Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3395. Pravilnik o načinu povezovanja s sorodnimi tujimi in mednarodnimi organizacijami in izmenjavi delov človeškega telesa z drugimi državami, stran 10824.

Na podlagi osme alinee 22. člena zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 12/00) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o načinu povezovanja s sorodnimi tujimi in mednarodnimi organizacijami in izmenjavi delov človeškega telesa z drugimi državami
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način povezovanja in sodelovanja Republike Slovenije s sorodnimi tujimi in mednarodnimi organizacijami in izmenjavi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja z drugimi državami (v nadaljnjem besedilu: mednarodna mreža).
2. člen
Povezovanje in sodelovanje z mednarodno mrežo na področju izmenjave delov človeškega telesa zaradi zdravljenja je potrebno, da se:
– zagotovi bolniku-državljanu Republike Slovenije dele človeškega telesa za zdravljenje s presaditvijo, ki so zanj najprimernejši glede na tkivno ujemanje ali druga medicinska merila;
– zagotovi bolniku-državljanu Republike Slovenije v primeru nujne potrebe zaradi življenjske ogroženosti v dovolj kratkem času organ ali tkivo za nujno presaditev;
– skrbi za optimalno porabo organov in tkiv, ki so pridobljeni na območju večjega števila ljudi.
3. člen
Povezovanje in sodelovanje slovenske transplantacijske mreže z mednarodno mrežo vodi Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv (v nadaljnjem besedilu: Slovenija-transplant).
Povezovanje in sodelovanje iz prejšnjega odstavka je mogoče le z mednarodno priznanimi transplantacijskimi mrežami.
4. člen
Povezovanje in sodelovanje z mednarodno mrežo na področju presajanja krvotvornih matičnih celic je zaradi posebnih strokovnih zahtev urejeno s posebnim pravilnikom, ki ga izda minister, pristojen za zdravje.
5. člen
Povezovanje in sodelovanje z mednarodno mrežo mora temeljiti na vzajemnem in pravičnem sodelovanju, kjer je zagotovljeno načelo enakopravnosti pri obravnavi bolnika in enake dostopnosti do organa ali tkiva.
6. člen
Pri izmenjavi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja ni dopustno dati oziroma prejeti nobenega plačila, niti drugih oblik premoženjskih koristi.
Dovoljeno je povračilo stroškov za medicinske in organizacijsko-tehnične storitve v zvezi z odvzemom, shranjevanjem in prevozom delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.
7. člen
Pri mednarodni izmenjavi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja se morajo upoštevati predpisi vseh držav, ki so vključene v izmenjavo, povezovanje in sodelovanje na tem področju.
Pri odvzemu delov človeškega telesa zaradi zdravljenja se morajo upoštevati predpisi, ki veljajo v državi, kjer so bili odvzeti.
8. člen
Pri mednarodni izmenjavi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja se morajo upoštevati vsa v Evropi veljavna medicinska merila za preprečevanje prenosa bolezni, s posebnim poudarkom na malignih obolenjih in okužbah.
9. člen
Povezovanje in sodelovanje z mednarodno mrežo pri izmenjavi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja se lahko odvija samo v okviru tistih držav, ki imajo mednarodno priznane laboratorije za tipizacijo tkiv in preizkuse tkivne skladnosti.
10. člen
Pri izmenjavi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja se morajo voditi vsa potrebna dokumentacija in evidence.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka, ki se vodi v zvezi z izmenjavo delov človeškega telesa zaradi zdravljenja s povezovanjem in sodelovanjem z mednarodno mrežo, se mora voditi na način, ki zagotavlja preglednost in sledljivost podatkov.
11. člen
Vsak odvzem in vsako presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, ki se opravi v povezovanju in sodelovanju z mednarodno mrežo, se mora prijaviti Slovenija-transplantu, ki o tem vodi predpisano dokumentacijo in evidence.
12. člen
Za zbiranje, obdelavo in posredovanje osebnih podatkov, vsebovanih v dokumentaciji in evidencah iz tega pravilnika, se uporabljajo določbe zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99 in 57/01).
13. člen
Vsako povezovanje in sodelovanje pri izmenjavi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja z mednarodno mrežo mora biti urejeno s pogodbo o sodelovanju, v kateri je partner Slovenija-transplant.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-25/2003
Ljubljana, dne 9. julija 2003.
EVA 2003-2711-0033
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

AAA Zlata odličnost