Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2131. Zakon o spremembah, dopolnitvah in razveljavitvi določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva (ZdZPKG), stran 5736.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah, dopolnitvah in razveljavitvi določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva (ZdZPKG)
Razglašam Zakon o spremembah, dopolnitvah in razveljavitvi določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva (ZdZPKG), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. aprila 2004.
Št. 001-22-70/04
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH, DOPOLNITVAH IN RAZVELJAVITVI DOLOČENIH ZAKONOV NA PODROČJU KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA (ZdZPKG)
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem zakonom se zaradi ustrezne opredelitve notranjega trga, uvoza, izvoza in tranzita ter s tem povezanih pristojnosti posameznih organov Republike Slovenije in Evropske unije usklajujejo določbe:
1. Zakona o veterinarstvu,
2. Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin,
3. Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu,
4. Zakona o kmetijstvu,
5. Zakona o živinoreji,
6. Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin.
2. ZAKON O VETERINARSTVU
2. člen
V Zakonu o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) se v 3. členu 22., 23., 26., 30., 36., 46., 47. in 54. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»22. pošiljka je količina proizvodov ali živali iste vrste, zajetih v istem dokumentu oziroma dokumentih, ki z istim prevoznim sredstvom prispejo iz iste države ali istega dela države;
23. za promet se šteje:
– trgovanje med državami članicami Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki ustreza pomenu v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in je določen z Direktivama Sveta 90/425/EGS (UL L, 18. 8. 1990), z vsemi spremembami, in 89/662/EGS (UL L, 30. 12. 1989), z vsemi spremembami;
– vnos, kot je določen v Direktivah Sveta 91/496/EGS (UL L, 24. 9. 1991), z vsemi spremembami in 97/78/ES (UL L, 30. 1. 1998), z vsemi spremembami, ki urejata vnos na teritorij EU iz držav, ki niso članice EU oziroma z EU nimajo sklenjenega Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: tretje države);
– nekomercialne premike, kot so določeni z Uredbo Parlamenta in Sveta 998/2003/ES (UL L, 13. 6. 2003), z vsemi spremembami, in Direktivo Sveta 90/426/EGS (UL L, 18. 8. 1990), z vsemi spremembami;
– promet in premike v Republiki Sloveniji v skladu s tem zakonom;
26. odpadki živalskega izvora so stranski živalski proizvodi, kot so definirani v točki 1(a) 2. člena Uredbe Parlamenta in Sveta 1774/2002/ES (UL L, 10. 10. 2002), z vsemi spremembami;
30. mesto izvora je prostor, objekt oziroma obrat, kjer je opravljen predpisan veterinarski pregled in je izdan predpisan dokument;
36. čreda ali jata z nepreverjenimi ali sumljivimi epizootiološkimi razmerami je čreda ali jata, pri kateri se niso opravile predpisane preiskave živali, oziroma čreda ali jata imetnika živali, ki se ukvarja z nedovoljenim in nenadzorovanim prometom z živalmi in živalskimi proizvodi;
46. uvoz je namen sprostitve ali sprostitev živali, proizvodov ali krme za prost pretok blaga na teritorij EU;
47. teritorij EU je teritorij, kot je določen z evropsko veterinarsko zakonodajo;
54. gospodarstvo je kmetijsko gospodarstvo ali objekti trgovca z živalmi, kjer se živali, razen kopitarjev, redijo ali so v varstvu v skladu s 4. točko 2. člena Direktive Sveta 90/425/EGS (UL L, 18. 8. 1990), z vsemi spremembami. Pri kopitarjih se za gospodarstvo štejejo objekti v skladu z 2.a členom Direktive Sveta 90/426/EGS (UL L, 18. 8. 1990), z vsemi spremembami;«.
Za 54. točko se dodajo nove 55., 56., 57., 58., 59. in 60. točka, ki se glasijo:
»55. harmonizirane živali oziroma proizvodi so tisti, za katere obstajajo veterinarski predpisi EU;
56. neharmonizirane živali oziroma proizvodi so tisti, za katere ni veterinarskih predpisov EU, temveč veterinarske pogoje zanje določi vsaka država članica EU posebej;
57. skladni proizvodi ali živali so harmonizirani ali neharmonizirani proizvodi ali živali, ki izpolnjujejo veterinarske pogoje, predpisane znotraj teritorija EU oziroma veterinarske pogoje, ki so predpisani v posameznih nacionalnih zakonodajah držav članic EU;
58. neskladni proizvodi ali živali so harmonizirani ali neharmonizirani proizvodi ali živali, ki ne izpolnjujejo veterinarskih pogojev, predpisanih znotraj teritorija EU oziroma veterinarskih pogojev, ki so predpisani v posameznih nacionalnih zakonodajah držav članic EU;
59. veterinarski dokumenti so veterinarska spričevala, veterinarski certifikati in drugi veterinarski dokumenti oziroma drugi dokumenti, ki v skladu z veterinarskimi predpisi spremljajo pošiljko ali posamezno žival;
60. nacionalni referenčni laboratorij je laboratorij, ki ga z odločbo v upravnem postopku pooblasti generalni direktor VURS za izvajajnje del in nalog v skladu z veterinarsko zakonodajo.«.
3. člen
Za četrtim odstavkom 11. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Pogoje izvajanja monitoringa, sodelovanje z Evropsko komisijo in ukrepe iz tega člena predpiše minister.«.
4. člen
V drugem odstavku 16. člena se za besedo »spričevalo« doda besedilo »razen za nekomercialne premike hišnih živali in registriranih kopitarjev, ki jih mora spremljati predpisan veterinarski dokument«.
5. člen
Doda se nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(postopki potrjevanja veterinarskih dokumentov)
Postopki potrjevanja veterinarskih dokumentov oziroma certificiranje iz 16., 17. in 19. člena tega zakona se izvajajo v skladu z določbami Direktive Sveta 96/93/ES (UL L, 16. 1. 1997), z vsemi spremembami.«.
6. člen
V drugem odstavku 49. člena se za besedo »minister« dodata vejica in besedilo »v skladu z določbami Direktive Sveta 96/43/ES (UL L, 1. 7. 1996), z vsemi spremembami«.
7. člen
Doda se nov 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen
(veterinarski programi)
Sofinanciranje veterinarskih programov, ki jih odobri Evropska komisija, se izvaja v skladu z Odločbo Sveta 90/424/EGS (UL L, 18. 8. 1990), z vsemi spremembami.«.
8. člen
V prvem odstavku 77. člena se za besedama »tega zakona« doda besedilo »in za izvajanje predpisov EU«.
9. člen
V 83. členu se za enajsto alineo doda nova dvanajsta alinea, ki se glasi:
»– na področju veterinarske zakonodaje izvaja asistenco v skladu z določbami Direktive Sveta 89/608/EGS (UL L, 2. 12. 1989), z vsemi spremembami;«.
Dosedanje dvanajsta do štiriintrideseta alinea postanejo trinajsta do petintrideseta alinea.
10. člen
V drugem odstavku 93. člena se besedilo »uvožene na ozemlje Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »vnesene na teritorij EU brez predpisanega veterinarskega pregleda«.
3. ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN
11. člen
V Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01 in 52/02 – ZDU-1) se v 3. členu v 12. točki besedi »Republike Slovenije« nadomestita z besedilom »Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti)«.
V 14., 16., 17., in 20. točki 3. člena, v prvi alinei drugega odstavka 7. člena, v tretjem odstavku 14. člena, v prvi alinei prvega odstavka 18. člena, v petem odstavku 25. člena, v prvem in četrtem odstavku 30. člena, v prvem odstavku 31. člena, v drugem odstavku 37. člena in v drugi alinei prvega odstavka 57. člena se besedi »Republika Slovenija« v vseh sklonih nadomestita z besedo »Skupnost«.
12. člen
V tretjem odstavku 13. člena se črta drugi stavek.
13. člen
V prvem odstavku 25. člena se beseda »državo« nadomesti z besedo »Skupnost«.
14. člen
34. člen se črta.
15. člen
Prvi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in predpisi Skupnosti o zdravstvenem varstvu rastlin, opravljajo fitosanitarni in gozdarski inšpektorji.«.
16. člen
V drugem odstavku 95. člena se za besedilom »izvedbo tega zakona« doda besedilo »in predpisov Skupnosti, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin«.
4. ZAKON O GOZDNEM REPRODUKCIJSKEM MATERIALU
17. člen
V Zakonu o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 – popr.) se v 4. členu 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. uvoz reprodukcijskega materiala je prepustitev reprodukcijskega materiala v carinski postopek sprostitve blaga v prost promet.«.
18. člen
Četrti odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Carinski delavec ne sme začeti s postopkom sprostitve blaga v prost promet, dokler fitosanitarni inšpektor ne dovoli uvoza.«.
19. člen
Doda se nov 60.a člen, ki se glasi:
»60.a člen
(podzakonski predpisi)
Za izvajanje tega zakona in predpisov Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti) minister izdaja podzakonske predpise, ki urejajo trženje gozdnega reprodukcijskega materiala.«.
20. člen
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, predpisov, izdanih na njegovi podlagi, in predpisov Skupnosti o gozdnem reprodukcijskem materialu, opravljajo gozdarski in fitosanitarni inšpektorji.«.
21. člen
V prvem odstavku 73. člena:
– se črta prva alinea;
– se v dosedanji drugi alinei, ki postane prva alinea, za besedilom »skupni seznam izhodiščnega materiala«, besedi »Evropske Unije« nadomestita z besedo »Skupnosti«;
– se v dosedanji tretji alinei, ki postane druga alinea, besedi »Evropske unije« nadomestita z besedo »Skupnosti«;
– dosedanje četrta do deseta alinea postanejo tretja do deveta alinea;
– se v dosedanji enajsti alinei, ki postane deseta alinea, za besedama »na območju«, besedi »Evropske unije« nadomestita z besedo »Skupnosti«;
– dosedanje dvanajsta do petnajsta alinea postanejo enajsta do štirinajsta alinea;
– se v dosedanji šestnajsti alinei, ki postane petnajsta alinea, besedi »Evropske unije« nadomestita z besedo »Skupnosti«.
5. ZAKON O KMETIJSTVU
22. člen
V Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/2000, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) se v 3. členu v 5. točki za besedo »živilo« doda besedilo »pomeni živilo živalskega izvora ali živilo rastlinskega izvora in«.
Za 5. točko se dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. živilo živalskega izvora so sestavni deli živalskega telesa, od živali pridobljeni proizvodi ter izdelki, ki jih ljudje uporabljajo za prehranske namene v nepredelani, obdelani ali predelani obliki.
7. živilo rastlinskega izvora je živilo, pridelano ali proizvedeno iz kmetijskih rastlin.«.
23. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(podzakonski predpisi)
»Za izvajanje tega zakona in predpisov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) izdaja minister podzakonske predpise, ki urejajo kmetijstvo.«.
24. člen
Črtata se 22. in 23. člen.
25. člen
V 26. členu se za številom »21.« črtata vejica in besedilo »22., 23.«
26. člen
V drugem odstavku 37. člena se:
– v drugi alinei za besedo »vsebnost« dodata vejica in besedilo »vključno z dovoljenimi aditivi«;
– v peti alinei pika nadomesti s podpičjem in se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– definicije in poimenovanja.«.
27. člen
Doda se nov 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
(dobra kmetijska praksa)
Pri pridelavi kmetijskih pridelkov morajo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, upoštevati dobro kmetijsko prakso. Minister predpiše pogoje in način izvajanja dobre kmetijske prakse.«.
28. člen
Besedilo 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Priznane označbe se uporabljajo v skladu s predpisi, ki urejajo priznane označbe in s tem zakonom. Minister lahko predpiše podrobnejše pogoje uporabe priznanih označb.«.
29. člen
Drugi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kmetijski pridelki oziroma živila so lahko v prometu, če so skladni s predpisanimi zahtevami in označeni na predpisan način.«.
V četrtem odstavku se besedi »tem zakonom« nadomestita z besedo »predpisi«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Pri ugotavljanju skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, proizvedenih na območju držav članic Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti), se upoštevajo listine o skladnosti, ki jih izdajo organizacije za ugotavljanje skladnosti držav članic Skupnosti v skladu s predpisi držav članic Skupnosti, če so usklajeni s predpisi Skupnosti.«.
30. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen
(prepustitev uvoženih kmetijskih pridelkov oziroma živil v carinski postopek sprostitve blaga v prost promet in veljavnost listin ter znakov izdanih v tretjih državah)
Uvoženi kmetijski pridelki oziroma živila iz držav, ki niso članice Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: tretje države), se lahko prepustijo v carinski postopek sprostitve blaga v prost promet, če so skladni s predpisanimi zahtevami in označeni v skladu s predpisi.
Če je za uvoz posameznih kmetijskih pridelkov oziroma živil predpisan pregled kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil na mejnem prehodu oziroma na prvem vstopnem mestu, je potrebno za sprostitev uvoženih kmetijskih pridelkov oziroma živil v prost promet, pridobiti predhodno soglasje pristojnega inšpektorja.
V Republiki Sloveniji veljajo listine o skladnosti in znaki skladnosti, izdani v tretjih državah, če so izdani v skladu z mednarodnimi pogodbami.«.
31. člen
V napovednem stavku 65. člena se črta besedilo »v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo,«.
32. člen
Besedilo 119. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, predpisov, izdanih na njegovi podlagi in predpisov Skupnosti o kmetijstvu, opravljajo kmetijski inšpektorji.
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, predpisov, izdanih na njegovi podlagi in predpisov Skupnosti o pridelavi, predelavi in prometu kmetijskih pridelkov in živil, opravljajo inšpektorji za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil.
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in drugih predpisov, ki se nanašajo na carinski postopek sprostitve kmetijskih pridelkov oziroma živil živalskega izvora v prost promet ter carinski postopek za izvoz kmetijskih pridelkov oziroma živil živalskega izvora, opravljajo uradni veterinarji za inšpekcijski nadzor.
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in drugih predpisov, ki se nanašajo na carinski postopek sprostitve kmetijskih pridelkov oziroma živil rastlinskega izvora v prost promet ter carinski postopek za izvoz kmetijskih pridelkov oziroma živil rastlinskega izvora, opravljajo fitosanitarni inšpektorji.
Pravne osebe in posamezniki morajo pristojnemu inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in ga pri tem ne smejo ovirati ter mu morajo dati zahtevane listine, podatke, pojasnila ali potrebne predmete.
Pravne osebe in posamezniki morajo v določenem roku ravnati v skladu z izvršljivo odločbo, s katero je pristojni inšpektor odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta zakon.«.
33. člen
V prvem odstavku 120. člena se v deseti alinei pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova enajsta alinea, ki se glasi:
»– nadzor nad izpolnjevanjem pogojev in nadziranjem opravljanja dobre kmetijske prakse.«.
V drugem odstavku se:
– napovedni stavek spremeni, tako da se glasi:
»Inšpektor za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, fitosanitarni inšpektor in uradni veterinar za inšpekcijski nadzor imajo poleg pooblastil, ki jih imajo po splošnih predpisih, še naslednja pooblastila in pristojnosti:«.
– v tretji alinei podpičje nadomesti s piko in doda naslednje besedilo »V primeru ugotovljene neskladnosti je potrebno vzorec posredovati v ponovno analizo v drug preskusni ali referenčni laboratorij;«.
34. člen
V drugem odstavku 121. člena se črta peta alinea, dosedanja šesta alinea pa postane peta alinea.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko fitosanitarni inšpektor in uradni veterinar za inšpekcijski nadzor poleg ukrepov, določenih s splošnimi predpisi prepove prepustitev uvoženih kmetijskih predelkov oziroma živil v carinski postopek sprostitve blaga v prost promet, če niso skladni s predpisanimi zahtevami.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Ukrepe iz prejšnjih odstavkov odredi pristojni inšpektor z odločbo, izdano v upravnem postopku. Pritožba zoper odločbo v primerih iz druge, tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka, iz prve, druge, četrte, šeste in sedme alinee drugega odstavka in iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve.«.
6. ZAKON O ŽIVINOREJI
35. člen
V Zakonu o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02 in 110/02 – ZUreP-1) se v 3. členu doda 35.a točka, ki se glasi:
»35.a Promet z živalmi, njihovimi proizvodi in surovinami je uvoz, izvoz, tranzit, prodaja oziroma vsakršna prepustitev tretjemu na območju držav članic Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti);«.
48. točka spremeni tako, da se glasi:
»48. Uvoz je vsak vnos plemenskega materiala iz držav, ki niso države članice Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: tretje države) na carinsko območje Skupnosti, razen vnosa zaradi tranzita in začasnega vnosa plemenskih živali za tekmovanja in razstave.«.
36. člen
Doda se nov 103.a člen, ki se glasi:
»103.a člen
(promet na območju Skupnosti)
Republika Slovenija iz zootehniških razlogov ne sme prepovedati, omejevati ali ovirati prometa s plemenskimi živalmi, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki na območju Skupnosti, če poteka v skladu s predpisanimi pogoji.«.
37. člen
Naslov 104. člena se spremeni tako, da se glasi: »(uvoz)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uvoz plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav ne sme potekati pod ugodnejšimi zootehniškimi pogoji kot veljajo za promet na območju Skupnosti.«.
Šesti odstavek se črta.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta besedilo »in izvoz«.
Dosedanji osmi odstavek postane sedmi odstavek.
38. člen
Za prvim odstavkom 107. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za izvajanje zootehniških pregledov plemenskega materiala v prometu na območju Skupnosti, kmetijski inšpektorji sodelujejo z veterinarskimi inšpektorji in pristojnimi organi držav članic Skupnosti na področju zootehnike in veterine. Ministrstvo in kmetijski inšpektorji imajo zaradi izvajanja zootehniških pregledov v prometu s plemenskim materialom preko Veterinarske uprave Republike Slovenije dostop do veterinarsko informacijske baze o premikih živali, ki jo določa 20. člen direktive 90/425/EGS (UL L, 18. 8. 1990), z vsemi spremembami. Kmetijski inšpektorji pripravijo program izvajanja zootehniških pregledov ter ga predložijo ministrstvu do 30. januarja tekočega leta ter pripravijo poročilo o izvajanju zootehniških pregledov za preteklo leto, ki ga predložijo ministrstvu do 30. marca.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
39. člen
V prvem odstavku 112. člena se v prvi alinei beseda »drugi« nadomesti z besedo »tretji«, v drugi alinei pa se beseda »tretji« nadomesti z besedo »četrti«.
40. člen
V tretjem odstavku 125. člena se za besedami »izvajanje tega zakona« doda besedilo »in predpisov Skupnosti, ki urejajo živinorejo«.
7. ZAKON O SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN
41. člen
V Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(pristojnost ministra)
Za izvajanje tega zakona in predpisov Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost) izdaja minister podzakonske predpise, ki urejajo trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin ter vpis sort kmetijskih rastlin v sortno listo.«.
42. člen
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Semenski material kmetijskih rastlin se lahko uvozi, če je enakovreden semenskemu materialu pridelanemu na območju držav članic Skupnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin.«.
43. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(enakovrednost semenskega materiala kmetijskih rastlin)
(1) Uvoženi semenski material kmetijskih rastlin je enakovreden semenskemu materialu pridelanemu v skladu s predpisi na območju Skupnosti, če so zahteve za semenski material kmetijskih rastlin, zahteve za dobavitelje ter za uradni nadzor semenskih posevkov ali nasadov semenskega materiala kmetijskih rastlin oziroma dobaviteljev, določene v predpisih države, ki ni članica Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: tretja država), enakovredne predpisanim zahtevam in je semenski material kmetijskih rastlin v tretji državi pridelan v skladu s temi predpisi.
(2) O enakovrednosti semenskega materiala kmetijskih rastlin odloči pristojni organ Skupnosti.
(3) Do odločitve pristojnega organa iz prejšnjega odstavka lahko Uprava po uradni dolžnosti ali na predlog uvoznika preveri, ali so izpolnjeni pogoji za priznanje enakovrednosti semenskega materiala kmetijskih rastlin, pridelanega v tretji državi.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka Uprava z odločbo, ki jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in ki velja najpozneje do odločitve pristojnega organa iz drugega odstavka tega člena, določi:
– etikete oziroma dokazila, ki izkazujejo enakovrednost semenskega materiala kmetijskih rastlin, pridelanega v tretji državi,
– v primeru uradnih etiket oziroma dokazil tudi uradne organe tretje države, ki v skladu s predpisi druge države ali v skladu z mednarodnimi shemami potrjevanja izdajajo te etikete oziroma dokazila iz prejšnje alinee.«.
44. člen
V tretjem odstavku 33. člena se v prvi alinei besedi »tuji državi« nadomestita z besedama »tretji državi«.
45. člen
Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poleg obveznosti iz 19. in 20. člena tega zakona mora uvoznik uvoženi semenski material kmetijskih rastlin, razen semenskega materiala kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. člena tega zakona, označiti s predpisano etiketo dobavitelja oziroma zanj izdati predpisano potrdilo o semenskem materialu kmetijskih rastlin, preden ga da na trg.«.
46. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Semenski material kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. člena tega zakona, ki je bil uvožen iz tretje države in ki izpolnjuje zahteve glede enakovrednosti iz 30. člena tega zakona, se lahko prepakira oziroma ponovno uradno označi v skladu z odločbo pristojnega organa Skupnosti iz drugega odstavka 30. člena tega zakona. Organ za potrjevanje uradno označi tak semenski material na zahtevo dobavitelja. Pred ponovno uradno označitvijo lahko organ za potrjevanje preveri, ali semenski material kmetijskih rastlin še izpolnjuje predpisane zahteve za uradno potrditev.«.
47. člen
V prvem odstavku 38. člena se:
– v prvi alinei za besedilom »fizična ali pravna oseba« doda besedilo »s stalnim prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji ali v državi članici Evropske unije«.
– druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– imetnik žlahtniteljske pravice ali upravičenec do pridobitve žlahtniteljske pravice za sorto, ki je v Republiki Sloveniji ali v Skupnosti zavarovana ali prijavljena v postopek varstva sorte v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo sort v Republiki Sloveniji ali v Skupnosti.«.
V drugem odstavku se besedilo »v Republiki Sloveniji« nadomesti z besedilom »v Evropski uniji«.
48. člen
V prvem odstavku 64. člena se v 6. točki besedi »tujih državah« nadomestita z besedama »tretjih državah«.
49. člen
V prvem odstavku 79. člena se:
– črta 2. točka;
– v dosedanji 3. točki, ki postane 2. točka, besedilo »predpisih Evropske unije« nadomesti z besedilom »predpisi Skupnosti«;
– dosedanja 4. točka, ki postane 3. točka, spremeni tako, da se glasi:
»3. se lahko v Republiki Sloveniji prideluje in trži semenski material sorte, ki je v skladu s predpisi Skupnosti vpisana v skupni katalog sort poljščin ali v skupni katalog sort zelenjadnic;«;
– v dosedanji 5. točki, ki postane 4. točka, besedi »Evropske unije« nadomestita z besedo »Skupnosti«;
– črta 6. točka;
– dosedanja 7. točka postane 5. točka;
– v dosedanji 8. točki, ki postane 6. točka, besedi »Evropske unije« nadomestita z besedo »Skupnosti«.
V drugem odstavku se besedilo »predpisom Evropske unije« nadomesti z besedilom »predpisom Skupnosti«.
50. člen
Deseti odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Semenski material sort poljščin in zelenjadnic, ki so na dan pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji vpisane v sortno listo v skladu s tretjim odstavkom tega člena in ne izpolnjujejo pogojev za vpis v skupni katalog sort poljščin ali v skupni katalog sort zelenjadnic v skladu z določbami Direktive Sveta 2002/53/ES (UL L, 20. 7. 2002), z vsemi spremembami in 2002/55/ES (UL L, 20. 7. 2002), z vsemi spremembami, se lahko trži najpozneje do 1. maja 2009. Na etiketah in potrdilih, s katerimi se označi, ali ki spremljajo semenski material teh sort, mora biti jasno navedeno, da je trženje dovoljeno le na območju Republike Slovenije.«.
8. ZAKON O POSEBNIH DAJATVAH PRI UVOZU KMETIJSKIH PROIZVODOV IN ŽIVIL
51. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS, št. 29/93) in predpisi, izdani na njegovi podlagi.
9. KONČNA DOLOČBA
52. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 510-01/92-2/54
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EPA 1214-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti