Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2690. Uredba o vojaških uslužbencih, stran 6344.

Na podlagi 63.a člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00 – odl. US, 87/01, 47/02, 67/02 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vojaških uslužbencih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo so za vojaške uslužbence v Slovenski vojski določeni pogoji in postopki za določanje razredov, napredovanje, zadržanje v napredovanju ter odvzem razreda.
Izraz razred po tej uredbi pomeni v skladu z zakonom o obrambi oznako mesta vojaškega uslužbenca v vojaški organizaciji. Plačni razredi vojaških uslužbencev se določijo na podlagi kolektivne pogodbe za javni sektor in uredbe iz 13. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02) tako, da ne odstopajo od plačnih razredov primerljivih delovnih mest.
2. člen
Vojaški uslužbenci so vojaške osebe, ki opravljajo pravne, kadrovske, tehnične, finančne, zdravstvene, informacijske, glasbene in druge podobne naloge v Slovenski vojski, določene s formacijami. S formacijami se določi vrsto del, potrebna splošna in posebna znanja, razrede, delovne izkušnje in druge pogoje ter osnovno usposabljanje za delo v vojski za formacijske dolžnosti, ki se popolnjujejo z vojaškimi uslužbenci. Vojaški uslužbenci lahko opravljajo izjemoma tudi delo na določenih delovnih mestih v Ministrstvu za obrambo, na katerih se v skladu z zakonom opravlja vojaška služba. Za formacijsko dolžnost oziroma dela, ki jih opravlja vojaški uslužbenec, se lahko določi le tista dela, za katera ni potrebna vojaška izobrazba.
II. POGOJI IN POSTOPKI ZA DOLOČANJE
IN POTRJEVANJE RAZREDOV TER NAPREDOVANJE
3. člen
Vojaški uslužbenec sklene pogodbo o zaposlitvi kot nižji ali višji vojaški uslužbenec glede na izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev, določenih z zakonom, to uredbo in formacijami Slovenske vojske.
Vojaškemu uslužbencu se ob prvi razporeditvi na formacijsko dolžnost po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski pogojno določi razred vojaškega uslužbenca glede na izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev iz prejšnjega odstavka. Vojaškemu uslužbencu se potrdi razred po uspešno opravljenem osnovnem usposabljanju za delo v vojski. Razred za nižje vojaške uslužbence potrjuje načelnik Generalštaba Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: načelnik), za višje vojaške uslužbence razred potrjuje minister za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister) na predlog načelnika. Potrditev razreda vojaškemu uslužbencu ob prvi zaposlitvi, je izenačena s podelitvijo čina.
4. člen
Nižje in višje vojaške uslužbence imenuje na formacijske dolžnosti načelnik, vojaške uslužbence XV. razreda imenuje minister na predlog načelnika.
Vojaški uslužbenec lahko napreduje v razredu, če izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in to uredbo.
Napredovanje nižjih vojaških uslužbencev potrjuje načelnik, napredovanje višjih vojaških uslužbencev potrjuje minister na predlog načelnika.
5. člen
Razredi nižjih vojaških uslužbencev so primerljivi z naslednjimi čini:
I. in II. razred sta primerljiva nazivu vojaka,
III. razred je primerljiv s činom vodnik,
IV. razred je primerljiv s činom višji vodnik,
V. razred je primerljiv s činom štabni vodnik,
VI. razred je primerljiv s činom višji štabni vodnik,
VII. razred je primerljiv s činom praporščak,
VIII. razred je primerljiv s činom višji praporščak.
6. člen
Razredi višjih vojaških uslužbencev so primerljivi z naslednjimi čini:
IX. razred je primerljiv s činom poročnik,
X. razred je primerljiv s činom nadporočnik,
XI. razred je primerljiv s činom stotnik,
XII. razred je primerljiv s činom major,
XIII. razred je primerljiv s činom podpolkovnik,
XIV. razred je primerljiv s činom polkovnik,
XV. razred je primerljiv s činom brigadir.
Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za mornariške čine.
7. člen
Predpisana izobrazba nižjih vojaških uslužbencev za I in II. razred je najmanj srednja poklicna izobrazba.
Predpisana izobrazba nižjih vojaških uslužbencev od III. do V. razreda je najmanj srednja strokovna izobrazba.
Predpisana izobrazba nižjih vojaških uslužbencev od VI. do VIII. razreda je najmanj višja strokovna izobrazba.
Predpisana izobrazba višjih vojaških uslužbencev od IX. do XIV. razreda je najmanj visoka strokovna izobrazba.
Predpisana izobrazba višjih vojaških uslužbencev za XV. razred je univerzitetna izobrazba ali visoko strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem.
8. člen
Nižji in višji vojaški uslužbenci lahko napredujejo v neposredno višji razred, če:
– izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom, to uredbo in formacijo,
– so opravili predpisano dodatno izobraževanje in usposabljanje,
– imajo v zadnjem ocenjevalnem obdobju pred napredovanjem najmanj službeno oceno “dober“, s tem da v zadnjih dveh letih pred napredovanjem niso bili ocenjeni z oceno “nezadovoljiv“,
– so razporejeni na formacijsko dolžnost, za katero se zahteva višji razred kot ga imajo.
Vojaški uslužbenec, pripadnik rezervne sestave, lahko napreduje v neposredno višji razred, če izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in je od njegovega zadnjega napredovanja preteklo najmanj tri leta.
9. člen
Minister, glede na namen in vrsto dela, ki se opravlja na formacijskih dolžnostih vojaških uslužbencev, določi zahtevane dodatne oblike izobraževanja in usposabljanja, ki so pogoj za napredovanje vojaških uslužbencev v razredih.
Za ustrezno izobraževanje in usposabljanje iz prejšnjega odstavka se šteje tudi primerljivo izobraževanje in usposabljanje v tujini.
10. člen
Pri odločanju o napredovanju vojaških uslužbencev v neposredno višji razred se upošteva službena ocena. Vsebina službene ocene, pristojnosti in postopki za ocenjevanje se urejajo s pravili službe v Slovenski vojski in so enaki kot za vojake, podčastnike in častnike Slovenske vojske.
11. člen
Nižji vojaški uslužbenci lahko napredujejo v neposredno višji razred, če izpolnjujejo z zakonom določene splošne pogoje in pogoje iz 8. člena te uredbe ter opravljajo formacijsko dolžnost, za katero se zahteva višji razred, najmanj tri leta s službeno oceno “dober“ ali najmanj eno leto s službeno oceno “odličen“ oziroma dve leti s službeno oceno “odličen“, če gre za vojaške uslužbence od VI. do VIII. razreda.
12. člen
Višji vojaški uslužbenci od IX. do XII. razreda lahko napredujejo v neposredno višji razred, če izpolnjujejo z zakonom določene splošne pogoje in pogoje iz 8. člena te uredbe ter opravljajo formacijsko dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji razred najmanj tri leta s službeno oceno “dober“ ali najmanj dve leti s službeno oceno “odličen“.
Višji vojaški uslužbenci XIII. razreda lahko napredujejo v neposredno višji razred, če izpolnjujejo z zakonom določene splošne pogoje in pogoje iz 8. člena te uredbe ter opravljajo formacijsko dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji razred, najmanj dve leti s službeno oceno “odličen“.
Višji vojaški uslužbenci XIV. razreda lahko napredujejo v neposredno višji razred, če izpolnjujejo z zakonom določene splošne pogoje in pogoje iz 8. člena te uredbe ter opravljajo formacijsko dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji razred, najmanj eno leto s službeno oceno “odličen“.
13. člen
Postopki, pristojnosti, roki in organi za zbiranje predlogov za napredovanje vojaških uslužbencev v višje razrede so enaki, kot so določeni za poviševanje vojakov, podčastnikov in častnikov v Slovenski vojski.
III. ODVZEM RAZREDA IN ZADRŽANJE NAPREDOVANJA
14. člen
Vojaškemu uslužbencu se lahko v skladu z zakonom o obrambi in pravili službe v Slovenski vojski odvzame razred, če je obsojen zaradi kaznivega dejanja iz petega odstavka 63. člena zakona o obrambi.
O odvzemu razreda vojaškemu uslužbencu odloča minister.
15. člen
Vojaškemu uslužbencu se lahko v skladu z zakonom o obrambi in pravili službe v Slovenski vojski kot disciplinski ukrep za težje kršitve vojaške discipline odvzame razred za eno stopnjo ali zadrži napredovanje v višji razred najmanj za dve in največ za pet let.
O izvedbi disciplinskega ukrepa odvzema razreda za eno stopnjo izda ugotovitveni sklep minister.
IV. OBJAVA POTRDITVE RAZREDOV, NAPREDOVANJ
IN EVIDENCA
16. člen
Potrditve razredov vojaških uslužbencev in napredovanj v višje razrede ter odvzem razreda vojaškemu uslužbencu se objavi v glasilu Slovenska vojska.
17. člen
Evidenca o potrditvah, napredovanjih, zadržanjih v razredu ter odvzemih razredov vojaškim uslužbencem se vodi v skladu s predpisi o vojaški evidenci in s to uredbo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Določbe te uredbe se smiselno uporabljajo za vojaške uslužbence, ki delajo na določenih delovnih mestih v Ministrstvu za obrambo, na katerih se opravlja vojaška služba. Minister določa in potrjuje razrede tem vojaškim uslužbencem, jih imenuje na delovna mesta ter potrjuje njihovo napredovanje.
19. člen
Minister najkasneje do 30. 9. 2003 določi formacijske dolžnosti, ki se zasedajo z vojaškimi uslužbenci.
Minister najkasneje do 31. 12. 2003 določi zahtevane dodatne oblike izobraževanja in usposabljanja za posamezne razrede vojaških uslužbencev.
20. člen
Vojaškim osebam v Slovenski vojski, katerih dolžnost se s formacijami iz prejšnjega člena prevedejo v dolžnost vojaškega uslužbenca, pa dolžnost ob uveljavitvi te uredbe opravljajo najmanj dve leti, ni potrebno opraviti osnovnega usposabljanja za delo v vojski.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni potrebno opraviti osnovnega usposabljanja za delo v vojski tudi osebam, ki so že opravile predpisano vojaško strokovno usposabljanje za vojaka, podčastnika ali častnika. Osnovnega usposabljanja za delo v vojski tudi ni potrebno opraviti osebi, ki je opravila primerljivo vojaško usposabljanje ali izobraževanje v tujini.
Civilne osebe v Slovenski vojski, katerih dolžnosti se s formacijami iz prejšnjega člena prevedejo v dolžnost vojaških uslužbencev, morajo opraviti osnovno usposabljanje za delo v vojski v enem letu od prevedbe na dolžnost vojaških uslužbencev.
21. člen
Vojaške formacijske dolžnosti ali dolžnosti, ki jih opravljajo civilne osebe v Slovenski vojski, se prevedejo do 31. 12. 2003 v formacijske dolžnosti vojaških uslužbencev z upoštevanjem primerljivega formacijskega čina iz 5. in 6. člena te uredbe ter količnika za določitev plače ali plačnega razreda.
Že zaposlenim na formacijskih dolžnostih iz prejšnjega odstavka, se določi in potrdi razred vojaškega uslužbenca, ki je primerljiv s formacijsko določenim činom, če izpolnjujejo pogoje glede zahtevane splošne izobrazbe.
Vojaški uslužbenci iz prejšnjega odstavka, ki ne izpolnjujejo pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, po prevedbi med vojaške uslužbence ne morejo napredovati v višji razred, dokler ne izpolnijo vseh predpisanih pogojev za napredovanje.
22. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 824-05/2003-1
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EVA 2003-1911-0003
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost