Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3064. Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, stran 5941.

Na podlagi 66. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje
P R A V I L N I K
o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu: proizvodi) za potrebe uradne kontrole oziroma inšpekcijskega nadzora glede kakovosti.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– preskus je tehnična operacija, ki zajema določitev ene ali več karakteristik danega proizvoda, procesa ali storitve po točno določenem postopku;
– preskusna metoda je tehnični postopek za določevanje predpisanih fizikalnih, kemijskih in bioloških parametrov ter senzoričnih lastnosti proizvodov;
– preskusni laboratorij je organizacija za ugotavljanje skladnosti, ki izvaja preskuse;
– medlaboratorijski primerjalni preskus je organiziranje, izvedba in vrednotenje preskusov na enakih primerkih ali materialih oziroma enakih parametrih v dveh ali več laboratorijih v skladu z mednarodno metodologijo in sprejetimi protokoli;
– akreditacija je strokovni postopek, s katerim akreditacijska služba s podeljeno akreditacijsko listino formalno potrdi usposobljenost za izvajanje opredeljenih nalog na področju preskušanja oziroma certificiranja proizvodov.
3. člen
(določitev laboratorija)
Minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano, določi preskusni laboratorij za opravljanje preskusov, če ima le-ta ustrezno akreditacijo.
4. člen
(pogoji)
Ne glede na določbo prejšnjega člena se do 31.12. 2002 šteje, da laboratorij izpolnjuje pogoje za opravljanje preskusov, če izpolnjuje naslednje kriterije:
1. da je registriran za opravljanje te dejavnosti;
2. iz pisne dokumentacije laboratorija mora biti razvidno, da njegovo delo ni odvisno od komercialnih poslov, ki bi lahko ogrozili neodvisnost, nepristranskost in poštenost. Če je laboratorij del organizacije, ki ne opravlja le preskušanja v skladu s 66. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), mora biti iz poslovnika kakovosti razvidno tudi, da osebje, ki je odgovorno za preskušanje, ne opravlja drugih aktivnosti v organizaciji;
3. da je v pisni dokumentaciji razvidna hierarhija odgovornosti zaposlenih;
4. da ima izdelan poslovnik kakovosti, iz katerega je razviden njegov sistem kakovosti ter dokumenti, vezani na izvajanje preskusov;
5. da ima poimensko določenega vodjo kakovosti, ki je v zagotavljanju sistema kakovosti odgovoren vodstvu organizacije;
6. da je tehnično usposobljen in ima ustrezno opremo glede na vrsto dejavnosti;
7. da ima uvedene preskusne metode;
8. da sodeluje v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih;
9. da ima osebje z ustrezno strokovno izobrazbo ter zaposleno najmanj eno osebo z visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri glede na vrsto dejavnosti;
10. da skrbi za stalno izpopolnjevanje zaposlenih;
11. da uporablja mednarodno priznane (standardne, referenčne, itd.) in ustrezno validirane preskusne metode (selektivnost, specifičnost, območje merjenja, linearnost, mejo zaznavnosti, mejo določevanja, merilno negotovost, ponovljivost, obnovljivost, točnost);
12. druge predpisane kriterije.
5. člen
(izjeme)
Ne glede na določbe 3. in 4. člena tega pravilnika je lahko laboratorij določen za opravljanje preskušanj po tem pravilniku, v primeru, ko zaradi tehničnih oziroma komercialnih razlogov akreditacija preskusnih metod ni primerna in če izpolnjuje predpisane kriterije iz točk 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 in 11 iz prejšnjega člena.
Akreditacija iz prejšnjega odstavka ni primerna, zlasti če:
– je cena opreme za opravljanje določenih preskusov nesorazmerna glede na število določenih preskusov;
– je preskus tehnično preveč zahteven.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano presodi, kdaj se šteje, da akreditacija iz prejšnjega odstavka, ni primerna, in sicer zlasti v naslednjih primerih:
– če preskusa ne more opraviti zadevni laboratorij, ampak ga lahko opravi le specializirana znanstveno-raziskovalna organizacija,
– da bi nakup ustrezne tehnične opreme predstavljal nesorazmerno velike stroške.
6. člen
(prehodna določba)
Do določitve preskusnih laboratorijev v skladu s 3., 4. oziroma 5. členom tega pravilnika, opravljajo laboratorijsko preskušanje po tem pravilniku laboratoriji zavodov iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o kriterijih za imenovanje organizacij za preskušanje (Uradni list RS, št. 63/99).
8. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-39/01
Ljubljana, dne 3. julija 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Soglašam!
dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
                                       Priloga 1

Seznam zavodov, ki bodo opravljali preskušanje skupin proizvodov, ki so navedene v tabeli
in za katere še ni določen preskusni laboratorij.

Tabela

------------------------------------------------------------------------------------------
Zavod/laboratorij za preskušanje           Kmetijski pridelek oziroma živilo
------------------------------------------------------------------------------------------
Kmetijski inštitut Slovenije             gobe, žita, sadje, zelenjava in drugi
                           kmetijski pridelki, med, alkoholne
                           pijače, razen piva
------------------------------------------------------------------------------------------
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, Žalec    hmelj, pivo
------------------------------------------------------------------------------------------
Kmetijski veterinarski zavod Nova Gorica       oljčno olje
------------------------------------------------------------------------------------------
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije  čaj, sladkorni izdelki (kakavovi,
                           čokoladni, sladkorni izdelki,
                           žvečilni gumi), soli, začimbe, juhe,
                           gorčice, omake in solate (majoneza,
                           druge emulgirane in neemulgirane
                           omake), kvas, beljakovinski izdelki,
                           brezalkoholne pijače (razen kave,
                           kavnih izdelkov in kavnih
                           nadomestkov), ribji izdelki, sadni in
                           zelenjavni izdelki, izdelki iz gob,
                           sladkorji, izdelki iz žit, keksi,
                           jajca in jajčni izdelki
------------------------------------------------------------------------------------------
Zavod za zdravstveno varstvo Celje          mesni izdelki
------------------------------------------------------------------------------------------
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj          mleko in mlečni izdelki, med, soli,
                           začimbe, juhe, gorčice, omake in
                           solate (majoneza, druge emulgirane in
                           neemulgirane omake), maščobe in olja,
                           razen oljčnega olja, pivo
------------------------------------------------------------------------------------------
Zavod za zdravstveno varstvo Koper          čaj, kava, kavni izdelki in kavni
                           nadomestki, soli, začimbe, juhe,
                           gorčice, omake in solate (majoneza,
                           druge emulgirane in neemulgirane
                           omake), beljakovinski izdelki,
                           izdelki iz žit, ribji izdelki, sadni
                           in zelenjavni izdelki, izdelki iz
                           gob, oljčno olje
------------------------------------------------------------------------------------------
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor         kava, kavni izdelki in kavni
                           nadomestki, mlečni izdelki, kis,
                           maščobe in olja, razen oljčnega olja,
                           kvas, prašek za pecivo in puding,
                           naravne mineralne in izvirske vode
------------------------------------------------------------------------------------------
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica       sladkorni izdelki (kakavovi,
                           čokoladni, sladkorni izdelki,
                           žvečilni gumi), brezalkoholne pijače
                           (razen kave, kavnih izdelkov in
                           kavnih nadomestkov), sadni in
                           zelenjavni izdelki, izdelki iz gob,
                           sladkorji, izdelki iz žit
------------------------------------------------------------------------------------------
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto       kis, beljakovinski izdelki, alkoholne
                           pijače razen piva, naravne mineralne
                           in izvirske vode, keksi, jajca in
                           jajčni izdelki
------------------------------------------------------------------------------------------
Veterinarska fakulteta                mleko in mlečni izdelki, meso in
                           mesni izdelki, ribe in ribji izdelki,
                           jajca in jajčni izdelki
------------------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost