Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2810. Pravilnik o financiranju šole v naravi, stran 7874.

Na podlagi 83. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o financiranju šole v naravi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa elemente za določitev cene šole v naravi in prispevka učenca za šolo v naravi, plačilo strokovnim delavcem, ki izvajajo šolo v naravi ter ureja zagotavljanje sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi iz državnega proračuna.
2. člen
(šola v naravi)
Šola v naravi v skladu z določili tega pravilnika pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni program osnovne šole in poteka strnjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostora šole.
3. člen
(zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna)
Iz državnega proračuna se letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje šole v naravi eni generaciji učencev. Iz državnega proračuna se isti generaciji letno zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.
Ne glede na prejšnji odstavek se iz državnega proračuna letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje šole v naravi več kot eni generaciji učencev, ki so vključeni v prilagojene izobraževalne programe in v posebne programe vzgoje in izobraževanja.
II. ELEMENTI ZA DOLOČITEV CENE ŠOLE V NARAVI
4. člen
(cena šole v naravi)
Cena šole v naravi vključuje stroške učenca in stroške strokovnih delavcev.
5. člen
(stroški učenca)
Stroški učenca lahko vključujejo le dejanske stroške:
– bivanja,
– smučarske vozovnice,
– vstopnin,
– prevoza.
V stroške bivanja so po tem pravilniku vključeni stroški prehrane in prenočišča.
6. člen
(stroški strokovnih delavcev)
Stroški strokovnih delavcev lahko vključujejo le dejanske stroške:
– bivanja,
– smučarske vozovnice,
– vstopnin,
– plačila dežurstva in stalne pripravljenosti,
– plačila terenskega dodatka,
– plačila zunanjim sodelavcem.
7. člen
(omejitev stroškov na posameznega učenca)
Stroški bivanja na dan, stroški smučarske vozovnice in vstopnin na posameznega učenca za šolo v naravi s tečajem smučanja ne smejo preseči cene bivanja na dan na učenca, ki velja za šolo v naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (v nadaljevanju: CŠOD), pomnožene z 2,6.
Stroški bivanja na dan in stroški vstopnin na posameznega učenca za šolo v naravi s tečajem plavanja in drugimi vsebinami ne smejo preseči cene bivanja na dan na učenca, ki velja za šolo v naravi v CŠOD, pomnožene z 1,7.
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, šole in zavode obvesti o ceni bivanja na dan na učenca, ki velja v CŠOD, s posebno okrožnico.
8. člen
(omejitev stroškov strokovnih delavcev)
Stroški strokovnih delavcev se priznavajo v obsegu za tolikšno število delavcev, kot jih za izvedbo šole v naravi določajo veljavni normativi.
Stroški strokovnih delavcev ne smejo presegati 60% cene bivanja na dan na učenca, ki velja v CŠOD, za učence, ki so vključeni v prilagojene izobraževalne programe in v posebne programe vzgoje in izobraževanja, pa ne smejo presegati 100% cene bivanja na dan na učenca, ki velja v CŠOD.
III. ELEMENTI ZA DOLOČITEV PRISPEVKA UČENCA
9. člen
(prispevek učenca)
Prispevek učenca za šolo v naravi določi šola.
V prispevku učenca za šolo v naravi, za katero se sredstva za sofinanciranje zagotavljajo iz državnega proračuna, so vključeni le dejanski stroški učenca v skladu s 5. členom tega pravilnika.
Če sredstva za sofinanciranje šole v naravi, ki se zagotavljajo iz državnega proračuna, presegajo stroške strokovnih delavcev za izvedbo šole v naravi, je šola dolžna znižati prispevek učenca.
V prispevku učenca za šolo v naravi, za katero se sredstva za sofinanciranje ne zagotavljajo iz državnega proračuna, so lahko poleg stroškov učenca v skladu s 5. členom tega pravilnika vključeni tudi dejanski stroški strokovnih delavcev v skladu s 6. členom tega pravilnika.
10. člen
(znižanje prispevka)
Prispevek na posameznega učenca se lahko zniža za sredstva, ki jih prispevajo za ta namen občine, za sredstva donacij, prispevkov sponzorjev, za sredstva iz šolskega sklada za ta namen in druga sredstva.
11. člen
(sofinanciranje šole v naravi)
Sredstva za sofinanciranje šole v naravi se zagotavljajo iz državnega proračuna v skladu s sklepom o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov osnovnih šol, ki ga izda minister, pristojen za šolstvo (v nadaljevanju: minister).
12. člen
(subvencioniranje šole v naravi)
Sredstva za subvencioniranje šole v naravi se zagotavljajo iz državnega proračuna v skladu sklepom ministra. Delež teh sredstev na posamezno šolo je najmanj 15% in praviloma ne višji od 45% sredstev za sofinanciranje šole v naravi v skladu s prejšnjim členom.
13. člen
(kriteriji za dodelitev sredstev učencem)
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmore v celoti plačati prispevka za šolo v naravi, šola pri določitvi višine dodelitve sredstev upošteva zlasti naslednje kriterije:
– prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
– višina dohodkov na družinskega člana,
– višina otroških dodatkov,
– brezposelnost staršev,
– dolgotrajna bolezen v družini,
– dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.
14. člen
(podrobnejši kriteriji in postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi)
Svet šole na podlagi kriterijev iz prejšnjega člena sprejme podrobnejše kriterije in določi postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi, po predhodni pridobitvi mnenja sveta staršev.
Ravnatelj šole imenuje komisijo, ki jo sestavljajo šolski svetovalni delavec in najmanj dva strokovna delavca šole.
Komisija na podlagi pisne vloge staršev odloči o upravičenosti učenca do subvencioniranja šole v naravi.
Šola o odločitvi komisije starše pisno obvesti.
15. člen
(upravičenost do sofinanciranja in subvencioniranja šole v naravi)
Vsak učenec je do sofinanciranja šole v naravi iz državnega proračuna in do subvencioniranja šole v naravi iz sredstev državnega proračuna v skladu s kriteriji iz tega pravilnika upravičen najmanj enkrat v času njegovega obveznega osnovnošolskega izobraževanja.
16. člen
(seznanitev staršev)
Šole so najmanj 3 mesece pred izvedbo šole v naravi dolžne starše učencev, za katere se bo organizirala šola v naravi, seznaniti z vsebino posamezne šole v naravi, z načinom sofinanciranja in z elementi za določitev cene šole v naravi ter z določitvijo prispevka učenca za šolo v naravi v skladu s tem pravilnikom.
Šola mora starše seznaniti tudi z višino prispevka učencev za vsako posamezno izvedbo šole v naravi in jih seznaniti z možnostjo subvencioniranja šole v naravi.
IV. PLAČILO STROKOVNIM DELAVCEM
17. člen
(strokovni delavci šole)
Strokovnemu delavcu šole, ki izvaja šolo v naravi, pripada:
– plača za delovni čas v obsegu, kot je določen v njegovi pogodbi o zaposlitvi, v skladu s predpisi, ki urejajo plače,
– plačilo za največ 5 ur dežurstva in stalne pripravljenosti na dan, v skladu s kolektivno pogodbo,
– terenski dodatek v skladu s kolektivno pogodbo.
18. člen
(zunanji sodelavci)
Zunanjemu sodelavcu, ki izvaja šolo v naravi, pripadajo stroški bivanja in plačilo za opravljeno delo v višini največ dvakratne cene bivanja na dan na učenca, ki velja v CŠOD.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(program osemletne osnovne šole)
Za tečaj plavanja za učence, ki so vključeni v program osemletne osnovne šole, ki ni izveden v šoli v naravi, lahko šola sredstva, ki se za sofinanciranje šole v naravi zagotavljajo iz državnega proračuna, razdeli v deležu za oba namena, in sicer 40% delež za tečaj plavanja in 60% delež za šolo v naravi.
20. člen
(podrobnejši kriteriji)
Svet šole je dolžan sprejeti podrobnejše kriterije in določiti postopek dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi v skladu 14. členom tega pravilnika najkasneje do 31. 8. 2004.
21. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2004.
Št. 011-03-36/2004
Ljubljana, dne 24. maja 2004.
EVA 2004-3311-0066
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti