Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2002 z dne 30. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2002 z dne 30. 1. 2002

Kazalo

365. Pravilnik o overitvah javnih listin, podpisov, rokopisov in prepisov oziroma fotokopij v diplomatskih in konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, stran 657.

Na podlagi drugega odstavka 115. člena zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99) in prvega odstavka 15. člena zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01) izdaja minister za zunanje zadeve
P R A V I L N I K
o overitvah javnih listin, podpisov, rokopisov in prepisov oziroma fotokopij v diplomatskih in konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini
Splošne določbe
1. člen
Overitve javnih listin, podpisov, rokopisov in prepisov oziroma fotokopij po tem pravilniku opravljajo konzularna in diplomatska predstavništva Republike Slovenije v tujini (v nadaljnjem besedilu: predstavništvo).
Z overitvijo se po tem pravilniku na javni listini potrdi verodostojnost podpisa osebe, ki je listino podpisala, in verodostojnost odtisa pečata na njej. Na zasebni listini se potrdi verodostojnost podpisa oziroma rokopisa, na prepisu oziroma fotokopiji pa istovetnost z izvirnikom.
Z overitvijo se po tem pravilniku ne potrjuje resničnost vsebine listine.
Listina ali rokopis, katerih vsebina je v nasprotju z normami javnega reda Republike Slovenije, se ne overi.
Overitev javne listine
2. člen
V predstavništvu se na tuji javni listini, ki je namenjena za uporabo v Republiki Sloveniji, overi žig ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve sprejemne države in podpis pooblaščene osebe v tem ministrstvu. V ta namen mora predstavništvo imeti deponirane vzorce žiga in podpisov pooblaščenih oseb v ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve sprejemne države.
V skladu s predpisi sprejemne države in po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve sprejemne države lahko predstavništvo na tuji javni listini overi tudi žig in podpis pooblaščenih oseb iz drugega državnega organa sprejemne države. V ta namen mora predstavništvo imeti deponirane vzorce žiga in podpisov pooblaščenih oseb v določenem državnem organu sprejemne države.
Overitev podpisa na zasebni listini in rokopisov
3. člen
V predstavništvu se na zasebni listini, namenjeni za uporabo v Republiki Sloveniji, overi podpis predlagatelja na način, kot je določen v zakonu o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01).
Kot dokaz za pristnost rokopisa mora predlagatelj listine pred pooblaščeno osebo v predstavništvu izjaviti, da je listino napisal lastnoročno.
4. člen
Overitev opravi pooblaščena oseba v predstavništvu oziroma oseba, ki jo za to pooblasti vodja predstavništva.
5. člen
Prošnja za overitev se predloži na obrazcu št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Overitev se opravi v uradnih prostorih predstavništva.
Overitev se lahko opravi tudi izven predstavništva, če oseba, ki prosi za overitev, iz upravičenih razlogov ne more priti v predstavništvo (invalidnost, bolezen, odvzem prostosti ipd.). V tem primeru mora stranka plačati potne stroške v skladu z veljavnimi predpisi.
7. člen
Overitev se vpiše v overitveni vpisnik z naslednjimi podatki:
1. zaporedna številka;
2. datum overitve;
3. priimek in ime ter prebivališče predlagatelja;
4. vrsta listine (pooblastilo, izjava ipd).
5. način ugotovitve istovetnosti predlagatelja;
6. znesek konzularne takse;
7. tarifna številka, po kateri se overja v skladu z zakonom o upravnih taksah;
8. opombe;
9. podpis pooblaščene uradne osebe.
8. člen
Kot potrdilo overitve se odtisne overitveni žig na izvirni listini poleg podpisa ali pod njim, potrdilo overitve prepisa pa pod besedilom, ki se overja.
Potrdilo overitve podpisa in rokopisa se odtisne z ustreznim žigom besedila iz obrazca št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
Potrdilo overitve se opravi šele potem, ko so v overitveni vpisnik vpisani vsi podatki in dani potrebni podpisi.
Overitev prepisov in fotokopij
9. člen
Prepis, ki se overja, se skrbno primerja z izvirnikom. Če je v izvirni listini kaj popravljeno, spremenjeno, izbrisano, prečrtano ali dodano, se to navede v potrdilu overitve prepisa. Tako se ravna tudi, če je listina raztrgana ali poškodovana, ali je očitno dvomljiva.
10. člen
Za overitev istovetnosti fotokopije veljajo določbe, ki se nanašajo na overitev prepisa, potrdilo overitve pa se lahko napiše tudi na hrbtni strani fotokopije.
11. člen
Potrdilo overitve prepisa ali fotokopije se opravi na obrazcu št. 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
Konzularna taksa
12. člen
Konzularna taksa za overitev se zaračuna v skladu z zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 33/01 in 45/01). V potrdilu overitve se vpiše tarifna številka omenjenega zakona, na podlagi katere se plača konzularna taksa in zaračunani znesek v tuji valuti.
V overitveni vpisnik se vpišeta tarifna številka ter znesek konzularne takse v tuji valuti.
Če se konzularna taksa ne zaračuna, se v potrdilo overitve in v overitveni vpisnik vpiše podlaga za oprostitev takse.
Hramba
13. člen
Prošnja za overitev se skupaj s kopijo listine, ki se overja, shrani v arhivu po zaporedni številki overitvenega vpisnika.
Končna določba
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 921-92-156/02
Ljubljana, dne 17. januarja 2002.
dr. Dimitrij Rupel l. r.
Minister
za zunanje zadeve

AAA Zlata odličnost