Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

950. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki, stran 2590.

Na podlagi 5. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 111/00 in 37/02) se v prvem odstavku 1. člena za peto alineo dodata šesta in sedma alinea, ki se glasita:
»– mlečno premijo,
– dodatno plačilo za mleko.«.
2. člen
Za V. poglavjem se doda V.A poglavje z 29.a, 29.b, 29.c, 29.č, 29.d in 29.e členom, ki se glasi:
»V.A POGLAVJE: Mlečna premija in dodatno plačilo
29.a člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega poglavja imajo navedeni izrazi naslednji pomen:
– tržno leto je obdobje od 1. aprila 2003 do 31. marca 2004;
– proizvajalec je fizična ali pravna oseba s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva in proizvaja ter trži mleko oziroma mlečne proizvode;
– kmetijsko gospodarstvo je gospodarstvo, ki ga sestavlja ena ali več proizvodnih enot, s katerim upravlja proizvajalec na območju Republike Slovenije;
– individualna kvota je količina mleka, izražena v kilogramih, ki jo lahko trži proizvajalec mleka; individualna kvota je kvota za oddajo mleka ali kvota za neposredno prodajo in bo dodeljena kmetijskemu gospodarstvu do 31. avgusta 2004.
29.b člen
(mlečna premija)
Do pridobitve mlečne premije so upravičeni proizvajalci, ki so mleko proizvajali v tržnem letu v Republiki Sloveniji.
Za namen izplačila mlečne premije se višina proizvajalčeve individualne kvote, izražene v tonah, pomnoži s 1.643 SIT.
29.c člen
(dodatno plačilo)
Do dodatnega plačila za mleko so upravičeni proizvajalci, ki so mleko proizvajali v tržnem letu v Republiki Sloveniji.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izplačilo dodatnega plačila za mleko, je 413.627.221 SIT.
Višina dodatnega plačila se izračuna tako, da se skupna višina sredstev iz drugega odstavka tega člena enakomerno porazdeli na vsoto individualnih kvot, izraženih v tonah, za katere bo izplačana mlečna premija.
Za namen izplačila dodatnega plačila za mleko, se višina proizvajalčeve individualne kvote, izražene v tonah, pomnoži z višino dodatnega plačila, izračunano v tretjem odstavku tega člena.
29.č člen
(vlaganje zahtevkov)
Zahtevek za mlečno premijo in dodatno plačilo za mleko proizvajalec vloži v okviru zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, med 1. aprilom 2004 in 15. majem 2004.
Kot podlaga za obračun izplačila mlečne premije in dodatnega plačila se upoštevajo uradni podatki iz evidenc agencije o dodeljeni individualni kvoti.
29.d člen
(nadzor)
Nadzor na kraju samem opravlja kmetijska inšpekcija in se vrši pri najmanj 2% proizvajalcev, ki so oddali zahtevek za pridobitev mlečne premije in dodatnega plačila za mleko. Z nadzorom se preverja usklajenost vseh na vlogi navedenih podatkov, ki so pogoj za izplačilo mlečne premije in dodatnega plačila za mleko z dostopnimi podatki v registrih, pri odkupovalcu in pri proizvajalcu ter z drugimi podatki, ki so pogoj za izplačilo mlečne premije in dodatnega plačila.
29.e člen
(sredstva)
Sredstva za namen plačila mlečne premije in dodatnega plačila iz te uredbe se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 5536 – Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu – EKO 0. Sredstva se upravičencem iz prvega odstavka 29.b člena in prvega odstavka 29.c člena te uredbe izplačujejo od 1. decembra 2004 do 31. junija naslednjega koledarskega leta, praviloma v enem delu, lahko pa se glede na razpoložljiva sredstva izplačajo tudi tako, da se en del premije in dodatnega plačila za mleko izplača v tekočem koledarskem letu, drugi del pa do 31. junija naslednjega koledarskega leta.«.
3. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Evidenca količin mleka in mlečnih izdelkov vključuje oddajo mleka odkupovalcu in neposredno prodajo mleka in mlečnih izdelkov na kmetijskem gospodarstvu v obdobju od 1. aprila 2003 do 31. marca 2004.
Kmetijska gospodarstva, na katerih proizvajajo mleko, morajo voditi dnevno evidenco o neposredni prodaji mleka oziroma mlečnih izdelkov in za obdobje iz prejšnjega odstavka narediti poročilo, ki vsebuje podatke o neposredni prodaji mleka in mlečnih izdelkov, ločeno po izdelkih.
Odkupovalec mleka mora za vsako kmetijsko gospodarstvo, ki mu oddaja mleko, voditi podatke o količini in dejanski vsebnosti mlečne maščobe odkupljenega mleka. Za obdobje iz prvega odstavka tega člena morajo narediti poročilo, ki vsebuje skupno količino in povprečno dejansko vsebnost mlečne maščobe v odkupljenem mleku za vsako posamezno kmetijsko gospodarstvo.
Kmetijska gospodarstva oziroma odkupovalci mleka morajo poročila iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena posredovati agenciji na predpisanem obrazcu do 15. maja 2004.
Agencija mora zaradi prestopnega leta, na podlagi poročil iz prejšnjega odstavka, zmanjšati količine za 1/366.
Vsebino in obliko obrazca iz četrtega odstavka tega člena predpiše minister.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-11/2001-4
Ljubljana, dne 4. marca 2004.
EVA 2004-2311-0027
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina