Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6218. Pravilnik o minimalnih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za opravljanje pregledov istovetnosti in zdravstvenih pregledov pošiljk rastlin, ki se vnašajo iz tretjih držav, izven vstopnih mest, stran 16876.

Na podlagi 31. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 – ZDU-1, 45/04 – ZdZPKG in 86/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o minimalnih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za opravljanje pregledov istovetnosti in zdravstvenih pregledov pošiljk rastlin, ki se vnašajo iz tretjih držav, izven vstopnih mest
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa za izvedbo Direktive Komisije 2004/103/ES z dne 7. oktobra 2004 o preverjanjih identitete in zdravstvenih pregledih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, naštetih v delu B priloge V k direktivi Sveta 2000/29/ES, ki se lahko opravljajo na mestu, ki ni vstopno mesto v Skupnost, ali na mestu, ki je blizu, in podrobni določitvi pogojev, povezanih s temi pregledi (UL L št. 313 z dne 12. 10. 2004, str. 16) splošne in druge pogoje za opravljanje pregledov istovetnosti in zdravstvenih pregledov pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se v Evropsko Skupnost (v nadaljnjem besedilu: Skupnost) vnašajo iz tretjih držav, na uradno odobrenih mestih v notranjosti Skupnosti, da se ohrani istovetnosti pošiljk in prepreči širjenje škodljivih organizmov do zaključka carinskih postopkov; pogoje glede tehnične in prostorske ustreznosti teh mest; vsebino vloge za prijavo in postopek uradne odobritve teh mest; obrazec dokumenta, ki spremlja pošiljko rastlin do uradno odobrenega mesta; sodelovanje med pristojnimi organi, vodenje evidenc in obveščanje.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. pošiljka je količina rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama V.B iz Priloge V, del B Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnost (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/29/ES), ki se v Skupnost vnaša iz tretjih držav in za katero je potrebno opraviti fitosanitarni pregled v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin;
2. pregled istovetnosti in zdravstveni pregled sta poleg pregleda dokumentacije dela fitosanitarnega pregleda;
3. odgovorni uradni organ je organ v državi članici, ki je odgovoren za zdravstveno varstvo rastlin;
4. uradni organ vstopnega mesta ali namembnega območja je organ v državi članici, ki je na vstopnem mestu ali namembnem območju pristojen za izvajanje fitosanitarnih pregledov. V Republiki Sloveniji so to enote fitosanitarne inšpekcije iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
5. carinski organ je organ v državi članici, ki je odgovoren za carinski nadzor;
6. carinski urad vstopnega mesta ali namembnega območja je urad, ki je na vstopnem mestu ali namembnem območju pristojen za izvajanje carinskega nadzora;
7. pristojni organi so organi iz 3., 4., 5. in 6. točke tega člena;
8. fitosanitarna napotnica je dokument, ki spremlja nepregledano pošiljko od vstopnega mesta do uradno odobrenega mesta v notranjosti; v sodelovanju z uvoznikom jo izpolnijo uradni organi vstopnega mesta in namembnega območja na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE PREGLEDOV V NOTRANJOSTI
3. člen
(splošni pogoji)
(1) V skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, se pregled istovetnosti in zdravstveni pregled pošiljke opravita na prvem uradno določenem vstopnem mestu v Skupnost.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko pregleda iz prejšnjega odstavka pod določenimi pogoji, ki zagotavljajo ohranjanje istovetnosti pošiljk in varstvo pred širjenjem škodljivih organizmov do zaključka carinskih postopkov, opravita tudi v notranjosti Skupnosti, na uradno odobrenem mestu, ki je lahko:
a) v primeru iz točke (c) drugega odstavka 13.c člena Direktive 2000/29/ES:
– prostor uradnega organa namembnega območja ali
– prostor v njegovi bližini, določen ali odobren s strani carinskih organov in odgovornega uradnega organa, ali
b) v primeru iz točke (d) drugega odstavka 13.c člena Direktive 2000/29/ES: namembni kraj, odobren s strani uradnega organa in carinskih organov, pristojnih za območje namembnega kraja.
(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka so naslednji:
– da se uradna organa vstopnega mesta in namembnega območja odločita, da je mogoče pregled istovetnosti in zdravstveni pregled pošiljke temeljiteje opraviti izven vstopnega mesta; v primeru, da se vstopno mesto in namembno območje nahajata v različnih državah članicah Evropske unije, se o tem odloči na podlagi dogovora med odgovornimi uradnimi organi teh držav članic,
– da je mesto za pregled istovetnosti in zdravstveni pregled uradno odobreno v skladu s tem pravilnikom,
– da so izpolnjene zahteve glede transporta in skladiščenja pošiljke iz 4. člena tega pravilnika,
– da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji v skladu s predpisom, ki ureja minimalne pogoje za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih.
4. člen
(zahteve glede transporta in skladiščenja)
Zahteve, ki jih mora zagotoviti uvoznik glede transporta in skladiščenja pošiljke, so naslednje:
– embalaža pošiljke in prevozno sredstvo morata biti zaprta oziroma zapečatena na način, ki onemogoča širjenje škodljivih organizmov in zagotavlja istovetnost pošiljke. Pristojni uradni organ lahko izjemoma dovoli prevoz pošiljke, ki ni zapakirana ali zapečatena oziroma se prevaža v odprtem prevoznem sredstvu, če širjenje škodljivih organizmov glede na vrsto pošiljke ni možno,
– pošiljko mora poleg ostalih predpisanih dokumentov spremljati fitosanitarna napotnica. V skladu z dogovorom z uradnimi organi vstopnega mesta in namembnega območja se podatki v obrazec fitosanitarne napotnice lahko natisnejo ali vpišejo ročno s čitljivimi velikimi tiskanimi črkami v vsaj enem od uradnih jezikov Skupnosti, pri čemer 3., 4. in 6. točko obrazca iz priloge 2 tega pravilnika izpolni in podpiše uvoznik pošiljke pod nadzorom uradnega organa na vstopnem mestu,
– pošiljko se napoti na uradno odobreno mesto, navedeno v fitosanitarni napotnici. Med odpremo se pošiljke ne sme preusmeriti drugam, razen v primeru odobritve uradnih organov na vstopnem mestu in na zahtevanem namembnem območju ter carinskih organov, ki so pristojni za območje zahtevanega odobrenega mesta,
– pošiljko se mora na uradno odobrenem mestu skladiščiti v ustreznem prostoru, da se lahko predloži carinskemu uradu in uradnemu organu namembnega območja v pregled, ter ločeno od drugega blaga Skupnosti in pošiljk, ki so okužene ali za katere se sumi, da so okužene s škodljivimi organizmi.
III. POSTOPEK URADNE ODOBRITVE IN VODENJE EVIDENC
5. člen
(vloga za uradno odobritev mesta)
(1) Uvozniki s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS) morajo za uradno odobritev mesta v notranjosti RS vložiti vlogo pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Fitosanitarna uprava). Vloga se vloži na obrazcu 2: »osnovni podatki o mestu pridelave« vloge za vpis v FITO register, ki je določena s predpisom, ki ureja registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin.
(2) Če je uvoznik obrazec iz prejšnjega odstavka že posredoval pri vpisu v FITO register, mu obrazca ni potrebno ponovno vlagati in v vlogi le navede, na katero mesto se vloga nanaša.
(3) Vlogi je treba priložiti natančen opis prostorov, predvsem glede možnosti ločevanja blaga oziroma pošiljk v skladu s četrto alineo prejšnjega člena. Če ima uvoznik prostore v najemu, mora k vlogi priložiti tudi najemno pogodbo.
(4) Če uvoznik razpolaga z veljavnim dovoljenjem Carinske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Carinska uprava), s katerim mu je bil dodeljen status »pooblaščenega prejemnika« v skladu s 406. členom Uredbe Komisije EGS št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta EGS št. 2213/92 o carinskem zakoniku skupnosti (UL L št. 253 z dne 11. 10. 1993, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2454/93), ali kadar je za zadevne prostore pridobil dovoljenje Carinske uprave v skladu s 497. členom Uredbe 2454/93, je vlogi potrebno priložiti kopije teh dovoljenj.
6. člen
(preverjanje zahtev glede prostorov)
(1) Fitosanitarna uprava vlogo evidentira in preveri, ali vsebuje vse predpisane podatke. Kopijo popolne vloge Fitosanitarna uprava posreduje pristojni enoti Fitosanitarne inšpekcije, ki najkasneje v roku 30 dni od prejema vloge preveri, ali prostori izpolnjujejo naslednje zahteve:
– da so primerni za izvajanje pregledov istovetnosti in zdravstvenih pregledov glede na pošiljke, ki se nameravajo vnašati,
– da so primerno osvetljeni in opremljeni z inšpekcijsko delovno mizo,
– da omogočajo ločevanja blaga oziroma pošiljk v skladu s četrto alineo 4. člena tega pravilnika,
– da omogočajo izvajanje fitosanitarnih ukrepov, če pošiljka ne izpolnjuje predpisanih fitosanitarnih zahtev.
(2) Fitosanitarni inšpektor primernost prostorov ugotavlja v skladu s predpisom, ki ureja minimalne pogoje za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih. O ugotovitvah iz prejšnjega odstavka sestavi zapisnik in en izvod posreduje Fitosanitarni upravi.
7. člen
(uradna odobritev)
(1) Fitosanitarna uprava pošlje zapisnik iz prejšnjega člena skupaj s kopijo vloge iz 5. člena tega pravilnika Carinski upravi. Na podlagi zapisnika in ugotovitve, da so izpolnjene zahteve iz prvega odstavka prejšnjega člena, Fitosanitarna uprava izda skupno odločbo s Carinsko upravo, s katero se predlagano mesto uradno odobri ali kot neustrezno zavrne.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka Fitosanitarna uprava v primerih iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika izda odločbo na podlagi kopij dovoljenj Carinske uprave iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika in zapisnika iz prejšnjega člena, s katero predlagano mesto uradno odobri ali kot neustrezno zavrne.
(3 Če so bile ugotovljene kršitve fitosanitarnih in carinskih predpisov na odobrenih mestih ali v primeru neizpolnjevanja predpisanih pogojev iz tega pravilnika, Fitosanitarna uprava na predlog pristojnega fitosanitarnega inšpektorja ali Carinske uprave izda skupno odločbo s Carinsko upravo, s katero se ugotovi, da uradno odobreno mesto ne izpolnjuje več predpisanih zahtev.
(4) V Republiki Sloveniji se za uradno odobrena mesta štejejo tudi vstopna mesta, ki so določena z uredbo, ki ureja določitev vstopnih mest.
8. člen
(vodenje evidenc in obveščanje)
(1) Fitosanitarna uprava vodi evidenco uradno odobrenih mest v FITO registru, katerega vzpostavitev, vsebina in način vodenja so določeni s predpisom, ki ureja registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin. V register se vpišejo podatki iz vloge iz 5. člena tega pravilnika.
(2) Tekoče dopolnjena evidenca uradno odobrenih mest je na voljo državam članicam Evropske unije in Evropski Komisiji na njihovo zahtevo.
(3) Fitosanitarna uprava sproti obvešča države članice Evropske unije in Evropsko Komisijo o odločbah iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
IV. POSTOPKI IN SODELOVANJE MED UVOZNIKOM IN PRISTOJNIMI ORGANI
9. člen
(dolžnosti uvoznikov)
(1) Uvoznik mora o vnosu pošiljke, za katero se bosta pregled istovetnosti in zdravstveni pregled opravljala na uradno odobrenem mestu, predhodno pisno obvestiti uradni organ namembnega območja. Pri tem mora navesti najmanj naslednje podatke:
– svoj naziv in sedež ter registrsko številko, pridobljeno v skladu s fitosanitarnimi predpisi (pri uvoznikih s sedežem v Republiki Sloveniji je to registrska številka iz FITO registra),
– naziv in naslov uradno odobrenega mesta,
– načrtovan datum in čas prispetja pošiljke na uradno odobreno mesto,
– številko fitosanitarnega spričevala, fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz ali kateregakoli drugega predpisanega alternativnega dokumenta, ki bo spremljalo pošiljko,
– če je na razpolago, posamezno serijsko številko fitosanitarne napotnice, ter datum in kraj, kjer je bila napotnica sestavljena.
(2) V Republiki Sloveniji pisno obvestilo iz prejšnjega odstavka nadomešča predpisano prijavo za uradni oziroma fitosanitarni pregled v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe in postopke za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov.
(3) O vsaki naknadni spremembi v zvezi s podatki iz prvega odstavka tega člena mora uvoznik takoj obvestiti uradni organ namembnega območja.
(4) V času od prihoda pošiljke na vstopno mesto do zaključka carinskih postopkov na uradno odobrenem mestu mora uvoznik sodelovati s pristojnimi organi ter se ravnati po njihovih navodilih.
10. člen
(sodelovanje med pristojnimi organi)
(1) Za nemoten potek fitosanitarnih pregledov in carinskih postopkov pristojni organi med seboj lahko sodelujejo, še zlasti naslednji:
– uradna organa vstopnega mesta in namembnega območja,
– uradni organ in carinski urad vstopnega mesta,
– uradni organ vstopnega mesta in carinski urad namembnega območja,
– uradni organ in carinski urad namembnega območja.
(2) Uradni organi in carinski uradi iz prejšnjega odstavka si med seboj v pisni ali elektronski obliki izmenjujejo informacije glede vsebine pošiljke, ki se vnaša, njene embalaže in transportnega sredstva, če je mogoče z izmenjavo fitosanitarne napotnice.
(3) Če se vstopno mesto in uradno odobreno mesto nahajata v različnih državah članicah Evropske unije, se lahko pošiljka pošlje ter pregled istovetnosti in zdravstveni pregled opravita na uradno odobrenem mestu na podlagi dogovora med odgovornimi uradnimi organi teh držav članic. Dokazilo o dogovoru med njimi mora biti zapisano v fitosanitarni napotnici.
11. člen
(uradni postopki)
(1) Na vstopnem mestu uradni organ opravi le pregled dokumentov in to potrdi z vnosom podatkov, žigom ter podpisom v fitosanitarni napotnici iz priloge 2 tega pravilnika. Uradni organ namembnega območja na uradno odobrenem mestu opravi pregled istovetnosti in zdravstveni pregled pošiljke, kar potrdi v fitosanitarni napotnici. Končni rezultati vseh treh pregledov, ki sestavljajo fitosanitarni pregled v celoti, se v fitosanitarno napotnico vnesejo v polje z naslovom “Odločba”.
(2) Če je rezultat pregledov iz prejšnjega odstavka takšen, da se vnos pošiljke dovoli, se pošiljka in fitosanitarna napotnica izročita carinskim organom, pristojnim za območje uradno odobrenega mesta, da opravijo ustrezen carinski postopek. Po končanem carinskem postopku ni več potrebno, da pošiljko spremlja fitosanitarna napotnica. Njeno kopijo hrani uradni organ namembnega območja še najmanj eno leto.
(3) Če je rezultat pregledov iz prvega odstavka tega člena takšen, da se odredi premeščanje pošiljke znotraj Skupnosti v namembni kraj izven Skupnosti, ostane pošiljka pod carinskim nadzorom, dokler postopek ponovnega izvoza pošiljke ni zaključen.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(prenehanje veljave)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 15. člen Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 31/04).
13. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 327-01-297/2004
Ljubljana, dne 17. decembra 2004.
EVA 2004-2311-0068
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marica Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost