Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2001 z dne 26. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2001 z dne 26. 4. 2001

Kazalo

1831. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-C), stran 3241.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. aprila 2001.
Št. 001-22-44/01
Ljubljana, dne 20. aprila 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MINISTRSTEV (ZODPM-C)
1. člen
V zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99) se v 2. členu črtajo 2., 14. in 16. točka.
V 3. točki se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
“– Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo,”.
Besedilo 4. točke se spremeni tako, da se glasi:
“Ministrstvo za gospodarstvo;
v njegovi sestavi so:
– Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence,
– Urad Republike Slovenje za varstvo potrošnikov,
– Agencija Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije,
– Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj,
– Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
– Tržni inšpektorat Republike Slovenije.”
V 5. točki se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
“– Urad Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin,” .
Za drugo alineo se dodata dve novi alinei, ki se glasita:
“– Urad Republike Slovenije za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil,
– Inšpektorat Republike Slovenije za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil,”.
Dosedanja tretja in četrta alinea postaneta peta in šesta alinea.
V 7. točki se alinea spremeni tako, da se glasi:
“– Policija”.
V 8. točki se zadnja alinea spremeni tako, da se glasi:
“– Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;”.
V 9. točki se prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
“– Agencija Republike Slovenije za okolje,
– Uprava Republike Slovenije za rudarstvo,”.
Za peto alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
“– Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije;”.
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
V 11. točki se besedilo “Ministrstvo za promet in zveze” nadomesti z besedilom “Ministrstvo za promet”.
Druga in tretja alinea se spremenita tako, da se glasita:
“– Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo,
– Direkcija za železniški promet,”.
V 12. točki se besedilo “Ministrstvo za šolstvo in šport” nadomesti z besedilom “Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport”.
Za drugo alineo se dodata novi tretja in četrta alinea, ki se glasita:
“– Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO,
– Urad Republike Slovenije za meroslovje,”.
Dosedanja tretja alinea postane peta alinea.
V 13. točki se besedilo “Ministrstvo za zdravstvo” nadomesti z besedilom “Ministrstvo za zdravje”.
Za prvo alineo se dodata novi druga in tretja alinea, ki se glasita:
“– Urad Republike Slovenije za zdravila,
– Urad Republike Slovenije za kemikalije,”.
Dosedanja druga alinea postane četrta alinea.
Na koncu člena se doda nova točka, ki se glasi:
“17. Ministrstvo za informacijsko družbo;
V njegovi sestavi so:
– Direkcija Republike Slovenije za poslovno informacijsko središče,
– Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije,
– Inšpektorat Republike Slovenije za pošto in telekomunikacije.”
Točke se ustrezno preštevilčijo.
2. člen
Črta se 4. člen.
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku pika spremeni v podpičje in doda besedilo “na nadzor nad državnimi pomočmi; na sistem javnih naročil in na sistem koncesij.”.
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo opravlja nadzor vseh procesov, ki so neposredno ali posredno povezani s prirejanjem iger na srečo, nadzira in analizira izvajanje predpisov s področja iger na srečo, nadzira lastniške strukture koncesionarjev ter preverja in analizira podatke za sklenitev koncesijskih pogodb oziroma za izdajo dovoljenj.”
4. člen
Besedilo 6. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Ministrstvo za gospodarstvo opravlja naloge, ki se nanašajo na politiko povečanja konkurenčnosti gospodarstva v povezavi s politikami, ki zagotavljajo stabilno makroekonomsko okolje in gospodarski razvoj ter podpirajo konkurenčnost in skladni regionalni razvoj; na spodbujanje tehnološkega razvoja, inovativnosti in podjetništva; na zunanjetrgovinsko politiko in ekonomske odnose s tujino ter na ukrepe na področju notranjega trga glede carinske zaščite trga, razen za kmetijske pridelke in živila, blagovnega prometa, preskrbljenosti trga in blagovnih rezerv, kontrole cen, varstva konkurence in varstva potrošnikov.
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence opravlja naloge na področju pravil o konkurenci ter vodi postopke in izdaja dokončne odločbe v zvezi z omejevalnimi sporazumi in zlorabo prevladujočega položaja; presoja skladnosti koncentracij s pravili konkurence, vodi postopke v zvezi z dumpinškim in subvencioniranim uvozom, izdeluje analize o stanju in razvoju konkurence na trgu ter sodeluje z institucijami Evropske Unije na podlagi predpisov s področja konkurenčnega prava.
Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov opravlja strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje programa varstva potrošnikov v državnih organih, strokovnih organizacijah in nevladnih organizacijah; na vzgojo, izobraževanje in obveščanje potrošnikov, organiziranje primerjalnih ocenjevanj proizvodov in storitev ter na svetovanje potrošnikom, na spremljanje in koordiniranje dejavnosti ministrstev in strokovnih institucij; na uresničevanje nalog s področja varstva potrošnikov; na sodelovanje in spodbujanje razvoja nevladnih, neprofitnih potrošniških organizacij; na meddržavno in mednarodno sodelovanje na strokovnem in upravnem področju z vidika varstva potrošnikov.
Agencija Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije opravlja naloge na področju spodbujanja tujih investicij; pridobiva tuje investitorje s trženjem Slovenije kot lokacije za tuje investicije in opravlja strokovne naloge v zvezi s predlaganjem politike do tujih investicij; izvaja ukrepe na področju pospeševanja internacionalizacije slovenskih podjetij okviru programa povečevanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva; informira ter nudi druge storitve slovenskim izvoznikom ter tujim kupcem in organizira promocijske dogodke.
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj opravlja svetovalne, pospeševalne in usklajevalne naloge pri spodbujanju regionalnega razvoja; izvaja programe regionalnih spodbud in daje mnenja o regionalnih razvojnih programih, s katerimi se usklajujejo razvojna predvidevanja in naloge na področju gospodarskega, socialnega, kulturnega, prostorskega in okoljskega razvoja v regiji.
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino opravlja naloge, ki se nanašajo na varstvo industrijske lastnine in na varstvo avtorskih in njim sorodnih pravic.
Tržni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrševanje zakonov in drugih predpisov, ki urejajo promet blaga in opravljanja storitev; kontrolo cen; kakovost blaga in storitev; standarde; varstvo blagovnih in storitvenih znamk, znakov o kakovosti, označb izvora blaga; nadzoruje tlačne posode; nadzoruje kakovost gradbenih materialov in gradbenih proizvodov; nadzoruje proizvodnjo materialov in opreme za energetiko, plinovodnih sistemov in naprav.”
5. člen
V 7. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Urad Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin opravlja naloge na področju varstva in registracije sort rastlin.”
Za tretjim odstavkom se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Urad Republike Slovenije za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil opravlja naloge na področju priznavanja označb kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Inšpektorat Republike Slovenije za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov o kakovosti kmetijskih pridelkov in živil.”
Dosedanji četrti oziroma peti odstavek postaneta šesti oziroma sedmi odstavek.
6. člen
V 9. členu se v prvem odstavku besedilo “na sistem financiranja, plače in druge prejemke v državni upravi;” nadomesti z besedilom “na sistem financiranja, plače in druge prejemke v javni upravi;” besedilo “na sistem delovnih razmerij v državni upravi;” se nadomesti z besedilom “na sistem delovnih razmerij v javni upravi;” za besedilom “na gibanje in prebivanje tujcev;” se doda novo besedilo “na spremljanje in reševanje priseljenske in begunske problematike;” za besedilom “na državljanstvo, matične knjige in osebna imena;” se doda besedilo “na javno varnost; na sistemsko in normativno urejanje zadev na delovnih področjih, kjer upravne naloge izvršuje policija in ki niso v pristojnosti drugih ministrstev; na usmerjanje in nadzor nad policijo;”; na koncu pa se črta besedilo: “na varovanje življenja ljudi in premoženja; na vzdrževanje javnega reda in miru; na urejanje in nadzorovanje prometa na javnih cestah; na preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj ter prekrškov; na odkrivanje, prijetje in izročanje osumljencev in drugih iskanih oseb v zvezi s kaznivimi dejanji pristojnim organom; na varovanje določenih oseb in objektov; na varovanje državne meje in na nadzor prehajanja čez državno mejo.”
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ministrstvo za notranje zadeve opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na sistem, organizacijo, delovanje in razvoj lokalne samouprave oziroma organov lokalnih skupnosti; na nadzorstvo nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti na tistih področjih, ki niso v pristojnosti drugih ministrstev.”
V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo “Višja šola za notranje zadeve” spremeni tako, da se glasi “Visoka policijsko varnostna šola”.
Besedilo tretjega odstavka, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“Policija opravlja naloge, ki se nanašajo na varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi; na preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom; na vzdrževanje javnega reda, na nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet; na varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole; na opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih; na varovanje določenih oseb, organov, objektov in okolišev; na varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov.”
7. člen
V 10. členu se besedilo petega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami nadzoruje izvajanje predpisov, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.”
8. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge, ki se nanašajo na varstvo okolja in narave; na urejanje prostora in nadzorstvo nad zakonitostjo prostorskih aktov lokalnih skupnosti, na vode in vodno gospodarstvo; na primarno in transformirano energijo; na pridobivanje virov energije in na racionalno ravnanje z njimi; na strategijo gospodarjenja z vsemi vrstami mineralnih surovin, ne glede na to, ali so te energetske, kovinske ali nekovinske; na odpiranje in delovanje rudnikov, razen tistih, ki se v skladu z zakonom zapirajo oziroma so prenehali delovati; na geološke, seizmološke, meteorološke in druge geofizikalne pojave oziroma naravne pojave; na jedrsko varnost; na posege v prostor in graditev objektov, razen zadev, ki so v zvezi z gradbenimi proizvodi; na stanovanjske zadeve; na strategijo razvoja, vzpostavljanje in povezovanje prostorskih, informacijskih sistemov na državni in lokalni ravni; na geodezijo; ter na inšpekcijsko nadzorstvo na teh področjih.
Agencija Republike Slovenije za okolje opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na celovito varstvo okolja in naravnih dobrin; na varstvo voda, zraka in tal; na presojo vplivov na okolje; na javne službe varstva okolja in naravnih dobrin; na varstvo pred hrupom in drugimi tveganji za okolje; na ohranjanje narave; na gospodarjenje z vodami in vodnogospodarskimi objekti in napravami; na javne službe urejanja voda in podeljevanje koncesij za rabo voda; na spodbujanje in izvajanje programov učinkovite rabe energije; na monitoringe in drugo evidentiranje meteoroloških, hidroloških, agroloških in ekoloških razmer; na meteorološke, hidrološke in ekološke analize in ekspertize; na napovedovanje meteoroloških in hidroloških procesov ter opozarjanje na izredne pojave, letalsko meteorologijo; na monitoring in drugo evidentiranje geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov; na njihovo rajonizacijo in kategorizacijo; na potresno varstvo objektov in naprav; na varstvo, zaščito in zgodnje opozarjanje pred potresnimi pojavi; na ravnanje z odpadki, razen radioaktivnih; na odpravo posledic naravnih in drugih nesreč; ter na izpolnjevanje mednarodnih obveznosti s teh področij in mednarodno izmenjavo podatkov.
Uprava Republike Slovenije za rudarstvo opravlja upravne in z njimi povezane strokovne naloge, ki se nanašajo na gospodarjenje z vsemi vrstami mineralnih surovin, ne glede na to, ali so te energetske, kovinske ali nekovinske, razen tistih, ki so v zvezi s predpisi o zapiranju rudnikov; na podeljevanje rudarskih pravic za raziskovanje in izkoriščanje vseh vrst mineralnih surovin; ter na razvoj metod in tehnik raziskovanja in izkoriščanja teh surovin in z njimi povezano pripravo podzakonskih predpisov.
Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje opravlja strokovne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorski razvoj in prostorsko načrtovanje; na pripravo in izvajanje prostorskega plana Slovenije in drugih prostorskih aktov državnega in regionalnega pomena ter sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov lokalnih skupnosti in ugotavljanje njihove usklajenosti z državnimi prostorskimi akti; na spremljanje stanja v zvezi z urejanjem prostora; na rabo prostora in z njo povezanimi evidencami o stanju prostora na področju prostorskega načrtovanja; na prostorski informacijski sistem; na izpolnjevanje mednarodnih obveznosti s teh področij in mednarodno izmenjavo podatkov; ter na razvoj metod in tehnik prostorskega načrtovanja in z njimi povezano pripravo podzakonskih predpisov.
Geodetska uprava Republike Slovenije opravlja upravne in z njimi povezane strokovne naloge, ki se nanašajo na standarde za izmero topografije, hidrografije, mej, komunalnih objektov in naprav ter prometnic, standarde za izmero za potrebe kartografskih in prostorskih informacijskih sistemov ter standarde, ki omogočajo povezovanje geodetskih podatkov in evidenc; na osnovni geodetski sistem; na geodetska dela v zvezi z državno mejo in evidenco o državni meji; na državne karte; na zemljiški kataster in kataster stavb; na register prostorskih enot z evidenco hišnih številk; na evidenco zemljepisnih imen; na geodetska dela pri komasaciji in melioraciji zemljišč; na izdajanje in uporabo podatkov uradnih geodetskih evidenc; ter na razvoj metod in tehnik geodetske dejavnosti in z njo povezano pripravo podzakonskih predpisov.
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na jedrsko in radiološko varnost jedrskih objektov; na promet, prevoz in ravnanje z jedrskimi materiali; na nadzor in materialno bilanco jedrskih materialov; na zaščito jedrskih objektov in zgodnje obveščanje ob jedrskih in radioloških nesrečah; na odgovornost za jedrsko škodo; za zagotovitev radiološkega monitoringa; na usposobljenost uporabnikov jedrskih objektov; na ravnanje z radioaktivnimi odpadki in iztrošenim jedrskim gorivom; na mednarodno sodelovanje na področju dela uprave ter na druge naloge, določene s predpisi; ter na nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo področje jedrske varnosti.
Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije opravlja strokovne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na pripravo predlogov za oblikovanje politike nacionalnega programa in predpisov Vlade Republike Slovenije za pospeševanje okolju prijazne in stroškovno ustrezne rabe energije, izvajanje državnih programov za spodbujanje učinkovite rabe energije, izrabe virov energije v industriji, široki rabi in prometu, koordinacijo in sodelovanje pri izvajanju programov učinkovite rabe ter na izpolnjevanje mednarodnih obveznosti na teh področjih.
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo varstvo okolja in narave ter ekološki nadzor na državni meji; vodni režim, urejanje voda in gospodarjenje z njimi, raziskovanje in izkoriščanje vseh vrst mineralnih surovin, elektroenergetiko, termoenergetiko in racionalno porabo energije, urejanje prostora in naselij, graditve objektov in izvedbo gradbenih konstrukcij, izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte, stanovanjskih zadev in geodetskih dejavnosti.”
9. člen
V 12. členu se v prvem odstavku za besedilom “na organizacijsko zakonodajo s področja sodstva, državnega tožilstva, javnega pravobranilstva, odvetništva in notariata ter izvrševanja kazenskih sankcij;” doda besedilo “na sistemsko ureditev in usklajevanje izvajanja denacionalizacije”.
10. člen
V 13. členu se v prvem odstavku besedilo “Ministrstvo za promet in zveze” nadomesti z besedilom “Ministrstvo za promet”; za besedo “cestah” pa se dodata besedi “za vozila” in črta besedilo “na poštni in telekomunikacijski promet; na telekomunikacijske zveze in sisteme;”.
V drugem odstavku se na koncu črta pika in doda besedilo “in ostale upravne in strokovne naloge s področja pomorstva.”
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na varnost v letalstvu in letalske standarde, plovnost in registracijo zrakoplovov, licenciranje v letalstvu, letalske operacije, registracijo letališč in vzletišč, navigacijske službe zračnega prometa in druge naloge v zračnem prometu.”
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“Direkcija za železniški promet opravlja strokovno tehnične, organizacijske, razvojne ter določene upravne in nadzorne naloge s področja železniškega prometa, opravlja zadeve, ki se nanašajo na gospodarjenje z železniško infrastrukturo ter zadeve, ki se nanašajo na varno odvijanje prometa v železniškem prometnem sistemu.”
V petem odstavku se za besedilom “nadzor nad njihovim stanjem” doda besedilo “na prevoze v tovornem in potniškem cestnem prometu, na homologacijo vozil,”.
V šestem odstavku se za besedo “letališča” črta vejica in besedilo “poštni in telekomunikacijski promet, telekomunikacijske zveze in sisteme.”
11. člen
V 14. členu se v prvem odstavku besedilo “Ministrstvo za šolstvo in šport” nadomesti z besedilom “Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport”, na koncu pa se za piko postavi podpičje ter doda besedilo: “na področje znanstvene dejavnosti; na usposabljanje in podiplomsko izobraževanje mladih raziskovalcev; na program gibanja znanost mladini in promocijo znanosti; na zagotavljanje infrastrukture za raziskovalno dejavnost; na znanstveno publicistiko; na sistem znanstvenega informiranja in komuniciranja; na informatiko za področje znanstvene dejavnosti; na mednarodno znanstveno sodelovanje.”
V tretjem odstavku se za besedilom “Urad za mladino opravlja zadeve, ki se nanašajo” doda besedilo “na načrtovanje, organiziranje in izvajanje ukrepov s področja mladinske politike; na izvajanje dejavnosti s področja socialne politike otrok in mladine, vzgoje in neformalnega izobraževanje, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja; na spremljanje uresničevanja predpisov in drugih aktov, kolikor se nanašajo na mladino, opozarjanje na neučinkovito izvrševanje le-teh in predlaganje ukrepov za učinkovitejše izvrševanje; na oblikovanje in nadzorovanje izvajanja prednostnih programov za mlade;”.
Za tretjim odstavkom se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO opravlja naloge, ki se nanašajo na sodelovanje z UNESCOM.
Urad Republike Slovenije za meroslovje opravlja naloge, ki se nanašajo na urejanje nacionalnega meroslovnega sistema.”
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
12. člen
V 15. členu se v prvem odstavku besedilo “Ministrstvo za zdravstvo” nadomesti z besedilom “Ministrstvo za zdravje”.
Za drugim odstavkom se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Urad Republike Slovenije za zdravila izvaja naloge na področjih proizvodnje in prometa z zdravili in medicinskimi pripomočki.
Urad Republike Slovenije za kemikalije izvaja naloge na upravnih področjih nevarnih snovi, kemičnega orožja, kozmetike in nadzora pesticidov in drugih kemijskih onesnaževalcev v živilih in pitni vodi.”
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
13. člen
Črtata se 16. in 17.a člen.
14. člen
Na koncu II. poglavja se doda nov 17.b člen, ki se glasi:
“17.b člen
Ministrstvo za informacijsko družbo opravlja naloge, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje; na usklajevanje programov elektronskega poslovanja v javni upravi; na informatiko in informacijske sisteme; na razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije; na pospeševanje informacijske družbe in elektronskega poslovanja; na poštni in telekomunikacijski promet; na telekomunikacijske zveze in sisteme ter inovacije.
Direkcija Republike Slovenije za poslovno informacijsko središče zagotavlja državni upravi, trgovini, gospodarski zbornici, mednarodnim prevoznikom, špediterjem, bankam, zavarovalnicam ter drugim zainteresiranim institucijam dostop do strateških mednarodnih poslovnih informacij s povezovanjem v specializirane svetovne informacijske centre. Direkcija je pravna oseba.
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije opravlja naloge, ki se nanašajo na upravljanje radijskega frekvenčnega spektra; na telekomunikacijske sisteme in naprave; na urejanje telekomunikacijskih storitev ter druge zadeve v zvezi s telekomunikacijami.
Inšpektorat Republike Slovenije za pošto in telekomunikacije nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo poštni in telekomunikacijski promet, telekomunikacijske zveze in sisteme.”
15. člen
Črta se 23. člen.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Urad za makroekonomske analize in razvoj kot vladna služba, ki jo vodi direktor.
17. člen
Urad Republike Slovenije za meroslovje opravlja do začetka dela javnega zavoda Slovenska akreditacija in do začetka dela Slovenskega inštituta za standardizacijo tudi naloge s področja nacionalne standardizacije in akreditacije.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata delovati Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in Urad Vlade Republike Slovenije za denacionalizacijo kot službi Vlade Republike Slovenije. Njune naloge prevzameta pristojni ministrstvi.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona kot organi v sestavi Ministrstva za okolje in prostor in z delovnim področjem,določenim s tem zakonom, nadaljujejo z delom:
– Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Uprava Republike Slovenije za varstvo narave in Uprava Republike Slovenije za geofiziko kot Agencija Republike Slovenije za okolje,
– Direkcija za rudna bogastva in Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo kot Uprava Republike Slovenije za rudarstvo,
– Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Republiški rudarski inšpektorat in Republiški energetski inšpektorat, razen tistih njegovih nalog, ki se nanašajo na nadzorstvo nad proizvodnjo materialov in opreme za energetiko, plinovodnih sistemov in naprav ter tlačnih posod, kot Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
– Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije.
20. člen
Z dnem uveljavitve zakona prevzame Tržni inšpektorat Republike Slovenije delovno področje Republiškega gradbenega inšpektorata v delu, ki se nanaša na kakovost gradbenih proizvodov in gradbenih materialov ter delovno področje Republiškega energetskega inšpektorata v delu, ki se nanaša na nadzor nad tlačnimi posodami ter proizvodnjo materialov in opreme za energetiko, plinovodnih sistemov in naprav.
21. člen
Ministri z dnem uveljavitve tega zakona nadaljujejo z opravljanjem funkcije na delovnih področjih ministrstev, določenih s tem zakonom, oziroma z vodenjem ministrstev z delovnimi področji, kot jih določa ta zakon.
Ministrstva in organi v sestavi, ki prevzamejo po določbah tega zakona naloge oziroma del nalog dosedanjih ministrstev, organov v sestavi in vladnih služb prevzamejo tudi delavce, ki so na dan uveljavitve tega zakona opravljali te naloge.
Ministrstva in organi v njihovi sestavi iz prejšnjega odstavka prevzamejo tudi ustrezne pravice proračunske uporabe in obveznosti ter dokumentacijo, ki se nanaša na prevzete naloge, prostore, opremo in inventar, ki se uporabljajo za izvajanje teh nalog, če ne pride do drugačnega dogovora med organi oziroma če vlada ne odloči drugače.
22. člen
Ministrstva iz drugega odstavka prejšnjega člena morajo najkasneje v roku enega meseca od uveljavitve tega zakona uskladiti akte o notranji organizaciji in sistemizaciji z določbami tega zakona.
23. člen
V zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/00) se v 18. členu besedilo “ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo” nadomesti z besedilom “ministrstvu, pristojnemu za informacijsko družbo”.
V zakonu iz prejšnjega odstavka se v 51. členu besedilo “minister, pristojen za gospodarske dejavnosti” nadomesti z besedilom “minister, pristojen za informacijsko družbo”.
24. člen
“V zakonu o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00) se v drugem odstavku 4. člena besedilo “iz ministrstva, pristojnega za trg,” nadomesti z besedilom “iz ministrstva, pristojnega za finance”, besedilo “ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj” pa se nadomesti z besedilom “ministrstva, pristojnega za trg.”
V zakonu iz prejšnjega odstavka se v 5. in 14. členu besedilo “ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj” v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom “ministrstvo, pristojno za finance” v ustreznem sklonu.
V zakonu iz prvega odstavka tega člena se v 15. in 18. členu besedilo “minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj” nadomesti z besedilom “minister, pristojen za finance”.
25. člen
V zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00) se v celotnem besedilu beseda “zdravstvo” nadomesti z besedo “zdravje”.
26. člen
Proračun Republike Slovenije za leto 2001 se prilagodi organizacijski strukturi, ki izhaja iz tega zakona, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
27. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/93-15/34
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti