Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2139. Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za mleko in mlečne izdelke, stran 5757.

Na podlagi 5., 6. in 8. člena ter v zvezi z 21., 26. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za mleko in mlečne izdelke
1. člen
(področje uporabe)
(1) Ta uredba določa izvajanje ukrepov, ki so urejeni v pravnih aktih Sveta in Komisije Evropskih Skupnosti s področja skupne ureditve trga za mleko in mlečne izdelke.
(2) Pravni akti po prejšnjem odstavku so:
– uredbe Sveta Evropskih Skupnosti o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke, z vsemi spremembami,
– uredbe Komisije Evropskih Skupnosti o skupnih podrobnih pravilih za uporabo Uredb Sveta o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke, z vsemi spremembami.
2. člen
(pristojni organ)
Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega člena je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana.
3. člen
(pristojnost ministra)
Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo, in ministrom, pristojnim za zdravje, izdaja obrazce in druge akte za tehnično izvajanje ukrepov iz 1. člena te uredbe.
4. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z začetkom uporabe te uredbe prenehajo veljati določbe prve, druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka 1. člena, II. Poglavje: Cene, III. Poglavje: Intervencijski odkup, IV. Poglavje: Podpora za skladiščenje in V. Poglavje: Pospeševanje prodaje mleka in mlečnih izdelkov Uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 111/00, 37/02 in 23/04).
5. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2004.
Št. 331-11/2001-5
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0212
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost