Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5122. Zakon o dopolnitvi Zakona o poslancih (ZPos-A), stran 14815.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o poslancih (ZPos-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o poslancih (ZPos-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. novembra 2004.
Št. 001-22-187/04
Ljubljana, dne 18. novembra 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O POSLANCIH (ZPos-A)
1. člen
V Zakonu o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92, 15/94 – ZUstS, 19/94 – ZSS, 44/94 – odl. US in 15/03 – ZZPOFPR) se v prvem odstavku 14. člena za besedo »ministra« doda besedilo »ali državnega sekretarja«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-23/44
Ljubljana, dne 10. novembra 2004.
EPA 26-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.