Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1899. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov, stran 4602.

Na podlagi 21.b člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95 in 38/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi
in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte
in njenih derivatov
1. člen
V uredbi o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (Uradni list RS, št. 96/99, 29/00, 102/00 in 85/01) se v 2. členu spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
‘’Zavezanci so dolžni Zavodu za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov (v nadaljevanju: zavod) plačevati članarino v višini 1,8 SIT/l za motorni bencin, letalski bencin, letalsko gorivo na bencinski bazi in 1,7 SIT/l za dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, gorilni kerozin, letalsko gorivo na kerozinski bazi ter 1,7 SIT/kg za kurilno olje”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
‘’Članarina iz prejšnjega odstavka ne vključuje davka na dodano vrednost.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, pa se spremeni, tako da se glasi:
‘’Članarina se doda prodajni ceni pred obdavčitvijo.”
2. člen
V 4. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
‘’Na podlagi prijave o članarini zavod izda zavezancu za plačilo članarine ustrezno listino v skladu s 33. in 34. členom zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00, 30/01, 103/01, 67/02 in 30/03; v nadaljevanju: ZDDV).”
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo peti do sedmi odstavek.
3. člen
Ta uredba začne veljati 29. aprila 2003.
Št. 427-06/2001-2
Ljubljana, dne 24. aprila 2003.
EVA 2002-2111-0105
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost