Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

992. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije, stran 3235.

Na podlagi 45. člena zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00 in 1/01) je Vlada Republike Slovenije izdala
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije
1. člen
3. člen sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 84/00) se spremeni tako, da se glasi:
“Dejavnost inštituta se v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) glasi:
– DE/22.110  izdajanje knjig
– DE/22.130  izdajanje revij in druge periodike
– DE/22.150  drugo založništvo
– DE/22.220  drugo tiskarstvo
– DE/22.230  knjigoveštvo
– DE/22.240  priprava za tisk
– DE/22.250  druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
– DE/22.330  razmnoževanje računalniških zapisov
– K/72.100   svetovanje o računalniških napravah
– K/72.210   razvoj in založba programskih paketov
– K/72.220   oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
– K/72.300   obdelava podatkov
– K/72.400   omrežne podatkovne storitve
– K/73.101   raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
– K/73.102   raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
– K/73.201   raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
– K/74.201   geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
        meritve, kartiranje
– K/74.202   prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
– K/74.300   tehnično preizkušanje in analiziranje
– K/74.810   fotografska dejavnost
– M/80.422   drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– O/92.511   dejavnost knjižnic
– O/92.512   dejavnost arhivov.“
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Organ upravljanja inštituta je svet, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja in predstavnik delavcev inštituta.
Svet šteje pet članov, od katerih:
– štiri člane imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za okolje, prostor in energijo;
– enega člana izvolijo izmed sebe delavci inštituta na način, po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom inštituta.
Predsednika sveta in njegovega namestnika izvolijo člani sveta izmed predstavnikov ustanovitelja.“
3. člen
Do imenovanja sveta po tem sklepu opravlja njegove naloge dosedanji svet.
Konstituiranje sveta po tem sklepu se izvede najkasneje v roku v 60 dni od uveljavitve tega sklepa. Konstitutivno sejo sveta skliče direktor inštituta najkasneje v roku iz prejšnjega stavka.
4. člen
Statut inštituta mora biti sprejet najkasneje v roku 60 dni od konstituiranja sveta.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-27/2003-1
Ljubljana, dne 27. februarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost