Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3054. Odredba o pogojih obiskovanja in zadrževanja v naravnem rezervatu Škocjanski zatok, stran 5927.

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena zakona o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/98) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o pogojih obiskovanja in zadrževanja v naravnem rezervatu Škocjanski zatok
1. člen
Ta odredba določa pogoje in pravila ravnanja za obiskovanje in zadrževanje v naravnem rezervatu Škocjanski zatok (v nadaljnjem besedilu: rezervat).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej odredbi, imajo naslednji pomen:
1. Vodenje je spremljanje in usmerjanje obiskovalcev ter strokovna razlaga o značilnostih naravnih prvin na širšem območju rezervata, o procesih, naravnih vrednotah, rastlinskih in živalskih vrstah ter njihovih habitatih v rezervatu in izvajanju programa varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski zatok.
2. Infrastrukturna ureditev je ureditev poti, informacijskega centra in opazovalnic (v nadaljnjem besedilu: parkovna infrastruktura) in je opredeljena v odloku o varstvu in razvoju naravnega rezervata Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 31/99).
3. Skupina obiskovalcev je vsaka skupina ljudi, ki šteje najmanj 10 in največ 25 oseb.
4. Šolska skupina je skupina obiskovalcev, ki je en šolski razred, ne glede na določbe prejšnje točke in ki ima spremstvo vsaj ene dodatne osebe, skladno z normativi, ki veljajo za šolske izlete.
5. Odbor rezervata je odbor, ki je opredeljen v 13. členu koncesijske pogodbe za upravljanje naravnega rezervata Škocjanski zatok, opr. št. 252100-50-85/00, z dne 5. 6. 2000, sklenjene med Vlado Republike Slovenije in Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, DOPPS, Langusova 10, Ljubljana.
3. člen
(1) Dostop v rezervat je dovoljen na treh točkah zunanje meje rezervata, ki so:
1. Bertoška bonifika kot glavni vhod oziroma izhod, ki je obenem tudi vstop v informacijski center rezervata;
2. pešpot na severozahodni strani rezervata ob ankaranski vpadnici;
3. kolesarska steza na južnem robu rezervata.
(2) Točke dostopa iz prejšnjega odstavka se določijo v prostorsko izvedbenem aktu ureditveni načrt za naravni rezervat Škocjanski zatok in se označijo v naravi.
4. člen
(1) V rezervat je dovoljeno vstopiti le peš ali s kolesom.
(2) Gibanje v rezervatu je dovoljeno le po poteh, namenjenih obiskovalcem, vožnja s kolesom pa le po označeni kolesarski stezi.
5. člen
(1) Rezervat je odprt za obisk v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda vse dni v letu. Upravljavec rezervata (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) lahko določi tudi drugačen urnik obiska rezervata, če to zahtevajo posebne razmere ali stanje v rezervatu skladno z zakonom in odlokom o varstvu in razvoju naravnega rezervata Škocjanski zatok.
(2) Zadrževanje v rezervatu je dovoljeno samo v okviru označene parkovne infrastrukture.
(3) Kadar je rezervat odprt za obisk, se obiskovalci lahko zadržujejo nedoločen čas, vendar tako da ne motijo ostalih obiskovalcev in da omogočajo vstop tudi čakajočim obiskovalcem.
(4) Omejitve obiskovanja in zadrževanja v rezervatu ne veljajo za upravljavca in strokovno službo ter za posameznike raziskovalce. Posamezniki raziskovalci morajo pred vstopom predložiti dovoljenje ministra za zadrževanje v rezervatu izven časa obiska.
6. člen
(1) V času obiska rezervata in informacijskega centra upravljavec določi ure vodenih obiskov za skupine obiskovalcev, in sicer glede na:
– povpraševanje po vodenem obisku,
– kadrovske zmogljivosti upravljavca in
– letni čas.
(2) Upravljavec določi tudi uradne ure delovanja informacijskega centra, v katerih so obiskovalcem zagotovljene vse informacije o pogojih obiskovanja in zadrževanja v rezervatu in informacijskem centru, ter jih skupaj z urami vodenih obiskov iz prejšnjega odstavka objavi tako, da so dostopne javnosti.
(3) Do začetka delovanja informacijskega centra so obiskovalcem zagotovljene informacije iz prejšnjega odstavka vsak dan v času uradnih ur v začasnem informacijskem centru.
7. člen
(1) Skupina obiskovalcev ali šolska skupina lahko vstopi v rezervat le ob urah, ki so določene za vodene obiske.
(2) Obisk skupine obiskovalcev se lahko predhodno najavi upravljavcu. V primeru velikega števila najav skupine obiskovalcev vstopajo po vrstnem redu najav in prihodov.
8. člen
Delovanje informacijskega centra ter vodenje v rezervatu in informacijskem centru se zagotovi tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
9. člen
Vstop v naravni rezervat je prost. Za vstop v informacijski center se plača vstopnina.
10. člen
(1) Vodenje po rezervatu in po informacijskem centru ter storitve znotraj informacijskega centra se izvajajo proti plačilu.
(2) Vodenje po naravnem rezervatu in informacijskem centru je za skupine obiskovalcev obvezno.
(3) Vodenje po rezervatu in informacijskem centru izvaja upravljavec.
11. člen
(1) Vrsto storitev v tekočem letu in višino cen zanje določi upravljavec v letnem programu, ki ga potrdi minister.
(2) Upravljavec mora objaviti cenik storitev na vidnem mestu.
(3) Prihodek od storitev mora upravljavec prikazati v letnem zaključnem računu na podlagi koncesije za upravljanje rezervata.
12. člen
(1) Kodeks obnašanja v rezervatu, ki ga pripravi upravljavec, mora biti objavljen na vidnem mestu in dostopen obiskovalcem v tiskani obliki ali drugače.
(2) Kodeks iz prejšnjega odstavka je za obiskovalce obvezen.
13. člen
(1) O obisku rezervata upravljavec vodi posebno evidenco obiskovalcev, na podlagi katere razporeja vstop obiskovalcev in skupin obiskovalcev glede na zmogljivosti rezervata.
(2) V evidenco iz prejšnjega odstavka se vpisuje tudi najave skupin obiskovalcev iz 7. člena te odredbe.
(3) Upravljavec priloži evidenco iz prvega odstavka tega člena letnemu poročilu o izvajanju programa varstva in razvoja rezervata.
14. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-06-16/01
Ljubljana, dne 20. junija 2001.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina