Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1486. Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah, stran 3967.

Na podlagi 81. in 83. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvrševanje zakona o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003-2008 (Uradni list RS, št. 96/02) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna za subvencioniranje šolske prehrane v osnovnih šolah, s tem da določa kriterije in postopek dodelitve sredstev šolam ter kriterije in postopek za ugotavljanje upravičenosti do subvencioniranja šolske prehrane učencev.
2. člen
(šolska prehrana)
Šolska prehrana v skladu z določili tega pravilnika pomeni organizirano prehrano učencev v osnovni šoli in obsega zajtrk, malico ter kosilo.
3. člen
(zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna)
Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje šolske prehrane za učence, ki zaradi socialnega položaja le-te ne zmorejo plačati v celoti. Sredstva so praviloma namenjena za subvencioniranje šolske malice, lahko pa tudi za subvencioniranje drugih obrokov šolske prehrane.
II. KRITERIJI IN POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV ŠOLAM
4. člen
(kriteriji za dodelitev sredstev šolam)
Obseg sredstev za subvencioniranje šolske prehrane se določi glede na naslednje kriterije:
– odstotek brezposelnosti v občini,
– višino povprečnega bruto osebnega dohodka v občini,
– specifike v občini.
5. člen
(postopek dodelitve sredstev šolam)
Ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo) na podlagi kriterijev iz prejšnjega člena in v okviru razpoložljivih sredstev v veljavnem proračunu določi odstotek učencev, vključenih v osnovne šole v posamezni občini, ki bodo upravičeni do subvencioniranja šolske prehrane. Ta odstotek ne more biti nižji od 15% in praviloma ne višji od 50% glede na skupno število učencev v občini.
Ministrstvo najkasneje do 15. septembra tekočega šolskega leta občine seznani z obsegom sredstev za subvencioniranje šolske prehrane. Občine na podlagi specifik v posameznem šolskem okolišu, v sodelovanju s šolami, predlagajo število učencev za posamezno šolo in o tem obvestijo ministrstvo najkasneje do 15. oktobra tekočega šolskega leta.
Minister, pristojen za šolstvo, na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka, za vsako šolsko leto posebej s sklepom določi dokončno število učencev, upravičenih do subvencionirane šolske prehrane in višino subvencije na učenca.
Ministrstvo sredstva nakazuje šolam mesečno, upoštevajoč število šolskih dni v posameznem mesecu.
III. KRITERIJI IN POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV UČENCEM
6. člen
(kriteriji za dodelitev sredstev učencem)
Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šolske prehrane učencu upošteva zlasti naslednje kriterije:
– prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
– višina dohodkov na družinskega člana,
– višina otroških dodatkov,
– brezposelnost staršev,
– dolgotrajna bolezen v družini,
– dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.
7. člen
(podrobnejši kriteriji in postopek dodelitve sredstev učencem)
Svet šole na podlagi kriterijev iz prejšnjega člena sprejme podrobnejše kriterije in določi postopek dodelitve sredstev za subvencionirano šolsko prehrano učencem, po predhodni pridobitvi mnenja sveta staršev.
Ravnatelj šole imenuje komisijo, ki jo sestavljajo šolski svetovalni delavec in najmanj dva strokovna delavca šole.
Komisija na podlagi pisne vloge staršev odloča o upravičenosti učenca do subvencionirane šolske prehrane in o višini subvencije.
Šola o odločitvi komisije starše pisno obvesti.
Šola učencem praviloma subvencionira malico, v skladu s kriteriji iz prejšnjega člena in prvega odstavka tega člena pa lahko tudi druge obroke.
8. člen
(seznanitev staršev)
Šola v šolski publikaciji starše učencev seznani o možnosti subvencioniranja šolske prehrane in načinu uveljavljanja dodelitve sredstev za subvencionirano šolsko prehrano.
IV. PREHODNA DOLOČBA
9. člen
(prehodna določba)
V šolskem letu 2003/2004 se sredstva za subvencioniranje šolske prehrane zagotavljajo v skladu s sklepom ministra št. 442-04-3/2003 z dne 25. 7. 2003 in z dne 7. 1. 2004 o nadaljevanju regresiranja šolske prehrane socialno šibkejšim učencem v šolskem letu 2003/2004.
Svet šole je dolžan sprejeti podrobnejše kriterije in določiti postopek dodelitve sredstev za subvencionirano prehrano učencem v skladu s prvim odstavkom 7. člena tega pravilnika najkasneje do 31. 7. 2004.
V. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-194/2003
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2003-3311-0243
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti