Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4472. Pravilnik o Zdravstvenem svetu, stran 8739.

Na podlagi tretjega odstavka 75. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01, 62/01) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o Zdravstvenem svetu
1. člen
Ta pravilnik določa naloge, sestavo, način imenovanja in način dela Zdravstvenega sveta.
I. NALOGE ZDRAVSTVENEGA SVETA
2. člen
Zdravstveni svet je najvišji usklajevalni organ in najvišji posvetovalni organ ministra, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), na področju zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Oblikuje predloge obsega in vsebine zdravstvenih programov s stališča njihove izvedljivosti, dostopnosti in enakomernega razvoja vseh strok.
Zdravstveni svet obravnava predloge razširjenih strokovnih kolegijev (v nadaljnjem besedilu: RSK) in drugih predlagateljev, kadar ti predlogi vplivajo na vsebino in obseg zdravstvenega varstva, s tem pa na zdravstveno politiko in financiranje zdravstvenega varstva. Kadar predlagatelji novih zdravstvenih programov in storitev niso RSK, mora predlog pred obravnavo na Zdravstvenem svetu najprej pridobiti mnenje ustreznega RSK.
Zdravstveni svet sam ne določa strokovne vsebine zdravstvenih programov in storitev, pač pa lahko pri predlogih, ki jih obravnava, zahteva dopolnitve in dodatna strokovna mnenja.
Kadar predlog ni v skladu z ekonomskimi možnostmi plačnikov, lahko Zdravstveni svet od ustreznega RSK zahteva, da prilagodi obseg predlaganega programa razpoložljivim finančnim virom, tako da omeji indikacije, spremeni prioritete ali pa da v primeru, kadar je to strokovno dopustno, predlaga cenejši alternativni program. V primeru, da RSK tŕko zahtevo zavrne, lahko Zdravstveni svet pridobi mnenje tujih strokovnjakov.
Odločitev Zdravstvenega sveta, ki je povezana s finančnimi izdatki, mora določati tudi način financiranja. Praviloma je taka odločitev vezana na naslednje proračunsko leto, le izjemoma in zaradi zelo utemeljenih razlogov je možen predlog za takojšen začetek izvajanja določenega programa.
3. člen
V okviru nalog, ki jih določa zakon o zdravstveni dejavnosti, Zdravstveni svet:
– obravnava in potrjuje priporočila, smernice in obvezna navodila razširjenega strokovnega kolegija, ki vplivajo na vsebino in obseg zdravstvenega varstva in s tem na zdravstveno politiko in financiranje zdravstvenega varstva;
– obravnava letno poročilo o zdravstvenem stanju in zdravstvenem varstvu prebivalstva Republike Slovenije, ugotavlja zdravstvene potrebe in daje pobude za njihovo uresničevanje;
– obravnava nacionalni program zdravstvenega varstva;
– obravnava nacionalni program preventivnega zdravstvenega varstva;
– obravnava program zdravstvene vzgoje in zdravstvene prosvetne dejavnosti;
– preverja izpolnjevanje sprejetega nacionalnega programa zdravstvenega varstva in preventivnega zdravstvenega varstva;
– obravnava kadrovske in delovne normative in poklicne strokovne standarde v zdravstveni dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe;
– potrjuje kazalce kakovosti in druga merila ter postopke za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti zdravstvenega varstva;
– potrjuje merila za akreditacijo zdravstvenih zavodov in zasebnikov;
– potrjuje merila in vodi postopek podelitve nazivov zdravstveni svetnik in višji zdravstveni svetnik;
– obravnava predloge sprememb obstoječih zdravstvenih programov in predloge novih programov in storitev ter predlaga način njihovega financiranja;
– sodeluje pri oblikovanju nacionalne farmakoterapevtske doktrine, ob upoštevanju regulative in znanstveno tehničnega napredka sprejema stališča, predloge in ukrepe do politike cen, poplačila in uporabe zdravil in medicinskih pripomočkov;
– obravnava program razvojno-raziskovalnih nalog s področja zdravja in zdravstvenega varstva, ki so pomembne za vso Republiko Slovenijo;
– razpravlja in daje pobude o medsektorskem sodelovanju v korist zdravja;
– obravnava načrt zdravstvenega varstva v izrednih razmerah;
– obravnava spremembe vsebine študijskih programov Medicinske fakultete in drugih zdravstvenih šol;
– obravnava pobude civilne družbe v zvezi z zdravjem in zdravstvenim varstvom prebivalstva;
– pripravi letno poročilo o svojem delu;
– obravnava na predlog ministra druga pomembna vprašanja s področja zdravja in zdravstvenega varstva.
II. SESTAVA ZDRAVSTVENEGA SVETA
4. člen
Zdravstveni svet se oblikuje pri ministrstvu za zdravje iz predstavnikov zdravstvene stroke, zdravstvene ekonomike in organizacije zdravstvenega varstva in sicer:
– 8 članov iz vrst višjih svetnikov, svetnikov, fakultetnih učiteljev in drugih strokovnjakov s področja zdravstvenega varstva (zastopanost vseh treh ravni zdravstvenega varstva, od strok pa medicina, farmacija in zdravstvena nega);
– 4 člani iz vrst priznanih strokovnjakov s področja javnega zdravstva, upravljanja zdravstvenega varstva, zdravstvene epidemiologije in informatike;
– 3 člani iz vrst priznanih strokovnjakov s področja zdravstvene ekonomike in zavarovalništva.
Pri delu Zdravstvenega sveta sodelujejo po funkciji in brez pravice glasovanja: minister, državni sekretarji Ministrstva za zdravje, direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS), dekan Medicinske fakultete, dekan Fakultete za farmacijo.
III. NAČIN IMENOVANJA ZDRAVSTVENEGA SVETA
5. člen
Minister imenuje predsednika in člane Zdravstvenega sveta izmed predlaganih kandidatov.
Kandidate predlagajo:
– kandidate iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena predlagajo Medicinska fakulteta, Zdravniško društvo, Zdravniška zbornica Slovenije, Fakulteta za farmacijo, Lekarniška zbornica Slovenije, Zbornica zdravstvene nege, Univerzitetni klinični center in drugi predlagatelji, ki jih k temu povabi minister;
– kandidate iz druge in tretje alinee prvega odstavka prejšnjega člena predlagajo Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, ZZZS, Združenje zdravstvenih zavodov in drugi predlagatelji, ki jih k temu povabi minister.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko minister do pet članov Zdravstvenega sveta imenuje neposredno.
6. člen
Sklep o imenovanju minister pošlje v soglasje Vladi Republike Slovenije.
7. člen
Zdravstveni svet je imenovan za pet let.
Posamezni člani so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
Članom lahko preneha mandat pred iztekom petih let. V takem primeru minister na predlog pristojnega predlagatelja imenuje novega člana.
IV. NAČIN DELA ZDRAVSTVENEGA SVETA
8. člen
Na prvi seji izvolijo člani namestnika predsednika.
Pristojnosti in obveznosti predsednika in njegovega namestnika ter način dela Zdravstvenega sveta se podrobno opredelijo v poslovniku Zdravstvenega sveta, ki ga ta sprejme v soglasju z ministrom.
9. člen
Zdravstveni svet deluje na sejah, ki so praviloma najmanj enkrat mesečno.
Na seje so vedno vabljene osebe iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, glede na tematiko pa so vabljeni tudi drugi strokovnjaki.
10. člen
Posamezni člani Zdravstvenega sveta so zadolženi za podrobnejšo obravnavo vprašanj z določenega strokovnega področja, za kar morajo imeti na voljo oziroma pridobiti vse potrebne informacije.
V skladu s to zadolžitvijo:
– proučijo predloženo vprašanje ali pobudo,
– po potrebi vodijo pripravo dodatnega gradiva ali ga sami pripravijo,
– izdelajo konkretne predloge za obravnavo na Zdravstvenem svetu.
Predsednik Zdravstvenega sveta lahko za podrobnejšo pripravo in obrazložitev posameznega vprašanja zadolži višjega zdravstvenega svetnika oziroma svetnika, ki ni član Zdravstvenega sveta. V tem primeru ta ravna v skladu s prejšnjim odstavkom.
Za obravnavo določenih vprašanj lahko predsednik Zdravstvenega sveta imenuje ožje delovne skupine, v katere lahko povabi tudi druge strokovnjake, ki niso člani Zdravstvenega sveta.
11. člen
Zdravstveni svet po obravnavi gradiva na seji sprejme stališče do določenega strokovnega vprašanja, sklep ali priporočilo.
Na podlagi teh stališč, sklepov ali priporočil Zdravstvenega sveta minister sprejme odločitev.
12. člen
Predsednik Zdravstvenega sveta opravlja svojo funkcijo najmanj v obsegu 30 ur mesečno poklicno na podlagi pogodbe o delu ali delne zaposlitve na Ministrstvu za zdravje.
Člani Zdravstvenega sveta prejmejo za svoje sodelovanje na sejah sejnino v višini, ki jo določi minister. Članom, ki imajo stalno prebivališče zunaj kraja seje, pripada povračilo potnih stroškov in pripadajoča dnevnica.
Materialne obveznosti v zvezi s posebnimi strokovnimi nalogami se na predlog predsednika Zdravstvenega sveta uredijo s pogodbo med članom Zdravstvenega sveta in Ministrstvom za zdravje.
13. člen
Strokovno administrativne naloge za delovanje Zdravstvenega sveta opravlja strokovna služba Ministrstva za zdravje.
V ta namen minister določi strokovnega delavca ministrstva za opravljanje tajniških poslov za Zdravstveni svet.
V. KONČNI DOLOČBI
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o sestavi, načinu imenovanja in načinu dela Zdravstvenega sveta (Uradni list RS, št. 35/93, 82/94 in 62/00).
15. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 022-10/00-01
Ljubljana, dne 5. novembra 2001.
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti