Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6216. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, stran 16871.

Na podlagi 7., 8., 10., 18., 25., 31., 32., 35. in 36. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 45/04 – ZdZPKG in 86/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
1. člen
V Pravilniku o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 31/04) se v 1. členu v prvem odstavku za datumom »10. 7. 2000« doda besedilo », z vsemi spremembami«, za datumom »24. 12. 1969« doda besedilo », z vsemi spremembami«, za datumom »28. 12. 1974« doda besedilo », z vsemi spremembami« ter črta besedilo », v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu,«.
2. člen
V 7. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Poleg ukrepov in postopkov, predpisanih s tem pravilnikom, se pri uvozu iz tretjih držav upoštevajo tudi določbe Odločb Evropske Komisije:
– 98/109/ES z dne 2. februarja 1998 o pooblastitvi držav članic, da sprejmejo začasne nujne ukrepe proti razširjanju resarja Thrips palmi Karny iz Tajske (UL L št. 27 z dne 3. 2. 1998, str. 47, z vsemi spremembami),
– 1999/355/ES z dne 26. maja 1999 o nujnih ukrepih proti širjenju škodljivega organizma Anoplophora glabripennis (Motschulsky) v zvezi z Kitajsko (z izjemo Hong Konga) (UL L št. 137 z dne 1. 6. 1999, str. 45, z vsemi spremembami),
– 2001/219/ES z dne 12. marca 2001 o začasnih nujnih ukrepih v zvezi z leseno embalažo, ki je v celoti ali deloma iz neobdelanega lesa iglavcev s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske in Združenih držav Amerike (UL L št. 81 z dne 21. 3. 2001, str. 39, z vsemi spremembami),
– 2002/499/ES z dne 26. junija 2002 o odobritvi odstopanj od določenih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede naravno in umetno pritlikavih rastlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., ki izvirajo iz Republike Koreje (UL L št. 168 z dne 27. 6. 2002, str. 53, z vsemi spremembami),
– 2003/63/ES z dne 28. januar 2003 o dovoljenju državam članicam, da zagotovijo začasna odstopanja od Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s krompirjem, ki ni namenjen saditvi, po poreklu iz nekaterih provinc Kube (UL L št. 24 z dne 29. 1. 2003, str. 11, z vsemi spremembami),
– 2003/248/ES z dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom iz Argentine (UL L št. 93 z dne 10. 4. 2003, str. 28, z vsemi spremembami),
– 2003/249/ES z dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom iz Čila (UL L št. 93 z dne 10. 4. 2003, str. 32, z vsemi spremembami),
– 2003/250/ES z dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom v Južnoafriški republiki (UL L št. 93 z dne 10. 4. 2003, str. 36, z vsemi spremembami),
– 2004/4/ES z dne 22. decembra 2003 o začasni dovolitvi državam članicam, da sprejmejo nujne ukrepe proti razširjanju Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith v zvezi z Egiptom (UL L št. 2 z dne 6. 1. 2004, str. 50, z vsemi spremembami),
– 2004/95/ES z dne 20. januarja 2004 o pooblastitvi držav članic, da sprejmejo odstopanja od zahtev za fitosanitarna spričevala Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s toplotno obdelanim lesom iglavcev s poreklom iz Kanade (UL L št. 28 z dne 31. 1. 2004, str. 22, z vsemi spremembami),
– 2004/416/ES z dne 29. aprila 2004 o začasnih nujnih ukrepih glede plodov Citrus L., s poreklom iz Argentine in Brazilije (UL L 151, 30. 4. 2004, str. 76, z vsemi spremembami).«.
3. člen
(1)V 8. členu se v drugem odstavku črta tretja alinea.
(2) Dosedanje četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo tretja, četrta, peta in šesta alinea.
(3) V četrtem odstavku se besedilo »in če takšno vrsto dokumenta kot veljavnega sprejme Evropska komisija« nadomesti z besedilom »oziroma če vsebuje podatke v skladu z Direktivo Komisije 2004/105/ES z dne 15. oktobra 2004 o določitvi modelov uradnih fitosanitarnih spričeval oziroma spremnih fitosanitarnih spričeval za nadaljnji izvoz rastlin ter rastlinskih in drugih povezanih produktov iz tretjih držav, ki so navedeni v Direktivi Sveta 2000/29/ES (UL L št. 319 z dne 20. 10. 2004, str. 9)«.
4. člen
V 9. členu se v prvem odstavku za besedo »spričevalo« doda besedilo », izdano v skladu s prejšnjim členom«.
5. člen
V 14. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Fitosanitarni inšpektor jemlje vzorce rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za laboratorijske preiskave brez nadomestila za njihovo vrednost in o odvzetih vzorcih izda potrdilo. Če je potrebno, vzorec zapečati s plombo. Na eni strani plombe je oznaka Republike Slovenije s kratico "SI", oznaka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s kratico "MKGP", grb Republike Slovenije in oznaka Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano s kratico "IRSKGH", na drugi strani je oznaka Republike Slovenije s kratico "SI", oznaka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s kratico "MKGP", oznaka Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano s kratico "IRSKGH" in zaporedna številka plombe.«.
6. člen
V 16. členu se v tretjem odstavku črta besedilo: »slovenskem in«.
7. člen
V 24. členu se besedilo četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Obrazca se izpolnjujeta v angleškem, francoskem, nemškem ali slovenskem jeziku ali v jezikih sosednjih držav Republike Slovenije, s tiskanimi ali natisnjenimi črkami, in sicer v treh izvodih, od katerih je prva stran izvirnik, druga in tretja stran pa sta kopiji tega izvirnika. Izvirnik in prvo kopijo prejme izvoznik, drugo kopijo pa obdrži fitosanitarni inšpektor.«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 327-01-72/2004-2
Ljubljana, dne 23. decembra 2004.
EVA 2004-2311-0380
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marica Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost