Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4812. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, stran 14123.

Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo in 80/04) in Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – prečiščeno besedilo) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
1. člen
V Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02 in 37/03) se v točki 1.2.5. II. točke »Preventivni pregled za preprečevanje raka materničnega vratu« v petem odstavku drugi in tretji stavek spremenita tako, da se glasita:
»Sezname žensk, ki jih je potrebno povabiti na preventivni in/ali kontrolni ginekološki pregled za namen odkrivanja in preprečevanja raka materničnega vratu, lahko državni program ZORA pošlje ginekologom, ki izvajajo dejavnost preventivnega zdravstvenega varstva žensk ali te ženske povabi sam. Pri tem se državni program ZORA povezuje z območnimi koordinatorji, območnimi odgovornimi ginekologi, območnimi Zavodi za zdravstveno varstvo in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije«.
Prvi stavek sedmega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Opomba: Kolposkopija je metoda, ki se uporablja pri citoloških brisih z izvidom PAP II ali več, v letu 2005 pa se uporablja pri vseh patoloških brisih, za diagnostiko sprememb materničnega vratu«.
Na koncu osmega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»S 1. 1. 2005 bodo postopki pri patoloških brisih opredeljeni v Smernicah za nadzor in zdravljenje bolnic s predrakavimi spremembami materničnega vratu, ki jih pripravi državni program ZORA in objavi Onkološki inštitut Ljubljana na svoji spletni strani«.
Na koncu devetega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»Ginekologi morajo brise skupaj z napotnico pošiljati v laboratorije, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje pregledov brisov materničnega vratu«.
2. člen
Za drugim odstavkom točke 1.2.6. II. točke »Zgodnje odkrivanje raka dojk« se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri ženskah med 50. in 69. letom starosti izvajajo primarni centri za dojke presejanje s preventivnimi mamografijami enkrat na dve leti. Pregled obsega:
– pregled zdravstvene dokumentacije,
– družinsko, osebno in reproduktivno anamnezo,
– klinični pregled dojk (inspekcija in palpacija) v primeru pozitivnih anamnestičnih ugotovitev,
– mamografsko slikanje v dveh projekcijah,
– navodilo za samopregledovanje dojk«.
3. člen
V točki 1.5. II. točke »Način izvajanja preventivnih programov VRZ« se na koncu tretjega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Od 1. 1. 2005 se v triletno shemo vključijo ženske, ki imajo v dveh zaporednih pregledih v obdobju enega leta bris materničnega vratu ocenjen kot »bris negativen«, »bris normalen«.«.
4. člen
Naslov in besedilo točke 1.6. II. točke »Koordinacija preventivnega delovanja ginekoloških timov« se spremeni tako, da se glasi:
»1.6. Koordinacija preventivnih programov za varovanje reproduktivnega zdravja
Minister za zdravje imenuje območne odgovorne ginekologe, območne koordinatorje preventivnega reproduktivnega zdravstvenega varstva na območnih zavodih za zdravstveno varstvo, vodjo državnega programa ZORA, vodjo državnega programa za organizirano presejanje raka dojk in nacionalnega koordinatorja za preventivne programe za varovanje reproduktivnega zdravja žensk, s sedežem na Onkološkem inštitutu Ljubljana.
Območni odgovorni ginekolog je zadolžen za:
– pregled nad izvajanjem (realizacijo) preventivnih programov VRZ na svojem območju;
– pregled nad dostopnostjo do preventivnih ginekoloških pregledov na svojem območju;
– posredovanje informacij o dostopnosti do ginekologa in drugih izvajalcev programov skupaj z območnim koordinatorjem preventivnih programov VRZ ženskam;
– povezovanje primarnega in sekundarnega zdravstvenega varstva žensk na svojem območju ter sodelovanje z drugimi izvajalci;
– pripravo in posredovanje letnega poročila o izvajanju preventivnih programov VRZ v regiji, z oceno realizacije preventivnih programov ter predlogi za izboljšanje stanja, v sodelovanju z območnim koordinatorjem preventivnih programov VRZ;
– posredovanje poročila iz prejšnje alinee nacionalnemu koordinatorju najpozneje do konca marca za preteklo koledarsko leto;
– poročanje nacionalnemu koordinatorju o svojem delu vsake tri mesece.
Območni koordinator preventivnega reproduktivnega zdravstvenega varstva je zadolžen za:
– sodelovanje z območnim odgovornim ginekologom in drugimi izvajalci preventivnih programov na svojem območju;
– pregled nad dostopnostjo preventivnih programov VRZ na svojem območju;
– zagotavljanje pretoka informacij o možni izbiri osebnega ginekologa na svojem območju;
– sodelovanje v pretoku informacij in posredovanje gradiv za vse preventivne programe VRZ v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem;
– analizo reproduktivnega zdravstvenega stanja na svojem območju;
– statistično evidentiranje poteka izvajanja državnega programa ZORA na njegovem območju;
– sporočanje ugotovitev nacionalnemu koordinatorju;
– pripravo poročila skupaj z območnim odgovornim ginekologom za preventivne programe VRZ na svojem območju;
– poročanje nacionalnemu koordinatorju vsake tri mesece.
Naloge vodje državnega programa ZORA so:
– skrbi in je odgovoren za nemoteno delovanje Registra organiziranega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu;
– spremljanje izvajanja programa preventivnih pregledov za preprečevanje raka materničnega vratu;
– izbor žensk za pošiljanje vabil na preventivne ginekološke preglede za namen odkrivanja raka materničnega vratu;
– spremljanje opravljenih kontrolnih pregledov po ne-negativnih izvidih brisov materničnega vratu in histoloških izvidih;
– priprava strokovnih standardov za zagotavljanje kakovosti vseh postopkov v zvezi s presejanjem in zdravljenjem raka materničnega vratu ter nadzor nad njihovim izvajanjem;
– sodelovanje z odgovornimi območnimi ginekologi in območnimi koordinatorji za preventivne programe VRZ;
– priprava letnega poročila, analiz ter priprava predloga ukrepov na podlagi podatkov iz Registra ZORA in Registra raka za Slovenijo Ministrstvu za zdravje;
– sodelovanje pri izdelavi in izvajanju strategije preprečevanja raka materničnega vratu.
Naloge vodje državnega programa zgodnjega odkrivanja raka dojk so:
– skrbi in je odgovoren za nemoteno delovanje Registra organiziranega odkrivanja raka dojk;
– spremljanje programa zgodnjega odkrivanja raka dojk;
– izbor žensk za pošiljanje vabil na preventivne mamografije;
– spremljanje udeležbe kontrolnih pregledov po ne-negativnih izvidih slikovne diagnostike ter citoloških in histoloških izvidih;
– priprava strokovnih standardov za zagotavljanje kakovosti vseh postopkov v zvezi s presejanjem in zdravljenjem raka dojk ter nadzor nad njihovim izvajanjem;
– sodelovanje z odgovornimi območnimi ginekologi in območnimi koordinatorji za preventivne programe za varovanje reproduktivnega zdravja;
– priprava letnega poročila, analiz ter predloga ukrepov za Ministrstvo za zdravje na podlagi uradnih podatkovnih zbirk ter Registra organiziranega odkrivanja raka dojk in Registra raka za Slovenijo;
– sodelovanje pri izdelavi in izvajanju strategije preprečevanja raka dojk.
Nacionalni koordinator preventivnih programov za varovanje reproduktivnega zdravja je zadolžen za:
– sodelovanje pri pripravi ter usklajevanje in posredovanje doktrinarnih stališč za preventivne programe VRZ;
– povezovanje primarne ravni s sekundarno in terciarno ravnjo, sodelovanje s strokovnjaki raznih strok;
– pripravo predlogov za statistično raziskovanje na področju zdravstvenega varstva žensk in sodelovanje s strokovnimi skupinami, ki pripravljajo tovrstne vsebine v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
– usklajenost in posredovanje ter sodelovanje pri pripravi zdravstveno vzgojnih vsebin v sodelovanju s strokovnjaki ustreznih področij;
– pripravo predlogov za spremembe ali dopolnitve statističnega evidentiranja ter strategije varovanja reproduktivnega zdravja ter posredovanje pobud in doktrinarnih stališč pristojnim kolegijem in institucijam;
– koordinacijo odgovornih območnih ginekologov in območnih koordinatorjev preventivnih programov VRZ ter delovanje timov, ki izvajajo preventivne programe;
– obveščanje Ministrstva za zdravje o problemih, ki ovirajo izvajanje preventivnih programov oziroma bi vplivalo na zdravje žensk ter sodeluje pri odpravi ovir;
– letne analize in oceno kakovosti dela, analizo izvajanja preventivnih programov, oceno zdravstvenega stanja na nacionalni ravni in pripravo predlogov za ukrepe.
Programski svet državnega programa ZORA skrbi za:
– spremljanje poteka in rezultatov programa;
– pripravo strokovnih smernic in priporočil, ki jih sprejmejo Razširjeni strokovni kolegij (v nadaljnjem besedilu:RSK) za ginekologijo in porodništvo, RSK za onkologijo, RSK za patologijo in sodno medicino ter RSK za javno zdravje;
– predloge ukrepov Ministrstvu za zdravje za izboljšanje kakovosti izvajanja programa;
– dajanje soglasij k organizacijskim spremembam, ki bi vplivale na kakovost izvajanja programa preventivnih programov VRZ ter državnega programa ZORA;
– pripravo pogojev za analize primerov novo obolelih žensk z rakom materničnega vratu ter z ugotovitvami redno seznanja strokovno in laično javnost;
– redno enkrat letno poročanje Ministrstvu za zdravje o poteku in rezultatih presejalnega programa.
Programski svet državnega programa zgodnjega odkrivanja raka dojk skrbi za:
– spremljanje poteka in rezultatov programa;
– pripravo strokovnih smernic in priporočil, ki jih sprejmejo RSK za onkologijo, RSK za radiologijo, RSK za ginekologijo in porodništvo, RSK za patologijo in sodno medicino ter RSK za javno zdravje;
– predloge ukrepov Ministrstvu za zdravje za izboljšanje kakovosti izvajanja programa;
– dajanje soglasja k organizacijskim spremembam, ki bi vplivale na kakovost izvajanja programa organiziranega odkrivanja in zdravljenja raka dojk;
– pripravo pogojev za analize primerov novo obolelih žensk z rakom dojk ter z ugotovitvami redno seznanja strokovno in laično javnost;
– enkrat letno poročanje Ministrstvu za zdravje o poteku in rezultatih presejalnega programa«.
5. člen
Točka 6.1.4. II. točke se spremeni tako, da se glasi:
»6.1.4. Poročanje
Zdravnik enkrat letno pošlje poročilo o številu opravljenih preventivnih pregledov na območno enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Zdravnik podatke iz opravljenih preventivnih pregledov in njihove rezultate posreduje v elektronski obliki v osrednjo zbirko podatkov – Register oseb, ki jih ogrožajo kardiovaskularne bolezni (v nadaljnjem besedilu: Register). O opravljenih preventivnih pregledih in njihovih rezultatih zdravnik poroča sproti oziroma najmanj enkrat mesečno do 15. v tekočem mesecu za prejšnji mesec.
Register enkrat letno, do konca marca za preteklo leto posreduje:
– območna zbirna poročila z osnovnimi analizami o preventivnih pregledih, stanju dejavnikov tveganja in ogroženosti za bolezni srca in žilja pristojnim območnim zavodom za zdravstveno varstvo (v nadaljnjem besedilu: ZZV),
– zbirno poročilo za območje države z osnovnimi analizami o preventivnih pregledih, stanju dejavnikov tveganja in ogroženosti za bolezni srca in žilja Ministrstvu za zdravje.
Na spletnih straneh Registra se za podporo uporabnikom informacijskega sistema za zbiranje podatkov iz drugega odstavka te točke, sprotno objavljajo tehnična navodila za pošiljanje podatkov.
Ne glede na določbo drugega odstavka te točke mora zdravnik podatke iz opravljenih preventivnih pregledov, ki jih je zbral do uveljavitve tega poslati Registru skupaj s prvim poročilom o opravljenih pregledih in njihovih rezultatih iz drugega odstavka te točke.
6. člen
Točka 6.2.4. II. točke se spremeni tako, da se glasi:
»6.2.4. Poročanje
Izvedene zdravstvenovzgojne programe je zdravstvenovzgojni center dolžan beležiti po vsebini programov in številu v program vključenih oseb, in vsakih šest mesecev poročati območnim enotam Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o opravljenih zdravstvenovzgojnih dejavnostih.
Zdravstvenovzgojni center letno poroča o opravljenih zdravstvenovzgojnih dejavnostih na svojem območju Zdravstvenemu domu Ljubljana, CINDI Slovenija, (v nadaljnjem besedilu: CINDI) do konca januarja, za preteklo leto.
CINDI enkrat letno, do konca marca za preteklo leto posreduje:
– zbrane podatke o opravljenih zdravstvenovzgojnih dejavnostih v državi Ministrstvu za zdravje,
– zbrane podatke o opravljenih zdravstvenovzgojnih dejavnostih v njeni regiji območni enoti ZZV«.
7. člen
Točka 6.3. II. točke se spremeni tako, da se glasi:
»6.3. Vodenje in koordiniranje
Vodja nacionalnega programa preventive bolezni srca in žilja vodi in usmerja izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih na področju bolezni srca in žilja na primarni ravni v državi ter skrbi in je odgovoren za nemoteno delovanje Registra.
Nacionalni koordinator programa izvaja program preventive bolezni srca in žilja v skladu z usmeritvami vodje nacionalnega programa.
Nacionalni koordinator za zdravstvenovzgojno dejavnost v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem programa iz prejšnjega odstavka koordinira izvajanje zdravstvenovzgojnih dejavnosti.
Območni odgovorni zdravnik koordinira izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za območje, za katero je imenovan.
Območni koordinator na območnem ZZV koordinira zdravstvenovzgojno dejavnost za območje, za katero je imenovan.
Vodjo nacionalnega programa preventive bolezni srca in žilja, nacionalnega koordinatorja programa, nacionalnega koordinatorja zdravstvenovzgojne dejavnosti, območne odgovorne zdravnike in območne koordinatorje, imenuje in njihove naloge podrobneje določi, minister.
Osebe iz prejšnjega odstavka se v okviru koordinacije programov preventivnega zdravstvenega varstva najmanj dvakrat letno ocenijo izvajanje programa ter sprejmejo predloge potrebnih ukrepov za izboljšanje programa.''.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-57/2004
Ljubljana, dne 1. oktobra 2004.
EVA 2004-2711-0006
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti