Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2002 z dne 5. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2002 z dne 5. 12. 2002

Kazalo

5245. Študentska ustava, stran 12337.

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo besedilo Študentske ustave, kot sta ga potrdila Parlament Študentske organizacije Slovenije na seji dne 26. 6. 2002 in Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti na seji dne 7. 11. 2002.
Š T U D E N T S K A U S T A V A
kot temeljni akt samoupravne skupnosti študentov Slovenije, s katero določamo demokratične temelje delovanja Študentske organizacije Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Študentska ustava)
Študentska ustava ureja položaj, delovanje in organiziranost samoupravne skupnosti študentov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Študentske organizacije Slovenije).
2. člen
(Študentska organizacija Slovenije)
Študentska organizacija Slovenije je demokratično organizirana skupnost, ki zastopa interese študentov in se zavzema za njihovo uresničevanje.
3. člen
(Stanovska organizacija)
Študentska organizacija Slovenije je stanovska organizacija vseh študentov, ki imajo status študenta na visokošolskih zavodih, samostojnih visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah v Republiki Sloveniji v skladu z zakoni, in študentov, ki imajo status študenta na tujih visokošolskih zavodih in so hkrati državljani Republike Slovenije.
4. člen
(Organizacijske oblike)
V Študentsko organizacijo Slovenije se združujejo naslednje organizacijske oblike:
– študentske organizacije univerz, ki lahko združujejo študentske organizacije fakultet, umetniških akademij in visokih strokovnih šol, ki delujejo znotraj ene univerze,
– študentske organizacije samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol,
– študentski klubi kot študentske organizacije lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: študentski klubi),
– interesne oblike povezovanja študentov.
5. člen
(Status članov teles in organov)
Člani predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije morajo imeti ob izvolitvi status študenta v skladu s 3. členom tega akta, razen če ni s tem ali nižjimi akti določeno drugače.
V primeru prenehanja statusa študenta član predstavniškega telesa ali organa opravlja funkcijo do izvolitve novega člana v skladu z določbami aktov.
6. člen
(Žig)
Žig Študentske organizacije Slovenije je okrogle oblike, premera 35 mm, v sredini je kratica ŠOS, ob robu pa napis Študentska organizacija Slovenije.
7. člen
(Ime)
Ime samoupravne skupnosti študentov Slovenije je Študentska organizacija Slovenije (kratica: ŠOS).
V mednarodnih odnosih Študentska organizacija Slovenije nastopa z imenom Slovenian Student Union (kratica: SSU).
8. člen
(Sedež)
Sedež Študentske organizacije Slovenije je na Kersnikovi 6, 1000 Ljubljana.
II. NAČELA, CILJI IN DEJAVNOSTI
9. člen
(Načelo avtonomnosti)
Študentska organizacija Slovenije je v svojem delovanju avtonomna.
10. člen
(Načelo enakopravnosti)
Študentje so v Študentski organizaciji Slovenije enakopravni ne glede na družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, veroizpoved, politično prepričanje ali katero koli drugo osebno okoliščino.
11. člen
(Načelo demokratičnosti)
Študentska organizacija Slovenije in njene organizacijske oblike so demokratično organizirane.
12. člen
(Načelo javnosti)
Delovanje Študentske organizacije Slovenije je javno.
Seje predstavniških teles Študentske organizacije Slovenije so javne.
Javnost dela Študentske organizacije Slovenije in njenih organov se zagotavlja tako, da so sklepi vseh organov Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik javni.
Izjeme določi Skupščina Študentske organizacije Slovenije v svojih aktih.
13. člen
(Načelo zapolnjevanja pravnih praznin)
V postopkih in ravnanjih Študentske organizacije Slovenije se v primeru nedoločenosti v aktih Študentske organizacije Slovenije smiselno uporabljajo določila zakonodaje Republike Slovenije.
14. člen
(Nezdružljivost funkcij)
V Študentski organizaciji Slovenije medsebojno niso združljive:
– funkcija člana organa Študentske organizacije Slovenije, razen Generalnega sekretarja in Notranjega revizorja, z zaposlitvijo ali delom v strokovnih službah,
– funkcija člana organa Študentske organizacije Slovenije s funkcijo v drugem organu Študentske organizacije Slovenije, razen hkratnega članstva v Predsedstvu in Skupščini Študentske organizacije Slovenije,
– funkcija Predsednika, Generalnega sekretarja in Notranjega revizorja Študentske organizacije Slovenije z vsemi drugimi funkcijami in delovnimi mesti v Študentski organizaciji Slovenije in njenih organizacijskih oblikah,
– članstvo v Zboru in Svetu Skupščine Študentske organizacije Slovenije.
15. člen
(Cilji)
Cilji Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik so učinkovito zastopati interese študentov in se zavzemati za njihovo uresničevanje z namenom izboljševati študijske in socialne razmere ter razvijati druge interesne dejavnosti študentov in mlade populacije.
16. člen
(Dejavnosti)
Študentska organizacija Slovenije in njene organizacijske oblike v skladu z zakonom in določili Študentske ustave opravljajo naslednje dejavnosti:
1. sprejemajo, organizirajo in izvajajo programe interesnih oziroma obštudijskih dejavnosti študentov na področju kulture, izobraževanja, športa, tehnične kulture, turizma, mednarodnega sodelovanja, javnih občil in drugih področjih interesnega oziroma obštudijskega delovanja študentov, na področjih interesnega in obštudijskega delovanja študentov, določenih z nacionalnim programom visokega šolstva in drugimi nacionalnimi programi, ki se financirajo iz državnega proračuna ter drugih virov, razen če ni z zakonom ali s tem aktom drugače določeno,
2. sprejemajo, organizirajo in izvajajo programe, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj študentov,
3. se zavzemajo za kakovostno in javno dostopno visoko šolstvo v Republiki Sloveniji,
4. zagotavljajo pogoje za delovanje in razvoj interesnih oziroma obštudijskih oblik združevanja študentov,
5. zagotavljajo sodelovanje študentov pri upravljanju lokalnih zadev, ki jih občina, mestna občina ali širša samoupravna lokalna skupnost ureja samostojno na področjih, ki vplivajo na življenje in delo študentov,
6. zagotavljajo vpliv študentov pri upravljanju javnih zadev in pri delu državnih in drugih organov,
7. zagotavljajo vpliv študentov pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki urejajo življenje in delo študentov,
8. imenujejo predstavnike študentov v organe in delovna telesa mednarodnih organizacij in skupnosti, katerih članica je Republika Slovenija in v katerih sodelujejo predstavniki študentov,
9. zagotavljajo sodelovanje študentskih predstavnikov v organih odločanja in upravljanja visokošolskih zavodov in državnih organih, ki so dolžni zagotoviti sodelovanje študentskih predstavnikov v skladu z zakonom,
10. opravljajo gospodarske in druge dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje teh dejavnosti,
11. zavzemajo študentska stališča do družbenih vprašanj,
12. opravljajo druge naloge in dosegajo druge cilje, določene s študentsko ustavo in drugimi akti, sprejetimi na podlagi študentske ustave.
Dejavnosti Študentske organizacije Slovenije opravlja Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije po pooblastilu Skupščine Študentske organizacije Slovenije.
III. ORGANI ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE
1. Skupščina Študentske organizacije Slovenije
17. člen
(Opredelitev)
Skupščina Študentske organizacije Slovenije je najvišje predstavniško telo študentov v Študentski organizaciji Slovenije.
Člani Skupščine Študentske organizacije Slovenije so predstavniki vseh študentov in niso vezani na kakršna koli navodila.
18. člen
(Pristojnosti)
Skupščina Študentske organizacije Slovenije ima naslednje pristojnosti:
– sprejema Študentsko ustavo Študentske organizacije Slovenije,
– voli, imenuje in razrešuje člane organov v skladu s Študentsko ustavo in akti, sprejetimi na podlagi Študentske ustave,
– na podlagi predloga Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejema splošne akte Študentske organizacije Slovenije,
– na podlagi predloga Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejema letni finančni načrt in letno finančno poročilo Študentske organizacije Slovenije,
– na podlagi predloga Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejema splošne akte, s katerimi ureja vprašanja izvajanja nadzora nad volitvami in finančnim poslovanjem Študentske organizacije Slovenije in organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije,
– na podlagi predloga Predsedstva Študentske organizacije Slovenije imenuje Predsednika Študentske organizacije Slovenije, Generalnega sekretarja Študentske organizacije Slovenije in Notranjega revizorja Študentske organizacije Slovenije,
– in opravlja druge naloge, določene s Študentsko ustavo.
19. člen
(Sestava)
Skupščino Študentske organizacije Slovenije sestavljata Zbor Študentske organizacije Slovenije in Svet Študentske organizacije Slovenije.
Zbor Študentske organizacije Slovenije sestavljajo študentski zbori študentskih organizacij univerz ter študentski zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol.
Svet Študentske organizacije Slovenije sestavljata Svet študentskih klubov in Svet interesnih oblik povezovanja študentov.
20. člen
(Odločanje)
Skupščina Študentske organizacije Slovenije lahko sprejema odločitve na ločenih zasedanjih študentskih zborov študentskih organizacij univerz in študentskega zbora samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol ter Sveta študentskih klubov in Sveta interesnih oblik povezovanja študentov.
Odločitev Skupščine Študentske organizacije Slovenije je sprejeta, če zanjo v enakem besedilu glasujejo študentski zbori študentskih organizacij univerz in Svet študentskih klubov z večino opredeljenih glasov, če ni s tem aktom določeno drugače.
21. člen
(sklicevanje in vodenje sej)
Seje Skupščine Študentske organizacije Slovenije sklicuje Predsednik Študentske organizacije Slovenije na lastno pobudo ali na zahtevo Predsedstva Študentske organizacije Slovenije, Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije, študentskega zbora študentske organizacije univerze ali Sveta študentskih klubov.
Seje Skupščine Študentske organizacije Slovenije skliče Predsednik Študentske organizacije Slovenije tako, da pozove predsedujoče posameznih predstavniških teles, ki so sestavni deli Skupščine Študentske organizacije Slovenije, da v skladu s poslovniki skličejo ta predstavniška telesa.
Seje Skupščine Študentske organizacije Slovenije vodijo predsedujoči posameznih predstavniških teles, ki so sestavni deli Skupščine Študentske organizacije Slovenije, razen v primeru skupne seje, ki jo vodi Predsednik Študentske organizacije Slovenije.
22. člen
(Poslovnik)
Skupščina Študentske organizacije Slovenije deluje po Poslovniku, ki ga na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije.
Sestavni deli Skupščine Študentske organizacije Slovenije delujejo po poslovnikih, ki jih sprejmejo vsak zase.
23. člen
(Volitve v Zbor Študentske organizacije Slovenije)
Volitve v študentske zbore študentskih organizacij univerz in študentski zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol so splošne, neposredne in tajne.
Izvajajo se v volilnih enotah. Na univerzi so volilne enote fakultete, visoke strokovne šole in umetniške akademije. Samostojni visokošolski zavod ali višja strokovna šola je volilna enota.
Število študentskih predstavniških mandatov v posamezni volilni enoti se določa na podlagi uradnih statističnih podatkov o vpisu za prejšnje študijsko leto glede na leto izvedbe volitev.
Volitve se izvajajo vsako leto, praviloma zadnji teden oktobra. Izjeme so študentske organizacije univerz, kjer se volitve lahko izvajajo vsaki dve leti, praviloma zadnji teden oktobra, če je tako določeno z najvišjim aktom študentske organizacije univerze.
Volitve se izvajajo v skladu z volilnimi pravilniki študentskih organizacij univerz oziroma samostojnih visokošolskih zavodov ali višjih strokovnih šol.
24. člen
(Volitve v Svet Študentske organizacije Slovenije)
Volitve v Svet študentskih klubov se izvajajo na območjih lokalnih skupnosti, kjer delujejo študentski klubi, in so splošne, neposredne in tajne.
Vsak študentski klub ima v Svetu študentskih klubov po en mandat.
Volitve v Svet študentskih klubov se izvajajo vsako leto, praviloma zadnji teden oktobra, v skladu z Volilnim pravilnikom Sveta študentskih klubov, ki ga sprejme Svet študentskih klubov z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.
Volitve v Svet interesnih oblik povezovanja študentov ureja splošni akt, ki ga na podlagi predloga Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije.
25. člen
(Svet študentskih klubov)
Svet študentskih klubov je najvišje predstavniško telo študentskih klubov.
26. člen
(Predsednik)
Svet študentskih klubov ima predsednika, ki ga izvoli z večino glasov vseh članov.
27. člen
(Odločanje)
Svet študentskih klubov sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov Sveta študentskih klubov, razen v primerih, določenih s Študentsko ustavo in drugimi akti, sprejetimi na podlagi Študentske ustave.
28. člen
(Poslovnik)
Organizacijo, imenovanja in volitve v predstavniška telesa in organe, način dela ter pravice in obveznosti članov Sveta študentski klubov ureja poslovnik, ki ga sprejme Svet študentskih klubov z večino glasov vseh članov.
29. člen
(Zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol)
Zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol je najvišje predstavniško telo študentov samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol.
Zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol sestavljajo predstavniki vseh študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, ki so predstavljene vsaka z enim mandatom.
Organizacijo, imenovanja in volitve v Zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, način dela ter pravice in obveznosti članov Zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol ureja pravilnik, ki ga na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije.
30. člen
(Svet interesnih oblik povezovanja študentov)
Svet interesnih oblik povezovanja študentov je najvišje predstavniško telo interesnih oblik povezovanja študentov.
Svet interesnih oblik povezovanja študentov je sestavljen iz sedmih članov, ki jih člani vseh interesnih oblik povezovanja študentov izvolijo z večino glasov prisotnih članov.
Organizacijo, imenovanja in volitve v Svet interesnih oblik povezovanja študentov, način dela ter pravice in obveznosti članov Sveta interesnih oblik povezovanja študentov ureja pravilnik, ki ga na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije.
2. Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije
31. člen
(Opredelitev in sestava)
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije je izvršilni organ Študentske organizacije Slovenije.
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije sestavljajo Predsednik Študentske organizacije Slovenije, predsedniki izvršilnega organa vsake študentske organizacije univerze oziroma Sveta študentskih klubov ter po en predstavnik vsake študentske organizacije univerze in en predstavnik Sveta študentskih klubov, ki ga imenuje študentski zbor te študentske organizacije univerze oziroma Svet študentskih klubov.
32. člen
(Predsednik Študentske organizacije Slovenije)
Predsednika Študentske organizacije Slovenije imenuje na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije Skupščina Študentske organizacije Slovenije za mandatno dobo enega leta. Predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije mora biti sprejet soglasno izmed prisotnih članov. Predsednik Študentske organizacije Slovenije pri tem glasovanju nima glasovalne pravice.
Predsednik Študentske organizacije Slovenije predstavlja Študentsko organizacijo Slovenije v skladu z navodili Predsedstva Študentske organizacije Slovenije in Skupščine Študentske organizacije Slovenije.
33. člen
(Pristojnosti)
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije zastopa in upravlja Študentsko organizacijo Slovenije.
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije ima naslednje pristojnosti:
– Skupščini Študentske organizacije Slovenije predlaga letni finančni načrt in letno finančno poročilo,
– Skupščini Študentske organizacije Slovenije predlaga v imenovanje Generalnega sekretarja Študentske organizacije Slovenije in Notranjega revizorja Študentske organizacije Slovenije,
– s sklepom ustanavlja odbore za opravljanje določenih nalog,
– sprejema register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije,
– z odlokom uredi pogoje za avtonomno delovanje dijaške organizacije Slovenije v okviru Študentske organizacije Slovenije in njeno financiranje,
– opravlja druge naloge, določene s Študentsko ustavo in akti, sprejetimi na njeni podlagi.
Predsedstvo je pri oblikovanju svoje politike dolžno pridobivati in upoštevati mnenja Skupščine Študentske organizacije Slovenije.
34. člen
(Odločanje)
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije je sklepčno, če je na seji prisotna večina vseh članov Predsedstva in če je hkrati iz vsake izmed študentskih organizacij univerz in Sveta študentskih klubov prisoten vsaj en član.
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije sprejema odločitve z večino prisotnih članov Predsedstva Študentske organizacije Slovenije, vendar le, če iz vsake izmed študentskih organizacij univerz in Sveta študentskih klubov za odločitev glasuje vsaj en član.
35. člen
(Mandatna doba in prenehanje mandata)
Mandatna doba članov Predsedstva Študentske organizacije Slovenije je eno leto.
Člani Predsedstva so dolžni tudi po preteku mandata opravljati svoje delo do imenovanja novega člana Predsedstva Študentske organizacije Slovenije.
Članu Predsedstva Študentske organizacije Slovenije preneha mandat z odstopom, razrešitvijo v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije ali v primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije, vendar samo s hkratnim imenovanjem novega člana.
36. člen
(Pravilnik)
Način dela ter pravice in obveznosti članov Predsedstva Študentske organizacije Slovenije natančneje opredeljuje in ureja pravilnik, ki ga na podlagi predloga Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije.
3. Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije
37. člen
(Opredelitev in sestava)
Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije izvaja nadzor nad poslovanjem predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije ter organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije.
38. člen
(Pristojnosti)
Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije:
– preverja skladnost poslovanja Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik s Pravilnikom o namembnosti sredstev, ustvarjenih iz koncesijske dajatve pri posredovanju začasnih in občasnih del dijakom in študentom, ki ga na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije,
– preverja skladnost poslovanja organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije z akti, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije in organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije,
– preverja skladnost poslovanja predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije z akti, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije,
– preverja smotrnost izdatkov in gospodarnost ravnanja predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije s premoženjem Študentske organizacije Slovenije,
– izvaja druge naloge, za katere jo zadolži Skupščina ali Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije ali njene organizacijske oblike.
V primeru suma kršitve aktov, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije Nadzorna komisija sestavi predlog za obravnavo pred Razsodiščem Študentske organizacije Slovenije.
39. člen
(Sestava in imenovanje)
Nadzorno komisijo Študentske organizacije Slovenije sestavljajo:
– dva predstavnika vsake študentske organizacije univerze,
– dva predstavnika študentskih klubov,
– Notranji revizor Študentske organizacije Slovenije .
V Nadzorno komisijo Študentske organizacije Slovenije imenujejo vsak po dva predstavnika najvišji organi vsake študentske organizacije univerze in Svet študentskih klubov z večino glasov vseh predstavnikov v svojem organu.
Predsednika Nadzorne komisije imenujejo člani Nadzorne komisije izmed sebe, z dvotretjinsko večino glasov vseh članov. Do imenovanja predsednika Nadzorne komisije opravlja naloge predsednika Notranji revizor.
40. člen
(Odločanje)
Nadzorna komisija je sklepčna, če sta prisotni vsaj dve tretjini vseh članov.
Nadzorna komisija sklepa veljavne sklepe z večino glasov vseh članov, razen če ni s tem aktom določeno drugače.
41. člen
(Mandatna doba in prenehanje mandata)
Mandatna doba članov Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije je dve leti.
Člani Nadzorne komisije so dolžni tudi po preteku mandata opravljati svoje delo do konstituiranja nove Nadzorne komisije.
Članu Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije preneha mandat z odstopom, razrešitvijo v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije ali v primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije, vendar samo s hkratnim imenovanjem novega člana.
42. člen
(Pravilnik Nadzorne komisije)
Delovanje in organizacijo Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije ter način podajanja poročil Skupščini Študentske organizacije Slovenije ureja poseben pravilnik, ki ga na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije.
43. člen
(Notranji revizor)
Notranji revizor opravlja finančno kontrolo delovanja Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije.
Mandatna doba Notranjega revizorja je dve leti.
Notranji revizor sklene s Študentsko organizacijo Slovenije individualno pogodbo o zaposlitvi za določen čas v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.
44. člen
(Dostop do dokumentov)
Na zahtevo Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije morajo organi Študentske organizacije Slovenije in njene organizacijske oblike omogočiti vpogled v zahtevane dokumente.
4. Razsodišče Študentske organizacije Slovenije
45. člen
(Pristojnosti)
Razsodišče Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: razsodišče) je neodvisen, samostojen organ, ki:
– odloča v sporih med organi Študentske organizacije Slovenije,
– odloča v sporih med organizacijskimi oblikami Študentske organizacije Slovenije,
– odloča v sporih med Študentsko organizacijo Slovenije in njenimi organizacijskimi oblikami,
– odloča o skladnosti pravilnikov, poslovnikov in drugih splošnih aktov Študentske organizacije Slovenije s tem aktom in o skladnosti uredb, odlokov in drugih posamičnih aktov predstavniških teles Študentske organizacije Slovenije s tem aktom in pravilniki Študentske organizacije Slovenije,
– odloča o odgovornosti predstavnikov organov Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik v skladu s pravili Študentske organizacije Slovenije,
– odloča o skladnosti poslovanja organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije z akti, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije in organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije,
– odloča o skladnosti poslovanja predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije z akti, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije,
– odloča o smotrnosti izdatkov in gospodarnosti ravnanja predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije s premoženjem Študentske organizacije Slovenije,
– izvaja druge naloge, za katere jo zadolži Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije, Skupščina Študentske organizacije Slovenije ali njene organizacijske oblike.
46. člen
(Sestava in imenovanje)
Razsodišče je sestavljeno iz:
– treh predstavnikov vsake študentske organizacije univerze,
– treh predstavnikov sveta študentskih klubov,
– predsednika, ki ga soglasno izvolijo predstavniki študentskih organizacij univerz in Sveta študentskih klubov v Razsodišču Študentske organizacije Slovenije izmed tretjih oseb.
V Razsodišče Študentske organizacije Slovenije imenujejo vsak po tri predstavnike študentski zbori vsake študentske organizacije univerze in Svet študentskih klubov z večino glasov vseh predstavnikov v svojem organu.
47. člen
(Mandatna doba)
Mandatna doba razsodišča je dve leti.
Članu razsodišča Študentske organizacije Slovenije preneha mandat z odstopom ali v primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije, vendar samo s hkratnim imenovanjem novega člana na njegovo mesto.
Mandat članu razsodišča predčasno preteče tudi z razrešitvijo zaradi pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje.
48. člen
(Postopek pred razsodiščem)
Postopek pred Razsodiščem Študentske organizacije Slovenije se začne na pobudo Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije, razen v odločanju o sporih iz prve do četrte alinee prvega odstavka 39. člena, ko se postopek začne na pobudo zainteresirane stranke.
Pobudnik Razsodišču Študentske organizacije Slovenije mora sam ali preko pooblaščenca sestaviti obtožni predlog in ga zagovarjati v postopku pred Razsodiščem.
Postopek pred Razsodiščem Študentske organizacije Slovenije se vodi na način, ki zagotavlja strankam v sporu dosledno upoštevanje človekovih pravic in svoboščin.
49. člen
(Dvostopenjsko odločanje)
Postopek pred Razsodiščem je dvostopenjski.
Na vsaki stopnji odločanja mora biti število predstavnikov vsakega študentske organizacije univerze in Sveta študentskih klubov enako.
Na prvi stopnji odloča razsodišče v senatu treh članov. Način in postopek določitve senata ureja pravilnik Razsodišča Študentske organizacije Slovenije.
O pritožbah na odločitve prvostopenjskega organa odloča Razsodišče v sedemčlanskem senatu. V tem senatu ne morejo sodelovati člani Razsodišča, ki so sodelovali na prvi stopnji v isti zadevi. Odločitve tega senata so dokončne.
50. člen
(Odločitve Razsodišča)
Razsodišče sprejema odločitve soglasno.
Razsodišče sprejema sklepe na podlagi aktov, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije.
V Študentski organizaciji Slovenije lahko samo Razsodišče sprejme naslednje ukrepe:
– začasna ali trajna prepoved dela v Študentski organizaciji Slovenije ali njenih organizacijskih oblikah,
– začasna zamrznitev odvajanja sredstev organizacijski obliki Študentske organizacije Slovenije,
– odvzem statusa organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije v primeru najhujših oblik kršitev.
Razsodišče lahko sprejme sankcije samo, če je bilo za obravnavano ravnanje, še preden je bilo le-to storjeno, s pravilnikom Študentske organizacije Slovenije določeno, da se za tako ravnanje izreče predpisana sankcija.
51. člen
(Pravilnik Razsodišča)
Delo in organizacijo razsodišča ter postopek pred Razsodiščem Študentske organizacije Slovenije ureja poseben pravilnik, ki ga na podlagi predloga Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije.
5. Generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije
52. člen
(Opredelitev)
Generalni sekretar organizira in vodi poslovanje Študentske organizacije Slovenije, vodi delo strokovnih služb in je odgovoren za strokovnost dela Študentske organizacije Slovenije, ter jo zastopa v pravnem in finančnem prometu v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije.
V primeru neopravljanja svojih nalog in dolžnosti ter v primeru odsotnosti, odstopa ali druge nezmožnosti za delo, prevzamejo njegove dela in naloge kot sopodpisniki predsedniki izvršilnih organov vsake študentske organizacije univerze in predsednik Sveta študentskih klubov.
53. člen
(Imenovanje)
Za Generalnega sekretarja Študentske organizacije Slovenije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in tem aktom.
Mandat Generalnega sekretarja je dve leti.
Generalnega sekretarja imenuje in razrešuje Skupščina Študentske organizacije Slovenije na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije na podlagi javnega razpisa.
54. člen
(Dolžnosti)
Generalni sekretar je dolžan poslovati v skladu z zakonodajo, Študentsko ustavo ter drugimi akti, sprejetimi na njeni podlagi, ter v skladu s sklepi in navodili Predsedstva Študentske organizacije Slovenije. Pri izvajanju poslovodnih del je Generalni sekretar vezan na sklepe in navodila Predsedstva Študentske organizacije Slovenije.
55. člen
(Samostojnost delovanja)
Generalni sekretar po nalogu Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sklepa delovna razmerja, pogodbe o delu, pogodbe o delu študentov in dijakov ter avtorske pogodbe za zagotovitev strokovnosti in nemotenega poslovanja Študentske organizacije Slovenije.
56. člen
(Protizakonitost navodil ali sklepov)
Kolikor sklep oziroma navodilo Predsedstva Študentske organizacije Slovenije po utemeljeni presoji Generalnega sekretarja ni skladno z zakonodajo, Študentsko ustavo ter drugimi akti, sprejetimi na njeni podlagi, ga Generalni sekretar ne sme izvršiti, ampak je dolžan o neskladju sklepa oziroma navodila nemudoma obvestiti Razsodišče Študentske organizacije Slovenije ter počakati na njegovo soglasje za izvršitev. Kolikor Razsodišče Študentske organizacije Slovenije ne izda soglasja za izvršitev, Generalni sekretar sklepa oziroma navodila ne sme izvršiti. Takšna neizvršitev sklepa oziroma navodila ni razlog za razrešitev Generalnega sekretarja.
57. člen
(Delovnopravni status)
Funkcijo Generalnega sekretarja lahko opravlja oseba v rednem delovnem razmerju na Študentski organizaciji Slovenije.
Generalni sekretar sklene s Študentsko organizacijo Slovenije individualno pogodbo o zaposlitvi za določen čas v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.
58. člen
(Razrešitev)
Generalni sekretar je lahko predčasno razrešen. Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije je dolžno podati predlog za razrešitev Generalnega sekretarja, če: (1) Generalni sekretar sam zahteva razrešitev; (2) nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu; (3) Generalni sekretar pri svojem delu ne ravna skladno z zakonodajo, Študentsko ustavo in drugimi akti, sprejetimi na njeni podlagi ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov Predsedstva Študentske organizacije Slovenije ali Skupščine Študentske organizacije Slovenije oziroma ravna v nasprotju z njimi.
Skupščina Študentske organizacije Slovenije mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti Generalnega sekretarja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da so o njih izjavi.
Zoper sklep o razrešitvi ima Generalni sekretar na lastne stroške pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določen postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o razrešitvi ali da so niso bili podani razlogi za razrešitev iz prejšnjega člena. Pravico zahtevati sodno varstvo ima v roku 15 dni po prejemu sklepa o razrešitvi.
IV. AKTI ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE
59. člen
(Pravilnik)
S pravilnikom Skupščina Študentske organizacije Slovenije določa pravice in obveznosti študentov, organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije in drugih oseb v okviru Študentske organizacije Slovenije v skladu z zakonom in tem aktom.
60. člen
(Resolucija)
Z resolucijo Skupščina Študentske organizacije Slovenije, Zbor Študentske organizacije Slovenije, Svet Študentske organizacije Slovenije ali Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije ocenjujejo stanje in obravnavajo vprašanja na posameznih področjih družbenega življenja ter zavzemajo stališča do politike na teh področjih.
61. člen
(Odlok)
Z odlokom Skupščina Študentske organizacije Slovenije, Zbor Študentske organizacije Slovenije, Svet Študentske organizacije Slovenije ali Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije urejajo notranjo organizacijo, način dela in razmerja v Študentski organizaciji Slovenije.
Z odlokom Skupščina Študentske organizacije Slovenije, Zbor Študentske organizacije Slovenije, Svet Študentske organizacije Slovenije ali Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije odločajo o imenovanjih in razrešitvah v organih Študentske organizacije Slovenije, ter dajejo soglasje k ustanovnim aktom v skladu s poslovnikom in tem aktom.
62. člen
(Sklep)
S sklepom Skupščina Študentske organizacije Slovenije Zbor Študentske organizacije Slovenije, Svet Študentske organizacije Slovenije ali Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije odločajo o postopkovnih vprašanjih ter takrat, ko ne odločajo z drugim ustreznim aktom.
63. člen
(Uredba)
Z uredbo Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije podrobneje ureja in razčlenjuje pravilnik ali s pravilnikom določeno razmerje v skladu z namenom in kriteriji iz pravilnika in Študentsko ustavo.
64. člen
(Hierarhija)
Pravilniki, poslovnik in drugi splošni akti Študentske organizacije Slovenije morajo biti v skladu s Študentsko ustavo.
Uredbe in odloki morajo biti v skladu s pravilniki. Posamični akti in dejanja organov morajo temeljiti na pravilnikih in na drugih aktih, ki so v skladu s Študentsko ustavo in pravilniki.
V. ORGANIZACIJSKE OBLIKE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE
1. Splošne določbe
65. člen
(Načelo javnosti)
Delovanje organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije je javno.
Način zagotavljanja javnosti dela določijo organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije v svojem najvišjem aktu.
66. člen
(Načelo avtonomnosti)
Organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije so v svojem delovanju avtonomne.
Avtonomija organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije se lahko omeji samo z akti, ki jih sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije.
67. člen
(Cilji organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije)
Organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije delujejo v interesu razvoja in napredka univerz, lokalnih skupnosti, širše regije in Republike Slovenije, predvsem pa v korist študentov oziroma mlade populacije.
68. člen
(Dolžnost podajanja poročil)
Organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije so dolžne do 1. aprila vsakega leta Nadzorni komisiji Študentske organizacije Slovenije podati poročilo o porabi sredstev, ustvarjenih iz koncesijske dajatve pri posredovanju občasnih in začasnih del dijakom in študentom, za preteklo koledarsko leto.
2. Študentska organizacija univerze
69. člen
(Pravni status)
Študentska organizacija univerze je pravna oseba.
70. člen
(Opredelitev)
V študentsko organizacijo univerze se združujejo vsi študenti posamezne univerze. Posamezne študentske organizacije univerz lahko oblikujejo skupno študentsko organizacijo univerz.
Študentje posamezne univerze se lahko združujejo samo v eno študentsko organizacijo univerze.
71. člen
(Ustanovitev)
Študentska organizacija univerze je ustanovljena, ko se na pisno pobudo najmanj 30 odstotkov študentov te univerze v skladu s tem aktom in akti, sprejetimi na osnovi tega akta, izvedejo volitve v najvišje predstavniško telo teh študentov in ko to telo sprejme najvišji akt študentske organizacije univerze z dvotretjinsko večino.
72. člen
(Najvišji akt)
Študentska organizacija univerze ima najvišji akt, ki opredeljuje:
– ime in sedež študentske organizacije univerze,
– cilje in načela,
– najvišje študentsko predstavniško telo študentske organizacije univerze,
– izvršilni organ študentske organizacije univerze,
– nadzorni organ študentske organizacije univerze,
– način izvolitve organov,
– pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov,
– način zagotavljanja javnosti dela,
– druga vprašanja, pomembna za delovanje študentske organizacije univerze.
73. člen
(Dejavnosti)
Študentska organizacija univerze opravlja dejavnosti iz 14. člena in v skladu z zakonodajo lahko ustanovi oziroma soustanovi organizacijsko obliko pravnega subjekta, ki izvaja te dejavnosti.
Študentska organizacija univerze lahko za opravljanje določenih dejavnosti iz prvega odstavka tega člena pooblasti organizacijsko obliko pravnega subjekta.
Študentska organizacija univerze opravlja dejavnosti iz drugega odstavka 5. člena zakona o skupnosti študentov tako, da:
– študentska organizacija univerze izvoli predstavnike študentov v študentski svet univerze in njenih članic,
– študentska organizacija univerze izvoli predstavnike študentov v obstoječe komisije in druga delovna telesa univerze in njenih članic.
74. člen
(Študentske organizacije članic univerze)
V študentsko organizacijo fakultete, umetniške akademije ali visoke strokovne šole se lahko združujejo vsi študenti posamezne fakultete, umetniške akademije ali visoke strokovne šole.
Njihovo ustanovitev in organiziranost opredeljuje pravilnik, ki ga sprejme študentski zbor študentske organizacije univerze.
Študentska organizacija fakultete, umetniške akademije ali visoke strokovne šole v skladu s pooblastilom, ki ga da študentski zbor študentske organizacije univerze:
– sprejema, organizira in izvaja programe interesnih dejavnosti svojih študentov na področju kulture, izobraževanja, športa, mednarodnega sodelovanja in drugih področij interesnega delovanja študentov,
– sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj študentov,
– v skladu z zakonom in statutom izvoli predstavnike študentov, ki sodelujejo pri delu in upravljanju visokošolskega zavoda.
Študentske organizacije fakultete, umetniške akademije ali visoke strokovne šole so lahko pravne osebe v skladu s pravilniki študentskih organizacij univerz, ki jim hkrati določijo pravice in obveznosti.
75. člen
(Financiranje)
Študentske organizacije fakultete, umetniške akademije ali visoke strokovne šole pridobivajo sredstva za delovanje od študentske organizacije univerze v skladu s pravilnikom študentske organizacije univerze in iz drugih virov.
3. Študentske organizacije samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol
76. člen
(Opredelitev)
Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole je pravna oseba.
V študentsko organizacijo samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole se združujejo vsi študenti posameznega samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole.
77. člen
(Pridruževanje)
Študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole se lahko pridružijo študentski organizaciji univerze.
V primeru pridružitve dobi študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole znotraj študentske organizacije univerze enak status kot študentske organizacije fakultete, umetniške akademije ali visoke strokovne šole.
78. člen
(Najvišji akt)
Najvišji akt študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole mora biti v skladu z zakonom in s študentsko ustavo ter opredeljevati:
– ime in sedež,
– cilje in načela,
– najvišje predstavniško telo študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole,
– izvršilni organ študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole,
– nadzorni organ študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole,
– način izvolitve organov,
– pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov,
– način zagotavljanja javnosti dela,
– druga vprašanja, pomembna za delovanje študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole.
79. člen
(Ustanovitev)
Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole je ustanovljena, ko se na pisno pobudo najmanj 20 odstotkov študentov tega samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole v skladu s študentsko ustavo in akti, sprejetimi na njeni osnovi, izvedejo volitve v najvišje predstavniško telo študentov tega samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole in ko to telo sprejme temeljni akt študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole z dvetretjinsko večino.
80. člen
(Dejavnosti)
Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole opravlja dejavnosti iz 14. člena in v skladu z zakonodajo lahko ustanovi oziroma soustanovi organizacijsko obliko pravnega subjekta, ki izvaja te dejavnosti.
Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole lahko za opravljanje določenih dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena pooblasti organizacijsko obliko pravnega subjekta.
Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda in višje strokovne šole opravlja dejavnosti iz drugega odstavka 5. člena zakona o skupnosti študentov tako, da najvišje predstavniško telo študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda in višje strokovne šole izvoli predstavnike študentov v organe, komisije in druga delovna telesa samostojnega visokošolskega zavoda.
4. Študentski klubi
81. člen
(Opredelitev)
Študentski klubi predstavljajo študentske organizacije lokalne skupnosti v skladu z zakonom o skupnosti študentov.
Študentski klub je organizacija študentov, ki:
– je organizirana v obliki društva v skladu z zakoni Republike Slovenije,
– združuje samo osebe, ki imajo status študenta in stalno prebivališče v lokalni skupnosti, kjer ima študentski klub sedež,
– omogoča vsem študentom iz iste lokalne skupnosti brezplačno članstvo v društvu,
– zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj obštudijskih oblik združevanja študentov na območju lokalne skupnosti.
Na območju ene lokalne skupnosti lahko obstaja samo en študentski klub.
Študentski klub mora imeti sedež na območju lokalne skupnosti, iz katere izhaja.
82. člen
(Najvišji akt)
Najvišji akt študentskega kluba mora biti v skladu z zakonom, Študentsko ustavo in akti Študentske organizacije Slovenije ter opredeljevati:
– ime in sedež študentskega kluba,
– cilje in načela,
– najvišje študentsko predstavniško telo,
– izvršilni organ študentskega kluba,
– nadzorni organ študentskega kluba,
– način izvolitve organov,
– pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov,
– način zagotavljanja javnosti dela,
– druga vprašanja v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije in akti Sveta študentskih klubov,
– druga vprašanja, pomembna za delovanje študentskega kluba.
83. člen
(Ustanovitev)
Študentski klub je ustanovljen, ko pridobi status pravne osebe v skladu z zakonom o društvih, ko se na pisno pobudo najmanj 20 odstotkov študentov, ki imajo stalno prebivališče na območju iste lokalne skupnosti po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto v skladu s Študentsko ustavo in akti, sprejetimi na njeni osnovi, izvedejo volitve v organe študentskega kluba, in ko mu na podlagi vložene pobude Svet študentskih klubov v skladu s pravilnikom Skupščine Študentske organizacije Slovenije dodeli status študentskega kluba.
84. člen
(Dejavnosti)
Študentski klub opravlja dejavnosti iz 14. člena in v skladu z zakonodajo lahko ustanovi oziroma soustanovi organizacijsko obliko pravnega subjekta, ki izvaja te dejavnosti.
Študentski klub lahko za opravljanje določenih dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena pooblasti organizacijsko obliko pravnega subjekta.
85. člen
(Širitev delovanja)
Posamezen študentski klub lahko združuje tudi študente sosednjih lokalnih skupnosti do ustanovitve samostojne študentske organizacije na tem območju.
5. Interesne oblike povezovanja študentov
86. člen
(Opredelitev)
Interesna oblika povezovanja študentov:
– ima status društva v skladu z zakonom,
– je demokratično organizirana,
– deluje na področjih, ki so splošnega interesa za študente,
– ima najmanj 150 članov,
– ima najmanj 75 odstotkov vseh članov s statusom študenta,
– ima v izvršilnih in nadzornih organih večino članov s statusom študenta,
– izvaja programe interesnih dejavnosti študentov na področjih, kot so kultura, šport, mednarodno sodelovanje, izobraževanje, turizem, založniška dejavnost in druge.
VI. FINANCIRANJE
1. Splošne določbe
87. člen
(Vir sredstev)
Študentska organizacija Slovenije in njene organizacijske oblike pridobivajo sredstva za delovanje v skladu z zakonom o skupnosti študentov.
Študentska organizacija Slovenije finančno posluje preko lastnega žiro računa.
Študentska organizacije Slovenije pridobiva sredstva za svoje delovanje in za delovanje svojih organizacijskih oblik iz naslova koncesijskih dajatev v višini 10 odstotkov od prejemkov, izplačanih za začasna in občasna dela, ki jih zaračunavajo agencije za posredovanje občasnih in začasnih del v skladu s predpisi na področju zaposlovanja ter drugih virov, določenih v 9. členu zakona o skupnosti študentov, v skladu s pogodbo iz tretjega odstavka 9. člena zakona o skupnosti študentov.
88. člen
(Delež sredstev)
Sredstva zbrana na podlagi tretjega odstavka prejšnjega člena se delijo med Študentsko organizacijo Slovenije in njene organizacijske oblike na naslednji način:
– 61% se nameni za delovanje študentskih organizacij univerz, in sicer 40% za delovanje Študentske organizacije Univerze v Ljubljani in 21% za delovanje Študentske organizacije Univerze v Mariboru
– 33% se nameni za delovanje študentskih klubov
– 6% se nameni za delovanje Študentske organizacije Slovenije.
Generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije je dolžan najkasneje do vsakega 25. v mesecu po ključu iz tega člena in v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije razdeliti sredstva zbrana iz tretjega odstavka 87. člena tega akta na račune organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije.
89. člen
(Proračun)
Sredstva iz proračuna Študentske organizacije Slovenije, zbrana na podlagi tretje točke prvega odstavka prejšnjega člena tega akta, se namenjajo:
– za financiranje delovanja Študentske organizacije Slovenije in njenih organov,
– za interesne oblike povezovanja študentov,
– za študentske organizacije samostojnih visokošolskih zavodov,
– za financiranje dijaške organizacije Slovenije v okviru Študentske organizacije Slovenije.
90. člen
(Študentske organizacije univerz)
Študentske organizacije univerz pridobivajo sredstva za delovanje v skladu z 88. členom tega akta ter drugih virov, določenih v 9. členu zakona o skupnosti študentov.
91. člen
(Študentski klubi)
Študentski klubi Slovenije pridobivajo sredstva za delovanje v skladu s 88. členom tega akta ter drugih virov, določenih v 9. členu zakona o skupnosti študentov.
Delitev sredstev, ki se delijo med študentske klube v skladu s 88. členom tega akta, se opravi na podlagi Pravilnika o delitvi sredstev, ki ga sprejme Svet študentskih klubov z večino glasov vseh članov.
92. člen
(Pogodba)
Vsaka organizacija oziroma organizacijska enota, ki opravlja dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del, je dolžna skleniti pogodbo s Študentsko organizacijo Slovenije.
Pogodba iz prvega odstavka mora vsebovati:
– pogodbene stranke,
– določitev organizacijskih enot organizacije, na katere se nanaša pogodba,
– prejemnike, višino sredstev in način zagotavljanja teh sredstev, ki jih mora odvajati organizacija oziroma organizacijska enota,
– roke podajanja polletnih in letnih poročil o obsegu poslovanja,
– obveznosti in roke odvajanja sredstev organizacij oziroma organizacijskih enot študentskim subjektom, določenim v tem aktu,
– pregleden prikaz in izkaz poslovanja po posameznih organizacijskih enotah,
– dolžnost organizacije oziroma organizacijske enote, da je na vsaki napotnici in računu za opravljeno storitev jasno razviden kraj izdaje,
– način nadzora izvrševanja pogodbe,
– razloge za prekinitev pogodbe.
Pogodba se sklene za čas trajanja koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
93. člen
(Prepoznavanje oblik organiziranja)
V skladu s tem aktom se priznajo kot organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije tiste organizacije, ki so kot take na dan sprejetja tega akta vpisane v register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije.
94. člen
(Lokalna skupnost)
Kot lokalna skupnost po tem aktu se praviloma šteje območje upravnih enot Republike Slovenije, razen če ni s pravilnikom, ki ga sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije, določeno drugače.
95. člen
(konstituiranje organov)
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije, Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije in Razsodišče Študentske organizacije Slovenije se konstituirajo v roku 3 mesecev od sprejetja Študentske ustave.
96. člen
S sprejetjem te Študentske ustave preneha mandat dosedanji sestavi Predsedstva Študentske organizacije Slovenije.
Vsa pooblastila Predsedstva Študentske organizacije Slovenije ima do konstituiranja Predsedstva Študentske organizacije Slovenije organ, ki ga sestavljajo predsedniki študentskih organizacij univerz in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti na dan uveljavitve tega akta.
97. člen
S pretekom 4 mesecev od sprejetja Študentske ustave preneha mandat dosedanji sestavi Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.
Dosedanja sestava mora v tem roku opraviti vse potrebno in sprejeti vse potrebne akte, da se lahko izvedejo volitve v Svet študentskih klubov v skladu s tem aktom.
98. člen
(veljavnost )
Ta akt začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. novembra 2002.
Sopredsedujoča Parlamentu
Študentske organizacije Slovenije
Vanja Jus l. r.
Boštjan Horvat l. r.
Predsednik Sveta
študentskih organizacij
lokalnih skupnosti
Ožbej Marc l. r.

AAA Zlata odličnost