Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2002 z dne 20. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2002 z dne 20. 6. 2002

Kazalo

2575. Sklep o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, stran 5355.

Na podlagi 70. in 77. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se ustanovi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: agencija). Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija. V imenu Republike Slovenije izvršuje ustanoviteljske pravice in obveznosti Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Agencija je pravna oseba javnega prava.
Agencija se ustanovi za vodenje javnopravnih evidenc in opravljanja drugih zadev javnega pomena, določenih z zakonom o plačilnem prometu in drugimi predpisi.
II. IME IN SEDEŽ AGENCIJE
3. člen
Ime agencije je: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
Agencija lahko uporablja tudi skrajšano ime: AJPES.
4. člen
Sedež agencije je: Ljubljana, Tržaška cesta 16.
5. člen
Agencija ima štampiljko, katere vsebina, oblika in velikost se določi s posebnim aktom agencije.
6. člen
Agencija opravlja svoje naloge preko svojih organizacijskih enot.
Organizacijske enote so:
1. centrala v Ljubljani ter
2. naslednje izpostave: Ljubljana, Celje, Koper, Kranj, Krško, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna in Velenje.
III. NALOGE AGENCIJE
7. člen
Agencija opravlja naslednje naloge:
1. zbira, prevzema, vodi in pripravlja povezane evidenčne javnopravne podatke v zvezi s poslovnim registrom Republike Slovenije za nadaljnjo evidenčno, analitsko in informativno uporabo v ministrstvih ter vladnih službah za potrebe državne statistike in za raziskovalne namene,
2. vodi poslovni register Republike Slovenije,
3. vodi register zastavnih pravic na premičninah,
4. vodi druge registre, evidence in zbirke podatkov, določene z drugimi predpisi, za potrebe Republike Slovenije oziroma državnih organov,
5. zbira, obdeluje in posreduje podatke iz letnih poročil poslovnih subjektov v skladu z zakoni in javno objavlja letna poročila ter druge podatke gospodarskih družb, podjetnikov in drugih poslovnih subjektov v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in drugimi zakoni,
6. zbira, obdeluje, objavlja in posreduje podatke iz letnih poročil o premoženjskem in finančnem položaju ter poslovnem izidu družb in podjetnikov ter drugih poslovnih subjektov za izdelavo uskupinjenih informacij o ekonomskih gibanjih,
7. izvaja statistično raziskovanje o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov,
8. opravlja druge statistične, informativne in druge naloge, določene z drugimi zakoni in predpisi,
9. sodeluje pri vodenju in obdelavi statističnih podatkov v zvezi z javnimi naročili za potrebe Urada za javna naročila in Gospodarske zbornice Slovenije ter opravlja naloge pri presoji finančne in poslovne sposobnosti ponudnikov izvedbe javnih naročil,
10. opravlja posebne informacijsko-tehnološke naloge ter druge naloge, za katere jo pooblasti Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost,
11. opravlja določene naloge pri vzpostavitvi evidenc o plačanih prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
12. druge naloge, določene z zakonom ali drugimi predpisi.
8. člen
Agencija opravlja kot gospodarsko dejavnost:
1. storitve izdelave bonitetnih poročil,
2. storitve obdelave in posredovanja nalogov poravnave,
3. druge podobne storitve.
O opravljanju drugih podobnih storitev odloča svet agencije.
9. člen
Agencija ima pri izvajanju nalog javna pooblastila, določena z zakonom o plačilnem prometu.
IV. ORGANI AGENCIJE
10. člen
Organa agencije sta svet agencije in direktorica oziroma direktor (v nadaljnjem besedilu: direktor).
Svet agencije
11. člen
Svet agencije (v nadaljnjem besedilu: svet) ima pet članov, od katerih je eden predsednik.
Člane sveta in predsednika imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance.
12. člen
Za člana sveta je lahko imenovan, kdor:
1. ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
2. je strokovnjak za področje del agencije,
3. ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od treh mesecev, ki še ni izbrisana,
4. ni zaposlen v agenciji,
5. ni funkcionar v izvršilni veji oblasti,
6. ne opravlja dela oziroma dejavnosti na področju, kjer obstoja možnost konflikta med njegovimi zasebnimi in javnimi interesi, ki jih zasleduje agencija.
13. člen
Člani sveta se imenujejo za dobo petih let in so lahko ponovno imenovani.
14. člen
Članu sveta predčasno preneha mandat, če ga razreši Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance.
15. člen
Svet agencije:
1. skrbi za delovanje agencije v javnem interesu,
2. sprejme pravilnik o notranji organizaciji, pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju,
3. sprejme tarifo za vse storitve, razen iz 4. točke tega člena, v soglasju z Vlado Republike Slovenije,
4. sprejme tarifo za določitev nadomestil iz 55. člena zakona o gospodarskih družbah v soglasju z ministroma, pristojnima za pravosodje in finance,
5. sprejme druge splošne akte agencije ter metodološka navodila za izvrševanje javnih pooblastil agencije, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije,
6. sprejme program dela in finančni načrt v soglasju z Vlado Republike Slovenije,
7. sprejema letno poročilo in druga poročila agencije v soglasju z Vlado Republike Slovenije,
8. sprejema poslovnik sveta,
9. predlaga imenovanje in razrešitev direktorja agencije,
10. daje direktorju agencije usmeritve in navodila za delo,
11. na predlog direktorja odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki v soglasju z Vlado Republike Slovenije,
12. izvede javni natečaj za imenovanje direktorja agencije, v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev,
13. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za obravnavanje in proučevanje posameznih nalog iz pristojnosti sveta agencije,
14. odloča o vprašanjih in opravlja druge zadeve, ki so potrebne za izvedbo posameznih določil predpisov, za katere ni izrecno določena pristojnost drugega organa.
16. člen
Svet oziroma osebe, ki jih svet pooblasti, lahko pregledujejo poslovne knjige in poslovno dokumentacijo agencije.
Revizorja za revizijo letnih računovodskih izkazov agencije imenuje Vlada Republike Slovenije.
17. člen
Svet sprejema odločitve z večino glasov svojih članov.
Direktor agencije
18. člen
Direktorja agencije imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na podlagi javnega natečaja na predlog sveta.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor:
1. ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
2. ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih, in je strokovnjak na področju dela javne agencije,
3. ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od treh mesecev, ki še ni izbrisana.
Direktor je imenovan za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
19. člen
Direktor zastopa in predstavlja agencijo, organizira in vodi delo ter poslovanje agencije.
Direktor izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije.
Direktor zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakonom in s tem sklepom. Pri svojem delu mora varovati poslovne skrivnosti agencije.
Direktor:
1. sprejema akte za delo in poslovanje agencije, za katere ni pristojen svet,
2. pripravi predlog programa za delo agencije,
3. sestavi predlog letnega poročila in finančnega načrta agencije,
4. pripravlja strokovne podlage za opravljanje nalog sveta agencije ter izvršuje usmeritve in sklepe sveta,
5. oblikuje predloge splošnih aktov, ki jih sprejme svet,
6. oblikuje predloge metodoloških navodil, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in jih sprejme svet,
7. predpiše načine in udeležence za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov v soglasju z Banko Slovenije in Ministrstvom za finance,
8. podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
9. določa cene za tržne storitve agencije,
10. oblikuje predlog uporabe presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki,
11. predloži svetu na njegovo zahtevo poročilo o opravljanju nalog iz svojih pristojnosti,
12. predloži ustanovitelju na njegovo zahtevo poročilo o delovanju in poslovanju agencije ter izvrševanju nalog iz pristojnosti agencije,
13. imenuje projektne in delovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog ter druge komisije,
14. sklepa pogodbe o zaposlitvi in odloča o drugih vprašanjih s področja delovnih razmerij; kadar sklepa pogodbe in odloča o navedenih vprašanjih s področja izpostav, si pridobi predhodno mnenje vodje izpostave,
15. imenuje disciplinsko komisijo za ugotavljanje kršitev delovnih obveznosti delavcev,
16. opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite v skladu z zakonom in
17. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem aktom in drugimi splošnimi akti agencije.
Direktor odgovarja za škodo, ki jo povzroči s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
Direktor ima enega ali več namestnikov, ki jih izmed zaposlenih imenuje direktor.
20. člen
Direktor agencije se predčasno razreši:
1. če to sam zahteva,
2. če več ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
3. če stori dejanje, ki je v zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev, določeno kot hujša disciplinska kršitev,
4. če svoje delo opravlja nevestno, nestrokovno ali se izkaže, da po delovnih in strokovnih kvalitetah ni primeren za opravljanje dela na položaju direktorja,
5. če agencija ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov oziroma če pri njenem delu prihaja do ponavljajočih napak ali težje napake.
Za razrešitev direktorja agencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
V. RAZMERJA AGENCIJE DO USTANOVITELJA IN DO DRUGIH SUBJEKTOV
Program dela in poročanje agencije
21. člen
Letni program dela agencije določa cilje in naloge, ki jih bo agencija zasledovala in opravljala ter način, s katerim bo naloge in cilje uresničila, v skladu s programi Vlade Republike Slovenije.
Programu dela mora biti priložena kratka izjava o večletni strategiji razvoja agencije, ki mora poudariti prispevek agencije k splošnemu nacionalnemu razvoju, ukrepe za zagotavljanje kvalitetnih storitev za javnost in uporabnike ter ukrepe za zagotavljanje učinkovite porabe sredstev.
22. člen
Agencija letno poroča Vladi Republike Slovenije o doseženih ciljih in rezultatih, o izvrševanju finančnih načrtov ter o izidu poslovanja skladno z zakonom o javnih financah in zakonom o računovodstvu.
Sestavni del poročila o doseženih ciljih in rezultatih je tudi poročilo o mnenju uporabnikov o delu agencije in predlogih za ustrezne izboljšave dela.
23. člen
Delo agencije je javno.
Agencija obvešča javnost o izvajanju del in nalog ter okoliščinah, pomembnih za delo agencije ali za uveljavljenje pravic in obveznosti uporabnikov storitev, prek vzpostavljene informacijske mreže na spletni strani agencije, v poslovnih prostorih, kjer poteka poslovanje z uporabniki, po telefonu oziroma na drug primeren način.
Obveščanje se izvaja:
1. s pisnimi informacijami in obvestili,
2. z možnostjo vpogleda v izjavo o strategiji in poročilo o delu,
3. z navedbo nadzornih organov in njihove dosegljivosti za stike z uporabniki, podatki o direktorju, članih sveta agencije in delavcev, ki poslujejo z uporabniki.
24. člen
Agencija posluje v poslovnem času, za uporabnike pa v času uradnih ur, določenih s posebnim aktom direktorja agencije, v skladu s predpisi, ki urejajo poslovni čas in uradne ure v državni upravi.
VI. MATERIALNI IN FINANČNI POGOJI ZA ZAČETEK DELA IN FINANCIRANJE AGENCIJE
25. člen
Vlada Republike Slovenije zagotovi materialne in finančne pogoje za začetek dela agencije s prenosom osnovnih sredstev in druge potrebne opreme ter denarnih sredstev za začetek izvajanja nalog iz 7. člena tega sklepa iz Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, v upravljanje agenciji. Prenos se izvede na podlagi programov prevzema nalog, ki jih določijo Agencija Republike Slovenije za plačilni promet in drugi izvajalci ter agencija, po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
Programi prevzema nalog se določijo v 6 mesecih od uveljavitve zakona o plačilnem prometu.
26. člen
Prihodki za delo agencije so:
1. sredstva državnega proračuna,
2. prihodki, pridobljeni s prodajo storitev, po sprejeti tarifi,
3. drugi viri, ki jih ustvari agencija s svojim poslovanjem.
Agencija s prihodki krije nastale odhodke za:
1. stroške materiala in storitev,
2. stroške amortizacije,
3. stroške dela,
4. druge stroške,
5. rezervacije.
27. člen
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet agencije na predlog direktorja in v soglasju z Vlado Republike Slovenije.
Presežek prihodkov nad odhodki agencija uporabi za:
1. vplačilo v proračun Republike Slovenije,
2. opravljanje in razvoj dejavnosti,
3. za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v agenciji v skladu z zakonom.
VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE
28. člen
Agencija odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, ki ga ima v upravljanju. Subsidiarno odgovarja za njene obveznosti Republika Slovenija do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za delovanje agencije.
VIII. PREHOD POTREBNEGA ŠTEVILA DELAVCEV
29. člen
Za opravljanje svojih nalog agencija prevzame potrebno število delavcev iz Agencije za plačilni promet. Prehod se realizira postopno, v skladu s programom, v katerem se opredeli dinamika realizacije nalog agencije iz 7. člena tega sklepa. V programu, ki ga sprejme svet agencije, se določi število delavcev ter časovna opredelitev prevzema delavcev v agenciji ter kriteriji glede strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj in uspešnosti pri delu, ki se upoštevajo pri prehodu delavcev. Na tej podlagi sprejmeta direktor agencije in direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet konkretno odločitev o delavcih, ki se razporedijo na delo v agencijo. V primeru nesoglasja med direktorjema odloči o tem Vlada Republike Slovenije.
Na program iz prejšnjega odstavka mora dati soglasje minister za finance.
IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
Za pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja za zaposlene v agenciji ter za plače, nadomestila plač in druge osebne prejemke zaposlenih v agenciji, se:
1. do 31. 12. 2002 uporabljajo določbe splošnih aktov Agencije Republike Slovenije za plačilni promet,
2. od 1. 1. 2003 do začetka uporabe zakonov, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužbencev in sistem plač v javnem sektorju, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo delovna razmerja in plače v državni upravi.
31. člen
Sredstva za plače, nadomestila plač in druge osebne prejemke delavcev ter druga potrebna sredstva za tekoče poslovanje agencije do 31.12.2002 zagotavlja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet.
Iz dela sredstev Agencije Republike Slovenije za plačilni promet se zagotovi agenciji tudi denarna sredstva za začetek izvajanja nalog iz 7. člena tega sklepa v letu 2003.
32. člen
Do začetka uporabe zakona o javnih uslužbencih se za postopek imenovanja direktorja smiselno uporabljajo določbe zakona o zavodih.
33. člen
Do imenovanja direktorja agencije v skladu s 77. členom zakona o plačilnem prometu in 15. ter 18. členom tega sklepa Vlada Republike Slovenije imenuje vršilca dolžnosti direktorja agencije.
34. člen
Agencija prevzame arhivska gradiva Agencije Republike Slovenije za plačilni promet.
O ravnanju s prevzetim arhivskim gradivom in načinu posredovanja podatkov iz arhivskega gradiva direktor agencije sprejme poseben akt.
35. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 408-32/2002-1
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik