Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5125. Uredba o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, stran 14826.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in tretjega odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa način in predmet opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Republike Slovenije, pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe, pravice in obveznosti uporabnikov, vire financiranja ter druge elemente, pomembne za opravljanje javne službe.
(2) Storitve javne službe so:
– prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov, ki so za sežiganje obdelani v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki,
– prevzemanje muljev komunalnih in skupnih čistilnih naprav,
– prevzemanje gorljivih ostankov predelave odpadkov, ki nastajajo zaradi izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki,
– prevzemanje določenih vrst gorljivih odpadkov ali gorljivih ostankov predelave teh odpadkov, katerih odstranjevanje urejajo posebni predpisi na področju ravnanja z odpadki,
– zbiranje ter razvrščanje, skladiščenje, obdelava pred sežiganjem, sežiganje odpadkov iz prejšnjih alinej tega odstavka in odlaganje preostankov sežiganja,
– oddaja v ponovno uporabo, recikliranje ali odlaganje ostankov razvrščanja in obdelave prevzetih odpadkov in
– vzdrževanje infrastrukture javne službe.
2. člen
(1) Opravljanje storitev javne službe je obvezno za naslednje odpadke, ki jih zaradi vsebnosti organskega ogljika ni dovoljeno odlagati:
– mešane komunalne odpadke, ki se kot ostanki ločenega zbiranja frakcij komunalnih odpadkov zbirajo v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki zaradi nadaljnjega izločevanja frakcij s sortiranjem in zaradi obdelave pred odstranjevanjem,
– mulje komunalnih in skupnih čistilnih naprav, če ti ne izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo vnos rastlinskih hranil v tla,
– gorljive odpadke ali ostanke predelave odpadkov, ki so zbrani ali predelani v okviru obveznih državnih gospodarskih služb ravnanja z odpadki, če je za odstranjevanje teh odpadkov ali ostankov njihove predelave predpisano sežiganje, in
– določenih vrst gorljivih odpadkov ali ostankov njihove predelave, za katere posebni predpisi s področja ravnanja z odpadki določajo za njihovo odstranjevanje ali za odstranjevanje ostankov njihove predelave sežiganje.
(2) Storitve javne službe se izvajajo tudi za gorljive ostanke predelave drugih vrst odpadkov, če je za njihovo sežiganje v okviru javne službe izdalo dovoljenje ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Ministrstvo lahko izda dovoljenje za sežiganje iz prejšnjega odstavka le za gorljive ostanke predelave tistih vrst odpadkov, za katere so izpolnjene predpisane zahteve v zvezi s ponovno uporabo, recikliranjem in drugimi oblikami predelave, in če gorljivih ostankov predelave teh odpadkov zaradi vsebnosti organskega ogljika ni dovoljeno odlagati.
3. člen
Določbe te uredbe ne veljajo za odpadke ali mešanice teh odpadkov z drugimi odpadki, za katere na podlagi predpisov s področja ravnanja z odpadki niso določeni načini in pogoji predelave ali za katere v operativnih programih varstva okolja s področja ravnanja z odpadki niso določeni cilji predelave teh odpadkov.
II. IZVAJALEC IN UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE
4. člen
(1) Za namen iz 1. člena te uredbe ustanovi Vlada Republike Slovenije javno podjetje kot izvajalca javne službe.
(2) Območje izvajanja javne službe je celotno območje Republike Slovenije.
5. člen
(1) Uporabniki storitev javne službe so:
– izvajalci obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov za mešane komunalne odpadke, če upravljajo center za ravnanje z odpadki,
– izvajalci obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov za preostanek komunalnih odpadkov, če ne upravljajo s centrom za ravnanje z odpadki in transport preostanka odpadkov po javnih cestah ni daljši od 50 km,
– upravljavci komunalnih ali skupnih čistilnih naprav za mulje, ki ne izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo vnos rastlinskih hranil v tla,
– izvajalci obveznih državnih gospodarskih služb ravnanja z odpadki za gorljive ostanke predelave odpadkov, za katere je s predpisi o izvajanju teh služb določeno sežiganje, in
– imetniki dovoljenj za zbiranje ali predelavo določenih vrst odpadkov, za katere posebni predpisi s področja ravnanja z odpadki določajo njihovo odstranjevanje ali odstranjevanje ostankov njihove predelave s sežiganjem.
(2) Uporabnik storitev javne službe je tudi imetnik dovoljenja za sežiganje gorljivih ostankov predelave odpadkov v okviru javne službe iz drugega odstavka 2. člena te uredbe.
6. člen
(1) Uporaba storitev javne službe je obvezna za vse uporabnike storitev javne službe iz prejšnjega člena.
(2) V razmerjih do izvajalca javne službe imajo uporabniki storitev javne službe naslednje pravice:
– pravico do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev javne službe,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev in
– pravico do zagotovljenih cen storitev, ki se razlikujejo glede na maso oddanih odpadkov in stopnjo njihove obdelave pred oddajo v sežiganje.
7. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena uporabniku storitev javne službe ni treba oddati odpadkov izvajalcu javne službe v sežig, če:
– jih namerava odložiti na odlagališče, ki ima za odlaganje takih odpadkov dovoljenje ministrstva v skladu s predpisi, ki urejajo odlaganje odpadkov, ali
– jih namerava odstraniti na tujem in ima za iznos ali izvoz odpadkov dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo iznos in izvoz odpadkov.
III. UPRAVLJANJE Z INFRASTRUKTURO JAVNE SLUŽBE
8. člen
Infrastruktura javne službe so objekti in naprave za prevzem zabojnikov z odpadki, ki so namenjeni v sežiganje (v nadaljnjem besedilu: prevzemno mesto), objekti za skladiščenje in obdelavo odpadkov pred sežiganjem in sežigalnice odpadkov.
9. člen
(1) Izvajalec javne službe lahko za upravljanje enega ali več prevzemnih mest in prevoz zabojnikov z odpadki od prevzemnih mest do sežigalnice najame drugo osebo (v nadaljnjem besedilu: podizvajalec).
(2) Izvajalec javne službe lahko prenese izvajanje storitev iz prejšnjega odstavka na podizvajalca, če za to pridobi soglasje ministrstva.
10. člen
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti obratovanje dovolj velikega števila prevzemnih mest, razporejenih na območju Republike Slovenije, vendar ne manj kot eno prevzemno mesto na območju regijskega centra za ravnanje s komunalnimi odpadki, določenega v operativnem programu varstva okolja s področja odstranjevanja odpadkov, tako, da razdalja po javnih cestah od regijskega centra za ravnanje z odpadki do prevzemnega mesta zabojnikov z odpadki ni večja od 30 km.
(2) Prevzemno mesto mora biti opremljeno v skladu s 1. točko in označeno v skladu z 2. točko priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Prevzemno mesto mora biti opremljeno za sočasno hrambo najmanj 100 m3 odpadkov v zabojnikih za transport odpadkov.
(4) Za prevzem in začasno skladiščenje odpadkov na prevzemnem mestu mora izvajalec javne službe pridobiti potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov po predpisih o ravnanju z odpadki.
(5) Če upravlja prevzemno mesto podizvajalec, mora za prevzemno mesto sam pridobiti potrdilo iz prejšnjega odstavka.
11. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da:
– se odpadki na prevzemnem mestu skladiščijo in prevažajo do sežigalnice na za okolje neškodljiv način,
– se pred sežiganjem odpadkov ugotovijo njihove kemijske in fizikalne lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo sežiganje odpadkov,
– se odpadki pred sežiganjem obdelajo, sežig pa poteka v skladu s predpisi, ki urejajo sežiganje odpadkov,
– je uporabnikom storitev javne službe na voljo celotna zmogljivost zgrajene infrastrukture javne službe in
– so uporabniki storitev javne službe oskrbljeni stalno in pravočasno s storitvami javne službe.
IV. DRUGE OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
12. člen
(1) Izvajalec javne službe mora izvajati javno službo s svojimi kadrovskimi, finančnimi in tehničnimi zmogljivostmi redno in nemoteno.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti izvajanje javne službe v polnem obsegu tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih delavcev.
13. člen
(1) Izvajalec javne službe izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Izvajalec javne službe nosi vse stroške v zvezi z izvajanjem javne službe.
14. člen
(1) Izvajalec javne službe lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, če so v povezavi s storitvami sežigalnice ali s proizvodi sežiganja odpadkov in njihovo izvajanje ne vpliva na izvajanje javne službe.
(2) Za opravljanje storitev javne službe mora izvajalec javne službe voditi posebno ločeno računovodstvo in druge evidence, ki bodo omogočale finančni in drugi nadzor nad njegovim poslovanjem.
(3) Izvajalec javne službe ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila v nasprotju z namenom in načinom izvajanja javne službe.
V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
15. člen
Viri financiranja javne službe po tej uredbi so plačila uporabnikov za storitve izvajalca javne službe in prihodki od prodaje proizvodov sežiganja odpadkov.
16. člen
(1) Ceno storitev javne službe določi Vlada Republike Slovenije v obliki cene za izvajanje storitev javne službe.
(2) Cena je diferencirana glede na stopnjo potrebne obdelave odpadkov pred sežiganjem in njihovo kurilno vrednost ter je enaka za celotno območje Republike Slovenije.
17. člen
Vsebinsko obsegajo stroški javne službe predvsem:
– stroške prevzemanja, prevažanja od prevzemnega mesta do sežigalnice in obdelave odpadkov pred sežiganjem,
– stroške sežiganja,
– stroške odlaganja preostankov po sežigu in
– stroške vzdrževanja objektov infrastrukture javne službe.
VI. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem javne službe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(1) Določbe te uredbe v zvezi z izvajanjem storitev javne službe se začnejo uporabljati 1. januarja 2009 v skladu z načrtom izvajanja javne službe, ki ga Vlada Republike Slovenije sprejme v okviru operativnega programa varstva okolja s področja odstranjevanja odpadkov.
(2) Pooblaščeni investitor za izgradnjo objektov infrastrukture javne službe iz 8. člena te uredbe je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, izvajalec javne službe.
(3) Ne glede na določbe 13. in 15. člena te uredbe se do vzpostavitve opravljanja storitev javne službe po tej uredbi delovanje javnega podjetja v zvezi z izgradnjo objektov infrastrukture javne službe financira iz sredstev proračuna Republike Slovenije, zagotovljenih iz prilivov okoljske dajatve za odlaganje odpadkov v finančnem načrtu ministrstva v obdobju 2005–2008.
20. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-34/2004-1
Ljubljana, dne 4. novembra 2004.
EVA 2004-2511-0221
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
                                 Priloga 1
 
1. Oprema in velikost prevzemnega mesta
  -   velikost prevzemnega mesta je najmanj 2.000 m2 skupnih
     utrjenih, vodo nepropustnih in kislino odpornih površin;
  -   prevzemno mesto mora biti ograjeno;
  -   prevzemno mesto mora biti opremljeno:
     -   s pokritimi in zaprtimi površinami za začasno
         skladiščenje odpadkov ali z najmanj 5 zabojniki za
         začasno skladiščenje odpadkov,
     -   s pokritimi in zaprtimi površinami za prevzem odpadkov
         in polnjenje zabojnikov za transport odpadkov, če se
         odpadki ne prevzemajo v zaprtih zabojnikih za transport
         odpadkov,
     -   z grabežem za odpadke, nakladalnikom ali mostnim
         dvigalom,
     -   s tehtnico,
     -   s potrebno infrastrukturo za obratovanje prevzemnega
         mesta (vodovod, kanalizacija, električni priključek) in
         stalno telekomunikacijsko povezavo s sedežem javne
         službe sežiganja odpadkov,
     -   s sprejemnim objektom s sanitarijami in pisarno,
     -   z objekti in napravami za preprečevanje vplivov na
         okolje.
 
2. Označba prevzemnega mesta
  2.1  Vse označbe morajo biti opremljene z logotipom in imenom javne
     službe sežiganja odpadkov in v skladu s celostno podobo javne
     službe;
  2.2  Prevzemno mesto mora biti na vidnem mestu označeno z napisom
     velikosti najmanj 90 x 90 cm, na katerem je navedeno:
     -   JAVNA SLUŽBA SEŽIGANJA ODPADKOV / PREVZEMNO MESTO
     -   Ime prevzemnega mesta: ________________________________
     -   Upravljavec prevzemnega mesta: _______________________
     -   Odgovorna oseba upravljavca: _________________________
         Tel: _________________________
         Fax: _________________________
         e-mail: ______________________
     -   Obratovalni čas: ____________________________________
     -   Uporabniki prevzemnega mesta:
         1. ____________________________________
         2. ____________________________________
         3. ____________________________________
         4. ____________________________________
         ....
         ....
         ....
         ....
         ....
     2.2.1 Črke na napisu morajo biti jasne in čitljive, vrsta
         pisave je Times New Roman minimalne velikosti 10 cm,
         razen za telefon, fax in e-mail odgovorne osebe
         upravljavca prevzemnega mesta;
     2.2.2 Namesto črt v napisu se za vsako prevzemno mesto vpišejo
         zahtevane vsebine;
 
  2.3  Prevzemno mesto mora biti na vidnem mestu opremljeno z jasno in
     čitljivo tlorisno shemo prevzemnega mesta z vrisanimi objekti
     in napravami ter opredeljeno rabo površin, velikosti najmanj 90
     x 60 cm.

AAA Zlata odličnost