika tuje listine se na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka vpiše oziroma vključi v izobraževalni program glede na njegov zahtevek, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo vpise, prestope oziroma prehode med izobraževalnimi programi.
8. člen
(postopek in pristojnosti)
(1) Postopek za priznavanje za namen nadaljevanja izobraževanja se začne na zahtevo imetnika tuje listine, ki jo vloži na predpisanem obrazcu pri šoli oziroma drugi vzgojno-izobraževalni organizaciji ali visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji, na katerem želi nadaljevati izobraževanje.
(2) Obrazec in dokumentacijo, ki jo mora imetnik tuje listine priložiti v postopku priznavanja, določi ministrica oziroma minister, pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
(3) Šola, druga vzgojno-izobraževalna organizacija oziroma visokošolski zavod izda odločbo in jo vroči vlagateljici ali vlagatelju (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) najkasneje v dveh mesecih od dneva prejema popolne vloge.
(4) V postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja se z vsebinsko primerjavo meril ugotovi stopnja, v katero se tuje, v celoti opravljeno izobraževanje uvršča v slovenski sistem izobraževanja, in smer oziroma področje glede na zaključen tuj izobraževalni program. V primeru deloma opravljenega izobraževanja se ugotovi opravljen del izobraževalnega programa, v katerem želi imetnik tuje listine nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji.
(5) Če tuji, v celoti opravljen izobraževalni program izkazuje v primerjavi s slovenskim izobraževalnim programom bistvene razlike v obsegu in stopnji izobraževanja, se imetniku tuje listine omogoči nadaljevanje izobraževanja, kot da bi imel listino o deloma opravljenem izobraževanju.
9. člen
(pooblaščena oseba)
Šole, druge vzgojno-izobraževalne organizacije oziroma visokošolski zavodi pooblastijo osebo, zaposleno v svetovalni, vpisni oziroma mednarodni službi, za vodenje postopkov priznavanja v skladu s tem zakonom in o tem v tridesetih dneh od izdaje pooblastila obvestijo ministrstvo.
III. PRIZNAVANJE ZA NAMEN ZAPOSLOVANJA
10. člen
(opredelitev pojma)
Priznavanje za namen zaposlovanja je postopek, v katerem se imetniku tuje listine z odločbo ugotovi stopnja, v katero se tuje izobraževanje uvršča v slovenski sistem izobraževanja, smer oziroma področje glede na zaključen tuj izobraževalni program, v tujini pridobljen naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe, strokovni oziroma znanstveni naslov oziroma enakovrednost v tujini pridobljenega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe in strokovnega oziroma znanstvenega naslova slovenskemu nazivu poklicne oziroma strokovne izobrazbe in strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu.
11. člen
(postopek in pristojnosti)
(1) Postopek za priznavanje za namen zaposlovanja se začne na zahtevo imetnika tuje listine o v celoti opravljenem izobraževalnem programu, ki jo vloži na predpisanem obrazcu pri ministrstvu.
(2) Obrazec in dokumentacijo, ki jo mora imetnik tuje listine priložiti v postopku priznavanja, določi minister.
(3) Ministrstvo izda odločbo in jo vroči vlagatelju najkasneje v dveh mesecih od dneva prejema popolne vloge.
(4) Smer oziroma področje tujega, v celoti opravljenega izobraževalnega programa se ugotavlja le v primeru, da je to navedeno na listinah o izobraževanju.
(5) Pridobljen naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe ter strokovni oziroma znanstveni naslov se zapiše v jeziku v katerem je sestavljena listina o izobraževanju oziroma transkripciji, z navedbo države izdaje.
(6) Enakovrednost v tujini pridobljenega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe in strokovnega oziroma znanstvenega naslova slovenskemu nazivu poklicne oziroma strokovne izobrazbe in strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu se ugotavlja le v primeru, da v Republiki Sloveniji obstaja primerljiv izobraževalni program.
(7) Pred odločitvijo o enakovrednosti v tujini pridobljenega strokovnega oziroma znanstvenega naslova slovenskemu strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu, mora ministrstvo pridobiti mnenje vsaj enega visokošolskega zavoda, ki v Republiki Sloveniji izvaja primerljiv študijski program. Če visokošolski zavod v 30 dneh od dneva prejema zahteve ne posreduje mnenja, se šteje, da soglaša z odločitvijo ministrstva.
IV. UPORABA IN ENAKOVREDNOST NAZIVA POKLICNE IN STROKOVNE IZOBRAZBE TER STROKOVNEGA OZIROMA ZNANSTVENEGA NASLOVA
12. člen
(postopek in pristojnosti)
(1) V postopku priznavanja za namen zaposlovanja je mogoče odločiti tudi samo o uporabi v tujini pridobljenega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe ter strokovnega oziroma znanstvenega naslova oziroma o enakovrednosti v tujini pridobljenega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe in strokovnega oziroma znanstvenega naslova slovenskemu nazivu poklicne oziroma strokovne izobrazbe in strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu.
(2) Ministrstvo izda odločbo in jo vroči vlagatelju najkasneje v dveh mesecih od dneva prejema popolne vloge.
V. VREDNOTENJE
13. člen
(opredelitev pojma)
(1) Vrednotenje je postopek, v katerem se izda mnenje o veljavnosti izobraževalnega programa po predpisih države, ki je listino o izobraževanju izdala, stopnji, v katero se tuje izobraževanje uvršča v slovenski sistem izobraževanja, smeri oziroma področju tujega izobraževalnega programa, v tujini pridobljenem nazivu poklicne oziroma strokovne izobrazbe ter strokovnem oziroma znanstvenem naslovu, enakovrednosti v tujini pridobljenega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe slovenskemu nazivu poklicne oziroma strokovne izobrazbe oziroma opravljenem delu izobraževalnega programa, v katerem želi imetnik tuje listine nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji.
(2) Mnenje se lahko izda tudi o javni veljavnosti slovenskih izobraževalnih programov, stopnjah in smereh izobraževanja v Republiki Sloveniji, nazivih poklicne in strokovne izobrazbe, strokovnih oziroma znanstvenih naslovih ter opravljenih delih izobraževalnih programov v Republiki Sloveniji.
14. člen
(postopek in pristojnosti)
(1) Zahtevo za izdajo mnenja o vrednotenju z navedbo elementov, za katere vlagatelj želi, da se vrednotijo, se vloži pri ministrstvu.
(2) Za izdajo mnenja se smiselno uporabljajo določbe četrtega, petega in šestega odstavka 11. člena tega zakona.
(3) Če je vloženih več zahtev za vrednotenje posameznega programa, lahko ministrstvo izda mnenje in ga objavi kot informacijo javnega značaja.
(4) Mnenje iz prejšnjega odstavka ima enako veljavo kot mnenje, ki je izdano na zahtevo vlagatelja.
VI. STROŠKI
15. člen
(stroški)
Stroški postopka priznavanja se določijo na podlagi izhodišč za izračun stroškov, določenih s pravilnikom, ki ga izda minister.
VII. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
16. člen
(zbiranje osebnih podatkov)
Organ priznavanja za potrebe vodenja evidenc zbira osebne in druge podatke neposredno od osebe, na katero se ti podatki nanašajo, ministrstvo pa tudi od šol, drugih vzgojno-izobraževalnih organizacij in visokošolskih zavodov v skladu s tem zakonom.
17. člen
(evidence)
(1) Šole, druge vzgojno-izobraževalne organizacije oziroma visokošolski zavodi vodijo evidenco izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja, visokošolski zavodi pa tudi evidenco mnenj o enakovrednosti v tujini pridobljenega strokovnega oziroma znanstvenega naslova slovenskemu strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu v skladu s tem zakonom.
(2) Ministrstvo vodi naslednje evidence:
– izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja,
– izdanih odločb v postopku za namen zaposlovanja,
– izdanih mnenj v postopku vrednotenja,
– izdanih mnenj visokošolskih zavodov o enakovrednosti v tujini pridobljenega strokovnega oziroma znanstvenega naslova slovenskemu strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu,
– pooblaščenih oseb v šolah, drugih vzgojno-izobraževalnih organizacijah in visokošolskih zavodih.
(3) Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja obsega:
– podatke o osebi, na katero se odločba nanaša: osebno ime, spol, državljanstvo,
– podatke o listini: ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino,
– podatke o izobraževalnem programu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje.
(4) Evidenca izdanih odločb v postopku za namen zaposlovanja obsega:
– podatke o osebi, na katero se odločba nanaša: osebno ime, spol, državljanstvo,
– podatke o listini: ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino.
(5) Evidenca izdanih mnenj v postopku vrednotenja obsega:
– podatke o osebi, na katero se mnenje nanaša: osebno ime, spol, državljanstvo,
– podatke o listini: ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bil izdano mnenje, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino.
(6) Evidenca izdanih mnenj visokošolskih zavodov o enakovrednosti v tujini pridobljenega strokovnega oziroma znanstvenega naslova slovenskemu strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu obsega:
– podatke o osebi, na katero se mnenje nanaša: osebno ime, spol, državljanstvo,
– podatke o listini: ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bilo izdano mnenje, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino,
– podatek kateremu slovenskemu strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu je v tujini pridobljen strokovni oziroma znanstveni naslov enakovreden.
(7) Evidenca pooblaščenih oseb v šolah, drugih vzgojno-izobraževalnih organizacijah in visokošolskih zavodih obsega:
– osebno ime pooblaščene osebe ter šolo, drugo vzgojno-izobraževalno organizacijo oziroma visokošolski zavod, ki jo je pooblastila.
(8) Način vodenja evidenc predpiše minister.
18. člen
(dolžnost obveščanja in posredovanja listin)
Šole, druge vzgojno-izobraževalne organizacije oziroma visokošolski zavodi v 30 dneh od izdaje odločbe v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja le-to posredujejo ministrstvu.
VIII. PRAVNO VARSTVO
19. člen
(pritožba zoper odločbo)
Zoper odločbo, izdano v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja je mogoča pritožba na svet organa oziroma Senat visokošolskega zavoda v osmih dneh od prejema odločbe.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(podzakonski akti in pooblaščena oseba)
(1) Predpise o obrazcu, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc iz 8., 11., 15. in 17. člena tega zakona izda minister v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Šole, druge vzgojno-izobraževalne organizacije oziroma visokošolski zavodi pooblastijo osebo v skladu s 6. členom tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati Zakon o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval (Uradni list SRS, št. 42/72) ter Pravilnik o dokumentaciji za nostrifikacijo v tujini pridobljenih šolskih spričeval (Uradni list SRS, št. 34/84 in 36/84-popr.).
(2) Določbe zakona in pravilnika iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do začetka uporabe tega zakona.
22. člen
(dokončanje že začetih postopkov)
Zadeve, glede katerih je postopek na dan začetka uporabe tega zakona v teku, oziroma glede katerih je bila do dneva uporabe tega zakona že vložena zahteva ali pravno sredstvo, se končajo po določbah Zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval (Uradni list SRS, št. 42/72).
23. člen
(veljavnost in uporaba)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi.
Št. 602-09/04-4/1
Ljubljana, dne 17. junija 2004.
EPA 1237-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti