Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2004 z dne 16. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2004 z dne 16. 4. 2004

Kazalo

1624. Uredba o organizacijah za ugotavljanje skladnosti za potrebe ureditev kmetijskih trgov, stran 4521.

Na podlagi 5. člena ter v povezavi s 6., 65. in 66. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o organizacijah za ugotavljanje skladnosti za potrebe ureditev kmetijskih trgov
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa splošne tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za ugotavljanje skladnosti za potrebe izvajanja ukrepov kmetijske politike in ureditve kmetijskih trgov kot del nalog Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, če za posamezen kmetijski trg ni drugače določeno.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– organizacije za ugotavljanje skladnosti so organizacije, ki ugotavljajo skladnost kmetijskih pridelkov oziroma živil s predpisanimi zahtevami za posamezne ukrepe znotraj enega ali več kmetijskih trgov;
– akreditacija je strokovni postopek, s katerim akreditacijska služba s podeljeno akreditacijsko listino formalno potrdi tehnično usposobljenost organizacije za ugotavljanje skladnosti za izvajanje nalog na področju ugotavljanja skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil;
– določitev organizacije za ugotavljanje skladnosti je imenovanje organizacije za ugotavljanje skladnosti z odločbo ministra, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister);
– določen referenčni laboratorij je organizacija za ugotavljanje skladnosti, ki sodeluje z referenčnimi laboratoriji Evropske unije in določenimi preskusnimi laboratoriji;
– določen preskusni laboratorij je organizacija za ugotavljanje skladnosti, ki izvaja preskuse, ki so določeni za posamezen kmetijski trg;
– določen certifikacijski organ oziroma kontrolna organizacija je organizacija za ugotavljanje skladnosti, ki izdaja certifikate.
3. člen
(določen referenčni laboratorij)
Določen referenčni laboratorij za izvajanje ukrepov kmetijske politike in ureditve kmetijskih trgov je lahko:
– določen referenčen laboratorij, ki je določen na način iz 66. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1);
– javni zavod na področju kmetijstva ali veterinarstva ali živilstva, ki ima strokovna znanja na tem področju in izpolnjuje predpisane zahteve za referenčne laboratorije v skladu s predpisi Evropske unije;
– druga pravna ali fizična oseba, ki jo imenuje minister na podlagi javnega razpisa, in ki ima strokovna znanja na področju kmetijstva ali veterinarstva ali živilstva, ter izpolnjuje predpisane zahteve za referenčne laboratorije iz prve alinee tega člena.
4. člen
(določen preskusni laboratorij)
Določen preskusni laboratorij za izvajanje ukrepov kmetijske politike in ureditve kmetijskih trgov je lahko:
– določen preskusni laboratorij, ki je določen na način iz 66. člena Zakona o kmetijstvu, za potrebe uradne kontrole oziroma inšpekcijskega nadzora glede kakovosti;
– javni zavod na področju kmetijstva ali veterinarstva ali živilstva, ki ima strokovna znanja na tem področju, in ima s Slovensko akreditacijo ali tujo nacionalno akreditacijsko organizacijo, ki je priznana s strani Evropskega združenja za akreditacijo (EA), sklenjeno pogodbo, in mora pridobiti najkasneje do 30. junija 2005 akreditacijsko listino v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025;
– laboratorij, ki je organizacijska enota državnega organa, in ki ima strokovna znanja na področju kmetijstva ali veterinarstva ali živilstva, in je na Slovensko akreditacijo ali tujo nacionalno akreditacijsko organizacijo, ki je priznana s strani Evropskega združenja za akreditacijo (EA), vložila vlogo za akreditacijo, in mora pridobiti najkasneje do 31. decembra 2005 akreditacijsko listino v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025;
– druga pravna ali fizična oseba, ki jo imenuje minister na podlagi javnega razpisa in ki ima strokovna znanja na področju kmetijstva ali veterinarstva ali živilstva ter izpolnjuje predpisane zahteve za preskusne laboratorije iz prve alinee tega člena.
5. člen
(določen certifikacijski organ oziroma kontrolna organizacija)
Določen certifikacijski organ oziroma kontrolna organizacija za izvajanje ukrepov kmetijske politike in ureditve kmetijskih trgov je lahko:
– določen certifikacijski organ oziroma kontrolna organizacija, ki je določena na način iz 65. in 66. člena Zakona o kmetijstvu;
– javni zavod na področju kmetijstva ali veterinarstva ali živilstva, ki ima strokovna znanja na področju kmetijstva ali veterinarstva ali živilstva, in izpolnjuje predpisane zahteve za določene certifikacijske organe oziroma kontrolne organizacije, in ima s Slovensko akreditacijo ali tujo nacionalno akreditacijsko organizacijo, ki je priznana s strani Evropskega združenja za akreditacijo (EA), sklenjeno pogodbo, in mora pridobiti najkasneje do 30. junija 2005 akreditacijsko listino v skladu s standardom SIST EN 45004;
– druga pravna ali fizična oseba, ki jo imenuje minister na podlagi javnega razpisa, in ki ima strokovna znanja na področju kmetijstva ali veterinarstva ali živilstva, ter izpolnjuje predpisane zahteve za določene certifikacijske organe oziroma kontrolne organizacije iz prve alinee tega člena.
6. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-22/2004-1
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0215
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina