Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003

Kazalo

1724. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod, stran 4311.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 ter Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00) in prvega odstavka 32. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino
v javni raziskovalni zavod
1. člen
Prvi odstavek 3. člena odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 39/92 in 65/99) se spremeni tako, da se glasi:
“Dejavnosti Inštituta v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) so:
DE/22.110   Izdajanje knjig,
DE/22.130   Izdajanje revij in periodike,
K/73.202    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,
M/80.422    Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,d.n.,
O/92.511    Dejavnost knjižnic.“.
2. člen
Prva alinea drugega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– 2 člana imenuje ustanovitelj na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost,“.
3. člen
V šesti alinei prvega odstavka 8. člena se besedi “zaključni račun“ nadomestita z besedama “letno poročilo“.
4. člen
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo “Ministrstva za znanost in tehnologijo“ nadomesti z besedilom “ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost“.
5. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 16. člena se beseda “dotacij“ nadomesti z besedo “donacij“.
6. člen
V drugi alinei 17. člena se beseda “dotacij“ nadomesti z besedo “donacij“.
7. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
“O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.“.
8. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Presežek odhodkov nad prihodki (primanjkljaj) se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja na predlog upravnega odbora.“.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-15/2002-2
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.
EVA 2003-3311-0021
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost