Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003

Kazalo

3934. Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah, stran 12208.

Na podlagi 16. člena zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 19/00) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o izvajanju pouka v glasbenih šolah
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejša navodila za izvajanje pouka in merila za dodatni pouk v glasbenih šolah.
II. IZVAJANJE POUKA – GLASBA
1. Individualni pouk
2. člen
(individualni pouk)
Individualni pouk petja in instrumenta se izvaja dvakrat tedensko, vendar ne v zaporednih dneh.
Izjemoma lahko ravnatelj šole dovoli, da se občasno ali vse šolsko leto individualni pouk izvaja le enkrat tedensko, če so za to utemeljeni razlogi (npr. večja oddaljenost učenca od šole, slabe prometne povezave, prilagajanje šolskih obveznosti in drugo).
2. Skupinski pouk
3. člen
(predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica)
Pouk predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice se izvaja enkrat tedensko.
4. člen
(nauk o glasbi in solfeggio)
Pouk nauka o glasbi se izvaja na nižji stopnji glasbene šole enkrat tedensko po 1,33 šolske ure (60 minut) ali 2 šolski uri (90 minut) oziroma dvakrat tedensko po 1 šolsko uro (45 minut).
Pouk solfeggia se izvaja na višji stopnji glasbene šole enkrat tedensko po 1,33 šolske ure (60 minut) ali 2 šolski uri (90 minut) oziroma dvakrat tedensko po 1 šolsko uro (45 minut).
Trajanje učne ure je odvisno od števila učencev v skupini.
Podrobnejša določila o trajanju učne ure in številu učencev v skupini vsebujejo predmetniki ter normativi in standardi v glasbenih šolah.
5. člen
(komorna igra)
Pouk komorne igre se praviloma izvaja enkrat tedensko po 1 šolsko uro (45 minut).
Vsakoletna zasedba komornih skupin z imeni učencev, ki so dolžni obiskovati pouk komorne igre, se določi z letnim delovnim načrtom.
Podrobnejša določila o komorni igri vsebujejo predmetniki, normativi in standardi v glasbenih šolah ter učni načrt za komorno igro.
Preglednica – Orkester in komorna igra je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(orkester)
Pouk šolskega godalnega, pihalnega in simfoničnega orkestra se izvaja enkrat oziroma dvakrat tedensko.
Pouk ostalih šolskih orkestrov (harmonikarski, drugi godalni in drugi pihalni) se praviloma izvaja enkrat tedensko.
Vsakoletna zasedba orkestra z imeni učencev, ki so dolžni obiskovati pouk orkestra, in časovni načrt vaj, se določita z letnim delovnim načrtom.
Podrobnejša določila o šolskih orkestrih vsebujejo predmetniki za orkestrske instrumente, normativi in standardi v glasbenih šolah in učni načrt za orkester.
Preglednica – Orkester in komorna igra je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
3. Korepeticije
7. člen
(korepeticije)
Pri individualnem pouku petja in instrumentov: violine, viole, violončela, kontrabasa, flavte, oboe, klarineta, fagota, saksofona, kljunaste flavte, roga, trobente, pozavne, tube in drugih koničnih trobil ter tolkal sodeluje tudi korepetitor.
Korepeticije se izvajajo predvsem med pripravami na nastope, tekmovanja in letne izpite ter na nastopih, tekmovanjih in pri izpitih.
Pri individualnem pouku godal, pihal, trobil, tolkal in petja na nižji stopnji glasbene šole, lahko občasno kot korepetitorji sodelujejo tudi učenci sedmega in osmega razreda klavirja, harfe in kitare.
Podrobnejša določila o korepeticijah vsebujejo predmetniki ter normativi in standardi v glasbenih šolah.
4. Izpiti
8. člen
(izpiti)
V glasbeni šoli so letni in popravni izpiti.
Predsednika in dva člana izpitne komisije določi ravnatelj šole.
Izpiti so sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah.
9. člen
(letni izpiti)
Letni izpit opravljajo učenci petja in instrumentov ter solfeggia, in sicer praviloma ob koncu pouka od prvega razreda naprej.
Učenci klavirja, harmonike, violine, violončela, harfe, kitare in kljunaste flavte opravljajo izpit šele ob koncu pouka od drugega razreda naprej.
Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec pri izpitu ob zaključku nižje stopnje pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih sestavin igre ali petja in si pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora.
10. člen
(popravni izpiti)
Popravni izpit opravljajo učenci iz nauka o glasbi od drugega razreda naprej in iz solfeggia.
Popravni izpit lahko opravlja učenec le enkrat v posameznem šolskem letu oziroma le enkrat v istem vzgojno-izobraževalnem obdobju ali isti stopnji. Če učenec popravnega izpita ne opravi, ponavlja razred nauka o glasbi oziroma solfeggia.
Pri instrumentu in petju učenec ne opravlja popravnega izpita.
11. člen
(izpiti učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo)
V javni glasbeni šoli lahko opravljajo izpit iz instrumenta, petja, nauka o glasbi in solfeggia tudi učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo.
Za pridobitev spričevala morajo opraviti izpite iz vseh predmetov posameznega razreda.
Učenec se mora prijaviti k izpitu najmanj 14 dni pred izpitnim rokom, odjaviti pa vsaj 3 dni pred opravljanjem izpita.
V prijavnici mora biti navedena izpitna snov in druga predelana snov, ki je določena z učnim načrtom.
Izpitna komisija lahko določi, da učenec na izpitu izvaja tudi del snovi, ki sicer ni prijavljena kot izpitna snov, je pa v prijavnici k izpitu navedena kot druga predelana snov, določena z učnim načrtom.
Pred opravljanjem izpita mora učenec poravnati stroške izpita, ki jih določi svet šole.
12. člen
(opravljanje izpitov)
Letne in popravne izpite opravlja učenec na šoli, v kateri je vpisan.
Roke za opravljanje izpitov določi šola z letnim delovnim načrtom.
5. Vpis, sprejemni preizkus in izpis
13. člen
(vpis)
Vpis v program predšolske glasbene vzgoje in v program glasbene pripravnice se opravi brez sprejemnega preizkusa.
Vpis v prvi razred petja in instrumenta se opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.
Priporočljiva starost za vpis učenca je določena s predmetnikom. Odstopanje od spodnje starosti je izjemoma mogoče le za eno leto, in sicer v primeru, ko komisija na sprejemnem preizkusu ugotovi, da ima učenec ustrezno razvite elementarne glasbene sposobnosti in fizične dispozicije, ki so pogoj za vpis v 1. razred. Izjemoma je mogoče odstopanje tudi od zgornje starosti. O vpisu učencev, ki odstopajo od priporočljive starosti, odloča ravnatelj šole.
Predsednika in dva člana komisije za sprejemni preizkus ter naloge komisije določi ravnatelj šole.
Sprejemni preizkus je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela.
Učenec se vpisuje za vsako šolsko leto posebej.
14. člen
(izpis)
Med šolskim letom izpis praviloma ni mogoč, v izjemnih primerih pa se učenec lahko izpiše na podlagi pisne vloge staršev. O izpisu odloči ravnatelj šole.
Ob izpisu med šolskim letom šola izda učencu izpisnico, starši pa so dolžni poravnati prispevek za materialne stroške za mesec, v katerem se je učenec izpisal, in izpolniti morebitne druge obveznosti do šole.
6. Nastopi in tekmovanja
15. člen
(nastopi in tekmovanja)
Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih organizira šola v skladu z izobraževalnim programom.
Na glasbena tekmovanja lahko šola prijavi učenca le v soglasju s starši.
Če učenec nastopa tudi na drugih javnih nastopih zunaj šole oziroma se udeleži tekmovanja, na katerega ga ni prijavila šola, je dolžan o tem obvestiti glasbeno šolo.
7. Izposoja šolskih instrumentov in notnega gradiva
16. člen
(izposoja instrumenta in notnega gradiva)
Šola lahko izposoja učencem posamezne prenosljive šolske instrumente.
Šola izposoja učencem instruktivna notna gradiva in druge zapise glasbe, ki jih ima v šolski notni knjižnici.
Višino prispevka in pogoje za izposojo instrumenta in notnega gradiva določi svet šole.
8. Dodatni pouk
17. člen
(dodatni pouk)
Za zelo nadarjene učence v izobraževalnem programu glasba se lahko za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom organizira dodatni pouk kot dodatna individualna ura pouka.
Letno število ur dodatnega pouka v obsegu 23 pedagoških ur, se lahko izvaja enakomerno skozi vse šolsko leto po 30 minut tedensko ali drugače.
18. člen
(merila za dodatni pouk)
Dodatni pouk se lahko odobri:
– za učence petja in instrumentov od drugega razreda naprej, ki so svojo nadarjenost dokazali z najmanj 90% možnih točk na zadnjem državnem tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov v solističnih disciplinah,
– izjemoma tudi za učence petja in instrumentov od drugega razreda naprej, ki svoje nesporne glasbene nadarjenosti niso dokazali na državnem tekmovanju, pač pa na drug primerljiv način.
Status učenca z dodatnim poukom morajo učenci potrjevati z udeležbo in uspehi na prihodnjih državnih tekmovanjih kot solisti ali člani komornih skupin, v letih, ko ni tekmovanj, pa z odličnim letnim uspehom in zelo uspešnimi javnimi nastopi.
19. člen
(odločanje o dodatnem pouku)
O uvedbi dodatnega pouka iz prve alinee prejšnjega člena odloča učiteljski zbor šole na predlog učitelja oziroma izpitne komisije.
O uvedbi dodatnega pouka iz druge alinee prejšnjega člena odloča ravnatelj šole po pridobitvi poprejšnjega soglasja ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
O uvedbi dodatnega pouka se mora učitelj oziroma ravnatelj posvetovati z učencem in njegovimi starši in pridobiti njihovo soglasje.
III. IZVAJANJE POUKA – PLES
1. Skupinski pouk
20. člen
(plesna pripravnica)
Pouk plesne pripravnice se izvaja dvakrat tedensko po 1 šolsko uro, vendar ne v dveh zaporednih dneh.
Izjemoma lahko ravnatelj šole dovoli, da se občasno ali vse šolsko leto pouk izvaja enkrat tedensko (npr. večja oddaljenost učencev od šole, slabe prometne povezave, prilagajanje obveznosti učencem in drugo).
21. člen
(balet in sodobni ples)
Pouk baleta in sodobnega plesa se v prvem in drugem razredu izvaja dvakrat tedensko, od tretjega razreda naprej pa od dva- do petkrat tedensko.
Podrobnejša določila o trajanju učne ure in številu učencev v skupini vsebuje predmetnik ter normativi in standardi v glasbenih šolah.
22. člen
(nauk o glasbi)
Pouk nauka o glasbi se izvaja enkrat tedensko po 1,33 šolske ure (60 minut) ali 2 šolski uri (90 minut).
Trajanje učne ure je odvisno od števila učencev v skupini.
Podrobnejša določila o trajanju učne ure in številu učencev v skupini vsebuje predmetnik ter normativi in standardi v glasbenih šolah.
2. Korepeticije
23. člen
(korepeticije)
Pri pouku baletnih skupin z obsežnejšim in zahtevnejšim programom ter pouku baleta in sodobnega plesa na višji stopnji sodeluje tudi korepetitor.
Pri posameznih urah pouka sodobnega plesa oziroma baleta lahko kot korepetitorji sodelujejo tudi učenci višjih razredov tolkal, pihal, kitare, klavirja in harfe.
Podrobnejša določila o korepeticijah pri baletu in sodobnem plesu vsebujejo predmetnik ter normativi in standardi v glasbenih šolah.
3. Izpiti
24. člen
(letni in popravni izpit)
Letni izpit, ki ga opravljajo učenci pri baletu in sodobnem plesu, je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela.
Letni izpit poteka deloma individualno in deloma skupinsko.
Letni izpit opravljajo učenci od prvega razreda naprej.
Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec pri izpitu ob zaključku nižje stopnje pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih sestavin plesa in si pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora.
Popravni izpit lahko opravljajo učenci samo iz nauka o glasbi.
Predsednika in dva člana izpitne komisije določi ravnatelj šole.
25. člen
(izpiti učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo)
V javni glasbeni šoli lahko opravljajo izpit iz baleta, sodobnega plesa in nauka o glasbi tudi učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo.
Za pridobitev spričevala morajo opraviti izpite iz vseh predmetov posameznega razreda.
Učenec se mora prijaviti k izpitu najmanj 14 dni pred izpitnim rokom, odjaviti pa vsaj 3 dni pred opravljanjem izpita.
V prijavnici k izpitu mora biti navedena izpitna snov in druga predelana snov, ki je določena z učnim načrtom.
Izpitna komisija lahko določi, da učenec na izpitu izvaja tudi del snovi, ki sicer ni prijavljena kot izpitna snov, je pa v prijavnici k izpitu navedena kot druga predelana snov, določena z učnim načrtom.
Pred opravljanjem izpita mora učenec poravnati stroške izpita, ki jih določi svet šole.
26. člen
(opravljanje izpitov)
Letne in popravne izpite opravlja učenec na šoli, v kateri je vpisan.
Roke za opravljanje izpitov določi šola z letnim delovnim načrtom.
4. Vpis, sprejemni preizkus in izpis
27. člen
(vpis in sprejemni preizkus)
Vpis v plesno pripravnico se opravi brez sprejemnega preizkusa.
Vpis v prvi razred baleta oziroma sodobnega plesa se opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.
Predsednika in dva člana komisije za sprejemni preizkus ter naloge komisije določi ravnatelj šole.
Priporočljiva starost za vpis je 9 do 10 let za deklice in 9 do 12 let za fante. Odstopanja navzdol so v izjemnih primerih mogoča le za eno leto, in sicer v primeru, ko komisija na sprejemnem preizkusu ugotovi, da ima učenec ustrezno razvite elementarne plesne sposobnosti in fizične dispozicije, ki so pogoj za vpis v 1. razred. Izjemoma je mogoče odstopanje tudi od zgornje starosti. O vpisu učencev, ki odstopajo od priporočljive starosti, odloča ravnatelj šole.
V drugi in naslednje razrede se učenec vpisuje za vsako šolsko leto posebej.
28. člen
(izpis)
Med šolskim letom izpis praviloma ni mogoč, v izjemnih primerih pa se učenec lahko izpiše na podlagi pisne vloge staršev. O izpisu odloči ravnatelj šole.
Ob izpisu med šolskim letom šola izda učencu izpisnico, starši pa so dolžni poravnati prispevek za materialne stroške za mesec, v katerem se je učenec izpisal, in izpolniti morebitne druge obveznosti do šole.
5. Nastopi in tekmovanja
29. člen
(nastopi in tekmovanja)
Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih organizira šola v skladu z izobraževalnim programom.
Na baletna in druga plesna tekmovanja lahko šola prijavi učenca le v soglasju s starši.
Če učenec nastopa tudi na drugih javnih nastopih zunaj šole oziroma, če se udeleži tekmovanja, na katerega ga ni prijavila šola, je dolžan o tem obvestiti šolo.
6. Dodatni pouk
30. člen
(dodatni pouk)
Za zelo nadarjene učence v plesnem programu se lahko organizira dodatni pouk.
Pouk baleta in sodobnega plesa, ki ga izvajajo glasbene šole od tretjega razreda naprej, poteka praviloma v skupini z osnovnim programom (4+4+4+4 ure tedensko), če je dovolj zelo nadarjenih učencev, pa v skupini z dodatnim poukom (4+6+6+6 ur tedensko).
Pouk baleta, ki ga na osnovni stopnji izobraževanja izvaja srednja glasbena in baletna šola, se organizira od tretjega razreda naprej v skupini z osnovnim programom (4+4+4+4 ure tedensko), če je dovolj zelo nadarjenih učencev, pa tudi v skupini z dodatnim poukom (4+6+6+6 ur tedensko) oziroma v skupini z obsežnejšim in zahtevnejšim programom (8+8+10+11 ur tedensko).
Če skupina za dodatni pouk ne doseže normativa (8 učencev), se skupine različnih razredov lahko združijo.
Podrobnejša navodila o oblikovanju skupin in številu ur pouka tedensko vsebujejo predmetnik za plesni izobraževalni program ter normativi in standardi v glasbenih šolah.
31. člen
(merila za dodatni pouk)
Dodatni pouk se lahko odobri:
– za učence baleta in sodobnega plesa od tretjega razreda naprej, ki so svojo nadarjenost dokazali z najmanj 90% možnih točk na zadnjem državnem tekmovanju mladih slovenskih baletnih plesalcev,
– izjemoma tudi za učence baleta in sodobnega plesa od tretjega razreda naprej, ki svoje nesporne plesne nadarjenosti niso dokazali na državnem tekmovanju, pač pa na javnih nastopih in izpitih oziroma na drug način.
Status učenca oziroma skupine z dodatnim poukom morajo učenci potrjevati z odličnim uspehom in zelo uspešnimi letnimi javnimi nastopi oziroma z udeležbo in uspehom na naslednjih državnih tekmovanjih.
32. člen
(odločanje o dodatnem pouku)
O uvedbi pouka v skupini z dodatnim poukom in prehajanju učencev iz ene skupine v drugo odloča učiteljski zbor šole na predlog učitelja oziroma izpitne komisije.
O uvedbi dodatnega pouka iz druge alinee prejšnjega člena odloča ravnatelj šole po pridobitvi poprejšnjega soglasja ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
O vključitvi učenca v skupino z dodatnim poukom oziroma z zahtevnejšim in obsežnejšim programom se mora učitelj oziroma ravnatelj posvetovati z učencem in njegovimi starši in si pridobiti njihovo soglasje.
IV. SODELOVANJE STARŠEV PRI POUKU, IZPITIH IN NASTOPIH
33. člen
(navzočnost staršev pri pouku, izpitih in nastopih)
Starši so lahko v dogovoru z učiteljem navzoči pri individualnem pouku svojih otrok.
Starši spremljajo razvoj in napredovanje svojih otrok na razrednih in javnih šolskih nastopih ter drugih oblikah javne predstavitve dela glasbene šole.
Starši ne morejo biti navzoči pri opravljanju letnih in popravnih izpitov svojih otrok.
V. KONČNA DOLOČBA
34. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-146/2003
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EVA 2003-3311-0161
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti