Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4327. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod, stran 13699.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I – ZUDE in Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L in 36/00 – ZPDZC) in prvega odstavka 32. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod
1. člen
V sklepu o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/93, 46/93 in 65/99) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Urbanistični inštitut Republike Slovenije.
Skrajšano ime je: UI.
Sedež javnega raziskovalnega zavoda je v Ljubljani, Trnovski pristan 2.
Angleško ime je: Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia.
Skrajšano angleško ime je: UPI RS.«.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti Inštituta v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) so:
DE/22.11 Izdajanje knjig,
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike,
K/72.10 Svetovanje o računalniških napravah,
K/72. 22 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje,
K/72.30 Obdelava podatkov,
K/72.40 Omrežne podatkovne storitve,
K/72.60 Druge računalniške dejavnosti,
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
O/92.511 Dejavnost knjižnic.«.
3. člen
Prva alinea drugega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– 3 člane imenuje ustanovitelj na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost,«.
4. člen
V šesti alinei prvega odstavka 8. člena se besedi »zaključni račun» nadomestita z besedama »letno poročilo«.
5. člen
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo »Ministrstva za znanost in tehnologijo« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost«.
6. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 16. člena se beseda »dotacij« nadomesti z besedo »donacij«.
7. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.«.
8. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Presežek odhodkov nad prihodki (primanjkljaj) se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja na predlog upravnega odbora.«.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-18/2002-2
Ljubljana, dne 2. oktobra 2003.
EVA 2003-3311-0188
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost