Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2693. Dopolnitev poslovnika Vlade Republike Slovenije, stran 6346.

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
D O P O L N I T E V P O S L O V N I K A
Vlade Republike Slovenije
1. člen
V poslovniku Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01 in 23/02) se v šestem poglavju za 49. členom doda naslednje besedilo:
“6.4 Razmerja do organov Evropske unije
49.a člen
(oblikovanje stališč do zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije)
Stališče, ki ga bodo predstavniki vlade in državne uprave kot predstavniki Republike Slovenije uveljavljali v organih, delovnih telesih in drugih institucijah Evropske unije oziroma ga zastopali ter iz njega izhajali pri svojem delu, se določi v skladu s tem poslovnikom.
Pri oblikovanju stališč izhaja vlada iz pooblastil in pristojnosti posameznih državnih organov ter njihovih medsebojnih odnosov, ki jih ureja Ustava Republike Slovenije, zakoni in drugi predpisi.
Stališče pristojnega ministrstva oziroma vladne službe se objavi na centralnem nacionalnem vozlišču (v nadaljnjem besedilu: EU portal). Z objavo stališča na EU portalu se šteje, da je bilo gradivo poslano vsem osebam iz 14. člena tega poslovnika.
Vlada obravnava stališča do zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije, katerih izvajanje sodi v pristojnost vlade oziroma državnega zbora, oziroma njihovo obravnavo na seji vlade predlaga kateri koli član vlade.
Kolikor ta poslovnik ne zahteva drugačne obravnave, se šteje gradivo za uradno stališče, če po preteku treh dni od objave na EU portalu h gradivu niso bile dane pripombe ali da objavljenemu gradivu ne nasprotuje noben član vlade oziroma ne zahteva obravnave na seji vlade ali seji njenih delovnih teles.
49.b člen
(EU portal)
EU portal se vzpostavi kot sestavni del informacijskega sistema vlade za sprejemanje, evidentiranje, klasificiranje, signiranje in posredovanje dokumentov, ki se izmenjujejo med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo, ter za sprejemanje uradnih stališč.
Za upravljanje in vzdrževanje EU portala, ter za uresničevanje posameznih nalog iz pristojnosti generalnega sekretarja vlade po tem poslovniku, skrbi služba vlade, pristojna za evropske zadeve, po pooblastilu generalnega sekretarja vlade.
2. člen
Dopolnitev tega poslovnika začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-12/2001-10
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EVA 2003-1511-0004
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost