Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000

Kazalo

4079. Odredba o znaku dobavitelja, stran 10529.

Na podlagi 21. člena zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o znaku dobavitelja
1. člen
Ta odredba predpisuje oblike znaka dobavitelja, s katerim morajo biti označeni izdelki iz plemenitih kovin, ki so izdelani ali uvoženi v Republiko Slovenijo, ter postopek določitve in postopek registracije znaka dobavitelja.
Dobavitelj izdelkov iz plemenitih kovin je izdelovalec, izdelovalčev zastopnik oziroma uvoznik izdelkov iz plemenitih kovin.
2. člen
Dobavitelj izdelkov iz plemenitih kovin vloži zahtevo za določitev znaka dobavitelja pri Uradu RS za standardizacijo in meroslovje (v nadaljevanju: urad).
Zahteva za določitev znaka dobavitelja mora vsebovati poleg splošnih podatkov o vložniku zahteve še navedbo načina, na katerega bo dobavitelj zagotavljal skladnost svojih izdelkov s predpisanimi zahtevami, ter podatke o tem, kje se nahajajo poslovni prostori, v katerih se izdelki iz plemenitih kovin izdelujejo, označujejo, dajejo v promet ali hranijo, pripravljeni za promet.
K zahtevi iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan priložiti obrtno dovoljenje ali izpis iz sodnega registra o tem, da ima registrirano zlatarsko dejavnost, oziroma katerokoli drugo listino, iz katere je razvidno, da se ukvarja z izdelavo, prodajo ali prometom izdelkov iz plemenitih kovin.
3. člen
Urad izda na podlagi zahteve iz 2. člena te odredbe odločbo o znaku dobavitelja. Na podlagi te odločbe je dobavitelj dolžan predložiti uradu žig z znakom dobavitelja zaradi evidence odtiska.
4. člen
Znak dobavitelja – izdelovalca je izdelan v obliki žiga, sestavljata pa ga dve poševni črki abecede, postavljeni v eno od naslednjih petindvajset oblik. Znaki se zaradi evidence vodijo z rimsko številko od ena do petindvajset:
Črke so lahko vgreznjene v polje oblike znaka dobavitelja ali izbočene. Če so črke izbočene, morajo biti izbočeni tudi zunanji robovi znaka.
5. člen
Znak dobavitelja – uvoznika oziroma izdelovalčevega zastopnika je izdelan v obliki žiga, sestavljata pa ga dve poševni številki, postavljeni v eno od naslednjih štirih oblik. Znaki se zaradi evidence vodijo z rimsko številko od šestindvajset do devetindvajset:
6. člen
Dobavitelj, ki skladnost svojih izdelkov zagotavlja z vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije, označi izdelek s svojim znakom dobavitelja, poleg tega pa še z žigom z znakom v obliki črke »S«, oblikovani z računalniškim orodjem Microsoft Word SL Swiss, Italic in v velikosti 0,5 mm.
7. člen
Velikost znaka dobavitelja je določena tako, da največje mere znaka tvorijo pravokotnik s širino 1,25 mm in višino 0,8 mm.
8. člen
Na izdelke iz plemenitih kovin je dovoljeno vtisniti samo en znak dobavitelja v smislu te odredbe.
9. člen
Dobavitelj mora o prenehanju izdelovanja, uvoza oziroma zastopanja izdelovalca izdelkov iz plemenitih kovin obvestiti urad ter vrniti znak dobavitelja.
10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o znaku proizvajalca (Uradni list RS, št. 28/97).
11. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-7/00
Ljubljana, dne 11. oktobra 2000.
Minister
za znanost
in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.