Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3428. Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah, stran 10897.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 59/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o splošnih ukrepih v športnih objektih
na športnih prireditvah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa splošne ukrepe, ki jih morajo lastniki oziroma upravljavci športnih objektov (v nadaljnjem besedilu: lastnik) in organizatorji športnih prireditev (v nadaljnjem besedilu: organizator) v teh objektih izvajati za zagotovitev reda, varnosti udeležencev prireditev (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) in drugih oseb ter premoženja na športnih prireditvah (v nadaljnjem besedilu: prireditev).
Ta uredba ne velja za šolske prireditve, ki se organizirajo v mejah hišnega reda v šolskih prostorih.
2. člen
Kot športne prireditve se v skladu s to uredbo štejejo vsa organizirana športna srečanja in tekmovanja, na katerih je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.
Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori.
3. člen
Udeleženci v skladu s to uredbo so uradni udeleženci (športniki, trenerji in drugi člani ekip, sodniki, športni funkcionarji in novinarji) ter gledalci.
4. člen
Prireditveni prostor v skladu s to uredbo, ki ga določi in na katerem vzdržuje red organizator, sestavljajo športni objekti, na oziroma v katerih poteka tekmovanje, prostori za uradne udeležence in drugi prostori športnega objekta, ki so potrebni za izvedbo prireditve, prostori, namenjeni gledalcem, in parkirne površine, s katerimi razpolaga organizator v času prireditve.
5. člen
Splošni ukrepi po tej uredbi se izvajajo ves čas trajanja prireditve, to je od začetka zbiranja udeležencev do njihovega razhoda, kolikor ni določeno oziroma iz narave posameznega ukrepa ne izhaja, da se izvaja samo določen čas.
II. SPLOŠNI UKREPI
6. člen
Lastnik prireditvenega prostora, ki ima več vhodov in je razdeljen na posamezne dele (tribune, sektorje, ipd.), mora posamezne vhode in dele prireditvenega prostora jasno označiti tako, da označbe omogočajo usmerjanje gledalcev na zanje določena mesta.
7. člen
Lastnik lahko odda prireditveni prostor v uporabo organizatorju za izvedbo prireditve, če je takšna uporaba v skladu z namembnostjo športnega objekta.
Lastnik mora predati prireditveni prostor organizatorju v takšnem stanju, da je njegova uporaba varna.
Lastnik mora organizatorju zagotoviti tudi dežurno tehnično osebje, ki bo med prireditvijo skrbelo za nemoteno delovanje vgrajenih naprav, katerih delovanje je nujno za varno izvedbo prireditve (prezračevalnih naprav, razsvetljave, ozvočenja, ipd) razen, če se dogovorita, da to obveznost prevzame organizator.
Medsebojna razmerja, ki se nanašajo na organizacijo prireditve in so vezana na športni objekt, uredita lastnik in organizator s pogodbo.
8. člen
Pogoji iz prvega, drugega in tretjega odstavka 7. člena morajo biti izpolnjeni tudi, če prireditev organizira lastnik prireditvenega prostora.
9. člen
Za intervencijska vozila mora organizator zagotoviti proste poti na prireditvenem prostoru in zanje zagotoviti parkirne prostore.
Lastnik mora organizatorju omogočiti izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
Če prostorska zasnova in vgrajena oprema v športnem objektu ne zadoščata za preprečevanje dostopa na nedovoljena območja (druge sektorje, tribune, v prostore za tekmovalce, sodnike, novinarje, do komunikacij ipd.), mora organizator dodatno poskrbeti za primerno varovanje z ograjo, mrežo ali reditelji.
11. člen
Pred začetkom prireditve morata lastnik in organizator pregledati celoten prireditveni prostor in odstraniti vse predmete, ki bi lahko ogrožali varnost udeležencev in drugih oseb ter premoženja.
12. člen
Organizator sme dati v prodajo le toliko vstopnic, kot je za posamezen športni objekt ali del objekta, na katerem se izvaja prireditev, predpisan ali določen normativ števila gledalcev, zmanjšan za število udeležencev z brezplačnim vstopom.
V športni objekt lahko organizator dovoli vstop le toliko udeležencem, kot je za ta objekt ali del objekta, na katerem se izvaja prireditev, predpisan ali določen normativ števila gledalcev.
13. člen
Organizator mora zagotoviti, da so na vstopnicah s posebno oznako označeni vhodi, na katerih bodo lahko gledalci vstopali na prireditveni prostor, in določeni deli prireditvenega prostora (tribune, sektorji, ipd.), kjer se lahko zadržujejo, če to prireditveni prostor omogoča in je to potrebno zaradi usmerjanja gledalcev.
Organizator mora, na vhodih ali vstopnicah z grafičnim ali pisnim opozorilom opozoriti gledalce:
1. na predmete ali snovi, ki jih je prepovedano prinašati na prireditveni prostor (alkoholne pijače, orožje, eksplozivne snovi, pirotehnični izdelki, nevarni predmeti ali snovi),
2. na morebitno varovanje prireditve z video nadzorom,
3. na morebitno uporabo ukrepov varovanja, ki se na prireditvah smejo izvajati na podlagi predpisov, ki urejajo zasebno varovanje.
14. člen
Organizator mora zagotoviti, da se v športni objekt ne prinašajo transparenti s sporočili in oznakami, ki vzpodbujajo k nasilju.
15. člen
Lastnik oziroma organizator, ki na prireditvah zagotavlja točenje brezalkoholnih pijač, mora zagotoviti, da se bodo pijače točile le v plastične kozarce oziroma drugo embalažo, s katero ni mogoče ogrožanje udeležencev.
Točilna mesta mora zavarovati tako, da je udeležencem onemogočen dostop do embalaže in drugih predmetov, ki bi lahko služili za napad na osebe ali premoženje.
16. člen
V primeru pričakovanega prihoda organizirane navijaške skupine, za katere se pričakujejo hujše kršitve reda ali varnosti, mora organizator obvestiti pristojno policijsko postajo in ves čas prireditve sodelovati s policijo z namenom zagotavljanja reda, varnosti udeležencev in drugih oseb in premoženja tako na sami prireditvi kot tudi v kraju prireditve.
V primeru pričakovanih hujših kršitev reda ali varnosti mora organizator zagotoviti ločena mesta oziroma dele prireditvenega prostora (tribuna, sektor, ipd.) za organizirane navijaške skupine.
Mesta za organizirane navijaške skupine mora organizator urediti tako, da je onemogočeno medsebojno neposredno fizično obračunavanje med navijači posameznih organiziranih navijaških skupin in njihov vstop na tekmovalni prostor.
17. člen
Za vzdrževanje reda na prireditvi mora organizator zagotoviti zadostno število rediteljev, katerih število mora biti sorazmerno s številom udeležencev in njihovo strukturo, rizičnostjo prireditve ter drugimi okoliščinami, ki bi lahko vplivale na varen potek prireditve.
Za prireditve, za katere je potrebno dovoljenje na podlagi 13. člena zakona o javnih zbiranjih, se potrebno število rediteljev določi na podlagi načrta varovanja prireditve, ki ga izdela organizator.
18. člen
Organizator mora razporediti reditelje predvsem na naslednja mesta:
1. na vse vhode,
2. na dele prireditvenega prostora, kjer so navijači različnih navijaških skupin, za katere se pričakuje hujše kršitve reda tako, da navijače fizično ločijo od ostalih udeležencev,
3. na mesta, od koder bodo lahko preprečevali prehajanje udeležencev iz enega dela prireditvenega prostora na drugi del in jih usmerjali na tiste dele prireditvenega prostora, za katere imajo vstopnice, ali jim je dovoljen dostop in zadrževanje,
4. na mesta, kjer bodo lahko preprečevali morebitne poskuse vdora udeležencev na tekmovalni prostor,
5. na mesta, kamor je udeležencem prepovedan vstop in zadrževanje.
19. člen
Vodja prireditve mora biti med prireditvijo dosegljiv vodji policistov, inšpektorju, pristojnemu za šport, oziroma uradni osebi, določeni v 36. členu zakona o javnih zbiranjih.
20. člen
Organizator mora pred prireditvijo udeležence na primeren način opozoriti na prepovedi, ki veljajo na prireditvi.
Na mednarodnih prireditvah je potrebno vsa obvestila udeležencem sporočati tudi v uradnem jeziku pristojne mednarodne panožne športne zveze.
21. člen
Organizator mora zagotoviti, da bosta predstavnika domače in gostujoče ekipe, v primeru neredov, gledalce pozivala k primernemu obnašanju in športnemu navijanju.
22. člen
V primerih iz 16. člena te uredbe mora organizator po končani prireditvi preprečiti možnost fizičnega stika med različnimi organiziranimi navijaškimi skupinami tako, da se navijaške skupine domače ekipe praviloma zadrži do odhoda navijaških skupin gostujočih ekip.
23. člen
Po prireditvi mora organizator opraviti pregled prireditvenega prostora z namenom, da se odstrani puščene predmete, in da se udeleženci ne zadržujejo na prireditvenem prostoru.
III. NADZOR NAD IZVAJANJEM UREDBE
24. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravlja inšpektor, pristojen za šport.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, lastnik športnega objekta, ki ne zagotovi ukrepov oziroma ravna v nasprotju s 6., 7., 8. členom, drugim odstavkom 9. člena, 11. in 15. členom te uredbe.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev.
26. člen
Z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek organizator, ki ne zagotovi ukrepov oziroma ravna v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena, 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. in 23. členom te uredbe.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje organizator pravna oseba z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev.
Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik, se kaznuje z globo od 70.000 do 500.000 tolarjev.
27. člen
Globe iz 25. in 26. člena te uredbe se do pričetka uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) izrekajo kot denarne kazni.
V. KONČNA DOLOČBA
28. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-03/2003-1
Ljubljana, dne 16. julija 2003.
EVA 2003-3311-0025
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost