Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002

Kazalo

1269. Pravilnik o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev, stran 2661.

Na podlagi 74. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 13/93, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00 in 45/01) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se urejata sestava in delovanje Razširjenih strokovnih kolegijev (v nadaljnjem besedilu: RSK) medicinskih in nemedicinskih strok na področju zdravstvenega varstva.
2. člen
Posamezen RSK je najvišje in avtonomno strokovno telo določene stroke, ki je pri svojih odločitvah zavezano dosežkom znanosti, strokovno preverjenim metodam in razvoju stroke, upoštevaje javni zdravstveni interes.
II. SESTAVA
3. člen
RSK se ustanovijo za naslednja področja medicine in imajo naslednje število članov:
1.  RSK internističnih strok              12 članov
2.  RSK za infektologijo                6 članov
3.  RSK za kirurgijo                  12 članov
4.  RSK za nevrologijo                 6 članov
5.  RSK za pediatrijo                  9 članov
6.  RSK za ginekologijo in porodništvo         9 članov
7.  RSK za ortopedijo                  6 članov
8.  RSK za otorinolaringologijo             6 članov
9.  RSK za psihiatrijo                 6 članov
10. RSK za oftalmologijo                6 članov
11. RSK za onkologijo                  9 članov
12. RSK za dermatovenerologijo             6 članov
13. RSK za stomatologijo                9 članov
14. RSK za anesteziologijo in reanimatologijo
   ter perioperativno intenzivno terapijo       6 članov
15. RSK za radiologijo                 6 članov
16. RSK za splošno/družinsko medicino          9 članov
17. RSK za javno zdravje                6 članov
18. RSK za fizikalno medicino in rehabilitacijo     6 članov
19. RSK za patologijo in sodno medicino         6 članov
20. RSK za medicino dela, prometa in športa       6 članov
21. RSK za laboratorijsko diagnostiko          9 članov
22. RSK za mikrobiologijo in imunologijo        10 članov
23. RSK za zdravstveno nego              12 članov
24. RSK za klinično psihologijo             6 članov
25. RSK za lekarniško farmacijo             9 članov
26. RSK za transplantacijo               9 članov
Minister, pristojen za zdravje, na skupni predlog klinik oziroma kliničnih inštitutov, Zdravniške zbornice Slovenije in Slovenskega zdravniškega društva, ali na predlog katere od drugih institucij iz 6. člena tega pravilnika, ukine posamezni RSK ali ustanovi za posamezno medicinsko področje nov RSK.
4. člen
Sedež RSK je v Kliničnem centru, ki zagotavlja prostor in administrativno pomoč za njihovo delo.
Ne glede na prejšnji odstavek imajo sedež:
– RSK za splošno/družinsko medicino na sedežu Združenja zdravnikov družinske medicine Slovenskega zdravniškega društva,
– RSK za javno zdravje na Katedri za javno zdravje Medicinske fakultete,
– RSK za fizikalno medicino in rehabilitacijo na Inštitutu RS za rehabilitacijo,
– RSK za laboratorijsko diagnostiko na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Kliničnega centra,
– RSK za patologijo in sodno medicino na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete,
– RSK za mikrobiologijo in imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete,
– RSK za klinično psihologijo na Inštitutu RS za rehabilitacijo,
– RSK za lekarniško farmacijo na sedežu Lekarniške zbornice Slovenije.
5. člen
RSK lahko za obravnavo posameznih vprašanj ustanovi delovne skupine ali povabi k sodelovanju druge strokovnjake.
6. člen
Člane posameznih RSK medicinskih strok imenujejo po proporcionalnem načelu (vsak tretjino članov) naslednje institucije:
– Klinike in/ali klinični inštituti,
– Zdravniška zbornica Slovenije,
– Slovensko zdravniško društvo.
Ne glede na prejšnji odstavek imenujejo člane RSK za transplantacije Klinični center tri člane, po dva člana pa Slovensko zdravniško društvo, Zdravniška zbornica Slovenije in Slovenijatransplant.
Člane RSK za laboratorijsko diagnostiko imenujejo Katedra za klinično biokemijo Fakultete za farmacijo, Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo v Kliničnem centru ter Slovensko združenje za klinično kemijo, vsak tretjino članov.
Člane RSK za mikrobiologijo in imunologijo imenujeta Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete in Sekcija za klinično mikrobiologijo in hospitalne infekcije Slovenskega zdravniškega društva, vsak polovico članov.
Člane RSK za zdravstveno nego imenujejo Klinični center in Zbornica zdravstvene nege, vsak tretjino članov, tretjino članov pa skupaj imenujeta Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani in Visoka zdravstvena šola v Mariboru.
Člane RSK za klinično psihologijo imenujeta Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete in Zbornica kliničnih psihologov, vsaka polovico članov.
Člane RSK za lekarniško farmacijo imenujejo Fakulteta za farmacijo, Lekarniška zbornica Slovenije in Slovensko farmacevtsko društvo, vsak tretjino članov.
7. člen
Mandat članov posameznega RSK traja 6 let, posamezni člani so lahko večkrat imenovani.
8. člen
Vsak RSK ima predsedujočega in namestnika predsedujočega.
Predsedujočega in njegovega namestnika določijo člani RSK za mandat enega leta. Namestnik predsedujočega v naslednjem letu prevzame mesto predsedujočega.
Predsedujočega in njegovega namestnika določijo člani RSK najmanj 3 mesece pred potekom funkcije.
9. člen
Član posameznega RSK je lahko določen za predsedujočega oziroma njegovega namestnika v mandatnem obdobju RSK največ dvakrat.
10. člen
Če posameznemu članu preneha mandat zaradi odpovedi, razrešitve ali iz drugega razloga, je dolžna institucija, ki ga je imenovala, najkasneje v roku 90 dni od prenehanja mandata imenovati novega člana RSK. Novi član vstopi v mandat člana, ki mu je mandat prenehal, z vsemi njegovimi pravicami in obveznostmi.
III. NALOGE RSK
11. člen
Naloge posameznih RSK so:
– usklajevanje in dokončno oblikovanje strokovnih smernic za njihovo strokovno področje,
– spremljanje razvoja stroke ter zdravstvene politike in njenih ukrepov, ki se nanašajo na ožje strokovno področje RSK-ja,
– spremljanje kazalcev kakovosti s področja njihove dejavnosti in predlaganje sodobnih metod diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije,
– spremljanje normativov in standardov kadrovskih in materialnih virov,
– predlaganje novih metod diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije s področja njihove dejavnosti, ki temeljijo na z dokazi podprti medicini (EBM),
– pripravljanje strokovnih stališč, analiz in ocen stanj za upravne organe, Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in druge naročnike,
– sprejemanje stališč in ukrepov v primerih, ko prihaja do očitnega odstopanja od sodobnih strokovnih priporočil.
IV. NAČIN DELA RSK
12. člen
Predsedujoči posameznega RSK-ja sklicuje in vodi seje, podpisuje akte, sklepe, druge odločitve in dokumente, ki jih sprejema RSK, ter opravlja naloge, za katere ga RSK pooblasti.
13. člen
Namestnik predsedujočega nadomešča predsedujočega v vseh njegovih pravicah in dolžnostih, kadar je ta odsoten. Če je predsedujočemu predčasno potekel mandat, opravlja njegov namestnik njegove naloge do imenovanja novega predsednika.
Namestnik predsedujočega pomaga predsedujočemu pri pripravi sej in gradiv za obravnavo na sejah.
14. člen
Seje RSK sklicuje predsedujoči najmanj desetkrat na leto.
Seje RSK niso javne razen, če RSK sklene drugače.
15. člen
Posamezen RSK je sklepčen, če je na seji navzočih najmanj dve tretjini članov.
Vse odločitve navzoči člani sprejemajo soglasno.
16. člen
O sejah se vodi zapisnik, ki se pošlje v roku 8 dni vsem članom RSK, Ministrstvu za zdravje ter institucijam, ki imenujejo njegove člane.
Vsak RSK je dolžan posredovati institucijam iz prejšnjega odstavka letno poročilo o svojem delu, na zahtevo najmanj dveh institucij pa poročati o svojem delu tudi med letom.
V. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO
17. člen
Predsedniki in člani RSK opravljajo delo po tem pravilniku v okviru svoje redne zaposlitve. Delodajalec je članom RSK dolžan omogočiti redno sodelovanje in delo pri opravljanju dolžnosti člana RSK ter mu povrniti potne in druge neposredne stroške za njegovo delo. Delo v RSK ni posebej honorirano.
Prostor in administrativno pomoč za delo RSK zagotovi ustanova, v kateri je njegov sedež.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
RSK po tem pravilniku se oblikujejo najkasneje v roku 3 mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev (Uradni list RS, št. 67/97, 54/98 in 78/00).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-10/2002
Ljubljana, dne 29. marca 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje