Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2135. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 5754.

Na podlagi 21. člena, drugega odstavka 22. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Inšpektorat Republike Slovenije za delo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavko ter varnost in zdravje pri delu, naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem Zakona o socialnem varstvu in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ter drugih predpisov, ki določajo javna pooblastila ali druge naloge izvajalcev socialno varstvene dejavnosti ter druge naloge socialne inšpekcije, naloge inšpekcijskega nadzora nad zakonitostjo dela izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij ter zakonitostjo in strokovnostjo dela komisij ter nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in predpisov, ki to izrecno določajo.«.
2. člen
V prvem stavku tretjega odstavka 10. člena se črta besedilo »eksplozivov,« in besedilo »in tajnih podatkov«, v drugem stavku pa se pred piko doda besedilo »in inšpekcija za sistem javnih uslužbencev.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-22/2003-4
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-1711-0087
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost