Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5256. Pravilnik o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo, stran 16848.

Na podlagi 40. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZGO-1, 110/02 – ZJA, in 50/03 – odl. US) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa sistem obratovanja za elektroenergetska distribucijska omrežja, naloge upravljalca distribucijskega omrežja, opredeljuje storitev prenosa električne energije po distribucijskem omrežju, sistemske storitve na distribucijskem omrežju, obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja, pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje, pogoje za dostop do distribucijskega omrežja ter bazo podatkov o distribucijskem omrežju in njihovo zaupnost.
2. člen
Ta pravilnik velja za družbe Elektro Celje, d.d., Elektro Gorenjska, d.d., Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Maribor, d.d. in Elektro Primorska, d.d. in uporabnike distribucijskih omrežjj.
3. člen
Izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– izpad: je slučajen, z motnjo pogojen izklop dela omrežja;
– koncept zaščite: določa vrsto zaščitnih naprav, način vgradnje, vrednosti nastavitev in ostale zahteve glede na značilnosti omrežja;
– ločilno mesto: je mesto, namenjeno za povezavo ali ločitev med omrežjem, ki ga upravlja upravljalec distribucijskega omrežja in omrežjem, ki ga upravlja upravljalec prenosnega omrežja ali napravami uporabnikov;
– priključek: je sklop električnih vodov in naprav visoke, srednje ali nizke napetosti, s katerimi so uporabnikove elektroenergetske naprave povezane z distribucijskim omrežjem. Sestavljen je iz zunanjega in notranjega priključka;
– merilne naprave: so naprave za merjenje in registracijo porabe električne energije, ki morajo ustrezati zakonsko določenim zahtevam;
– fazni faktor cos: je razmerje med delovno močjo P in navidezno močjo S;
– moteno obratovanje in razpad: so vsa stanja omrežja, ki pomenijo razliko od normalnega obratovanja;
– motnje pri obratovanju: pomenijo stanje, ko niso napajani vsi odjemalci ali ko kakovost električne energije odstopa od referenčnih vrednosti;
– normalno obratovanje: je napajanje vseh odjemalcev, pri čemer so vse veličine v dovoljenih mejah;
– odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki je na pogodbeni osnovi oskrbovana z električno energijo. Ta izraz se uporablja le za prejemnike energije – tako upravičene kot tudi tarifne, ne pa tudi za proizvajalce;
– pogodba o dobavi električne energije: je pogodba, ki se sklene med dobaviteljem tarifnim odjemalcem in posameznim tarifnim odjemalcem. Ta pogodba vsebuje za vsako prevzemno-predajno mesto poleg količin električne energije tudi splošne in tehnične ter komercialne pogoje dobave;
– pogodba o dostopu do distribucijskega omrežja: je pogodba, ki jo skleneta upravljalec in uporabnik distribucijskega omrežja. Slednji s to pogodbo pridobi za določen čas zagotovljen dostop do omrežja za določeno količino energije ob določenem času in v določeni smeri. Pogoj za sklenitev te pogodbe je pogodba o nakupu ali prodaji električne energije;
– pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje: je pogodba, ki jo skleneta izvajalec distribucije električne energije in uporabnik distribucijskega omrežja ter z njo uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, ter s tem povezanimi premoženjskimi vprašanji, vzdrževanjem in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek;
– pogodba o kakovosti električne energije: je pogodba s katero se uporabnik in upravljalec distribucijskega omrežja dogovorita za nestandardno kakovost električne energije in druge posebne pogoje priključitve na distribucijsko omrežje;
– prevzemno-predajno mesto: je mesto, opremljeno z ustreznimi merilnimi napravami, ki zagotavljajo potrebne podatke za obračun električne energije in nadzor realizacije voznih redov;
– priključno mesto: je stično mesto proizvajalca ali odjemalca z javnim omrežjem. Uporabniki distribucijskega omrežja imajo lahko priključna mesta v več točkah prenosnega in distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje: je omrežje za razdeljevanje električne energije odjemalcem;
– distribucijski elektroenergetski sistem: so postroji in naprave za proizvodnjo, prenos in razdeljevanje električne energije, ki zagotavljajo vzdrževanje ravnotežja med proizvodnjo in porabo z ustreznimi regulacijami;
– stično mesto: je točka povezave med distribucijskim omrežjem in napravami uporabnika oziroma med dvema distribucijskima omrežjema;
– soglasje za priključitev: je soglasje, ki ga izda upravljalec distribucijskega omrežja, skladno z uredbo o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/02 in 21/03 – popr.);
– interno navodilo je akt, s katerim upravljalec distribucijskega omrežja ureja področja, ki niso natančneje urejena v drugih predpisih, ki ga obvezujejo in določa naloge posameznih izvajalcev gospodarskih javnih služb v skladu s predpisi o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije;
– tarifni odjemalec: je odjemalec, ki po določbah energetskega zakona ni upravičeni odjemalec;
– upravičeni odjemalec: je odjemalec, ki lahko prosto izbira dobavitelja, skladno z določbami energetskega zakona;
– uporabnik distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: uporabnik): je pravna ali fizična oseba, ki ima po določbah energetskega zakona pravico dostopa do distribucijskega omrežja.
4. člen
Tehnične in organizacijske zahteve za priključitev, dostop in uporabo distribucijskega omrežja obsegajo standarde ter interna navodila javnega podjetja za distribucijo električne energije.
5. člen
Upravljalcu distribucijskega omrežja ta pravilnik služi kot osnova za urejanje enakopravnega dostopa uporabnikov do distribucijskega omrežja in na trg električne energije.
6. člen
Ta pravilnik določa minimalne zahteve za usklajeno delovanje distribucijskih omrežij s sosednjimi distribucijskimi omrežji, s prenosnim omrežjem, s proizvajalci električne energije in z omrežjem odjemalcev. Upravljalec distribucijskega omrežja lahko presega te minimalne zahteve, če na ta način dosega višji razred kakovosti opravljanja storitev.
7. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo v postopku izdaje soglasja za priključitev in pri pripravi vseh potrebnih pogodb z uporabniki.
II. NALOGE UPRAVLJALCA DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
8. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora zagotavljati varnost in zanesljivost obratovanja distribucijskega omrežja tako, da je to sprejemljivo za okolje, ter kakovostno dobavo električne energije odjemalcem, skladno z izpolnjevanjem minimalnih tehničnih in organizacijskih zahtev za priključitev, dostop in uporabo distribucijskega omrežja.
9. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan skleniti pogodbo o prevzemu distribucijskega omrežja v upravljanje z vsako pravno ali fizično osebo, ki ima v skladu s predpisi pravico izvajati gospodarsko javno službo s področja distribucije električne energije.
10. člen
Meja pristojnosti upravljanja distribucijskega omrežja je od stičnega mesta med upravljalcem prenosnega omrežja in upravljalcem distribucijskega omrežja ter na drugi strani pri proizvajalcih in odjemalcih električne energije na priključnem mestu. Pri proizvajalcih električne energije vključuje pristojnost upravljalca distribucijskega omrežja tudi ločilno mesto.
11. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora zagotavljati obratovanje tega omrežja in razdeljevati uporabnikom električno energijo predpisane oziroma dogovorjene kakovosti, zanesljivo in okolju sprejemljivo.
12. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora nanj priključiti vse uporabnike v skladu z uredbo o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije.
13. člen
Če sta zaradi razdeljevanja električne energije uporabnikom ogrožena normalno obratovanje distribucijskega omrežja in zanesljivost dobave električne energije, mora upravljalec distribucijskega omrežja ustrezno ukrepati za odpravo vzroka.
14. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja lahko ustavi dobavo električne energije z odklopom od omrežja v primerih, ki jih določata energetski zakon in uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije.
15. člen
Če odjemalec s svojim odjemom presega v soglasju za priključitev dovoljeno priključno moč trikrat v obdobju enega leta, mora zaprositi za novo soglasje za priključitev za povečavo priključne moči, sicer lahko upravljalec distribucijskega omrežja, po predhodnem obvestilu ter preteku v njem določenega roka, ustavi dobavo električne energije.
16. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja ima naslednje naloge:
– vodenje obratovanja distribucijskega omrežja,
– zagotavljanje sistemskih storitev,
– zagotavljanje priključitve na omrežje odjemalcem in proizvajalcem električne energije,
– zagotavljanje dostopa do omrežja odjemalcem in proizvajalcem električne energije,
– prednostno dispečiranje za kvalificirane proizvajalce, priključene na distribucijsko omrežje,
– načrtovanje, vzdrževanje in nadzor naprav za vodenje distribucijskega elektroenergetskega sistema,
– načrtovanje, vzdrževanje in nadzor zaščitnih naprav v distribucijskem elektroenergetskem sistemu ter analize,
– načrtovanje ter vzdrževanje naprav za spremljanje kakovosti električne energije,
– načrtovanje, vzdrževanje in nadzor telekomunikacijskih naprav,
– načrtovanje, vzdrževanje in nadzor naprav za zajem in prenos števčnih in obratovalnih meritev v distribucijskem elektroenergetskem sistemu,
– pridobivanje podatkov 15-minutnih realiziranih vrednosti proizvodnje in odjema ter izračun realizacije odjemalcev brez registracijskih meritev po analitičnem postopku.
17. člen
Vodenje obratovanja distribucijskega elektroenergetskega sistema obsega zlasti:
– nadzor in krmiljenje distribucijskega elektroenergetskega sistema,
– izdelavo planov obratovanja distribucijskega elektroenergetskega sistema,
– koordinacijo vodenja obratovanja distribucijskega elektroenergetskega sistema s sosednjimi sistemi,
– optimizacijo obratovanja s spreminjanjem konfiguracije distribucijskega omrežja,
– zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega elektroenergetskega sistema,
– koordiniranje vzdrževanja distribucijskega elektroenergetskega sistema in sosednjih sistemov, koordiniranje delovanja zaščite,
– koordiniranje dela z vzdrževalci na terenu in odzivanje na sporočila uporabnikov,
– izvajanje predpisanih ukrepov omejevanja obtežb in porabe,
– ustavitev dobave električne energije uporabnikom,
– analizo izpadov, okvar in izdelava obratovalne statistike,
– nadzor kakovosti električne energije,
– izdelavo ali potrjevanje internih obratovalnih navodil.
III. STORITVE PRENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE
PO DISTRIBUCIJSKEM OMREŽJU
18. člen
Uporabniki storitve prenosa električne energije po distribucijskem omrežju so proizvajalci, odjemalci in, v njihovem imenu, trgovci z električno energijo, zastopniki in posredniki.
19. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja zagotavlja uporabnikom dostop do omrežja kot osnovo za zagotovitev električne moči in dobave energije na trgu električne energije na prevzemno-predajnih mestih v okviru izdanega soglasja za priključitev.
20. člen
Uporabnik sklene z upravljalcem distribucijskega omrežja pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja, s katero pridobi za določen čas zagotovljen dostop do distribucijskega omrežja za določeno količino energije ob določenem času in smeri. Pred sklenitvijo te pogodbe je potrebno pri upravljalcu distribucijskega omrežja vložiti zahtevo za dostop do distribucijskega omrežja, skladno z določili uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije. Zahtevi je potrebno priložiti pogodbo o nakupu električne energije.
21. člen
V primeru okvar v omrežju in na napravah, izpadu proizvodnih virov in razpadu elektroenergetskega sistema se storitev distribucije električne energije izvaja z omejitvami ali prekinitvami.
IV. SISTEMSKE STORITVE
22. člen
Sistemske storitve so nujno potrebne storitve za delovanje distribucijskega omrežja pri oskrbi odjemalcev z električno energijo. Za vse uporabnike jih opravlja upravljalec distribucijskega omrežja, ki skrbi za zagotovitev dobave električne energije ter kakovostno oskrbo odjemalcev. Sistemske storitve so:
– vodenje obratovanja distribucijskega elektroenergetskega sistema,
– regulacija napetosti,
– ponovna vzpostavitev oskrbe z električno energijo po okvarah ali razpadu elektroenergetskega sistema in
– zagotavljanje električne energije za pokrivanje izgub v omrežju.
V okviru posebnih sistemskih storitev upravljalec distribucijskega omrežja za posamezne uporabnike individualno zagotavlja naslednje sistemske storitve:
– zagotavljanje jalove energije in
– zagotavljanje nadstandardne kakovosti električne energije.
23. člen
Če sistemske storitve za upravljalca distribucijskega omrežja individualno zagotavljajo proizvajalci ali odjemalci, jim pripada ustrezno nadomestilo s strani upravljalca distribucijskega omrežja, ki se določi v pogodbi o dostopu do distribucijskega omrežja.
24. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja in upravičeni odjemalci se dogovorijo o medsebojnih pogojih za zagotovitev individualnih sistemskih storitev. Ti pogoji so sestavni del pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja, v nasprotnem primeru pa jih ureja pogodba o kakovosti električne energije.
25. člen
Sistemske storitve, ki jih ni mogoče individualizirati na proizvodni ali odjemni ravni, morajo plačevati vsi uporabniki, ki so priključeni na omrežje, skladno z določbami pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov (Uradni list RS, št. 30/01, 103/01, 48/02, 109/02 in 11/03).
26. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora imeti zaradi zanesljivega obratovanja nadzor nad sistemskimi storitvami v distribucijskem omrežju.
Upravljalec distribucijskega omrežja določa nosilce, ki zagotavljajo sistemske storitve v distribucijskem omrežju ob določenem času.
27. člen
Sistemska storitev vodenja obratovanja služi na posameznih napetostnih nivojih vsem neposredno in posredno priključenim uporabnikom.
28. člen
Regulacija napetosti ohranja napetostno ravnotežje znotraj predpisanih mej pri oskrbi z električno energijo, za katero odgovarjata upravljalec distribucijskega omrežja in upravljalec prenosnega omrežja.
Sistemska storitev regulacije napetosti je na voljo vsem uporabnikom in ni individualnega značaja. Kadar uporabnik zahteva in naprave to omogočajo, se lahko regulacija napetosti izvaja kot individualna storitev.
29. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora izravnavati in kompenzirati porabo jalove energije v svojih omrežjih, pri čemer mora s priključenimi proizvajalci in odjemalci doseči ustrezno kompenzacijo v omrežju. Upravljalec distribucijskega omrežja v soglasju za priključitev ali pogodbi o dostopu do distribucijskega omrežja določi odjemalcem in proizvajalcem pogoje kompenzacije tako, da je zagotovljena napetost v predpisanih mejah na ustreznih napetostnih nivojih in prevzemno-predajnih mestih.
30. člen
Uporabniki omrežja se lahko individualno dogovorijo z upravljalcem distribucijskega omrežja o prejemu ali dobavi jalove energije v pogodbi o dostopu do distribucijskega omrežja.
31. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora, za zagotavljanje zanesljivega obratovanja omrežja in njegove ponovne vzpostavitve po razpadu ali okvari, izdelati predpise in navodila za preventivne in korektivne ukrepe ob izrednih obratovalnih stanjih.
32. člen
Sistemska storitev za ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo služi vsem uporabnikom, ki so neposredno ali posredno priključeni na distribucijsko omrežje.
V primeru višje zahtevane stopnje zanesljivosti oskrbe z električno energijo, kot je določeno v uredbi o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije se uporabnik in upravljalec distribucijskega omrežja dogovorita o pogojih zagotavljanja take storitve v pogodbi o kakovosti električne energije.
33. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja izračunava izgube električne energije v svojem distribucijskem omrežju. Za pokrivanje teh izgub lahko upravljalec distribucijskega omrežja sklene pogodbo neposredno s proizvajalci električne energije ali pa na organiziranem trgu električne energije. Nadomestilo za pokrivanje izgub električne energije v distribucijskem omrežju je sestavni del omrežnine.
V. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
34. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja skrbi za tehnološko posodabljanje sistema vodenja. Distribucijsko omrežje, ki ga vodi, mora biti tehnično-ekonomsko optimalno, zanesljivo in varno. Gospodarska javna služba za distribucijo električne energije mora zagotoviti ustrezno načrtovanje razvoja distribucijskega omrežja, njegovo izgradnjo ter vzdrževanje.
35. člen
V okvirih načrtovanja obratovanja skrbi upravljalec distribucijskega omrežja za vodenje obratovanja s hitrim obvladovanjem motenj in okvar, s čimer se smatra tudi vzdrževalna dela v distribucijskem omrežju in priključevanje novih delov le-tega. S tem v zvezi je naloga upravljalca distribucijskega omrežja pravočasno usklajevanje vzdrževanja postrojev proizvajalcev, prenosa in distribucije, z namenom zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja.
36. člen
Obratovanje distribucijskega omrežja načrtuje upravljalec distribucijskega omrežja v skladu s sigurnostnim kriterijem n-1, kjer to dopušča stanje zgrajenosti omrežja.
37. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja sme začasno odstopiti od sigurnostnega kriterija n-1, če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del, rekonstrukcij ali priključitev novih delov distribucijskega omrežja in postrojev.
38. člen
Vodenje obratovanja distribucijskega omrežja omogoča obvladovanje in omejevanje vpliva motenj in okvar v okviru razpoložljivih obratovalnih možnosti in mora biti skladno z določitvijo načrtovanja obratovanja.
39. člen
Za zagotovitev zanesljivega delovanja omrežja se morajo stikalne manipulacije izvajati po planu, ki se pripravi v sklopu načrtovanja vodenja obratovanja.
40. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja skrbi za optimalne obremenitve v distribucijskem omrežju z ustreznim razklopom omrežja ob upoštevanju predpisanih napetostnih razmer.
41. člen
Naloge vodenja obratovanja distribucijskega omrežja operativno izvajajo distribucijski centri vodenja.
42. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja vodi obratovanje svojega omrežja, pri čemer mora skrbeti, da se napetosti, bremenski in kratkostični toki ter druge veličine, ohranjajo v dovoljenih mejah.
43. člen
O napovedanih izklopih delov distribucijskega omrežja morajo biti obveščeni uporabniki in prizadeti upravljalci sosednjih distribucijskih omrežij, skladno z določili uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije.
44. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora, v primeru motenj ali razpada energetskega sistema, izvesti vse potrebne stikalne manipulacije, da se motnje ali posledice razpada omejijo ali odpravijo ter se ponovno zagotovita preskrba odjemalcev, z električno energijo, in zanesljivo delovanje distribucijskega omrežja. Le-to ima prednost pred posebnimi in posamičnimi interesi uporabnikov.
45. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja izdela interna navodila za nadzor ter ukrepanje ob motnjah ali razpadih energetskega sistema. Te ukrepe koordinira z upravljalcem prenosnega omrežja, uporabniki in upravljalci sosednjih distribucijskih omrežij.
46. člen
Če se v distribucijskem omrežju pojavijo preobremenitve, mora upravljalec distribucijskega omrežja izvesti vse potrebne ukrepe za vzpostavitev obratovalnega stanja, v katerem bodo naprave obratovale v okviru dopustnih obremenitev, ob ustrezni kakovosti električne energije.
47. člen
Dopustne vrednosti električne napetosti v distribucijskem omrežju določa standard SIST EN 50160. Izjemoma sme, skladno z določili točke 1.1 tega standarda, pri začasnih vzpostavitvah nenormalnih stanj distribucijskega omrežja napetost odstopati od nazivne napetosti za večji odstotek, vendar ne več kot 15%.
48. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja izvaja potrebne ukrepe za vzdrževanje napetosti, h katerim sodi tudi pogodbeno dogovorjeno razbremenjevanje distribucijskega omrežja.
49. člen
Če obstaja nevarnost, da se motnja v obratovanju elektroenergetskega sistema razširi, je upravljalec distribucijskega omrežja upravičen izklopiti določene dele distribucijskega omrežja za čas, ki je nujno potreben, da se ta nevarnost odpravi.
50. člen
Ob ogrozitvi zanesljivosti obratovanja ali obstoja nevarnosti razpada elektroenergetskega sistema, je upravljalec distribucijskega omrežja dolžan, skladno z navodili upravljalca prenosnega omrežja in z uredbo o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu, (Uradni list RS, št. 42/95, 64/95 in 79/99-EZ), omejevati moč in porabo odjemalcev, in sicer:
– zaradi preprečitve razpada elektroenergetskega sistema,
– zaradi izpada večjih proizvodnih zmogljivosti ali zaradi znižanja proizvodnje električne energije iz ekoloških razlogov in
– zaradi pomanjkanja električne energije.
51. člen
Pri prekoračitvah dovoljenih obremenitev v kriznih obratovalnih stanjih distribucijskega omrežja mora upravljalec distribucijskega omrežja izvajati ustrezne ukrepe za to, da se v najkrajšem možnem času zagotovi oskrba čim večjega števila odjemalcev. V primeru nespoštovanja omejevanja porabe električne energije, upravljalec distribucijskega omrežja izstavi račun za nastale stroške tistim uporabnikom, ki niso ravnali v skladu z uredbo o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu.
VI. RAZVOJ DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
IN IZMENJAVA PODATKOV
52. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja zagotavlja dostop do distribucijskega omrežja, prenosno zmogljivost, obvladovanje kratkostičnih tokov ter varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrežja.
53. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora izvajati analize zasedenosti omrežja ter posredovati podatke in rezultate distributerju električne energije, ki vsaki dve leti pripravi načrt razvoja distribucijskega omrežja.
54. člen
Koncept varnosti in zanesljivosti mora biti usklajen s tehničnimi in obratovalnimi pogoji distribucijskih omrežij, posebej na povezovalnih mestih s postroji proizvajalcev in odjemalcev, prenosnim omrežjem in omrežji sosednjih distribucijskih podjetij.
55. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja določi potrebne tehnične parametre za zaščitne, telekomunikacijske in teleinformacijske naprave, ki morajo pravilno funkcionirati v vseh obratovalnih razmerah.
56. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja prilagodi zaščito, telekomunikacije, teleinformatiko in avtomatiko, značilnim obratovalnim razmeram ob motnjah in okvarah z nastavitvami in preizkusi. Koncept zaščite mora zajemati ločilna mesta med distribucijskim omrežjem ter prenosnim omrežjem, postroji proizvajalcev in odjemalcev.
57. člen
Koncepti zaščite morajo biti usklajeni s sosednjimi omrežji.
58. člen
Distributer električne energije mora na 110 kV nivoju graditi svoje omrežje in postroje po sigurnostnem kriteriju n-1.
Sigurnostni kriterij n-1 je v 110 kV omrežjih izpolnjen, če je ob izpadu 110 kV voda, postroja ali transformatorja mogoče v kratkem času preprečiti:
– stalno prekoračitev obremenitve elementov distribucijskega elektroenergetskega sistema, ki lahko ogrozijo sigurnost distribucijskega elektroenergetskega sistema, možnost okvar in zmanjševanje življenjske dobe distribucijskega elektroenergetskega sistema in
– daljšo prekinitev dobave električne energije kljub razpoložljivi rezervi na nižjih napetostnih nivojih distribucijskega omrežja.
59. člen
Na srednje napetostnem nivoju se omrežje praviloma gradi v obliki zank po sigurnostnem kriteriju n-1 v skladu s cilji razvoja distribucijskega omrežja, to je zviševanja kakovosti dobave električne energije.
Sigurnostni kriterij n-1 je v srednje napetostnih omrežjih izpolnjen, če je ob izpadu srednje napetostnega voda ali postroja možno preprečiti:
– stalno prekoračitev obremenitve elementov distribucijskega elektroenergetskega sistema v srednje napetostnem omrežju in
– daljšo prekinitev dobave električne energije izven okvarjenega sektorja v zazankanem srednje napetostnem omrežju.
60. člen
Na nizkonapetostnem nivoju se omrežje praviloma ne gradi v obliki zank po sigurnostnem kriteriju n-1, razen če je to potrebno zaradi zahteve uporabnika po nadstandardni kakovosti, pri čemer stroške za zadostitev teh zahtev krije praviloma uporabnik.
61. člen
Sigurnostni kriterij n-1 zajema izpad le enega elementa distribucijskega elektroenergetskega sistema, pri tem se po strožjem kriteriju n-1 dvosistemski daljnovod šteje kot en element.
62. člen
Distributer električne energije, upravljalec distribucijskega omrežja, upravljalec prenosnega omrežja in dobavitelj električne energije tarifnim odjemalcem si izmenjujejo podatke za potrebe načrtovanja obratovanja in razvoja.
63. člen
Podatke iz prejšnjega člena se lahko pridobiva iz soglasij o priključitvi, pogodb o priključitvi in pogodb o dostopu do distribucijskega omrežja.
64. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja izmenjuje z upravljalcem prenosnega omrežja podatke, odčitane na stičnih mestih, in sicer:
– vrednosti tokov, napetosti, moči in električne energije,
– položajne signalizacije stikalnih naprav,
– podatke o delovanju zaščite,
– druge podatke o dogajanjih na stičnih mestih in
– podatke o kakovosti električne energije.
VII. PRIKLJUČITEV NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
65. člen
Pogoje in postopek za priključitev na distribucijsko omrežje določa uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije.
66. člen
Postroji proizvajalcev in odjemalcev električne energije se morajo projektirati, graditi in obratovati tako, da njihovi povratni vplivi, kot na primer utripanje napetosti, nesimetrija in višje harmonske frekvence in podobno, ne presegajo nivojev, ki jih predpiše upravljalec distribucijskega omrežja v soglasju za priključitev. Zagotovljena mora biti odpornost proti motnjam in vplivom, kot to določajo norme in standardi ter upoštevan kriterij kakovosti električne energije, ki ga določa uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije.
67. člen
Pred izdelavo novega priključka je potrebno določiti dopusten nivo motenj naprav uporabnikov distribucijskega omrežja. Mejne vrednosti teh motenj določi upravljalec distribucijskega omrežja v soglasju za priključitev. V primeru, ko so povratni vplivi, ki jih povzročajo spremembe na postrojih uporabnika, višji od dopustnih, naloži upravljalec distribucijskega omrežja uporabniku distribucijskega omrežja odpravo le-teh.
Upravljalec distribucijskega omrežja lahko zahteva preverjanje povratnih vplivov uporabnikovih naprav z meritvami.
68. člen
Postroji naprav uporabnikov distribucijskega omrežja ne smejo ovirati prenosa informacij in krmilnih signalov po distribucijskem omrežju.
69. člen
Proizvajalci električne energije in lastnikih zasilnih agregatov, katerih električna napeljava je priključena na distribucijsko omrežje, potrebujejo, s strani upravljalca distribucijskega omrežja, soglasje za priključitev, v katerem se določi zaščita pred povratnim napajanjem.
Proizvajalci električne energije morajo zagotavljati vrednost faznega faktorja z ozirom na zahteve upravljalca distribucijskega omrežja, ki so odvisne od razmer v distribucijskem omrežju.
70. člen
Odjemalci morajo na priključnem mestu zagotoviti velikost faznega faktorja od cos ρ = 1,0 do cos ρ = 0,95 induktivno.
71. člen
Prevzemno-predajna mesta in postroji proizvajalcev električne energije, priključenih na distribucijsko omrežje, morajo biti zgrajeni skladno s soglasjem za priključitev in z upoštevanjem standardov in predpisov.
72. člen
Priključitev elektroenergetskih objektov uporabnika na elektroenergetsko omrežje izvajalca dejavnosti distribucije lahko izvede le pooblaščeni predstavnik upravljalca distribucijskega omrežja.
73. člen
Obvezni sestavni del zaprosila za priključitev objektov za proizvodnjo električne energije, elektroenergetskih objektov odjemalcev s priključno močjo nad 5 MW in elektroenergetskih objektov odjemalcev, ki jih morajo upravljati delavci za katere je obvezno usposabljanje in preizkus znanja skladno s pravilnikom o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem usposabljanju in načinu preizkusa znanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav (Uradni list SRS, št. 30/83, 31/84 in 1/87 in Uradni list RS, št. 79/99 – EZ in 31/00 – ZP-L), so obratovalna navodila, izdelana skladno z določbo 30. člena uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije.
74. člen
Obratovalna navodila iz prejšnjega člena izdela uporabnik. Veljavna postanejo, ko jih potrdi upravljalec distribucijskega omrežja, vsebovati pa morajo:
– splošne podatke o proizvajalcu oziroma odjemalcu,
– podrobne podatke o vseh napravah z enopolno shemo,
– ime in funkcijo pooblaščenih oseb,
– pravice in dolžnosti obeh partnerjev,
– opis potrebnih stikalnih manipulacij,
– določitev načina dostopa upravljalca distribucijskega omrežja do naprav in
– varnostna določila.
75. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja v soglasju za priključitev določa postopke in pogoje za priključevanje proizvajalcev na distribucijsko omrežje, skladno z navodili za priključevanje in obratovanje elektrarn inštalirane moči do 10 MVA, ki jih objavi na krajevno običajen način, in uredbo o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije.
76. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja lahko dovoli otočno obratovanje proizvajalcem električne energije, priključenim na distribucijsko omrežje v primerih, ko izpolnjujejo pogoje, ki so določeni za tak način obratovanja, in so za to, s strani upravljalca distribucijskega omrežja, izdelana posebna navodila.
77. člen
Ob priključevanju proizvodnih enot na 110 kV distribucijsko omrežje je potrebno upoštevati tudi določbe predpisa, ki ureja obratovalna navodila prenosnega omrežja za električno energijo.
VIII. POGOJI ZA DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
1. Postopek uveljavitve dostopa do distribucijskega omrežja
78. člen
Upravičeni odjemalci in proizvajalci električne energije imajo pravico dostopa do distribucijskega omrežja, razen če jim upravljalec distribucijskega omrežja dostopa ne dovoli.
Dostop do distribucijskega omrežja ureja uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije.
79. člen
Razmerja med upravljalcem distribucijskega omrežja in uporabnikom ureja pogodba o dostopu do distribucijskega omrežja.
Upravljalec distribucijskega omrežja mora uporabniku distribucijskega omrežja posredovati v podpis pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja najkasneje deset delovnih dni po prejemu popolne zahteve za dostop do distribucijskega omrežja. Dostop do distribucijskega omrežja mora upravljalec distribucijskega omrežja zagotoviti uporabniku najkasneje pet delovnih dni po prejemu podpisane in veljavne pogodbe.
80. člen
S pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja, ki jo skleneta upravljalec distribucijskega omrežja in uporabnik omrežja, pridobi uporabnik za določen čas zagotovljen dostop do distribucijskega omrežja za določeno količino energije ob določenem času in v določeni smeri na točno določenih prevzemno-predajnih mestih. Upravljalec distribucijskega omrežja s pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja odobri pravico dostopa do največje moči, ki jo določa soglasje o priključitvi.
81. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan skleniti pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja tudi v primeru, ko v postopku reševanja spora tako odloči Agencija za energijo Republike Slovenije.
82. člen
V primeru, da se električna energija prenaša po več distribucijskih omrežjih mora vsak izmed upravljalcev le-teh raziskati izvedljivost prenosa v okviru razpoložljivih obratovalnih pogojev, s prenosom električne energije pa morajo soglašati vsi prizadeti upravljalci distribucijskih omrežij.
Prenos iz prejšnjega odstavka podrobno urejajo navodila za obratovanje sosednjih distribucijskih omrežij.
83. člen
Na ločilnih mestih med distribucijskima omrežjema dveh upravljalcev morajo biti vgrajene merilne naprave, ki omogočajo merjenje in registracijo 15-minutnih vrednosti delovne in jalove energije ter daljinski prenos podatkov do upravljalcev distribucijskega omrežja.
84. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja določi proizvajalcu električne energije omejitve voznega reda v okviru izdanega soglasja za priključitev ter v skladu z energetskimi in tehničnimi pogoji v omrežju, na katerega je ta proizvajalec priključen.
85. člen
Ne glede na dogovorjene pogoje dobave električne energije, lahko upravljalec distribucijskega omrežja pri preobremenitvah in v kriznem stanju elektroenergetskega sistema izvaja omejevanje porabe električne energije in moči, tako, da čim večjemu številu odjemalcev zagotavlja dobavo električne energije, v skladu z uredbo o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu.
86. člen
Uporabnik nima pravice do uveljavljanja odškodnine zaradi škode, nastale zaradi ravnanja upravljalca distribucijskega omrežja v kriznem stanju elektroenergetskega sistema, če upravljalec distribucijskega omrežja ravna v skladu z določili prejšnjega člena.
2. Tarifni odjemalci
87. člen
Dobavitelj električne energije tarifnim odjemalcem je dolžan v skladu z uredbo o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije skleniti dobavno pogodbo z vsakim tarifnim odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje.
88. člen
Za tarifne odjemalce sklene, z upravljalcem distribucijskega omrežja, pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja, dobavitelj tarifnim odjemalcem.
Za zagotavljanje varnosti dobave tarifnim odjemalcem se, na način iz prejšnjega odstavka, sklepajo ustrezne dolgoročne pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja ter ustrezne dolgoročne pogodbe o nakupu električne energije.
3. Odstopanja od voznega reda
89. člen
Uporabnik je dolžan upoštevati vozni red, ki je osnova za sklenitev pogodbe o nakupu ali prodaji električne energije.
Osnovo za obračun odstopanj od voznih redov se določi s pravilnikom o načinu obračunavanja odstopanj oddaje ali odjema električne energije od voznih redov (Uradni list RS, št. 83/02).
90. člen
Za nadzor in obračun odstopanj od voznega reda ugotavlja upravljalec distribucijskega omrežja dejanske srednje vrednosti moči za 15-minutne bloke na prevzemno-predajnih mestih, jih sešteva po bilančnih skupinah, ločeno za proizvodnjo in odjem, in jih posreduje upravljalcu prenosnega omrežja.
Za uporabnike brez registracijskih meritev upravljalec distribucijskega omrežja izračuna realizacijo odjema po analitičnem postopku.
4. Plačilo dostopa do omrežja
91. člen
Cena za uporabo distribucijskega omrežja je določena s pravilnikom o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov.
IX. BAZA PODATKOV, ANALIZE, POROČILA IN OBJAVE
1. Baza podatkov in njihova zaupnost
92. člen
Izvajalec distribucije električne energije je odgovoren za sprotno vzdrževanje baze tehničnih podatkov o postrojih in napravah v njegovi lasti in je dolžan upravljalcu distribucijskega omrežja nuditi podatke o distribucijskem omrežju, postrojih in napravah ter postrojih uporabnikov.
Upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan od izvajalca distribucije električne energije zahtevati odpravo napak in pomanjkljivosti podatkov iz prejšnjega odstavka.
93. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja z upravljalcem prenosnega omrežja in upravljavci sosednjih distribucijskih omrežij izmenjuje tehnične podatke o postrojih, ki so vezani na prevzemno-predajna mesta.
94. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je odgovoren za sprotno vzdrževanje naslednjih baz:
– obratovalnih podatkov,
– podatkov o priključitvah,
– podatkov o dostopih do distribucijskega omrežja,
– podatkov o proizvajalcih električne energije,
– podatkov o upravičenih odjemalcih,
– podatkov o kakovosti električne energije in
– podatkov o merilnih, zaščitnih, telekomunikacijskih napravah in napravah daljinskega vodenja.
95. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja sproti pridobiva za načrtovanje, izračune, vodenje obratovanja in analize podatke o:
– parametrih napetosti na prevzemno-predajnih mestih;
– obremenitvah vodov;
– stikalnem stanju distribucijskega omrežja,
– pretokih moči,
– stanju elementov distribucijskega omrežja
– proizvajalcih električne energije, ki so priključeni na distribucijsko omrežje,
– postrojih in napravah upravičenih odjemalcev;
– ponudnikih sistemskih storitev in
– tarifnih odjemalcih.
96. člen
Upravljalec prenosnega omrežja, proizvajalci električne energije, upravičeni odjemalci in upravljalci distribucijskih omrežij, s katerimi ima upravljalec distribucijskega omrežja skupna prevzemno-predajna mesta, so dolžni podatke iz prejšnjega člena, s katerimi razpolagajo, sproti sporočati upravljalcu distribucijskega omrežja.
97. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora posredovati upravljalcu prenosnega omrežja vse potrebne podatke, ki omogočajo zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja omrežij in njihovo usklajeno obratovanje.
98. člen
Vsi upravljalci distribucijskih omrežij so dolžni, skladno s 35. členom uredbe o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije (Uradni list RS, št. 54/00, 31/00, 99/01 in 96/03), pri zajemanju in vodenju operativnih podatkov o uporabnikih omrežja:
– zbirati in voditi iste podatke na enak način,
– uporabljati enak format zajemanja podatkov,
– v ta namen uporabljati kompatibilno programsko opremo in
– uporabljati enotne parametre, načine in postopke zbiranja in vodenja podatkov tako, da je omogočena takojšnja in nemotena izmenjava vseh podatkov.
99. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora s podatki in informacijami, ki jih dobi od uporabnikov, ravnati v skladu s predpisi o ravnanju z osebnimi podatki.
2. Analize, poročila in objave
100. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan objaviti in izvajati spodbujevalne programe učinkovite rabe električne energije.
101. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja izdeluje mesečna in letna poročila o obremenitvah in zasedenosti distribucijskega elektroenergetskega sistema.
102. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan beležiti vse dogodke na distribucijskem omrežju in izdelovati dnevna, letna in poročila na zahtevo uporabnikov ter inšpekcijskih služb.
Upravljalec distribucijskega omrežja o nepredvidenih dogodkih praviloma opravi analizo in izdela poročilo, ki služi kot podlaga za razvoj omrežja in informacija uporabnikom.
103. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja dostavlja letna poročila o dogodkih, obremenitvah in stanju kakovosti električne energije v distribucijskem elektroenergetskem omrežju izvajalcu distribucije električne energije, Agenciji za energijo Republike Slovenije in po potrebi ostalim udeležencem v procesu prenosa električne energije po distribucijskem omrežju.
104. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora v petnajstih dneh po izteku koledarskega leta izdelati poračun stroškov v zvezi s prednostnim dispečiranjem in ga predložiti upravljalcu prenosnega omrežja in Agenciji za energijo Republike Slovenije.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
105. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati navodilo o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo (Uradni list RS, št. 15/02).
106. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-02-36/2003
Ljubljana, dne 24. novembra 2003.
EVA 2003-2511-0208
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost