Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003

Kazalo

3880. Odlok o programu reševanja nasedlih investicij v podjetjih proizvodnje električne energije v Republiki Sloveniji, stran 12034.

Na podlagi drugega odstavka 26. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1 in 50/03 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o programu reševanja nasedlih investicij v podjetjih proizvodnje električne energije v Republiki Sloveniji
1. člen
Ta odlok določa upravičence do pomoči za reševanje nasedlih investicij (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), višino sredstev pomoči, ki se upravičencem dodeli za posamezen namen (v nadaljevanju: sredstva), in postopanje upravičencev v zvezi s pridobitvijo sredstev.
2. člen
Namenska sredstva se dodelijo naslednjim upravičencem v naslednjih višinah:
– Termoelektrarni Šoštanj, d.o.o., za namene odplačila kreditnih obveznosti zaradi reprogramov in tržno prilagoditev cene goriva (lignita): do 21.800,000.000 SIT,
– Termoelektrarni Trbovlje, d.o.o., plinski del, za namene odplačila kreditnih obveznosti in kritje stroškov zapiranja (razgradnje plinskega dela elektrarne): do 3.200,000.000 SIT in
– ELES – GEN, d.o.o., za prevzete kreditne obveznosti Nuklearne elektrarne Krško, d.o.o., oziroma namene, določene z zakonom o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje kreditov podjetij elektrogospodarstva (Uradni list RS, št. 34/03).
Prioritetno bo dodeljevanje sredstev vezano na reševanje nasedlosti z vračilom kreditnih obveznosti.
3. člen
Upravičenec predloži Ministrstvu za okolje, prostor in energijo podroben individualni program reševanja nasedlih investicij ter v njem podrobno prikaže:
– analizo poslovanja za zadnja tri zaključena poslovna leta ter po potrebi analizo nedokončanega tekočega poslovnega leta,
– do predložitve programa izvedene in načrtovane bodoče aktivnosti v zvezi z racionalizacijo poslovanja in zniževanjem stroškov, ki jih namerava izvesti, ter aktivnosti v zvezi z dezinvestiranjem poslovno nepotrebnih sredstev in naložb, in
– način uporabe sredstev za reševanje nasedlih investicij.
4. člen
K programu iz prejšnjega člena mora upravičenec pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije, na podlagi katerega sklene z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo pogodbo, s katero se določi:
– višino in dinamiko zagotavljanja sredstev pomoči, v odvisnosti od dejanske razpoložljivosti virov,
– obveznosti upravičenca glede nadaljnje racionalizacije in zniževanja stroškov poslovanja in v povezavi s tem možnost zniževanja poslovno nepotrebnih sredstev in naložb,
– obveznost upravičenca, da letno, po zaključku poslovnega leta, Ministrstvu za okolje, prostor in energijo poroča o porabi sredstev pomoči,
– način, na katerega Ministrstvo za okolje, prostor in energijo spremlja izvajanje individualnega programa iz prejšnjega člena,
– posledice neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– druge, s predmetom pogodbe povezane pravice in obveznosti.
Pred sklenitvijo pogodbe iz prejšnjega odstavka je potrebno pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance, glede dinamike zagotavljanja pomoči.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-18/2001-3
Ljubljana, dne 31. julija 2003.
EVA 2003-2511-0130
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost