Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003

Kazalo

4608. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2003, stran 14371.

Na podlagi 5. člena in v zvezi z 19. ter 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o uvedbi podpor
za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2003
1. člen
V uredbi o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2003 (Uradni list RS, št. 62/03 in 79/03) se v Prilogi 1 za tarifno oznako 0102 10 10 črta besedilo, ki se glasi:
»0102 90   – Druge:
       – – domačih pasem:
       – – – z maso nad 300 kg:
       – – – – telice (samice goveda, ki še niso telile):
0102 90 51  – – – – – za zakol    30,00 SIT/kg ž.m.**
       – – – – krave:
0102 90 61  – – – – – za zakol    30,00 SIT/kg ž.m.**
       – – – – druge:
0102 90 71  – – – – – za zakol   75,00 SIT/kg ž.m.**«.
Za opombo, ki sledi tarifni oznaki 0102 10 10, se črta opomba, ki se glasi:
»** Za izvoz živega goveda za zakol slovenskega porekla v države Evropske unije velja navedena višina podpore, za izvoz v druge države se navedena višina pomnoži s faktorjem 1,50.«.
Za tarifno oznako 0409 00 00 se črta besedilo, ki se glasi:
»0701     Krompir, svež ali ohlajen
0701 90    – Drug:
0701 90 90  – – – drug             3,00/kg«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-22/2000-21
Ljubljana, dne 23. oktobra 2003.
EVA 2003-2311-0282
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik