Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003

Kazalo

3879. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih, stran 12032.

Na podlagi 27. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02 in 56/03), prvega odstavka 41. člena, drugega in tretjega odstavka 78. člena, tretjega odstavka 85. člena in prvega odstavka 88. člena zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih
1. člen
V uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03) se v drugem odstavku 25. člena črta drugi stavek.
2. člen
V 52. členu se besedilo prvega odstavka dopolni tako, da se glasi:
“(1) Za posamezno uradniško delovno mesto se obvezno določijo splošni pogoji, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter uradniški naziv in smer izobrazbe oziroma poklicna kvalifikacija.“
V tretjem odstavku 52. člena se za besedo “pogoj“ doda besedi “določijo tudi“.
3. člen
V 59. členu se v prvi alinei tretjega odstavka črta besedi “Carinske uprave“.
Za deveto alineo tretjega odstavka 59. člena se doda nova deseta alinea, ki se glasi:
“– za predstojnika Carinske uprave 35%,“.
4. člen
V 60. členu se v prvi alinei tretjega odstavka črta besedilo, ki se glasi “in Carinske uprave“.
Za deveto alineo tretjega odstavka 60. člena se doda nova deseta alinea, ki se glasi:
“– za namestnika predstojnika Carinske uprave 30%,“.
5. člen
V prilogi I – uradniški nazivi se črta naziv: “davčni inšpektor III“ in doda naziv VII. stopnje “davčni inšpektor I“.
6. člen
V prilogi II – opisi tipičnih uradniških delovnih mest se pri delovnih mestih pod zaporedno številko “41. Delovno mesto: VIŠJI IZTERJEVALEC“ in “42. Delovno mesto: IZTERJEVALEC“ pri rubriki “Poseben pogoj:“ doda besedilo, ki se glasi: “strokovni izpit po zakonu o davčni službi oziroma po zakonu o carinski službi“.
7. člen
Priloga I. a – Nazivi v Slovenski vojski ter Priloga III. a – Vojaški položaji se v celoti nadomestita z novima prilogama:
8. člen
V prilogi IV: Razvrstitev strokovno-tehničnih delovnih mest se na novo vnese v VI. tarifni razred pod zaporedno številko 78 delovno mesto, ki se glasi:
--------------------------------------------------------
Delovno mesto   član izpitne komisije
--------------------------------------------------------
Naloge       – ocenjevanje in preizkušanje znanja
          kandidatov za voznike pri opravljanju
          vozniškega izpita
--------------------------------------------------------
Tarifni razred   VI.
--------------------------------------------------------
Delovne izkušnje  6 mesecev
--------------------------------------------------------
Delovna mesta se ustrezno preštevilčijo.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-02/2003-6
Ljubljana, dne 31. julija 2003.
EVA 2003-1711-0087
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Potočnik l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina