Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004

Kazalo

4346. Uredba o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča, stran 12158.

Na podlagi 95. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen uredbe)
Ta uredba določa ravnanja za izvrševanje Uredbe Sveta ES št. 2037/2000 z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (UL L št. 244 z dne 29. 9. 2000, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2037/2000/ES).
2. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvrševanje Uredbe 2037/2000/ES je ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
(nadzor emisij)
Zahteve, ki izhajajo iz 16. in 17. člena Uredbe 2037/2000/ES, urejajo predpisi o ravnanju z odpadnimi, ozonu škodljivimi snovmi in predpisi o ravnanju z odpadki.
ORGANI IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI
4. člen
(ministrstvo)
Zaradi izvrševanja Uredbe 2037/2000/ES opravlja ministrstvo naslednje naloge:
1. izdaja soglasja Komisiji v skladu z določbami Uredbe 2037/2000/ES,
2. v skladu z določbami Uredbe 2037/2000/ES in te uredbe pošilja Komisiji zahtevana poročila in podatke,
3. sodeluje z upravnimi in strokovnimi organi na območju Republike Slovenije in drugih držav ter mednarodnimi organizacijami, pristojnimi za uveljavitev in izvajanje predpisov s področja ravnanja s snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč,
4. od upravnih in strokovnih organov pridobiva podatke za sestavo poročil Komisiji,
5. sodeluje pri naključnih pregledih uvoza nadzorovanih snovi iz tretjih držav na območje Republike Slovenije ter o razporedih pregledov in o rezultatih pregledov poroča Komisiji in
6. izvaja naloge informatorja iz Uredbe 2037/2000/ES.
5. člen
(nadzorni organ)
Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb Uredbe 2037/2000/ES in te uredbe izvajajo inšpektorji, pristojni za okolje.
6. člen
(carinski organ)
Carinski organ opravlja zaradi izvrševanja Uredbe 2037/2000/ES naslednje naloge:
1. preverja, ali nadzorovane snovi spremljajo vsi potrebni dokumenti, določeni v Uredbi 2037/2000/ES,
2. preverja v okviru običajnih kontrol, ali nadzorovane snovi ustrezajo podatkom, navedenim v dokumentaciji, in
3. sodeluje pri nadzoru nadzorovanih snovi z drugimi pristojnimi organi.
7. člen
(sodelovanje organov)
(1) Sodelovanje organov iz 4., 5. in 6. člena poteka pri nadzoru nadzorovanih snovi po programu naključnih kontrolnih akcij, katerega sprejmeta minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za finance.
(2) Program naključnih kontrolnih akcij pripravi ministrstvo v skladu s proračunskim programom do konca leta za naslednje leto.
KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 25.000.000 tolarjev do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. presega obračunske ravni proizvodnje, predpisane v prvem in drugem odstavku 3. člena Uredbe 2037/2000/ES za zadovoljitev osnovnih domačih potreb v skladu s 5. členom Protokola pod pogojem, da dodatne obračunske ravni proizvodnje zadevne države članice ne presegajo ravni, dovoljenih v ta namen za ta obdobja s členi 2A do 2E in 2H Protokola,
2. presega obračunske ravni proizvodnje, predpisane v prvem in drugem odstavku 3. člena Uredbe 2037/2000/ES za zadovoljitev morebitne bistvene ali nujne uporabe v državah podpisnicah Protokola in na njihovo zahtevo,
3. presega obračunske ravni proizvodnje, predpisane v prvem, drugem, tretjem, četrtem, petem, šestem in sedmem odstavku 3. člena Uredbe 2037/2000/ES zaradi industrijske racionalizacije pod pogojem, da obračunske ravni proizvodnje ne presežejo vsote obračunskih ravni proizvodnje ostalih domačih proizvajalcev za obdobja, določena v prvem, drugem, tretjem, četrtem, petem, šestem in sedmem odstavku 3. člena Uredbe 2037/2000/ES,
4. ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka 4. člena Uredbe 2037/2000/ES,
5. ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka 5. člena Uredbe 2037/2000/ES,
6. ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka 5. člena Uredbe 2037/2000/ES,
7. ravna v nasprotju z določbo 8. člena Uredbe 2037/2000/ES,
8. ravna v nasprotju z določbo 9. člena Uredbe 2037/2000/ES,
9. ravna v nasprotju z določbo prvega, tretjega ali četrtega odstavka 11. člena Uredbe 2037/2000/ES,
10. ne pridobi dovoljenja za izvoz nadzorovanih snovi z območja Evropske skupnosti v skladu z odločbo prvega odstavka 12. člena Uredbe 2037/2000/ES
11. ravna v nasprotju z določbo 22. člena Uredbe 2037/2000/ES.
(2) Z globo od 10,000.000 tolarjev do 15,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. ravna v nasprotju z določbo drugega odstavka (i) 3. člena Uredbe 2037/2000/ES,
2. ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka 3. člena Uredbe 2037/2000/ES,
3. ravna v nasprotju z določbo drugega odstavka (i) 4. člena Uredbe 2037/2000/ES,
4. ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka 19. člena Uredbe 2037/2000/ES.
(3) Z globo od 10,000.000 tolarjev do 30,000.000 tolarjev se kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 800.000 tolarjev do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika, če stori prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 200.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi posameznik, če stori prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena.
KONČNE DOLOČBE
9. člen
(prenehanje veljave)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča (Uradni list RS, št. 62/03).
10. člen
(globe za prekrške)
(1) Globe iz 8. člena te uredbe se do dne začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene z Zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/91, 66/93, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01).
(2) Določbe tretjega odstavka 8. člena te uredbe, ki urejajo globe za prekršek, ki ga stori odgovorna oseba samostojnega podjetnika, se uporabljajo od začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/93).
11. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-22/2004-1
Ljubljana, dne 2. septembra 2004.
EVA 2004-2511-0216
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost