Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003

Kazalo

2478. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil , stran 5969.

Na podlagi 41. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
V 4. členu pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 31/01), se za prvim stavkom prvega odstavka doda naslednje besedilo:
“Tiste ekološke kmetijske pridelke oziroma živila, ki so bili pridelani oziroma predelani v Republiki Sloveniji, se mora označevati z enotno označbo “ekološki” ter uporabiti predpisani znak v skladu s predpisi o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil. Tako označena ekološka živila morajo vsebovati najmanj 50% ekoloških sestavin slovenskega porekla.“.
2. člen
V 6. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Certifikat vsebuje ime in priimek oziroma firmo in naslov pridelovalca, vsakega predelovalca in vsakega prodajalca, naziv in šifro organizacije za kontrolo, vrsto pridelka oziroma živila in, na zahtevo organizacije za kontrolo, tudi količino pridelka oziroma živila, za katero velja certifikat.“.
3. člen
Za 7. členom se dodata nova 7.a in 7.b člen, ki se glasita:
“7.a člen
(uvoz ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil)
Pri uvozu ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil iz držav članic Evropske unije, oziroma tistih, ki so v Evropski uniji na uradnem seznamu t.i. tretjih držav, ki so: Argentina, Avstralija, Češka Republika, Madžarska, Izrael in Švica, mora te pridelke oziroma živila, poleg obveznih spremljajočih dokumentov za kmetijske pridelke oziroma živila, spremljati še izvozni certifikat, ki potrjuje ekološko pridelavo oziroma predelavo teh kmetijskih pridelkov oziroma živil, z navedbo o vrsti in količini uvoženega ekološkega kmetijskega pridelka oziroma živila, ki ga je izdala pooblaščena organizacija za kontrolo, imenovana od pristojnih oblasti v državi članici-izvoznici.
Uvoznik mora na podlagi priloženega izvoznega certifikata tuje organizacije za kontrolo predhodno preveriti njeno imenovanje pri pristojnih oblasteh v državi, iz katere se namerava uvoziti ekološke kmetijske pridelke oziroma živila. Na podlagi certifikata in potrdila o imenovanju tujega certifikacijskega organa, pristojni inšpektor izda dovoljenje za uvoz.
Če namerava uvoznik uvožene ekološke kmetijske pridelke in živila prepakirati ali jih kako drugače predelati, mora o tem predhodno obvestiti organizacijo za kontrolo, ki preveri količinski pretok blaga in embalaže. Na podlagi pregleda vhodnih in izhodnih količin in vrst pridelkov oziroma živil, organizacija za kontrolo izda certifikat, ki mora v nadaljnjem prometu spremljati te ekološke kmetijske pridelke oziroma živila.
Pri uvozu ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil iz držav, ki niso države Evropske unije, mora uvoznik predhodno obvestiti organizacijo za kontrolo, četudi se te ekološke kmetijske pridelke oziroma živila ne bo prepakiralo ali drugače predelalo. Poleg obveznih spremljajočih dokumentov za kmetijske pridelke oziroma živila, mora te prav tako spremljati še certifikat, ki potrjuje ekološko pridelavo oziroma predelavo teh kmetijskih pridelkov oziroma živil, z navedbo o vrsti in količini uvoženega ekološkega kmetijskega pridelka oziroma živila in ga je izdala organizacija za kontrolo, imenovana v državi izvoznici, oziroma pristojna oblast v državi izvoznici.
Uvoznik mora na podlagi priloženega certifikata tuje organizacije za kontrolo, predhodno preveriti njeno imenovanje pri pristojnih oblasteh v državi-izvoznici. Na podlagi certifikata in dokazila o preverjanju imenovanja tujega certifikacijskega organa, lahko pristojni inšpektor izda dovoljenje za uvoz.
Organizacija za kontrolo lahko opravi pregled skladnosti predpisov ekološke pridelave oziroma predelave in postopek izvajanja kontrole v državi, kjer je potekala ekološka pridelava oziroma predelava kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Če se ugotovi, da predpisi v državi, kjer je potekala ekološka pridelava oziroma predelava in postopek izvajanja kontrole, niso skladni s predpisi v državah Evropske unije oziroma s tem pravilnikom, organizacija za kontrolo za te pridelke oziroma živila ne izda certifikata in se jih ne sme označevati in prodajati z navedbo besede “ekološki“.
7.b člen
(postopek izvajanja kontrole nad uvoznikom ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil)
Pri prvi prijavi v kontrolo mora uvoznik pripraviti natančen opis uvoznega podjetja in njegovih uvoznih dejavnosti, po možnosti z navedbo vhodnih točk oziroma mejnih prehodov, uvoznih luk ipd., kjer pridelki oziroma živila pridejo v Republiko Slovenijo, kot tudi vseh ostalih objektov, ki jih uvoznik namerava uporabiti za skladiščenje uvoženih ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Organizacija za kontrolo preveri opis uvoznikovega podjetja in določi vse konkretne ukrepe, ki jih mora uvoznik izvajati, da zagotovi spoštovanje določb tega pravilnika. Opis in načrtovani ukrepi morajo biti zajeti v začetnem poročilu o kontroli, ki ga pripravi organizacija za kontrolo in ga sopodpiše uvoznik.
Začetno poročilo mora vsebovati še izjavo uvoznika, s katero se le-ta obvezuje, da bo:
– uvozno dejavnost opravljal v skladu s predpisi, ki urejajo uvoz kmetijskih pridelkov oziroma živil in z določili tega pravilnika ter da bo v primeru kršitve sprejel ukrepe iz dvanajste, in štirinajste alinee prvega odstavka 51. člena tega pravilnika in o tem obvesti pristojnega inšpektorja;
– da bo omogočil organizaciji za kontrolo dostop do vseh skladiščnih prostorov za opravljanje pregledov, ali, če so ti prostori v drugi državi, na vpogled in kontrolo organizaciji za kontrolo, ki je pooblaščena za izvajanje kontrole v tej državi članici oziroma v njeni regiji.
Če uvoznik oziroma uvozno podjetje izpolnjuje vse zahtevane pogoje, mu organizacije za kontrolo izda certifikat.
Uvoznik mora voditi takšno pisno dokumentacijo, da lahko organizacija za kontrolo za vsak količinski pretok blaga oziroma za vsako pošiljko, serijo ali partijo (v nadaljnjem besedilu: količinski pretok blaga) ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki niso uvožene iz držav Evropske unije, preveri:
– izvor, vrsto in količine pretoka blaga in na zahtevo organizacije za kontrolo vse podrobnosti glede prevoza od izvoznika v državi, ki ni država Evropske unije do podjetja ali skladiščnih prostorov uvoznika;
– vrsto, količino in prejemnika količinskega pretoka blaga in na zahtevo organizacije za kontrolo vse podrobnosti glede prevoza od prostorov uvoznikovega podjetja ali njegovih skladiščnih prostorov do prejemnika.
Uvoznik mora obvestiti organizacijo za kontrolo o vsaki pošiljki, ki je uvožena v Republiko Slovenijo, z navedbo vseh podatkov, ki jih organizacija za kontrolo zahteva, skupaj s kopijo certifikata za uvoz pridelkov oziroma živil iz ekološke pridelave oziroma predelave.
Kadar so uvoženi ekološki kmetijski pridelki oziroma živila skladiščeni v skladiščnih prostorih, kjer se predelujejo, pakirajo ali skladiščijo tudi drugi kmetijski pridelki oziroma živila, ki niso pridelani oziroma predelani v skladu s tem pravilnikom:
– morajo biti ekološki kmetijski pridelki oziroma živila vidno ločeni od ostalih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki niso pridelani oziroma predelani v skladu s tem pravilnikom;
– se morajo izvajati vsi potrebni ukrepi za zagotovitev identifikacije količinskega pretoka blaga in za preprečitev mešanja pridelkov oziroma živil s tistimi, ki niso pridelani oziroma predelani v skladu z določili tega pravilnika.
Organizacija za kontrolo mora, poleg nenapovedanih kontrolnih obiskov, vsaj enkrat letno izvesti popoln fizični pregled uvoznikovega podjetja in, kjer je to potrebno, izbranih drugih skladiščnih prostorov, ki jih uvoznik uporablja.
Organizacija za kontrolo mora preveriti spremljajočo dokumentacijo iz prejšnjega člena ter dokumentacijo iz petega odstavka tega člena. Organizacija za kontrolo lahko vzame vzorce za ugotavljanje prisotnosti snovi, ki po tem pravilniku niso dovoljene. Če pa obstaja sum, da so bile take snovi uporabljene, je odvzem vzorcev obvezen. O vsakem takem odvzemu obvesti pristojnega inšpektorja. Ob vsaki opravljeni kontroli se pripravi poročilo o kontroli, ki ga sopodpiše oseba, odgovorna za kontrolirano enoto.
Uvoznik mora organizaciji za kontrolo za izvajanje kontrole omogočiti dostop v prostore podjetja kot tudi pregled knjigovodstva ter potrebno oziroma zahtevano dokumentacijo, predvsem pa pregled uvoznega potrdila oziroma dovoljenja. Organizaciji za kontrolo mora dati vse za kontrolo potrebne informacije.
Uvoznik mora pri ekoloških kmetijskih pridelkih oziroma živilih, ki so uvoženi iz države, ki ni država Evropske unije, preveriti, da so uvoženi v za to primernem pakiranju (npr. zabojniki, transportne posode, sodi, škatle, vrečke idr.) ter, da so zaprti na način, ki preprečuje zamenjavo vsebine. Označeni morajo biti z ekološko oznako in opremljeni z identifikacijsko številko izvoznika ter drugimi oznakami in številkami, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti skladnost količinskega pretoka blaga s spremljajočo uvozno dokumentacijo iz prejšnjega člena.
Rezultat tega preverjanja mora biti točno zapisan v dokumentaciji podjetja iz petega odstavka tega člena. Če ob preverjanju obstaja sum glede izvora ekološkega kmetijskega pridelka oziroma živila, uvoženega iz države, ki ni država Evropske unije, organizacija za kontrolo opravi pregled skladnosti predpisov in postopek izvajanja kontrole v skladu s šestim in sedmim odstavkom prejšnjega člena.
Zadevni ekološki kmetijski pridelek oziroma živilo se lahko da na trg, predela ali pakira oziroma prepakira šele, ko je ta sum odpravljen, razen, če se pridelek oziroma živilo prodaja brez označbe, da gre za ekološki način pridelave.
Ekološke kmetijske pridelke oziroma živila je dovoljeno transportirati v druge pridelovalne, predelovalne, skladiščne in prodajne enote, vključno s prodajalnami na debelo in na drobno, le v embalaži ali zabojnikih, ki so zaprti tako, da njihove vsebine ni mogoče zamenjati in ki so opremljeni z označbo, ki potrjuje ekološki način pridelave oziroma predelave in, ki poleg vseh predpisanih oznak oziroma navedb vsebuje še naslednje podatke:
– ime in naslov uvoznika ekološkega kmetijskega pridelka oziroma živila ali izjavo, ki enoti – prejemnici tega pridelka oziroma živila in organizaciji za kontrolo omogoča nedvoumno identifikacijo uvoznika tega pridelka oziroma živila;
– ime ekološkega kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno z obvezno navedbo besede “ekološki“, v skladu s tem pravilnikom.“.
4. člen
V 10. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Na istem kmetijskem gospodarstvu se ne sme pridelovati hkrati enakih vrst rastlin pri enoletnih kulturah in enakih sort rastlin pri večletnih oziroma trajnih kulturah ter rediti enakih vrst živali na način ekološke pridelave in na način pridelave, ki ni potekala v skladu s tem pravilnikom.”.
5. člen
V 30. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Živali morajo biti krmljene prednostno z ekološko pridelano krmo z domačega ekološkega kmetijskega gospodarstva v skladu s tem pravilnikom. Če to ni mogoče, se dovoli uporaba krme, pridelane v skladu s tem pravilnikom iz drugega obrata v preusmerjanju, vendar pa obrok za živali lahko vsebuje največ do 30% suhe snovi sestavin iz kmetijskih pridelkov, ki niso pridelani na domačem ekološkem kmetijskem gospodarstvu v preusmerjanju. Na ekološkem kmetijskem gospodarstvu v preusmerjanju se sme ta odstotek povečati do 60%.“.
6. člen
V 36. členu se drugem odstavku pred piko doda naslednje besedilo:
“ter, da je poteklo najmanj dvanajstmesečno obdobje preusmerjanja v ekološko čebelarstvo”.
7. člen
V 37. členu se v drugem odstavku za besedo “razen” doda beseda “do”.
8. člen
V 39. členu se v tretjem odstavku pred piko doda naslednje besedilo: “ali ogrožajo preživetje ekoloških čebeljih družin“.
V 39. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Organizacija za kontrolo lahko dovoli nadomestno hranjenje s sladkornim sirupom, sladkorno melaso in medom, ki niso pridelani oziroma predelani v skladu s tem pravilnikom, vendar le v obdobju od 20. avgusta do 5. septembra v tekočem letu v količini do največ 10 kg na panj.”.
9. člen
V 42. členu se v prvem odstavku pred piko doda naslednje besedilo: “ali onesnaženja čebeljih pridelkov”.
10. člen
V 43. členu se deseta alinea šestega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“- ki imajo ustrezno zgrajen tudi obtočni jarek;”.
11. člen
V 46. členu se v tretjem odstavku črta drugi stavek.
12. člen
V prvem odstavku 51. člena se v petnajsti alinei za besedo “predelovalcev” dodata besedi “ter uvoznikov”.
V prvem odstavku 51. člena se v šestnajsti alinei za besedo “predelovalcev” dodata besedi “ter uvoznikov”.
13. člen
V prvem stavku tretjega odstavka 56. člena se datum “31. 12. 2002“ nadomesti z datumom “31. 12. 2004“.
Deveti odstavek se nadomesti z novim odstavkom, ki se glasi:
“Ne glede na peti odstavek točke A Priloge I, se lahko kompostirani odpadki iz gospodinjstva uporabljajo le do 31. marca 2006.“.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Metaldehid iz trinajstega odstavka točke B Priloge I, se lahko uporablja le do 31. marca 2006.“.
Črta se trinajsti odstavek.
Štirinajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Baker v obliki bakrovega hidroksida (trivalentni), bakrovega sulfata in bakrovega oksida iz šestnajstega odstavka točke B) Priloge I, se lahko uporablja do najvišje dovoljene letne količine vnosa, ki je 3 kg bakra na hektar, v skladu s predpisi, ki urejajo vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.“.
Črta se petnajsti odstavek.
Črta se šestnajsti odstavek.
Doda se novi dvaindvajseti odstavek, ki se glasi:
“Črevesa za klobase iz sedmega odstavka točke B) Priloge II, se lahko uporablja le do 1. aprila 2004.“.
Doda se novi triindvajseti odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na četrti odstavek 39. člena, lahko organizacija za kontrolo dovoli nadomestno hranjenje s sladkornim sirupom, sladkorno melaso in medom, ki niso pridelani oziroma predelani v skladu s tem pravilnikom le v obdobju do 31. decembra 2004.“.
14. člen
V osmem odstavku točke B)1. Priloge I, se za besedo “Insekticid.“ doda novo besedilo, ki se glasi: “Uporabo odobri organizacija za kontrolo.“.
V točki B)1. Priloge I, se doda novi šestindvajseti odstavek. Pri imenu se doda besedilo “Železov (III) ortofosfat“, pri opisu; zahtevah glede sestave; pogoji za uporabo pa besedilo “Limacid. Sredstvo za površinsko nanašanje (trosenje) med gojenimi rastlinami.“.
15. člen
V petem odstavku točke C) Priloge I, se za besedo “grozdne“ dodata besedi “in sadne“.
16. člen
V naslovu točke A)4. Priloge II, se za besedo “MIKROORGANIZMOV“ dodata besedi “ IN ENCIMI“.
V prvem stavku točke A)4. Priloge II, se za besedo “mikroorganizmov“, dodata besedi “in encimi“.
17. člen
V naslovu točke B) Priloge II, se pred besedo “SESTAVINE“ doda beseda “DOVOLJENE“.
V četrtem odstavku točke B) Priloge II, se za besedilom “soje (Glycine max)“ dodata vejica in nova vrstica, ki se glasi: “koruznih kalčkov (Zea mays)“.
V petem odstavku točke B) Priloge II, se za besedilom “kemično nespremenjen škrob iz riža in voščene koruze“ dodata vejica in nova vrstica, ki se glasi: “trsni sladkor“.
V sedmem odstavku točke B) Priloge II, se za besedilom “zmetki ali sirotka v prahu“ dodata vejica in nova vrstica, ki se glasi: “črevesa za klobase“.
18. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-01-17/01/3
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
EVA 2001-2311-0197
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost