Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2003 z dne 30. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2003 z dne 30. 6. 2003

Kazalo

3065. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004 (ZIPRS0304-A), stran 9861.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna
za leti 2003 in 2004
(ZIPRS0304-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna za leti 2003 in 2004 (ZIPRS0304-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. junija 2003.
Št. 001-22-53/03
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2003 IN 2004 (ZIPRS0304-A)
1. člen
V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/2002) se v 2. členu na koncu besedila 13. točke drugega odstavka pika nadomesti z besedo “in“ ter doda 14. točka, ki se glasi:
“14. javna infrastruktura so objekti in omrežja, ki služijo za izvajanje javnih služb ali javnih gospodarskih služb ter druga omrežja in objekti v javni rabi, ki so v lasti države oziroma občine, če ni z zakonom drugače določeno.“.
2. člen
V 7. členu se v prvem odstavku 14. točka črta, v 16. točki se številka “500,000.000“ nadomesti s številko “1.500,000.000, na koncu 17. točke se beseda “in“ nadomesti z vejico, pika na koncu 18. točke pa nadomesti z vejico in dodata 19. in 20. točka, ki se glasita:
“19. prihodki pristojbin za veterinarsko spričevalo, veterinarsko potrdilo ter veterinarski pregled, ki so bili vplačani v letu 2003 in presegajo višino 1.580,000.000 tolarjev, ki se uporabijo za zagotavljanje preventivnega zdravstvenega varstva živali ter ukrepov v veterini in
20. prihodki obresti na sredstva donacij iz naslova predpristopne pomoči Evropske unije, ki se uporabijo na način kot ga določi donator in predpiše minister, pristojen za finance.“.
Drugi odstavek se črta.
3. člen
V 11. členu se na koncu prvega odstavka doda stavek, ki se glasi:
“V enakem obsegu lahko odločajo tudi predlagatelji finančnih načrtov pravosodnih neposrednih uporabnikov ter upravnih enot o prerazporeditvah pravic porabe med neposrednimi proračunskimi uporabniki iz njihove pristojnosti, katere so znotraj podprograma.“.
4. člen
V 13. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“(1) Ministrstvo, pristojno za finance, lahko samostojno in brez omejitev po 10., 11. in 12. členu tega zakona izvaja prerazporeditve znotraj finančnega načrta tega ministrstva in organov v njegovi sestavi, ki so potrebne za plačila obveznosti s področja porabe 22 – Servisiranje javnega dolga.“.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
5. člen
Za 13. členom se doda 13.a člen, ki se glasi:
“13.a člen
(osnova za prerazporejanje pravic porabe po rebalansu proračuna)
Po uveljavitvi rebalansa proračuna je osnova za prerazporejanje pravic porabe sprejeti rebalans proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo.“.
6. člen
V naslovu podpoglavja 3.4. se na koncu doda besedilo “in druge posebnosti izvrševanja proračuna“.
7. člen
V 16. členu se v tretjem odstavku v obeh primerih številka “80“ spremeni v številko “60“.
V petem odstavku se za besedo “obveznosti“ doda besedilo “za leto 2004 v višini 80% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavki proračuna za leto 2004,“.
Doda se šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko Servis skupnih služb vlade na proračunski postavki 1094 – Ureditev bodoče zunanje meje EU v letu 2003 sklene pogodbe, ki zapadejo v plačilo v letu 2004, do višine 10.200,000.000 tolarjev.“.
8. člen
19. člen se črta.
9. člen
Za 21. členom se dodajo 21.a, 21.b, 21.c in 21.č člen, ki se glasijo:
“21.a člen
(Pokrivanje obveznosti do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in obresti)
(1) Obveznosti na postavki 6396 – Dodatne obveznosti do ZPIZ in na postavkah obresti domačega in tujega zadolževanja, ki presegajo predvidene pravice porabe zagotovljene v rebalansu proračuna, se plačujejo tudi nad to višino. Sredstva za pokrivanje obveznosti se zagotovijo:
1. iz večjih prihodkov rebalansa proračuna, kot so bili načrtovani in/ali
2. z dodatnim zadolževanjem države.
(2) Za znesek povečane realizacije odhodkov rebalansa proračuna iz prejšnjega odstavka se poveča finančni načrt Ministrstva za finance in skupni obseg odhodkov proračuna, v primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka pa tudi z rebalansom proračuna določen primanjkljaj rebalansa proračuna.
21.b člen
(Zasebna vlaganja v javno infrastrukturo)
(1) V skladu z obstoječo zakonodajo se objekti in omrežja, ki so opredeljeni kot javna infrastruktura na področju javnih služb ali javnih gospodarskih služb, lahko gradijo ali nabavljajo tudi s sredstvi investitorja, ki je oseba zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu: zasebni investitor), razen v primerih ko za posamezna področja pogoje za podelitev koncesije uredi poseben zakon. Zasebni investitor lahko nastopa kot investitor ali kot soinvestitor.
(2) Za zasebna vlaganja v javno infrastrukturo iz prejšnjega odstavka mora biti v pogodbi med neposrednim uporabnikom in zasebnim investitorjem opredeljeno, da:
1. praviloma preide lastninska pravica na javni infrastrukturi na državo, če ni z zakonom drugače določeno;
2. mora zasebni investitor omogočiti nemoteno izvajanje javne službe oziroma javne gospodarske službe s to infrastrukturo in
3. v primeru, če preide lastninska pravica na javni infrastrukturi odplačno na državo, potem končna cena investicije v javno infrastrukturo ne sme presegati predračunske vrednosti iz investicijske dokumentacije izdelane v skladu z uredbo o enotni metodologiji za izdelavo investicijskih programov za javna naročila (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99, 39/2000 in 102/2000 – popr.) za več kot je letna stopnja inflacije.
(3) Za izbor zasebnega investitorja se smiselno uporabljajo določila 133. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000 – popr.), kolikor to ni v nasprotju s posebnim zakonom.
(4) Podrobnejša navodila za izvedbo tega člena predpiše minister, pristojen za finance.
21.c člen
(Financiranje javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih gospodarskih zavodov)
Neposredni uporabniki določijo dinamiko izplačil tekočih transferov javnim zavodom, javnim agencijam, javnim skladom in javnim gospodarskim zavodom tako, da posredni uporabniki prejmejo sredstva za plače največ en dan pred izplačilom le-teh, sredstva za blago in storitve pa največ dvakrat mesečno, in sicer za plačilo obveznosti, nastalih v preteklem obdobju, pri čemer morajo upoštevati roke plačil v breme državnega in občinskih proračunov, ki so določeni v 18. členu tega zakona.
21.č člen
(Ureditev porabe sredstev Evropske unije v Republiki Sloveniji)
Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance in ministrice, pristojne za strukturno politiko in regionalni razvoj, izda uredbo, s katero podrobno določi pravice in obveznosti državnih organov in prejemnikov proračunskih sredstev v postopkih načrtovanja in porabe sredstev Evropske unije v Republiki Sloveniji, predvsem pa naloge plačilnih organov, organov upravljanja, posredniških organov in končnih koristnikov oziroma končnih prejemnikov teh sredstev.“.
10. člen
V 22. členu se v drugem odstavku številka “3.200,000.000“ nadomesti s številko “2.100,000.000“.
11. člen
V 24. členu se v prvem odstavku številka “214.545,121.000“ nadomesti s številko “230.519,213.000“.
V četrtem odstavku se na koncu prvega stavka črta pika in doda besedilo “in v primeru iz 21.a člena tega zakona (fiskalni stabilizator).“
12. člen
V 27. členu se v prvem odstavku številka “110.000,000.000“ nadomesti s številko “150.000,000.000“.
13. člen
V naslovu 6. poglavja se na koncu doda besedilo “TER ZAGOTAVLJENJE DODATNIH PRIHODKOV OBČINAM“.
14. člen
Za 29. členom se dodata 29.a in 29.b člen, ki se glasita:
“29.a člen
(Zagotavljanje prihodkov občinam zaradi izpada prihodkov iz naslova davka na promet nepremičnin)
(1) Do sprejema zakona, ki bo na novo uredil financiranje občin, pripada občini, na območju katere leži nezazidano stavbno zemljišče, del davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), obračunanega od prodaje tega zemljišča, in sicer v znesku, ki je enak znesku davka na promet nepremičnin, ki bi se obračunal, če bi to zemljišče bilo obdavčeno z davkom na promet nepremičnin.
(2) Občini, ki ji v skladu z 20.a členom zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 56/98, 1/99-ZNIDC, 59/99 – odločba US, 61/99 – odločba US, 79/99-ZJF in 89/99 – odločba US) v tekočem letu pripada finančna izravnava za zagotavljanje primerne porabe, pridobi sredstva iz prejšnjega odstavka v okviru finančne izravnave.
(3) Občina, ki ji v tekočem letu lastni prihodki omogočajo zagotavljanje primerne porabe, pridobi sredstva iz prvega odstavka tega člena na način, določen v skladu s četrtim do osmim odstavkom tega člena. Ti prihodki občinskega proračuna se štejejo kot davek na promet nepremičnin.
(4) Davčni zavezanec, ki proda nezazidano stavbno zemljišče mora davčnemu organu prijaviti takšno prodajo in v njej navesti predvsem podatke o lokaciji zemljišča, o vrednosti zemljišča in obračunanem davku na dodano vrednost. Davčni zavezanec prijavo predloži davčnemu organu hkrati s predložitvijo obračuna DDV, v katerem je obračunal DDV od prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča.
(5) Ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi podatkov, zbranih v skladu s prejšnjim odstavkom, obvesti občine iz tretjega odstavka tega člena o zneskih davka, ki jim pripada v skladu s tem členom za vsak mesec.
(6) Uprava Republike Slovenije za javna plačila občinam iz tretjega odstavka tega člena v skladu z obvestilom ministrstva, pristojnega za finance, iz prejšnjega odstavka nakaže sredstva v roku 45 dni po poteku vsakega meseca. Nakazilo občinam se izvede na ustrezne vplačilne račune davka na promet nepremičnin in se izvede kot zmanjšanje sredstev iz naslova davka na dodano vrednost na vplačilnih računih proračuna Republike Slovenije.
(7) Delež davka, ki v skladu z merili iz prvega odstavka tega člena pripada občinam iz tretjega odstavka tega člena za obdobje od 28. marca 2003 do uveljavitve tega zakona, se določi na podlagi zahtevkov, ki jih občine v roku 15 dni od uveljavitve tega zakona naslovijo na ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevki morajo vsebovati katastrske podatke o nezazidanem stavbnem zemljišču, ki je bilo predmet prodaje, podatke, ki omogočajo identifikacijo prodajalca, datum opravljenega prometa ter podatke o ceni. Na podlagi prejetih zahtevkov in z upoštevanjem podatkov Davčne uprave Republike Slovenije, ministrstvo, pristojno za finance obvesti občine iz tretjega odstavka tega člena o zneskih davka, ki jim pripada v skladu s tem členom in nakaže sredstva v roku 45 dni po uveljavitvi tega zakona.
(8) Vlada izda predpis o izvajanju tega člena, predvsem glede obveznosti prijave prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča in objavi seznam občin iz tretjega odstavka tega člena v Uradnem listu Republike Slovenije.
29.b člen
(Zasebna vlaganja v javno infrastrukturo na ravni občine)
(1) Določba 21.b člena tega zakona smiselno velja tudi za občine.
Poleg pogojev iz drugega odstavka 21.b člena morajo biti v pogodbi z zasebnim investitorjem finančne obveznosti občine dogovorjene tako, da obseg sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti ne presega višine namenskih prihodkov predvidenih za določen namen, ali 3% realiziranih prihodkov v sprejetem proračunu preteklega leta, zmanjšanih za namenske prihodke.“.
15. člen
V 31. členu se v drugem odstavku za besedilom “8. člena ZDDO“ postavi pika, preostalo besedilo do konca stavka pa se črta.
16. člen
Za 32. členom se doda 7.a poglavje z 32.a členom, ki se glasi:
“7.a USKLAJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI
32.a člen
(Prepoved valorizacije denarnih obveznosti v pogodbah, ki jih za obdobje do enega leta sklepajo pravne osebe javnega sektorja po ZJF)
(1) Denarne obveznosti v pogodbah, ki jih za obdobje do vključno enega leta sklepajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov ter javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanovitelj je država ali občina, morajo biti izražene v tolarjih in v nominalnem znesku, brez valorizacijske klavzule.
(2) Denarne obveznosti v pogodbah, ki jih subjekti iz prejšnjega odstavka sklepajo za obdobje daljše od enega leta, se lahko valorizirajo na način in do višine, ki jo predpiše minister, pristojen za finance.“.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(Financiranje ekološke in tehnološke sanacije Nafte Lendava)
V letu 2003 in 2004 se iz proračunske postavke 2375 – Ekološka in tehnološka sanacija Nafte Lendava pri ministrstvu, pristojnem za okolje, prostor in energijo financira sanacija za okolje nevarnih vrtin in pripadajočih objektov za pridobivanje ogljikovodikov.
18. člen
(Razveljavitev 24. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju)
Z dnem uveljavitve tega zakona se razveljavi 24. člen zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 81/2000-ZPSV-C, 124/2000, 109/2001, 108/2002 in 110/2002-ZISDU-1).
19. člen
(Prenos pravic porabe na neposrednega uporabnika, pristojnega za regionalni razvoj)
S 1. julijem 2003 se neporabljene pravice porabe ter prevzete obveznosti na proračunskih postavkah pri Ministrstvu za gospodarstvo, na katerih ima pooblastilo za razpolaganje ministrica, pristojna za strukturno politiko in regionalni razvoj, prenesejo na neposrednega uporabnika, pristojnega za regionalni razvoj, skladno z zakonom, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, pri katerem se v ta namen odprejo ustrezne proračunske postavke.
20. člen
(Posebnosti razpolaganja z državnim premoženjem)
(1) Oddaja nepremičnega premoženja države v najem je dovoljena po metodi neposredne pogodbe tudi, če:
1. država daje v najem nepremičnino, ki več ne omogoča funkcionalne uporabe za določen namen;
2. ima potencialni najemnik nepremičnine iz prejšnje točke nepremičnino, katere najem bi omogočil državi funkcionalno uporabo nepremičnine za namene iz prejšnje točke in
3. je cena najema obeh nepremičnin po kvadratnem metru enaka.
(2) Vlada lahko premično premoženje bivše Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, katerega knjigovodska vrednost je nič, neodplačno prenese v last občin oziroma v upravljanje neposrednih in posrednih uporabnikov občinskih proračunov ter v last ustanov ali društev, ki delujejo na področju šolstva, znanosti, športa, zdravstva, sociale, kulture ali človekovih pravic.
21. člen
(1) Za pogodbe iz tretjega odstavka 16. člena zakona, ki so sklenjene do uveljavitve tega zakona, ali so sklenjene na podlagi postopkov oddaje javnih naročil, ki so se pričeli do uveljavitve tega zakona, se uporabljajo dosedanje določbe zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morajo pristojni neposredni uporabniki urediti obveznosti 21.c člena zakona v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona.
(3) Vlada mora v 6 mesecih od uveljavitve tega zakona izdati uredbo iz 21.č člena zakona.
(4) Vlada mora v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona izdati uredbo iz 29.a člena zakona.
(5) Minister, pristojen za finance, mora izdati predpis iz:
1. 21.b člena zakona v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona in
2. 32.a člena zakona v roku 14 dni po uveljavitvi tega zakona.
22. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/02-74/4
Ljubljana, dne 19. junija 2003.
EPA 859-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost