Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6215. Pravilnik o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin, stran 16867.

Na podlagi 58.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 45/04 – ZdZPKG in 86/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določa višina pristojbin za fitosanitarne preglede rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se opravljajo v skladu s fitosanitarnimi predpisi, ter višina pristojbin za izdajo fitosanitarnega spričevala ali drugega potrdila o zdravstveni ustreznosti, in sicer:
– za vnos pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama V.B iz Priloge V, del B Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnost (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1, z vsemi spremembami), v Evropsko skupnost iz tretjih držav: v skladu z Direktivo Sveta 2002/89/ES z dne 28. novembra 2002 o spremembah Direktive 200/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnost (UL L št. 355 z dne 30. 12. 2002, str. 45);
– na mestih pridelave oziroma predelave pred premeščanjem pridelka rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov znotraj Evropske skupnosti s seznama V.A iz Priloge V, del A Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnost (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1, z vsemi spremembami);
– pri izvozu in ponovnem izvozu pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v tretje države.
2. člen
(pristojbina)
(1) S pristojbino se plača fitosanitarni pregled za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (v nadaljnjem besedilu: pošiljke) ali pridelek rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (v nadaljnjem besedilu: pridelek) ter izdaja fitosanitarnega spričevala ali potrdila o zdravstveni ustreznosti rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov.
(2) Višina pristojbine je odvisna od vrste in količine rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ter od namena pregleda.
(3) Višina pristojbine je določena na način, da upošteva:
– delo, vključno s socialnim zavarovanjem in strokovnim izobraževanjem, fitosanitarnega inšpektorja ali druge uradne osebe, ki opravlja fitosanitarne preglede in izdajanje fitosanitarnih spričeval ali drugih potrdil o zdravstveni ustreznosti v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: preglednik);
– opremo za fitosanitarni pregled,
– jemanje vzorcev za vizualne preglede ali laboratorijsko testiranje,
– laboratorijsko testiranje, razen če ni s fitosanitarnimi predpisi drugače določeno,
– administrativna opravila, vključno z režijskimi stroški.
(4) Višina pristojbine se določa v točkah. Vrednost točke je enaka vrednosti evra in se preračunava s srednjim tečajem Banke Slovenije na dan izstavitve računa.
3. člen
(dodatni stroški)
(1) Če nastanejo dodatni stroški zaradi izjemnih potovanj preglednikov, dodatnih pregledov in dodatnih laboratorijskih preiskav v pooblaščenih laboratorijih, prevajanja potrebnih dokumentov in podobno, se k pristojbini, določeni v skladu s prejšnjim členom, prišteje znesek dejansko nastalih stroškov.
(2) V primeru, da se stranka kot naročnik pregleda zmoti pri navedbi kraja in časa pregleda (v nadaljnjem besedilu: zmotno naročilo pregleda) ali nepravočasno pripravi pošiljko ali pridelek za fitosanitarni pregled, mora naročnik plačati pristojbino v vrednosti 15 točk za vsako začeto uro preglednikovega čakanja. V primeru zmotnega naročila pregleda je naročnik poleg pristojbine za preglednikovo čakanje dolžan plačati še stroške prevoza preglednika.
(3) Višina pristojbine za fitosanitarni pregled pošiljk, ki se opravi na zahtevo naročnika ob nedeljah, državnih praznikih, dela prostih dnevih, ponoči ali izven uradnega delovnega časa, se poveča za 100%.
4. člen
(plačevanje pristojbin)
Pristojbine po tem pravilniku so prihodek proračuna Republike Slovenije in se vplačujejo na poseben račun v skladu s predpisom, ki ureja vplačilne račune ter način vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov.
II. PRISTOJBINE PRI VNOSU
5. člen
(višina pristojbine pri vnosu iz tretjih držav)
(1) Za fitosanitarni pregled pri vnosu iz tretjih držav (v nadaljnjem besedilu: vnos) se plača pristojbina za preverjanje dokumentacije, preverjanje istovetnosti in zdravstvene preglede pošiljk v skladu s prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Če pošiljko sestavljajo rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, navedeni v različnih alineah točke (c) priloge 1, se vsak del pošiljke, ki jo sestavljajo rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, navedeni v eni alinei (partija ali partije), šteje kot posebna pošiljka.
6. člen
(znižana pristojbina)
Pri vnosu pošiljk, za katere Evropska Komisija določi zmanjšano pogostost opravljanja zdravstvenih pregledov v okviru fitosanitarnih pregledov, se plačuje znižana pristojbina.
III. PRISTOJBINE NA MESTIH PRIDELAVE OZIROMA PREDELAVE
7. člen
(višina pristojbine na mestih pridelave oziroma predelave)
(1) Za fitosanitarni pregled na mestu pridelave oziroma predelave se plača pristojbina za preverjanje dokumentacije, preverjanje istovetnosti in zdravstvene preglede pridelka v skladu s prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Če se na mestu pridelave nahajajo rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, navedeni v različnih alineah točke (c) iz priloge 2, se za en zdravstveni pregled šteje pregled rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov iz posamezne alinee.
(3) Za izdajo potrdila o zdravstveni ustreznosti pridelka se plača pristojbina v višini 7 točk.
8. člen
(uradne potrditve semenskega materiala)
Za uradno potrjen semenski material kmetijskih rastlin se pristojbina za fitosanitarni pregled ne plača, plačajo pa se stroški potrjevanja v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, in cenikom organa za potrjevanje.
IV. PRISTOJBINE PRI IZVOZU
9. člen
(višina pristojbine pri izvozu v tretje države)
(1) Za fitosanitarni pregled pri izvozu v tretje države (v nadaljnjem besedilu: izvoz) in ponovnem izvozu se plača pristojbina za preverjanje dokumentacije, preverjanje istovetnosti in zdravstvene preglede pošiljk:
– v skladu s prilogo 1 in 5. členom tega pravilnika, če se fitosanitarni pregled opravi na mestu nakladanja pred odpremo ali izstopnem mestu, ali
– v skladu s prilogo 2 in 7. členom tega pravilnika, če se fitosanitarni pregled opravi na mestu pridelave oziroma predelave.
(2) Za izdajo fitosanitarnega spričevala se plača pristojbina v višini 7 točk.
10. člen
(posebnosti pri izvozu)
(1) Pri izvozu pošiljk, za katere je bil že opravljen fitosanitarni pregled na mestu pridelave oziroma predelave in plačana pristojbina v skladu s 7. členom tega pravilnika, se pristojbina za zdravstveni pregled ne plača, če v času od zadnjega zdravstvenega pregleda niso bili izpolnjeni pogoji, ki bi omogočali okužbo s škodljivimi organizmi, oziroma da rastline v tem času niso bile v fazi aktivne rasti.
(2) Pri ponovnem izvozu pošiljk se pristojbina za zdravstveni pregled ne plača, če je bil za pošiljko ob vnosu že opravljen fitosanitarni pregled in plačana pristojbina v skladu s 5. členom tega pravilnika, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
(3) V primeru izvoza in ponovnega izvoza iz prvega in prejšnjega odstavka se plača le pristojbina za preverjanje dokumentov in istovetnosti ter za izdajo fitosanitarnega spričevala v skladu s prejšnjim členom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(vrednost točke)
Ne glede na določbe četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika je do 31. decembra 2006 vrednost točke 240 SIT, razen če je uradno ugotovljena inflacija večja od 5%.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Odredba o posebnih taksah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 36/02).
13. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 327-01-313/2004
Ljubljana, dne 23. decembra 2004.
EVA 2004-2311-0060
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marica Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost