Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4796. Uredba o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji, stran 14100.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 7. člena in v povezavi z 68. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom
v Republiki Sloveniji
1. člen
(splošna določba)
Ta uredba ureja ustanovitev lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji, in sicer: Triglav Bled, Kozorog Kamnik, Pohorje, Fazan Beltinci, Kompas Peskovci, Prodi Razor, Jelen, Medved, Snežnik Kočevska Reka, Žitna Gora in Ljubljanski vrh.
2. člen
(območje lovišč s posebnim namenom)
(1) Lovišča s posebnim namenom in njihova razmejitev so določena na kartah merila 1: 50.000, v katastru lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom, ki ga vodi Zavod za gozdove Slovenije in ki so na vpogled na ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo.
(2) Podrobni opisi mej lovišč s posebnim namenom so določeni v katastru lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom, ki ga vodi Zavod za gozdove Slovenije, in so na vpogled na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana ter po Območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije.
3. člen
(posebne naloge lovišč s posebnim namenom)
(1) Upravljavec lovišča s posebnim pomenom izvaja naslednje posebne naloge:
– ohranjanje celovitosti in pestrosti lovišč ter biotske raznovrstnosti v njih;
– ohranjanje vseh vrst divjadi v čim bolj naravni spolni in starostni strukturi, upoštevaje naravno populacijsko dinamiko;
– ohranjanje življenjskega okolja divjadi v ugodnem stanju ter izboljševanje življenjskega okolja na tistih delih, na katerih je stanje manj ugodno, z nadaljnjim izvajanjem ustreznih ukrepov;
– skrb za ohranjanje in doseganje ugodnega stanja ogroženih in zavarovanih živalskih vrst ter njihovih življenjskih prostorov, zlasti tistih, za katere je iz predpisov s področja ohranjanja narave razvidno, da se najpomembnejša območja za njihovo ohranitev nahajajo znotraj posameznih lovišč;
– seznanjanje in informiranje zainteresirane javnosti o življenju divjadi in značilnostih narave v loviščih.
(2) Upravljavec lovišča s posebnim namenom izvaja tudi naloge neposrednega nadzora v naravi v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave v obsegu, določenem s predpisi in programi s tega področja.
4. člen
(upravljavci lovišč s posebnim namenom)
(1) Upravljavec vseh lovišč s posebnim namenom iz 1. člena te uredbe, razen lovišča s posebnim namenom Triglav Bled, je Zavod za gozdove Slovenije.
(2) Upravljavec lovišča s posebnim namenom Triglav Bled je javni zavod Triglavski narodni park.
5. člen
(posebni režimi upravljanja v loviščih s posebnim namenom)
(1) Pri upravljanju lovišč s posebnim namenom je treba upoštevati varstvene usmeritve s področja ohranjanja narave in prostorske danosti.
(2) Pri upravljanju z divjadjo v lovišču s posebnim namenom Triglav Bled se upoštevata predpis o ustanovitvi Triglavskega narodnega parka in načrt upravljanja narodnega parka.
6. člen
(načini financiranja)
Lovišča s posebnim namenom se financirajo v skladu s predpisi, ki določajo financiranje lovišč s posebnim namenom.
7. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Odlok Ministrstva za gozdarstvo Narodne vlade Slovenije, št. 3609/1 z dne 12. 10. 1945, Odločba Ministrstva za gozdarstvo in lesno industrijo, št. 115/1-400 z dne 16. 4. 1949, Odločba Sveta za kmetijstvo in gozdarstvo Skupščine občine Murska Sobota, št. 123-9/1967-4 z dne 19. 1. 1967, Odločba Skupščine občine Novo mesto, št. 323-1/67 z dne 16. 7. 1968, Odločba Izvršnega sveta Ljudske skupščine SRS, št. S-485/5-55 z dne 6. 4. 1955 in Odredba o spremembi meje gojitvenega lovišča Snežnik-Kočevska Reka (Uradni list RS, št. 100/00).
8. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2005.
Št. 323-16/2004-1
Ljubljana, dne 21. oktobra 2004.
EVA 2004-2311-0370
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost